ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

26 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการของส่วนราชการ กองช่างฯ

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการของส่วนราชการ กองช่าง อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

 

26 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการของส่วนราชการกองสาธารณสุขฯ

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการของส่วนราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ (รายละเอียดตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้สำหรับ

                ๑.  รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก (สีส้มดำ)  หมายเลขทะเบียน ตค - ๑๒๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑  สำหรับเติมวัสดุเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันไฮดีเซล S B๗  จำนวน ๕๐ ลิตร/ครั้ง และน้ำมันหล่อลื่น ตามความจำเป็น

                 ๒.  รถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) (สีฟ้าเขียว) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ สำหรับเติมวัสดุเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันไฮดีเซล S B๗  จำนวน ๘๐ ลิตร/ครั้ง และน้ำมันหล่อลื่น ตามความจำเป็น

                 ๓.  ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สำหรับวัสดุเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันไฮดีเซล S B๗, แก๊สโซฮอล์ ๙๕, เบนซินธรรมดา และน้ำมันหล่อลื่น ตามปริมาณความจำเป็นและเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน
                  ตามที่หัวหน้าหน่วยงานกองสาธารณสุขฯ อนุมัติและแจ้งความต้องการ โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นรายงวด (เดือน) จำนวน ๑๒ เดือน (ราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

26 ก.ย. 65 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการชองส่วนราชการสำนักปลัดฯ

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการชองส่วนราชการสำนักปลัดฯ อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ (รายละเอียดตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้สำหรับ

                ๑.  รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อโตโยต้า (สีขาว)  หมายเลขทะเบียน กข - ๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑  สำหรับเติมวัสดุเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันไฮดีเซล S B๗  จำนวน ๔๐ ลิตร/ครั้ง และน้ำมันหล่อลื่น ตามความจำเป็น

                ๒.  รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อมิตซูบิชิ (สีบอร์น)  หมายเลขทะเบียน บจ - ๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒  สำหรับเติมวัสดุเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันไฮดีเซล S B๗  จำนวน ๔๐ ลิตร/ครั้ง และน้ำมันหล่อลื่น ตามความจำเป็น
                ๓.  รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อฟอร์ด (สีดำ)  หมายเลขทะเบียน กค - ๖๗๗๒ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓  สำหรับเติมวัสดุเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันไฮดีเซล S B๗  จำนวน ๔๐ ลิตร/ครั้ง และน้ำมันหล่อลื่น ตามความจำเป็น

                ตามที่หัวหน้าหน่วยงานสำนักปลัดฯ อนุมัติและแจ้งความต้องการ โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ  หล่อลื่น เป็นรายงวด (เดือน) จำนวน ๑๒ เดือน (ราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

26 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามขอบเขตงานฯ ที่กำหนด) จำนวน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
(รายละเอียดตามขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววนิดา ชูศรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

26 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ เดือน

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามขอบเขตงานที่กำหนด) จำนวน ๖ เดือน ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามข้อกำหนดขอบเขตงานเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนัทกฤต น้องสินธ์ุ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 7 จาก 293

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง