ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๑) วันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๑) วันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. น้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๑๐ ลัง (ลังละ ๔๘ แก้ว) จำนวน ๑๐ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล B๗ จำนวน ๑๒๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๑๒๐ ลิตร/litre 
(เป็นราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๖๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๖๐ ลิตร/litre 
(เป็นราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

1 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ (ตามท้าย) จำนวน ๑ โครงการ

                ๑. เชือกหูกระบอก หรือ เชือกไนล่อน ขนาด ๓ มม. จำนวน ๖ ม้วน
                ๒. ตลับเมตร ขนาดความยาว ๕ เมตร จำนวน ๔ อัน
                ๓. กาวทาท่อ PVC ขนาด ๒๕๐ กรัม จำนวน ๕ กระป๋อง
                ๔. เทปพันเกลียว ขนาด ๐.๗ มม. ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๖ อัน
                ๕. ใบเลื่อยโค้ง (อย่างดี) ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๒ ใบ
                ๖. มาตรน้ำ ขนาด ๑/๒" (๔ หุน) จำนวน ๖ ตัว
                 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอาทร รุ่งอภิญญา (ร้านโชคชัยพาณิชย์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๙๘.๒๐ บาท (หกพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

1 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ (ตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                    ๑. จัดซื้อหมึกพิมพ์ - สีดำ HP CN๐๕๓AA ๙๓๒XL  จำนวน ๒ ตลับ  
                    ๒. จัดซื้อหมึกพิมพ์ - สีฟ้า HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL  จำนวน ๕ ตลับ  
                    ๓. จัดซื้อหมึกพิมพ์ - สีชมพู HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL จำนวน ๑ ตลับ  
                    ๔. จัดซื้อหมึกพิมพ์ - สีเหลือง HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL จำนวน ๖ ตลับ  
                    ๕. จัดซื้อหมึกพิมพ์ - สีน้ำเงิน (ฟ้า) OKI C๓๐๑dn จำนวน ๓ ตลับ  
                    ๖. จัดซื้อหมึกพิมพ์ - สีแดง (ชมพู) OKI C๓๐๑dn จำนวน ๒ ตลับ  
                    ๗. จัดซื้อหมึกพิมพ์ - สีเหลือง OKI C๓๐๑dn จำนวน ๒ ตลับ  
                    ๘. จัดซื้อคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ แบบมีสาย (Logitech USB๗ เพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๔๖-๐๐๒๓ จำนวน ๑ อัน 
                    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๔๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564                                 

Attachments:
Download this file (doc04397620211201094622.pdf)doc04397620211201094622.pdf[ ]471 Kb
 

26 พ.ย. 64 - ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เฉพาะรายที่สำรวจเพิ่มเติม และ รายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2565

          อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภา แษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  2562  มาตรา  30  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  2562 ข้อ 23  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ นั้น
 
          บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา  30 และ 34 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  2562  ประกอบกับข้อ 23 – ข้อ 2๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง     จึงขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ภ.ด.ส. 3) เฉพาะรายที่สำรวจเพิ่มเติม และรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  พ.ศ.   2565 ไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงเป็นเวลา   30   วัน   พร้อมทั้งได้จัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบถึงรายการทรัพย์สินของท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งนี้ ขอให้ท่านทำการตรวจสอบรายการข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ภ.ด.ส.3) ดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่ หากตรวจสอบพบว่ามีรายการใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ท่านสามารถเขียนคำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ ตามมาตรา   32    วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 772070 ต่อ 13 หรือจากเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (www.phragnamdang.go.th) ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – เวลา 16.30 น. ) 
  
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 7 จาก 251

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง