9 เม.ย. 63 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท           (ห้าแสนบาทถ้วน) ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง  โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 006/2562 และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ 007/2560  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 17:46 น.

 

31 มี.ค. 63 - ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563

               ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖2 กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕6๓ เป็นต้นไปนั้น

               องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๙8 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังออกกฎหมายลำดับรองในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลใช้บังคับ ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒5๖๒ แต่ปัจจุบันได้ล่วงเลยระยะเวลามาเป็นเวลาประมาณ 9 เดือน โดยยังคงมีกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยอีกจำนวน 2 ฉบับ คือ หลักเกณฑ์กำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม และหลักเกณฑ์กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ผลจากความล่าช้าดังกล่าว ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงไม่ทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ได้ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ๒5๖๒ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  สามารถดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด โดยสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมายลำดับรอง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ. ๒๕๖๒ เห็นควรให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. ๒563 ออกไปเป็นภายในเดือน พฤษภาคม 2563 หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 034 – 772069 – 70 ต่อ 13  

               จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 16:01 น.

 

31 มี.ค. 63 - บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

               อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 และตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ.2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ นั้น

                บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 และ 34 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับข้อ 23 – 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 ไว้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เป็นเวลา 30 วัน พร้อมทั้งได้จัดส่งบัญชีรายการดังกล่าวให้กับผู้เสียภาษีแต่รายละทราบถึงรายการทรัพย์สินของท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ทั้งนี้ หากผู้เสียภาษีรายใดตรวจสอบรายการแล้ว  เห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ท่านสามารถเขียนคำร้องเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้  ตามมาตรา 32  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง   หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 772070 ต่อ 13 หรือ จาก เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (www.phragnamdang.go.th) ได้ ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น.  – เวลา  16.30 น.)

 

                จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 16:03 น.

 

27 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. หมึกพิมพ์ - สีดำ HP CN๐๕๓AA ๙๓๒XL จำนวน ๒๐ ตลับ/cartridge ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. หมึกพิมพ์ - สีฟ้า HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL จำนวน ๖ ตลับ/cartridge ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๔๐.๐๐ บาท (สี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. หมึกพิมพ์ - สีชมพู HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL จำนวน ๗ ตลับ/cartridge ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๘๐.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. หมึกพิมพ์ - สีเหลือง HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL จำนวน ๘ ตลับ/cartridge ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๒๐.๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

27 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. หมึกพิมพ์ - สีดำ HP CN๐๕๓AA ๙๓๒XL จำนวน ๖ ตลับ/cartridge ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. หมึกพิมพ์ - สีเหลือง HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL จำนวน ๕ ตลับ/cartridge ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๐๐.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. หมึกพิมพ์ - สีชมพู HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL จำนวน ๕ ตลับ/cartridge ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๐๐.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. หมึกพิมพ์ - สีฟ้า HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL จำนวน ๕ ตลับ/cartridge ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๐๐.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 7 จาก 157

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง