ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้สังคม ภายใต้โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

 

28 พ.ย. 61 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง (งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย))

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทำการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 19.50 เมตร ยาว 32.50 เมตร, ฐานเสาธง ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร และฐานศาลพระภูมิ ขนาด 4.50 x 4.90 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 005/2559 และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ 007/2560 ระยะเวลาดำเนินการโครงการ จำนวน  180 วัน  รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 110/21 ซอยบางแก้ว ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดย  นางสาวณัฐยา ภักดีประดิษฐ์  ผู้รับมอบอำนาจ / ผู้รับจ้าง  วงเงินก่อสร้าง  5,480,000  บาท  (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดส่งมอบงาน จำนวน 2 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,753,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และงวดสุดท้ายภายในวันที่ 8 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,726,400 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561  นั้น

                   บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงฯ งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่    23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้รับทราบการส่งมอบงานในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 และได้มีมติที่จะดำเนินการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

26 พ.ย. 61 - จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่ ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-4374 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-4374 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 002-55-0001  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-4374 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 002-55-0001 จำนวน 9 รายการ พร้อมค่าแรงและค่าบริการ (รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ใบอ้างอิง QO68-1811-0144 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,837.56 บาท (สามพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

26 พ.ย. 61 - จ้างเหมาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดของรถบรรทุกเทท้ายฯ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-7417 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดของรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเคนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-7417 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 012-59-0001  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                   1.  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง วัสดุ และอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด  จำนวน  5  รายการ  เป็นเงิน

1,117  บาท  (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

                   2.  ค่าแรงและค่าบริการตรวจเช็ค  เป็นเงิน 533 บาท (ห้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

                   (รายละเอียดตามเอกสารใบประเมินราคา ตามเลขใบอ้างอิง 18-007879 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)  จำนวน  ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์เซลส์ จำกัด    (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,765.50  บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

Attachments:
Download this file (30. บจก.อีซูซุ.pdf)30. บจก.อีซูซุ.pdf[ ]84 Kb
 

ประชาสัมพันธ์การรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:46 น.

 

หน้า 4 จาก 106

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง