25 ก.ย. 60 - สัญญาจ้าง เลขที่ 9/2560 (โครงการปรับปรุงท่อน้ำประปาสายเลียบคลองผีหลอก หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)

                        สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ตำบลแพรกหนามแดง   อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  เมื่อวันที่  25 เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2560  ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดย  นายทวีป  อมศิริ  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์  ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ  สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสงคราม  มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 178/3-5 ถนนสมุทรสงคราม – บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดย  นางพรรณทิพย์  พิเสฎฐศลาศัย ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ จากผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสงคราม  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0753521000072 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่ง

Attachments:
Download this file (สจ.9-2560.pdf)สจ.9-2560.pdf[ ]9441 Kb
Download this file (แบบ 009-2560.pdf)แบบ 009-2560.pdf[ ]4324 Kb
 

20 ก.ย. 60 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการปรับปรุงท่อประปาสายเลียบคลองผีหลอก หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)

                        ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  มาตรา ๑๐๓/๗  ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

                        องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการโครงการปรับปรุงท่อประปาสายเลียบคลองผีหลอก หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยดำเนินการวางท่อประปา PB 50 มม. ความยาวท่อ 1,250 เมตร และประสานท่อประปากับมาตร วัดน้ำเดิม จำนวน 14 มาตร  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 009/2560 และแบบมาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ 007/2560 และราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 471,100 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  โดย  วิธีเฉพาะเจาะจง  สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                        จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

19 ก.ย. 60 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

19 ก.ย. 60 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 12 เดือน)

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รวมระยะเวลา 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) รายละเอียดตามข้อกำหนดขอบเขตงานเก็บ ขน ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นราคากลางทั้งสิ้น 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) หรือราคากลางเฉลี่ยเดือนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมีจำนวนวันเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ และหรือ ไม่น้อยกว่า 2 วันต่อสัปดาห์ โดยมีระยะห่างระหว่างวันอย่างน้อย 2 วัน โดยคิดราคากลางค่าใช่จ่ายเฉลี่ยปริมาณขยะต่อตัน สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

12 ก.ย. 60 - ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปรับแผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2560)

                   เนื่องจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 9/2560) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 รายจ่ายประจำ  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 และกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ซึ่งเป็นหน่วยงานพัสดุกลาง รับผิดชอบในการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ  ได้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม และปรับแผนการจัดหาพัสดุ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 5/2560) ตามแบบ ผด. 2 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนและผู้ที่สนใจ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ต่อไป

 

หน้า 7 จาก 83

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้64
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้113
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้813
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว847
mod_vvisit_counterเดือนนี้1897
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4555
mod_vvisit_counterทั้งหมด162752

We have: 20 guests, 2 bots online
ไอพี: 54.221.76.68
วันนี้: ธ.ค. 16, 2017

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง