19 ก.ค. 62 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สาย ๓L-๒R-๑๙L-๑R หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สาย ๓L-๒R-๑๙L-๑R หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (เลขที่โครงการ : 62047161596)  โดยทำการเสริมวัสดุหินคลุก, ไพร์มโค๊ทพื้นทาง, ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร และทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๑ และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๑), ทถ-๓-๑๑๐(๔) และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ จำนวน 45 วัน  รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 5/2562  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 25612 กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการช่าง 1993 มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 8  ถนนปากท่อ-ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  โดย  นายชนาภณ  อังกูรจารุชัย ตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้รับจ้าง วงเงินก่อสร้าง  400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  โดยเริ่มต้นทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 21 กรกฏาคม 2562 โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม นั้น

                   บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการช่าง 1993  ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สาย ๓L-๒R-๑๙L-๑R  หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562  โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562  เวลา 15.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Attachments:
Download this file (Scan0004.pdf)Scan0004.pdf[ ]407 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2019 เวลา 18:47 น.

 

9 ก.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อสินค้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   (1)  สีน้ำมัน (สีขาว) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ลิตร (อย่างดี) จำนวน 2 แกลลอน 

                   (2)  แปรงทาสี ขนาด 2 นิ้ว (อย่างดี) จำนวน 4 อัน 

                   (3)  ทินเนอร์ สำหรับผสมสีน้ำมัน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน  

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายอาทร  รุ่งอภิญญา  (ร้านโชคชัยพานิช)  โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  2,033  บาท (สองพันสามสิบสามบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง

 

 

9 ก.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมกรอบหลุยส์สีทอง โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมกรอบหลุยส์สีทอง  เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                   พระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมกรอบหลุยส์สีทอง ขนาด 22 x 30 นิ้ว จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบกำหนด)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุรเดช  หมู่พิกุล (ร้านเด่นดี)  โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน  2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

Attachments:
Download this file (ร้านเด่นดี.pdf)ร้านเด่นดี.pdf[ ]85 Kb
 

9 ก.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสินค้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อสินค้า จำนวน 3 รายการ ตามเพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ                พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   (1) ธงชาติ ขนาด 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 20 ผืน ๆ 40 บาท

                   (2)  ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ วปร. ขนาด 60 x 90 ซม. จำนวน 10 ผืน ๆ ละ 60 บาท

                   (3)  ฟิวเจอร์บอร์ด สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 3 แผ่น ๆ ละ   180 บาท          

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนิตย์  ศรีสุวรรณ  (ร้านศรีสุวรรณ) โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,940 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

9 ก.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โทนสีเหลือง ทรงกลม เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โทนสีเหลือง ทรงกลม เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                   จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โทนสีเหลือง ทรงกลม พร้อมพาน จำนวน 5 พาน ๆ ละ 500 บาท  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางลักษยา  ทิพย์ธำรง (ร้านดอกไม้กาหลา)  โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน  2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 7 จาก 126

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง