ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ม.ค. 66 - ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภป.1) ประจำปี พ.ศ. 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  มีความประสงค์แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สิน และผู้ประกอบการค้าในเขตท้องที่ตำบลแพรกหนามแดง  ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.๑) และชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.  2566  ทราบ ดังนี้
 
  อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พุทธศักราช 2510 มาตา 12  ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดภายในเดือนมีนาคมของปี ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศ ให้ตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศไทยมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย
   มาตรา 14  เจ้าของป้ายผู้ใด
(1)      ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม
                      (2)       ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม และมีพื้นที่ ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่าง   เดียวกับป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว
(3) เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น มาตรา 14  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534  ให้เจ้าของป้ายตาม  (1)  (2)  หรือ  (3)  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน15  วัน  นับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายในป้ายเดิม แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป. 1) ได้ที่งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3477-2069-70 ต่อ 13 ซึ่งหากพ้นกำหนด ท่านยังไม่เข้ามาดำเนินการดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าปรับกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการฯ ล่าช้า และเงินเพิ่มกรณีชำระภาษีล่าช้าอีกด้วย
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

(รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ประกาศฯ แนบท้าย)
 

13 ม.ค. 66 - (ร่างประชาวิจารณ์) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่างประชาวิจารณ์) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097236082) ระหว่างวันที่ 13 - 18 มกราคม 2566 (จำนวน 3 วันทำการ) เพื่อเผยแพร่รับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการ (รายละเอียดตามไฟล์ร่างประวิจารณ์ประกาศ พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อฯ และคุณลักษณะรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยฯ แนบท้าย)

 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำไตรมาสที่ 2

 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำไตรมาสที่ 1

 

11 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างพัสดุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนโครงการการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อจ้างพัสดุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนโครงการการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ซื้อของขวัญวันเด็ก ประเภทกระเป๋าผ้าใส่วัสดุอุปกรณ์การเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๒๘ ซม. สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ให้แก่เด็กโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๗๐ ใบ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทกระเพาะปลา สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ให้แก่เด็กโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ และ ศพด.ต.แพรกหนามแดง จำนวน ๑๕๐ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสมพร อยู่ม่วง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 7 จาก 305

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง