6 ก.พ. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 1” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำดื่ม (ถ้วย) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 1”  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อน้ำดื่ม (ถ้วย) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 1” จำนวน 4 ลัง ๆ ละ 65 บาท  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีรศักดิ์ เกิดลมูล  (ร้านภัทรธน) โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 260 บาท (สองร้อยหกสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:46 น.

 

26 ม.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/ เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค / ซ่อมแซม /เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จ้างตรวจเช็ค / ซ่อมแซม /เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ รหัสพัสดุ 416-56-0022 และรหัสพัสดุ 416-52-0023 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001)  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  1,770 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:11 น.

 

26 ม.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดูแลปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ อบต.แพรกหนามแดง พร้อมเช่าพื้นที่ติดตั้ง ระบบ Online และต่ออายุโดเมนเนม ภายใต้ชื่อ www.phragnamdang.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ  จ้างผู้ดูแลปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ อบต.แพรกหนามแดง พร้อมเช่าพื้นที่ติดตั้งระบบ Online และต่ออายุโดเมนเนม ภายใต้ชื่อ www.phragnamdang.go.th  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จ้างผู้ดูแลปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ อบต.แพรกหนามแดง พร้อมเช่าพื้นที่ติดตั้งระบบ Online และต่ออายุโดเมนเนม ภายใต้ชื่อ www.phragnamdang.go.th  เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสุดา  โกยสุขโข (ร้านตุ้ม)  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 มกราคม 2018 เวลา 13:51 น.

 

22 ม.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๒๗,๐๐๐.๐๐บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ซึ่งมีวงเงินงบประมาณของงานก่อสร้างในครั้งนี้เพียงจำนวนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

               ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phragnamdang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๗๗๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ผ่านทางอีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.phragnamdang.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

 

13 ม.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วารสาร ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สี ทั้งเล่ม จำนวนหน้าไม่น้อยกว่าเล่มละ ๓๖ หน้ารวมปก (รายละเอียดตามร่างต้นฉบับ) จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม จำนวน ๑ งาน (เนื้อในใช้กระดาษอาร์ตไม่น้อยกว่า ๑๐๕  แกรม  และปกหน้า-ปกหลัง ใช้กระดาษอาร์ต ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ แกรม พิมพ์ ๔ สี อาบยูวี  เข้าเล่มเย็บ มุงหลังคา) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๔๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Attachments:
Download this file (Scan0003.pdf)Scan0003.pdf[ ]229 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 10:21 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 4 จาก 88

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง