1 ต.ค. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61097655556

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments:
Download this file (61097655556 (1-10-61).pdf)61097655556 (1-10-61).pdf[ ]76 Kb
 

26 ต.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ เครื่อง รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๘ ถึง ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ เครื่อง รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๘ ถึง ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น              

                   ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดภายในตู้ควบคุมคอยล์ร้อน เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ HAIER ระบบ INVERTER ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ดังนี้

                    (๑)  เครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๘  ดังนี้
                            -  เปลี่ยนแผงควบคุมคอลโทลระบบอินเวอร์เตอร์และเปลี่ยนเซ็นต์เซอร์ควบคุมอุณหภูมิละลายน้ำแข็ง  จำนวน  ๑  ชุด   
                            -  ใส่ตะแกรงกันหนูคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ (เพื่อป้องกันหนูกัดอุปกรณ์) และเติมน้ำยาแอร์เครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๑ ชุด
                    (๒)  เครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๙  ดังนี้
                            -  เปลี่ยนแผงควบคุมคอลโทลระบบอินเวอร์เตอร์และเปลี่ยนเซ็นต์เซอร์ควบคุมอุณหภูมิละลายน้ำแข็ง  จำนวน  ๑  ชุด
                            -  ใส่ตะแกรงกันหนูคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ (เพื่อป้องกันหนูกัดอุปกรณ์) และเติมน้ำยาแอร์เครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๑ ชุด
                    (๓)  เครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๐  ดังนี้
                            -  เปลี่ยนสายไฟที่หนูกัดชำรุดทั้งหมด  จำนวน ๑ ชุด
                            -  ใส่ตะแกรงกันหนูคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ (เพื่อป้องกันหนูกัดอุปกรณ์) และเติมน้ำยาแอร์เครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๑ ชุด
                    (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารใบเสนอราคา ฉบับลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ แนบท้าย)
                    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางศิริพร แสงอุกรณ์ (ร้านสามารถอีเล็คทริค) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๙๒.๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

16 ต.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                   จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

                   1.  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

                             -  เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Xenonx UPS-850VA รหัสพัสดุ 459-56-0013 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  802.50 บาท (แปดร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ 61-10-41 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้ทั้งปวงด้วยแล้ว

                   2.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

                             -  เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416-56-0017 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  1,825 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ 61-10-40 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้ทั้งปวงด้วยแล้ว

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โปรวายเดอร์  ซัพพลาย (2001)  โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,627.50 บาท (สองพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

24 ต.ค. 61 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                    (e-bidding) ณ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทำการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 19.50 เมตร ยาว 32.50 เมตร, ฐานเสาธง ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร และฐานศาลพระภูมิ ขนาด 4.50 x 4.90 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 005/2559 และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ 007/2560 ระยะเวลาดำเนินการโครงการ จำนวน  180 วัน  รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 กับ                 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา  มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 110/21 ซอยบางแก้ว ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดย  นางสาวณัฐยา ภักดีประดิษฐ์  ผู้รับมอบอำนาจ / ผู้รับจ้าง  วงเงินก่อสร้าง  5,480,000  บาท  (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดส่งมอบงาน จำนวน 2 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,753,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และงวดสุดท้ายภายในวันที่ 8 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,726,400 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

                   บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงฯ  งวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2561  โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Attachments:
Download this file (Scan0011.jpg)Scan0011.jpg[ ]377 Kb
 

แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 หัวข้อ "หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์"

แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 หัวข้อ "หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์"

 

หน้า 4 จาก 101

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง