15 ก.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถบรรทุกเทท้ายเอนกประสงค์ พร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๒๑-๕๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถบรรทุกเทท้ายเอนกประสงค์ พร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๒๑-๕๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สายต่อเข้า PTO ยาว ๔ เมตร ของรถบรรทุกเทท้ายเอนกประสงค์ พร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ งาน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย อร่ามเรือง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

17 ก.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ อบต.แพรกหนามแดง (รายละเอียดตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

               ๑.  เปลี่ยนสายสัญญาณ CAT๕e ภายนอกอาคาร แบบสลิง จำนวน ๕๐ เมตร บริเวณจุดที่ ๒ สามแยกหอเหลือง หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ตัวที่ ๑๓) รหัสพัสดุ ๔๙๕-๖๑-๐๐๐๘  
               ๒.  เปลี่ยนแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องสำรองไฟ รหัสพัสดุ ๔๙๕/๕-๖๑-๐๐๐๑ ถึง ๔๙๕/๕-๖๑-๐๐๐๗ จำนวน ๗ จุด บริเวณจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
               ๓.  ค่าเดินสาย ติดตั้งอุปกรณ์ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน ๗ จุด บริเวณจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
              ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสพีที ซีเคียวริเทค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงได้รับแจ้งจากอำเภออัมพวาว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส) เพื่อนำไปเผยแพร่ประกอบการชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

http://www.ppb.moi.go.th/midev10/upload/2407-29062020121050.pdf

 

ประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานปี 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานปี 2563 พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง เริ่มต้นฤดูฝนเดือนกรกฎาคม 2563 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2563 วางแผนจัดสรรน้ำไว้ทั้งหมด 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็นเพื่อการเกษตร 1,800 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่ออุปโภค-บริโภค 370 ล้านลูกบาศก์เมตร และรักษาระบบนิเวศ รวมทั้งอื่นๆ 1,830 ล้านลูกบาศก์เมตร สนับสนุนการเพาะปลูกประมาณ 2.34 ล้านไร่ แยกเป็นข้าวนาปี 0.90 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.22 ล้านไร่ อ้อย 0.48 ล้านไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 0.38 ล้านไร่ บ่อปลา-บ่อกุ้ง 0.18 ล้านไร่ และอื่นๆ 0.18 ล้านไร่

 

10 ก.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมติดตั้งบริเวณหน้าอาคารที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๑ ชุด และจัดทำฐานเสียบเสาธงเหล็กชนิดติดผนัง พร้อมเสาธงเหล็กหัวบัวสีทอง จำนวน ๒๐ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมติดตั้งบริเวณหน้าอาคารที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๑ ชุด และจัดทำฐานเสียบเสาธงเหล็กชนิดติดผนัง พร้อมเสาธงเหล็กหัวบัวสีทอง จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมติดตั้งบริเวณหน้าอาคารที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดทำฐานเสียบเสาธงเหล็กชนิดติดผนัง พร้อมเสาธงเหล็กหัวบัวสีทอง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

หน้า 4 จาก 170

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง