ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานประมงอำเภออัมพวา

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

จาก..สำนักงานประมงอำเภออัมพวา

ขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความประสงค์

จะขอรับหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) สำหรับบำบัดสารอินทรีย์

ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ จากกรมประมง มาติดต่อขอรับได้

รายละ 5 ซอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2020 เวลา 14:25 น.

 

26 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเบลท์และอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับยกเรือตัดฟันวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ จำนน ๒ ชุด พร้อมตัดเชื่อมทำหูคล้องบริเวณเรือตัดฟันวัชพืช จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสายเบลท์และอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับยกเรือตัดฟันวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ จำนน ๒ ชุด พร้อมตัดเชื่อมทำหูคล้องบริเวณเรือตัดฟันวัชพืช จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สายเบลท์และอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับยกเรือตัดฟันวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ จำนน ๒ ชุด พร้อมตัดเชื่อมทำหูคล้องบริเวณเรือตัดฟันวัชพืช จำนวน ๔ จุด จำนวน ๒ ชุด  ดังนี้

               -  สายเบลท์ ความยาว ๔ เมตร หนา ๕๐ มิลลิเมตร รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตัน จำนวน ๒ เส้น
               -  สเกลเหล็ก หนา ๔ หุน จำนวน ๕ ตัว
               -  พร้อมตัดเชื่อหูคล้องบริเวณเรือตัดวัชพืช จำนวน ๔ จุด โดยใช้เหล็กหนา
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายฉัตรชัย คลังศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

23 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) ประเภทนมกล่องยูเอชที (เพิ่มเติม)

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) ประเภทนมกล่องยูเอชที (เพิ่มเติม) สำหรับเด็กนักเรียนเข้าเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้รับนมในระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔๔ วัน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓๐๘ กล่อง จำนวน ๓๐๘ กล่องเล็ก  ดังนี้

               - สำหรับเด็กเล็กฯ สังกัดศพด.ต.แพรกหนามแดง จำนวน ๕ คน ๆ ละ ๔๔ วัน รวมทั้งสิ้น ๒๒๐ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๗๒๐.๔๐ บาท 
               - สำหรับเด็กนักเรียน รร.บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๔๔ วัน รวมทั้งสิ้น ๘๘ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท รวมเป็นเงิน ๖๘๘.๑๖ บาท
              ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๘.๕๖ บาท (สองพันสี่ร้อยแปดบาทห้าสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

23 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๙ วัน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๙ วัน (เปิดภาคเรียน ๙๒ วัน, ปิดภาคเรียน ๑๗ วัน) สำหรับเด็กนักเรียนฯ จำนวน ๑๕๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๓,๘๙๒ ถุง จำนวน ๑๓,๘๙๒ ถุง/bag ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑,๔๐๙.๓๖ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าบาทสามสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒,๕๖๗ กล่อง จำนวน ๒,๕๖๗ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๗๓.๙๔ บาท (สองหมื่นเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

23 มิ.ยง 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) ตั้งแต่วัน ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑๐๓ วันทำการ

                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) ตั้งแต่วัน ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑๐๓ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ประกอบอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามหลักโภชนาการให้มีปริมาณและคุณภาพตามหลักวิชาการที่ผู้มีอาชีพพึงกระทำ วันละ ๑๒ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๓ วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑ งาน เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๔๐ บาท (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
และหรือ ตามจำนวนวันจริงที่เปิดการเรียนการสอน และหรือ มีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยแบ่งจ่ายเงินเป็นรายงวด (เดือน) โดยประกอบอาหารกลางวัน ประเภทอาหาคาว พร้อมทั้งจัดขนม และหรือ ขนมไทย และหรือ ผลไม้ตามฤดูกาล ตามสมควร  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางแถม อมศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๗๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

หน้า 7 จาก 170

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง