22 พ.ย. 60 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุโครงการปรับปรุงท่อน้ำประปาสายเลียบคลองผีหลอก หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงท่อน้ำประปาสายเลียบคลองผีหลอก หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยดำเนินการวางท่อประปา PB 50 มม. ความยาวท่อ 1,250 เมตร และประสานท่อประปากับมาตรวัดน้ำเดิม จำนวน 14 มาตร  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 009/2560 และแบบมาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ 007/2560 ระยะเวลาดำเนินการโครงการ จำนวน  60 วัน โดยใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายละเอียดตามแบบสัญญาจ้าง 9/2560  ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์  มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 178/3-5 ถนนสมุทรสงคราม – บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดย  นางพรรณทิพย์  พิเสฎฐศลาศัย ตำแหน่ง   หุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้รับจ้าง  วงเงินก่อสร้าง  470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 26 กันยายน 2560 สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

                   บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์   ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการปรับปรุงท่อน้ำประปาสายเลียบคลองผีหลอก หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2560 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทำการตรวจรับงานพัสดุในวันที่  24 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุ ตามวัน เวลา ดังกล่าว

 

17 พ.ย. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางประทับ เพื่อใช้ในส่วนราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดทำตรายางประทับ เพื่อใช้ในส่วนราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จ้างเหมาจัดทำตรายางประทับ ของสำนักงานปลัดฯ จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 อัน  เป็นเงิน 1,610 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) และตรายางประทับ ของกองคลังฯ จำนวน 7 รายการ รวมทั้งสิ้น 8 อัน เป็นเงิน 3,080 บาท (สามพันแปดสิบบาทถ้วน)  เพื่อใช้ในส่วนราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นางนันทินี  กิจศิริ  (ศูนย์ถ่ายเอกสารกิจศิริ)  โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,690 บาท (สี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

17 พ.ย. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน จำนวน ๑๖ รายการ ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้าสมุทรสงคราม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๗๐๙.๕๙ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

31 ต.ค. 60 - สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 2/2561 (จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี งปม. 2561 (ภาคเรียนที่ 2/2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 140 วัน) ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 129 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 งาน เป็นราคาทั้งสิ้น 126,832.80 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) (รายละเอียดปรากฎตามสัญญาฯ แนบท้าย)

Attachments:
Download this file (scan0047.pdf)scan0047.pdf[ ]4301 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:01 น.

 

13 พ.ย. 60 - การรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอราคางานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การตรวจสอบพัสดุประจำปี ข้อ 213

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จึงขอประกาศการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

Attachments:
Download this file (scan0229.pdf)scan0229.pdf[ ]3029 Kb
 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 7 จาก 88

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง