ยกเลิกการประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (เฉพาะตำแหน่ง)

ตามที่ อบต.แพรกหนามแดง ได้ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ได้แก่

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จำนวน 1 อัตรา, 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา, 3. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1อัตรา 4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ

5. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม  2563 นั้น

เนื่องจาก อบต.แพรกหนามแดง มีความจำเป็นต้องแก้ไขคุณสมบัติของผู้สมัครบางตำแหน่ง จึงขอยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานจ้างดังกล่าวเฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง   2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   3. ตำแหน่งคนงานทั่วไป    โดยจะดำเนินการรับสมัครใหม่อีกครั้งในวันที่ 21 -30 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ในการสรรหาตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ยังคงดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครฯเดิมต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 

3 ธ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) จำนวน ๓๐ ลัง สำหรับให้บริการแก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) จำนวน ๓๐ ลัง สำหรับให้บริการแก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               น้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๒๐ มล. จำนวน ๓๐ ลัง (ลังละ ๔๘ ถ้วย) ซึ่งผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยา จำนวน ๓๐ ลัง ๆ ละ ๖๐ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

3 ธ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. น้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๑๐ ลัง (ลังละ ๔๘ แก้ว) จำนวน ๑๐ ลัง ๆ ละ ๖๐ บาทผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล B๗ จำนวน ๑๔๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๑๔๐ ลิตร/litre ๆ ละไม่เกิน ๓๐ บาท (เป็นราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๖๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๖๐ ลิตร/litre ละไม่เกิน ๓๐ บาท (เป็นราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

1 ธ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                   ๑.  เปลี่ยนยางขอบประตู (ซ้าย-ขวา) จำนวน ๑ ชิ้น  
                    ๒.  เปลี่ยนสักหลาดในร่องกระจกประตู (ซ้าย-ขวา) จำนวน ๒ ชิ้น  
                    ๓.  เปลี่ยนยางกระจกหูช้าง (ซ้าย-ขวา) จำนวน ๒ ชิ้น  
                    ๔.  เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย จำนวน ๑ อัน  
                    ๕.  เปลี่ยนมือหมุนกระจกข้างซ้าย จำนวน ๑ อัน 
                    ๖.  ค่าแรงและค่าบริการ จำนวน ๑ งาน               
                    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๓๕.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 7 จาก 201

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง