11 ธ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ประกาศแนบท้าย)

 

7 ธ.ค. 61 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561   
(ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

 

7 ธ.ค. 61 - ราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ในการประเมินค่ารายปี เพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2536 เห็นชอบมาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามคณะกรรมการ ป.ป.ป. ในขณะนั้น เสนอ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0307/ว 2393 ลงวันที่ 10 กันยายน 2536 เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองประเมินค่ารายปีองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มีมติกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาประเมินค่ารายปีของผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ในการประเมินค่ารายปีเพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2018 เวลา 17:45 น.

 

ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้สังคม ภายใต้โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

 

28 พ.ย. 61 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง (งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย))

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทำการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 19.50 เมตร ยาว 32.50 เมตร, ฐานเสาธง ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร และฐานศาลพระภูมิ ขนาด 4.50 x 4.90 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 005/2559 และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ 007/2560 ระยะเวลาดำเนินการโครงการ จำนวน  180 วัน  รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 110/21 ซอยบางแก้ว ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดย  นางสาวณัฐยา ภักดีประดิษฐ์  ผู้รับมอบอำนาจ / ผู้รับจ้าง  วงเงินก่อสร้าง  5,480,000  บาท  (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดส่งมอบงาน จำนวน 2 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,753,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และงวดสุดท้ายภายในวันที่ 8 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,726,400 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561  นั้น

                   บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงฯ งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่    23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้รับทราบการส่งมอบงานในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 และได้มีมติที่จะดำเนินการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

หน้า 7 จาก 109

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง