20 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถจักรยานยนต์ อบต.แพรกหนามแดง (กองช่าง) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถจักรยานยนต์ อบต.แพรกหนามแดง (กองช่าง) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   1.  ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจค-327 สส. รหัสพัสดุ 024-48-0002 จำนวน 9 รายการ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,810 บาท                (สองพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)

                   2.  ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กก-6184 สส. รหัสพัสดุ 024-57-0003 จำนวน 7 รายการ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,345 บาท    (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายละออง เช้าวรรโณ (อู่แกละการช่าง) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,155 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

20 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดของรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-7417 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดของรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเคนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-7417 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 012-59-0001  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                   จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ดังนี้

                   - ค่าแรงและค่าบริการ    จำนวน 4 รายการ         

                   - ค่าอะไหล่                จำนวน 5 รายการ       

                   - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง         จำนวน 2 รายการ       

                   (รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่  SVQUO19001742 ฉบับลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 แนบท้าย)  จำนวน  ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,253.87 บาท (สามพันสองร้อยห้าสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

20 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ยางรถยนต์ ขอบยาง ๑๔ นิ้ว (๑๙๕R๑๔C ๑๐๖/๑๐๔) จำนวน ๔ เส้น พร้อมติดตั้งและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จำนวน ๔ เส้น ยี่ห้อบริดสโตน LEO๖๗๗ ขนาด ๑๙๕R๑๔ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุธี จิวมงคลชัย (ร้านธีรชัยยางยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% บริเวณกระจกด้านหน้า ๑ บาน จำนวน ๑ บาน ยี่ห้อ Hi-kool ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชาญวิทย์ สุวรรณสิงหาสน์ (ร้านทวีทรัพย์ประดับยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ชุดถาดยางปูพื้นภายในห้องโดยสารรถยนต์ ๔ ประตู จำนวน ๑ ชุด (๔ ชิ้น/ชุด) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชาญวิทย์ สุวรรณสิงหาสน์ (ร้านทวีทรัพย์ประดับยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๘.๕๐ บาท (ห้าร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

15 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด เครื่องถ่ายเอกสาร (สนง.ปลัด) ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๐๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด เครื่องถ่ายเอกสาร (สนง.ปลัด) ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๐๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               เปลี่ยนชุดลูกยางป้อนกระดาษ จำนวน ๒ ชุด จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

15 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด เครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น KM ๓๐๓๕ รหัสพัสดุ ๔๑๗-๔๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด เครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น KM ๓๐๓๕ รหัสพัสดุ ๔๑๗-๔๘-๐๐๐๒  นั้น

               ๑. เปลี่ยนชุด LEFT COVER MIDDLE จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. เปลี่ยนชุดทรานเฟอร์ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. เปลี่ยนชุดลูกยางป้อนกระดาษ จำนวน ๒ ชุด จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. เปลี่ยนลูกฮีตเตอร์บน จำนวน ๑ ลูก จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑๓,๘๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 7 จาก 132

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง