19 ต.ค. 60 - สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 1/2561 (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงฯ)

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (ครั้งที่ 2)  จำนวน 7  จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน  16 ตัว  (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด หรือ CCTV กำหนด) จำนวน 1 โครงการ

Attachments:
Download this file (scan0205.pdf)scan0205.pdf[ ]11107 Kb
 

19 ต.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2)  จำนวน 7  จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน  16 ตัว  (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด หรือ CCTV กำหนด) จำนวน 1 โครงการ กับ บริษัท เอสพีที ซีเคียวริเทค จำกัด โดย นายศุภวัฒน์  เตชะพิสิษฐ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ตามสัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน โดยผู้ขายจะต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวันที่ 18 ธันวาคม 2560 (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้ขายทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

12 ต.ค. 60 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒))

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้  บริษัท เอสพีที ซีเคียวริเทค จำกัด

(รายละเอียดปรากฎตามประกาศแนบท้าย)

Attachments:
Download this file (scan0204.pdf)scan0204.pdf[ ]406 Kb
 

12 ต.ค. 60 - ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2)

                        องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้พิจารณา บริษัท เอสพีที ซีเคียวริเทค จำกัด เป็นผู้ขายพัสดุ พร้อมติดตั้งตามโครงการดังกล่าวข้างต้น  เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ เอกสารถูกต้องครบถ้วนตามประกาศฯ และเสนอราคาต่ำสุด วงเงินไม่เกินราคางบประมาณและราคากลาง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  1,700,000 บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

                        (รายละเอียดปรากฎตามประกาศแนบท้าย)

Attachments:
Download this file (scan0203.pdf)scan0203.pdf[ ]1330 Kb
 

9 ต.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้ประดิษฐ์และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูน “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อดอกไม้ประดิษฐ์และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูน “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ท้องถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อดอกไม้ประดิษฐ์และวัสดุอุปกรณ์  จำนวน 3 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ไท่ซาน คอร์เปอเรท จำกัด โดย นายวินิทร ตั้งวิรุฬห์ ตำแหน่ง กรรมการบริษั?  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,482.40 บาท (สองพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (8. บจก.ไท่ซาน.pdf)8. บจก.ไท่ซาน.pdf[ ]76 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2017 เวลา 18:09 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 4 จาก 83

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้54
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้113
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้803
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว847
mod_vvisit_counterเดือนนี้1887
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4555
mod_vvisit_counterทั้งหมด162742

We have: 10 guests, 2 bots online
ไอพี: 54.221.76.68
วันนี้: ธ.ค. 16, 2017

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง