แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561

แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2018 เวลา 17:56 น.

 

แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) อบต.แพรกหนามแดง

แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)

 

31 ต.ค. 61 - ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 
 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ (รายละเอียดตามขอบเขตและคุณลักษณะเฉพาะฯ แนบท้าย)

 

(เอกสารปรากฏตามประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แนบท้าย)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2018 เวลา 00:01 น.

 

30 ต.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑) จำนวน ๑๔๐ วัน (ช่วงเปิดภาคเรียน จำนวน ๑๐๐ วัน และช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๔๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑) จำนวน ๑๔๐ วัน (ช่วงเปิดภาคเรียน จำนวน ๑๐๐ วัน และช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๔๐ วัน) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน (ชนิดถุง) ระยะเวลา ๙๐ วันทำการ ๆ ละ ๑๔๖ ถุง จำนวน ๑๓,๑๔๐ ถุง ๆ ละ ๖.๕๘ บาท  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด (ผู้ผลิต)  (ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและพื้นที่การส่งนม ผู้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค.) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๔๖๑.๒๐ บาท (แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. นมพร้อมดื่ม U.H.T ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน (ชนิดกล่อง) จำนวน ๑๔๖ คน ๆ ละ ๕๐ วัน จำนวน ๗,๓๐๐ กล่องเล็ก ๆ ละ ๗.๘๒ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด (ผู้ผลิต)    (ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและพื้นที่การส่งนม ผู้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค.) 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๐๘๖.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑๔๓,๕๔๗.๒๐  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

 

4 ก.ย. 60 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในรอบเดือนสิงหาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ในรอบเดือนสิงหาคม 2560  ตามรายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

Attachments:
Download this file (สิงหาคม 2560.pdf)สิงหาคม 2560.pdf[ ]56 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018 เวลา 19:33 น.

 

หน้า 7 จาก 106

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง