ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

25 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. เชือกใยยักษ์ ๘ มม. (สีครีม) จำนวน ๑ ม้วน (๑๐ กฺิโลกรัม) จำนวน ๑ Roll ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านตั้งใจ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. โครงเลื่อยตัดเหล็ก พร้อมใบตัดเหล็กขนาด ๑๒ นิ้ว SOLO จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านตั้งใจ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐.๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

23 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ (กองช่าง) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ (กองช่าง) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจค-๓๒๗ สส. รหัสพัสดุ ๐๒๔-๔๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายละออง เช้าวรรโณ (อู่แกละการช่าง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กคย-๓๖๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๒๔-๔๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑๑ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายละออง เช้าวรรโณ (อู่แกละการช่าง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๑๕.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

23 ส.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงป้ายหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ (หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 5 ป้าย 5 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงป้ายหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ (หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 5 ป้าย 5 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059347455) โดยดำเนินการพิมพ์ข้อความตามแบบกำหนด พร้อมทาสีโครงเหล็ก (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่ 001/2566 ที่กำหนด) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนวงเงิน 219,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กับผู้รับจ้างราย นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 และตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/8 ให้ถือวันทำการแรกของสัปดาห์เป็นวันสุดท้ายของสัญญาฯ นั้น

                   บัดนี้  นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)  ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งส่งมอบงานโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2023 เวลา 20:02 น.

 

21 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๘๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ผงหมึก สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASkalf MZ๓๐๐i รหัสพัสดุ ๔๗๑-๖๖-๐๐๐๔ จำนวน ๓ ตลับ/cartridge ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

21 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               วัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๘ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๗๙.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 7 จาก 330

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 68 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)