28 ก.ย. 63 - เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง)

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดให้ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา  08.30 น. – เวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ซึ่งมีบุคคลภายนอกมายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย นั้น

 

                   คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่ 110/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครบุคคลภายนอกที่มายื่นข้อเสนอโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการฯ ข้อ 6, ข้อ 7 และข้อ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  จำนวน 1 ราย ดังนี้

                   ลำดับที่  1       นางสาววณิศรา  หมั่นหา

                   ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  มาสอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยขอให้ผู้เข้ารับคัดเลือกมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑๕ นาที และให้แต่งกายด้วย ชุดสุภาพ

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อบต.แพรกหนามแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็๋นต้นไป

 

25 ก.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดหาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๒ ชุด (ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย กาแฟร้อน จำนวน ๑ แก้ว, ขนมปังคละไส้คละรส จำนวน ๑ ชิ้น และน้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน ๑ แก้ว) จำนวน ๒๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุพัตรา สนองค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

23 ก.ย. 63 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (เลขที่โครงการ : 63017414989) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 002/๒๕๖๓  จำนวน 1 โครงการ กับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา โดย นางสาวณัฐยา ภักดีประดิษฐ์ ผู้รับมอบอำนาจ / ผู้รับจ้าง รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2563   ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563 นั้น

                   บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา  ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563  โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

23 ก.ย. 63 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (เลขที่โครงการ : 63087631809)  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 008/2563 กับ  นายอภิชัย  พันผูก ผู้รับจ้าง ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 73/2563  ลงวันที่ 22 กันยายน 2563  เป็นจำนวนเงิน 32,313.60 บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน  โดย   ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 23 กันยายน 2563 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (รายละเอียดปรากฏตามใบสั่งจ้างฯ                  แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 182

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง