27 ก.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันจารบี ชนิดทนความร้อน เพื่อใช้สำหรับหล่อลื่นข้อต่อและจุดหมุนรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-๑๒๐ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ ถัง (๑๐ กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันจารบี ชนิดทนความร้อน เพื่อใช้สำหรับหล่อลื่นข้อต่อและจุดหมุนรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-๑๒๐ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ ถัง (๑๐ กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               น้ำมันจารบี ชนิดทนความร้อน เพื่อใช้สำหรับหล่อลื่นข้อต่อและจุดหมุนรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-๑๒๐สมุทรสงคราม จำนวน ๑ ถัง (๑๐ กิโลกรัม) จำนวน ๑ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนาตยา ตรงเที่ยง (ร้าน ส.เจริญอะไหล่ยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

23 ก.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๖) ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๖) ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. น้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๖ ลัง (ลังละ ๔๘ แก้ว) จำนวน ๖ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๐.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล B๗ จำนวน ๑๒๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๑๒๐ ลิตร/litre (เป็นราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๖๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๖๐ ลิตร/litre (เป็นราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)
 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

22 ก.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) ประเภทสมุดลงนามถวายพระพร จำนวน ๑ เล่ม เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) ประเภทสมุดลงนามถวายพระพร จำนวน ๑ เล่ม เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สมุดลงนามถวายพระพร ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ x ๓๒ ซม. หน้าปกสีทอง ด้านในเป็นกระดาษขนาด ๑๐๐ แกรม พิมพ์อักษร ข้าพระพุทธเจ้า.... จำนวน ๑๔ แถว/หน้า จำนวน ๑ เล่ม (ไม่น้อยกว่า ๔๐ แผ่น/เล่ม) จำนวน ๑ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

21 ก.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทเรือท้องแบน ชนิดสแตนเลสฯ จำนวน ๒ ลำ)

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทเรือท้องแบน ชนิดสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์และเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ จำนวน 2 ลำ (รายละเอียดตามขอบเขตคุณลักษณะและราคากลางฯ แนบท้าย)

 

 

21 ก.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ประเภทน้ำดื่ม สำหรับให้บริการเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง) จำนวน ๓๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ประเภทน้ำดื่ม สำหรับให้บริการเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง) จำนวน ๓๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               น้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐ มล. ซึ่งผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยา จำนวน ๓๐ ลัง (ลังละ ๔๘ ถ้วย) จำนวน ๓๐ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

หน้า 4 จาก 232

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง