6 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗ ชุด สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗ ชุด สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗ ชุด (ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย กาแฟร้อน จำนวน ๑ แก้ว, น้ำดื่ม จำนวน ๑ แก้ว และขนมปังคละไส้คละรส จำนวน ๑ ชิ้น) จำนวน ๒๗ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุพัตรา สนองค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๕.๐๐ บาท (หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

6 ธ.ค. 62 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

                   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558  ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ กรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือมีการยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง ให้รายงานไว้ด้วย

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในรอบเดือนพฤศจิกาน 2562 ตามรายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

 

4 ธ.ค. 62 - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

 

4 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเกียร์ (ทนความร้อนสูง) เบอร์ ๑๔๐ จำนวน ๒ แกลลอน เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ของทางราชการ (กองช่าง อบต.แพรกหนามแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเกียร์ (ทนความร้อนสูง) เบอร์ ๑๔๐ จำนวน ๒ แกลลอน เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ของทางราชการ (กองช่าง อบต.แพรกหนามแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               น้ำมันเกียร์ (ทนความร้อนสูง) เบอร์ ๑๔๐ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๔.๕ ลิตร จำนวน ๒ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอาทร รุ่งอภิญญา (ร้านโชคชัยพาณิชย์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

6 พ.ย.62 -ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนตุลาคม 2562

6 พ.ย.62 -ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนตุลาคม 2562

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 7 จาก 143

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง