ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2562 เรื่อง ให้แจ้งปริมาณสต๊อกข้าวเหนียว ห้ามกักตุนและฉวยโอกาสจำหน่ายข้าวเหนียวในราคาที่สูงเกินสมควร

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2562 เรื่อง ให้แจ้งปริมาณสต๊อกข้าวเหนียว ห้ามกักตุนและฉวยโอกาสจำหน่ายข้าวเหนียวในราคาที่สูงเกินสมควร

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2019 เวลา 11:56 น.

 

1 ต.ค. 62 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมระยะเวลา 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)  โดยมีจำนวนวันเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ (รายละเอียดตามข้อกำหนดขอบเขตงานเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยมีรายละเอียดตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนวงเงิน 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลา 12 เดือน ๆ ละ 40,000 บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)  ผู้รับจ้างคือ นายนัทกฤต  น้องสินธุ์  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (รายละเอียดปรากฏตามสัญญาจ้างทั่วไปฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐  ในวันและเวลาราชการ  หรือทาง  E_mail : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2019 เวลา 10:48 น.

 

26 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีความประสงค์จะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกาศแนบท้าย)

 

26 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน (รายละเอียดตามขอบเขตงานเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอย แนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ 
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนัทกฤต น้องสินธ์ุ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

9 ก.ย.62 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนกันยายน 2562

9 ก.ย.62 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนกันยายน 2562

 

หน้า 8 จาก 137

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง