ประชาสัมพันธ์ หากพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ร้องเรียนได้ที่ คกก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ร่วมสร้างสังคมแห่งการคารพสิทธิมนุษยชน หากพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ร้องเรียนไปได้ที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สายด่วนร้องเรียน 1377

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2021 เวลา 15:26 น.

 

ระเบียบ สสว. ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสมาชิกของ สสว. พ.ศ. 2559

อบต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ #ตำบลแพรกหนามแดง #อำเภออัมพวา #จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้มีอาชีพขายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ไปจดทะเบียนขึ้นบัญชีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

(รายละเอียดตามระเบียบของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แนบท้าย) 

 

28 เม.ย. 64 - ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๒๑ ลัง (ลังละ ๔๘ แก้ว) จำนวน ๒๑ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล B๗ จำนวน ๑๘๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๑๘๐ ลิตร/litre (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง เล่มที่ ๓/๒๕๖๔ #๐๑๔ เลขที่ ๒๐ - ๒๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ แนบท้าย) 
(ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง เล่มที่ ๓/๒๕๖๔ #๐๑๔ เลขที่ ๒๐ - ๒๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ แนบท้าย)ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๓๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๙๐ ลิตร/litre 
(ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง เล่มที่ ๓/๒๕๖๔ #๐๑๔ เลขที่ ๒๐ - ๒๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ แนบท้าย) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

27 เม.ย. 64 - ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ #ตำบลแพรกหนามแดง #อำเภออัมพวา #จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้มีอาชีพขายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ไปจดทะเบียนขึ้นบัญชีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

 

                   อบต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ #ตำบลแพรกหนามแดง #อำเภออัมพวา #จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้มีอาชีพขายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ไปจดทะเบียนขึ้นบัญชีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) https://thaismegp.com/egp/portal1.aspx เพื่อทางหน่วยงานของรัฐ จะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามรายการสินค้าที่มีรายชื่อตามที่ สสว. ได้ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งพัสดุดังกล่าวตรงตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เบอร์โทรศัพท์ 02-298-3188  02-298-3022 , 02-298-3054 , 02-298-3094 , 02-298-3021 หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลล์)  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือทางแอพพิเคชั่นไลน์  line : @smeconnext

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 เมษายน 2021 เวลา 10:37 น.

 

26 เม.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น W๒๐๗๒b รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๗ (ศพด.ต.แพรกหนามแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น W๒๐๗๒b รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๗ (ศพด.ต.แพรกหนามแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น W๒๐๗๒b รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๗ (ศพด.ต.แพรกหนามแดง) จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน

                    ๑.  เปลี่ยน HARD DISK SSD๕๐๐GB  จำนวน  ๑  ชุด  
                    ๒.  ค่าบริการตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน  
                    (รายละเอียดตามใบเสนอราคาซ่อม เลขที่ ๖๔-๐๔-๙๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ แนบท้าย)
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๒๕.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 4 จาก 219

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง