3 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน

                    (๑)  เปลี่ยนหม้อลมคลัตซ์ล่าง จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๓,๐๖๐ บาท (สามพันหกสิบบาทถ้วน)
                    (๒)  เปลี่ยนสากคลัตซ์ จำนวน ๑ อัน ๆ ละ ๔๑๖ บาท (สี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน)
                    (๓)  เปลี่ยนน้ำมันเบรค  จำนวน ๑ ลิตร ๆ ละ ๒๔๗ บาท (สองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
                    (๔)  เปลี่ยนหัวเกียร์ จำนวน ๑ อัน ๆ ละ ๒,๙๙๐ บาท (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
                    (๕)  ค่าบริการเปลี่ยนหม้อลมคลัตซ์ล่าง จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                    (๖)  ค่าบริการเปลี่ยนหัวเกียร์ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
                    (รายละเอียดตามเอกสารใบเสนอราคา ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ แนบท้าย)
                    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย อร่ามเรือง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๑๓.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2020 เวลา 12:02 น.

 

3 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะและวัชพืชในลำคลองและที่ทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ตัดหญ้าเก็บขยะ ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะและวัชพืชในลำคลองและที่ทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ตัดหญ้าเก็บขยะ ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. น้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๖ ลัง ๆ ละ ๔๘ แก้ว จำนวน ๖ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีรศักดิ์ เกิดลมูล (ร้านภัทรธน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๐.๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. วัสดุเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ สำหรับใส่เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓๐ ลิตร จำนวน ๓๐ ลิตร/litre (ตามรายการใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น / ครั้ง) ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง   
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. วัสดุหล่อลื่น ประเภทน้ำมันออโต้ลูป สำหรับผสมน้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้า จำนน ๒ ลิตร จำนวน ๒ ลิตร/litre (ตามรายการใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น / ครั้ง) ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐.๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. ไม้กวาดแข็งทางมะพร้าว ด้ามยาว จำนวน ๕๐ ด้าม จำนวน ๕๐ ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่       ร้านศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. ถุงขยะพลาสติก (สีดำ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑๐ แพ็ค จำนวน ๑๐ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

27-12-62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพ จำนวน ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน ดังนี้

(๑)  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน ๑๕ ลิตร ๆ ละ ๑๐๑ บาท
                    (๒)  เปลี่ยนกรองเครื่อง  จำนวน  ๑  ลูก ๆ ละ ๘๐ บาท
                    (๓)  เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน  จำนวน ๑  คู่ ๆ ละ ๑๘๕ บาท
                    (๔)  เปลี่ยนหลอดไฟ ๒๔V  จำนวน  ๑  ดวง ๆ ละ ๑๕ บาท
                    (๕)  เปลี่ยนหลอดไฟเบรก  จำนวน ๑ ดวง ๆ ละ ๓๙ บาท
                    (๖)  เปลี่ยนฟิวส์ ๓๐ แอมป์ จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๒๐ บาท
                    (๗)  เปลี่ยนน้ำกลั่นแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ขวด ๆ ละ ๒๐ บาท
                    (๘)  ค่าบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๒๕๐ บาท
                    (๙)  ค่าบริการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน  จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๒๐๐ บาท
                    (๑๐)  ค่าบริการเปลี่ยนหลอดไฟ  จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๕๐ บาท
                     ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย อร่ามเรือง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๗๔.๐๐ บาท (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019 เวลา 20:10 น.

 

27 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK (สำนักงานปลัดฯ) จำนวน ๑ งาน ดังนี้

               -  เปลี่ยนถ่าย BIOS           จำนวน ๑ ชุด 
               -  ค่าบริการตรวจเช็คซ่อม    จำนวน ๑ งาน 
                 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๕.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019 เวลา 20:11 น.

 

27 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ รพัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ รพัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                    (๑)  เปลี่ยน Mainborad Intel P8H61M-S1 1155-VSL-1Y  จำนวน ๑ ชุด  
                    (๒)  เปลี่ยน FAN CPU TX-900  จำนวน  ๑  ชุด  
                    (๓)  เปลี่ยน POWER SATA  จำนวน ๒ ชุด  
                    (๔)  ค่าบริการตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์ 
                    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๔๕.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

อ่านเพิ่มเติม...

 

หน้า 4 จาก 143

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง