7 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ สำหรับเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง และจัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ สำหรับเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง และจัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. เติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๒ ถัง ๆ ละ ๑๕ ปอนด์ สำหรับถังดับเพลิง รหัสพัสดุ ๔๗๒-๖๑-๐๐๑๐ และ ๔๗๒-๖๑-๐๐๑๑ จำนวน ๒ ถัง ๆ ละ ๖๐๐ บาท (ราคาปอนด์ละ ๔๐ บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สมพล เคมีไฟร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๕ ถัง ๆ ละ ๑๕ ปอนด์ พร้อมน้ำยาดับเพลิง จำนวน ๕ ถัง ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สมพล เคมีไฟร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

5 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติไทย และ ธงตราสัญลักษณ์ สก. เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อธงชาติไทย และ ธงตราสัญลักษณ์ สก. เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   (1) ธงชาติ ขนาด 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 10 ผืน ๆ 40 บาท

                   (2)  ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ วปร. ขนาด 60 x 90 ซม. จำนวน 10 ผืน ๆ ละ 60 บาท

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนิตย์  ศรีสุวรรณ  (ร้านศรีสุวรรณ) โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

5 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกรอบหลุยส์สีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกรอบหลุยส์สีทอง เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                   พระฉายาลักษณ์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกรอบหลุยส์สีทอง ขนาด 22 x 30 นิ้ว จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบกำหนด) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุรเดช  หมู่พิกุล (ร้านเด่นดี)  โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน  2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

Attachments:
Download this file (ร้านเด่นดี.pdf)ร้านเด่นดี.pdf[ ]84 Kb
 

2 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทเบนซินธรรมดา (91) สำหรับเติมเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทเบนซินธรรมดา (91) สำหรับเติมเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทเบนซินธรรมดา (91) จำนวน  75  ลิตร ๆ ละ 35.62 บาท  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลาปิโตรเลียม โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,671.50 บาท (สองพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

2 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และท่อระบายน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และท่อระบายน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ EB(จ)๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น
               ก่อสร้างรั้ว คสล. และ ท่อระบายน้ำ ที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๑ และแบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ชัยลิขิตวิศวกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 4 จาก 126

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง