26 ก.พ. 64 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

                   ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ออกแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Government Procurement : e-GP)  ให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Government Procurement : e-GP) จนถึงขั้นตอนข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถพิมพ์ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร. 1 มาจัดเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของหน่วยงานของรัฐตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องตัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศรายงานข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Government Procurement : e-GP) ตามแบบ สขร. 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ตามระเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

 

24 ก.พ. 64 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้าย

 

22 ก.พ. 64 - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๖ รายการ และจัดจ้างสินค้า จำนวน ๒ รายการ สำหรับเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๖ รายการ และจัดจ้างสินค้า จำนวน ๒ รายการ สำหรับเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับใส่เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง (สารเคมีกำจัดยุงพาหนะนำเชื้อไข้เลือดออก) รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน ๒๔ ขวด/ลิตร จำนวน ๒๔ ลิตร/litre ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คณะบุคคลนารดา โดย นางพิลิปดา อิสราภรณ์ศรี ผู้จัดการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๔๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารทีมีฟอส ) ชนิดบรรจุซอง ซองละ ๕๐ กรัม (สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงพาหนะนำเชื้อไข้เลือดออก) รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน ๑๐ ลัง (ลังละ ๕๐๐ ซอง) จำนวน ๑๐ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คณะบุคคลนารดา โดย นางพิลิปดา อิสราภรณ์ศรี ผู้จัดการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. จัดซื้อน้ำมันดีเซล B๗ เพื่อใช้สำหรับผสมน้ำยาเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ตามอัตราส่วน) จำนวน ๗๕๐ ลิตร จำนวน ๗๕๐ ลิตร/litre (ราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                    
               ๔. จัดซื้อน้ำมันเบนซิน เพื่อใช้สำหรับเป็นวัสดุเชื้อเพลิงเติมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑๕๐ ลิตร จำนวน ๑๕๐ ลิตร/litre (ราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลาปิโตรเลียม (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๒.๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑๒ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๘๔.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๗. จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี สำหรับผู้ปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย จำนวน ๑๐ ชุด (รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด) จำนวน ๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวทิฐินันทพร ชาวกล้า (ร้าน M.T SERVICE) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๘. จัดซื้อผ้าปิดจมูกหรือหน้ากากอนามัย Disposable Ear-Loop Face mask จำนวน ๒ กล่อง (๕๐ แผ่น/กล่อง) จำนวน ๒ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวทิฐินันทพร ชาวกล้า (ร้าน M.T SERVICE) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐.๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

19 ก.พ. 64 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุม อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุม อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (เลขที่โครงการ : 63127165531) จำนวน 1 โครงการ  กับ  ร้านไอที เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น โดย นายนำโชค มิ่งสมร เจ้าของกิจการ/ผู้ขาย ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  เป็นจำนวนเงิน  ๑๓๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน โดยผู้ขายจะต้องส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาซื้อขายฯ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้พร้อมกันตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                   บัดนี้  ร้านไอที เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น โดย นายนำโชค มิ่งสมร เจ้าของกิจการ/ผู้ขาย ได้ทำหนังสือแจ้งส่งการติดตั้งชุดเครื่องเสียงห้องประชุม สำหรับห้องประชุม อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.15 น.  โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทำการตรวจรับงานพัสดุโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุม อบต.แพรกหนามแดง  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Attachments:
Download this file (Scan0010.pdf)Scan0010.pdf[ ]329 Kb
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวรรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวรรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 208

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง