ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

18 ม.ค. 67 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดงฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง  โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่                   กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๕ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 1,177,180.75 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2024 เวลา 13:22 น.

 

18 ม.ค.67 .-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๗๕ แอมป์ ๑๒ โวลท์ (ขั้ว L) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สส. รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ พร้อมบริการถอดเปลี่ยน จำนวน ๑ ลูก (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๗๕ แอมป์ ๑๒ โวลท์ (ขั้ว L) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สส. รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ พร้อมบริการถอดเปลี่ยน จำนวน ๑ ลูก (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แบตเตอรี่ ขนาด ๗๕ แอมป์ ๑๒ โวลท์ (ขั้ว L) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สส. รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ พร้อมบริการถอดเปลี่ยน ยี่ห้อ GS จำนวน ๑ ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุธี จิวมลคลชัย (ร้านธีรชัยยางยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ,๘๕๐.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น          ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

Attachments:
Download this file (67019335743.pdf)67019335743.pdf[ ]142 Kb
 

16 ม.ค.67 . - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัดฯ) หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส.และหมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สส.

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัดฯ)หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส. รหัสพัสดุ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ และหมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สส. รหัสพัสดุ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑.จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส. รหัสพัสดุ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๕รายการ จำนวน ๑ งาน ดังนี้๑.๑ ค่าแรงถ่ายน้ำมันเครื่อง-เปลี่ยนกรองเครื่อง-กรองโซล่า จำนวน ๑ งาน ๑.๒ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ๖ ลิตร จำนวน ๑ แกลอน ๑.๓ เปลี่ยนกรองเครื่อง ๓L (แท้) จำนวน ๑ ลูก ๑.๔ เปลี่ยนกรองโซล่า ไมตี้X (แท้) จำนวน ๑ ลูก ๑.๕ เปลี่ยนแหวนทองแดง ๑๒มิล ขอบใหญ่จำนวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

นายบุญสม เรืองราย (อู่เพื่อนยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๗๕.๔๐ บาท (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒.จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน ดังนี้๑.๑ ค่าแรงถ่ายน้ำมันเครื่อง-เปลี่ยนกรองเครื่อง-กรองโซล่า จำนวน ๑ งาน ๑.๒ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ๖ ลิตร จำนวน ๑ แกลอน ๑.๓ เปลี่ยนกรองเครื่อง ไททรัน ๑๖ วาล์ว (แท้) จำนวน ๑ ลูก ๑.๔ เปลี่ยนกรองโซล่า ไททรัน (แท้) จำนวน ๑ ลูก ๑.๕ เปลี่ยนหลอดไฟเบรคหลัง ข้างซ้าย จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

นายบุญสม เรืองราย (อู่เพื่อนยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๗๕.๘๐ บาท (สองพันเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๕๑.๒๐ บาท (สี่พันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)  

Attachments:
Download this file (67019289639.pdf)67019289639.pdf[ ]162 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 มกราคม 2024 เวลา 16:00 น.

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 7 จาก 350

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 248 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)