5 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อพัสดุต่าง ๆ จำนวน                       6 รายการ ตาม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดย              วิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   สินค้า จำนวน 6 รายการ ตามที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด จำนวน 1 งาน ดังนี้

                   (1)  น้ำดื่ม  (ปริมาตรสุทธิ 220 มล. / แก้ว)                             จำนวน  20  ลัง ๆ ละ 65 บาท

                   (2)  กาแฟสำเร็จรูป ยี่ห้อเนสกาแฟ ขนาด 190 กรัม                   จำนวน  2  กล่อง ๆ ละ 250 บาท

                   (3)  ครีมเทียม ยี่ห้อคอมฟี่เมท ขนาด 450 กรัม               จำนวน  3  กล่อง ๆ ละ 130 บาท

                    (4)  น้ำตาลทราย ขนาด 1 กิโลกรัม                                     จำนวน  6  ถุง ๆ ละ 30 บาท

                   (5)  แก้วกาแฟกระดาษ อย่างหนา ขนาด 6.5 ออนซ์                   จำนวน  4  ห่อ ๆ ละ 70 บาท

                   (6)  ช้อนพลาสติก (จิ๋ว) เกรดเอ สำหรับชงกาแฟ               จำนวน  2  ห่อ ๆ ละ 25 บาท

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีรศักดิ์ เกิดลมูล  (ร้านภัทรธน)  โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,700 บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2018 เวลา 12:04 น.

 

3 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สารเคมีกำจัดศัตรูพืช/วัชพืช) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร (สารเคมีกำจัดศัตรูพืช/วัชพืช) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ไกลโฟเซต ๔๘% (แกลลอนขาว) ขนาด ๔ ลิตร/แกลลอน จำนวน ๓๗ แกลลอน จำนวน ๓๗ แกลลอนผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชอฮวด เคมีเกษตร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน
               ๒. พาราควอต (แกลลอนขาว) ขนาด ๕ ลิตร/แกลลอน จำนวน ๒๐ แกลลอน จำนวน ๒๐ แกลลอน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชอฮวด เคมีเกษตร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน
               ๓. หัวหมาแดง ชนิดผง (เอชโซมัด ๙๕๗ ขนาอ ๑ กก./ถุง จำนวน ๓๐ ถุง จำนวน ๓๐ ถุง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชอฮวด เคมีเกษตร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน
               ๔. น้ำยาจับใบ ขนาด ๕ ลิตร/แกลลอน จำนวน ๑๐ แกลลอน จำนวน ๑๐ แกลลอน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชอฮวด เคมีเกษตร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
 
                รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๓๑,๒๐๐  บาท  (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (Scan0005.pdf)Scan0005.pdf[ ]270 Kb
 

26 มี.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๓ ผืน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๓ ผืน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี. คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๑๖.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (Scan0017.pdf)Scan0017.pdf[ ]222 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2018 เวลา 16:55 น.

 

27 มี.ค. 61 - เผยแพร่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา โดย นางสาวณัฐยา ภักดีประดิษฐ์ ผู้รับมอบอำนาจ / ผู้รับจ้าง ตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 5,480,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  กำหนดส่งมอบงาน 180 วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 8 กันยายน 2561 และองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ข้อ 7 (วรรคสอง), ข้อ 9 (วรรคสอง) และข้อ 15 (วรรคหนึ่ง) นอกนั้นคงเดิม ซึ่งเป็นการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 97 (2) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และ (3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 3 (1) แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง (รายละเอียดปรากฏตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Attachments:
Download this file (Scan0016.pdf)Scan0016.pdf[ ]1275 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2018 เวลา 09:59 น.

 

16 มี.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบรรทุกแบบท้ายลาด ระวางบรรทุกไม่น้อยกว่า 8 ตัน เพื่อใช้สำหรับขนย้ายรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค – 120 สมุทรสงคราม (ไป – กลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ เช่ารถบรรทุกแบบท้ายลาด ระวางบรรทุกไม่น้อยกว่า 8 ตัน เพื่อใช้สำหรับขนย้ายรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค – 120 สมุทรสงคราม เพื่อปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ไป – กลับ) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมชาวแพรกหนามแดงร่วมใจ สร้างคลองสวย น้ำใส ตามแนวทางประชารัฐ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 2) ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ บริเวณคลองผีหลอก ตั้งแต่ประตูระบายน้ำหลังปั๊มน้ำมันบางจาก ถึงสะพานข้ามคลองผีหลอกถนนพระราม 2 พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

                   เช่ารถบรรทุกแบบท้ายลาด ระวางบรรทุกไม่น้อยกว่า 8 ตัน จำนวน 1 คัน เพื่อใช้สำหรับขนย้ายรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ทะเบียน ตค – 120 สมุทรสงคราม เพื่อปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 2 เที่ยว (ไป – กลับ) เที่ยวละ 900 บาท ในวันที่ 22 มีนาคม 2561  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปัญญา พ่วงสำราญ  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท (หนึ่งพัน-แปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2018 เวลา 10:39 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 7 จาก 95

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง