27 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หมึกพิมพ์ OKI B๔๑๒ (๗K) สีดำ จำนวน ๓ ตลับ จำนวน ๓ ตลับ/cartridge ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

27 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามแนบ) จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                   ๑.  หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ยี่ห้อ brother รุ่น LC ๓๖๑๗ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๑-๐๐๑๔ สีดำ จำนวน ๖ ตลับ  
                   ๒.  หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ยี่ห้อ brother รุ่น LC ๓๖๑๗ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๑-๐๐๑๔ สีฟ้า จำนวน ๔ ตลับ 
                   ๓.  หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ยี่ห้อ brother รุ่น LC ๓๖๑๗ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๑-๐๐๑๔ สีชมพู จำนวน ๔ ตลับ  
                   ๔.  หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ยี่ห้อ brother รุ่น LC ๓๖๑๗ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๑-๐๐๑๔ สีเหลือง จำนวน ๔ ตลับ 
                   ๕.  หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๑๒ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๑๐ สีดำ จำนวน ๓ ตลับ  
                    ๖.  เม้าส์ ชนิด USB OPICAT MOUSE จำนวน ๑ ตัว  
                    ๗.  แป้นพิมพ์ ชนิด USB Keybord จำนวน ๑ ตัว       
                    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๓๙๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

24 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อก่อสร้างห้องส้วมให้แก่ นายจอม พุ่มจรูญ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อก่อสร้างห้องส้วมให้แก่ นายจอม พุ่มจรูญ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ (รายการที่ ๑-๒-๔-๖-๙-๒๐-๒๑-๒๒-๒๔-๒๖-๒๗-๓๐-๑๘ ตามแนบท้ายแบบประมาณการค่าใช้จ่าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แสงวณิชค้าวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๔๖.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (รายการที่ ๓-๘-๑๔-๑๖-๑๗-๑๙-๓๓ ตามแนบท้ายแบบประมาณการค่าใช้จ่าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอาทร รุ่งอภิญญา (ร้านโชคชัยพาณิชย์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๓๘.๓๙ บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ (รายการที่ ๕-๗-๑๐-๑๑-๑๒-๑๓-๑๕-๒๓-๒๕-๒๘-๒๙-๓๑-๓๒ ตามแนบท้ายแบบประมาณการค่าใช้จ่าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กิตติค้าไม้สมุทรสงคราม จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๘๐.๙๘ บาท (สองพันแปดร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

21 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน จำนวน ๙ รายการ ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน จำนวน ๙ รายการ ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้าสมุทรสงคราม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๕๖.๔๘ บาท (เก้าพันห้าสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

21 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ EB(จ) ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น
               ก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 4 จาก 157

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง