28 ม.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองรางทับเทียม หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองรางทับเทียม หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
 
              ปรับเกรดพื้นทางเดิมและลงวัสดุหินคลุก ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๙๕๐ เมตร หรือพื้นที่ซ่อมไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๐ ตร.ม. ใช้หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๑ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียดตามใบเสนอราคา ฉบับลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองการช่าง โดย นายภาณุพงศ์ ศรีกำเหนิด ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
(รายละเอียดปรากฎตามประกาศเอกสารแนบท้าย)
 

23 ม.ค. 62 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๘ คลอง ระยะทางรวม ๑๘,๖๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๔๖,๓๙๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๘ คลอง ระยะทางรวม ๑๘,๖๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๔๖,๓๙๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๑, ๐๐๔/๒๕๖๑, ๐๐๕/๒๕๖๑ กำหนด พร้อมแบบมาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๖๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phragnamdang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๗๗๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ผ่านทางอีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒    โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.phragnamdang.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.... และข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....(ฉบับปรับปรุง)

ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.... และข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....(ฉบับปรับปรุง) โดยร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในการประชาคมหมู่บ้าน ระหว่าง วันที่ 23-24 มกราคม 2562 ประชาคมรวมของตำบลแพรกหนามแดงในวันที่ 30 มกราคม 2562 และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เฟสบุ๊ค อบต.แพรกหนามแดง หรือที่เว็บไซต์ อบต.แพรกหนามแดงตามลิงค์ที่ปรากฎ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 11:38 น.

 

ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

17 ม.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดูแลปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ อบต.แพรกหนามแดง พร้อมเช่าพื้นที่ติดตั้ง ระบบ Online และต่ออายุโดเมนเนม ภายใต้ชื่อ www.phragnamdang.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ  จ้างผู้ดูแลปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ อบต.แพรกหนามแดง พร้อมเช่าพื้นที่ติดตั้งระบบ Online และต่ออายุโดเมนเนม ภายใต้ชื่อ www.phragnamdang.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จ้างผู้ดูแลปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ อบต.แพรกหนามแดง พร้อมเช่าพื้นที่ติดตั้งระบบ Online และต่ออายุโดเมนเนม ภายใต้ชื่อ www.phragnamdang.go.th  เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสุดา  โกยสุขโข (ร้านตุ้ม)  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

หน้า 4 จาก 109

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง