16 มี.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ “กิจกรรมชาวแพรกหนามแดงร่วมใจ สร้างคลองสวยน้ำใส ตามแนวทางประชารัฐ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 2)”

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  “กิจกรรมชาวแพรกหนามแดงร่วมใจ สร้างคลองสวยน้ำใส ตามแนวทางประชารัฐ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 2)” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) จำนวน 2 กระสอบ ๆ ละ 50 บาท (10 ก้อน/กระสอบ) กำหนดส่งมอบในวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางพุธิตา พุ่มอำภา  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

16 มี.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมชาวแพรกหนามแดงร่วมใจ สร้างคลองสวยน้ำใส ตามแนวทางประชารัฐ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 2)” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำดื่ม (ถ้วย) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  “กิจกรรมชาวแพรกหนามแดงร่วมใจ สร้างคลองสวยน้ำใส ตามแนวทางประชารัฐ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 2)”  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อน้ำดื่ม (ถ้วย) จำนวน 6 ลัง ๆ ละ 65 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีรศักดิ์ เกิดลมูล  (ร้านภัทรธน) โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 390 บาท (สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

14 มี.ค. 61 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 โครงการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด             ดำรงกุลการโยธา โดย นางสาวณัฐยา ภักดีประดิษฐ์  ผู้รับมอบอำนาจ / ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 5,480,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 8 กันยายน 2561 (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้ขายทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

6 มี.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์ Router ส่งสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจสอบและปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์ Router ส่งสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                   จ้างตรวจสอบและปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์ Router ส่งสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ADSL2+Router AC750 TP-LINK ARCHER-D2 จำนวน 1 เครื่อง และบริการติดตั้งและตรวจเช็คระบบและปรับปรุงช่องเชื่อต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์  ซัพพลาย (2001)  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  3,525  บาท (สามพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

6 มี.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) รหัสพัสดุ 416-56-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) รหัสพัสดุ 416-56-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                   จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) รหัสพัสดุ 416-56-0020 โดยเปลี่ยน HARD DISK 1 TB (รับประกัน 3 ปี) จำนวน 1 ตัว และบริการตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์  ซัพพลาย (2001)  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  2,525 บาท (สองพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2018 เวลา 14:59 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 8 จาก 95

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง