แจ้งรายชื่อประชาชนที่ได้ทำการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง

แจ้งรายชื่อประชาชนที่ได้ทำการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง

 

28 มิ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยารักษาพยาบาลสัตว์ป่วย จำนวน ๖ ประเภท สำหรับการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินที่เกิดขึ้นในสัตว์ในชนิดโค กระบือ ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยารักษาพยาบาลสัตว์ป่วย จำนวน ๖ ประเภท สำหรับการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินที่เกิดขึ้นในสัตว์ในชนิดโค กระบือ ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. กลุ่มยาปฏิชีวนะ ฆ่าเชื้อ ชนิดฉีด ได้แก่ ยา Gentamycin (Miramycin gentamicin Sulfate ๔๐mg.inj) ขนาด ๑๐๐ ซีซี/ขวด จำนวน ๑๒๐ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. กลุ่มยากำจัดแมลง ได้แก่ ยาอะมิทราช (Ecto-Tak) วัว แอคโตแทค ขนาด ๕๐๐ ซีซี/ขวด จำนวน ๒๔ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. กลุ่มยาลดไข้ แก้ปวด ชนิดฉีด ได้แก่ ยา Tolfidine inj ๔% ขนาด ๑๐๐ ซีซี/ขวด จำนวน ๓๕ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๗๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. กลุ่มยาลดไข้ แก้ปวด ชนิดฉีด ได้แก่ ยา Butasyl ขนาด ๑๐๐ ซีซี/ขวด จำนวน ๑๐ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. กลุ่มยาลดไข้ แก้ปวด ชนิดฉีด ได้แก่ ยา Chlorpheniramine inj ขนาด ๑๐๐ ซีซี/ขวด จำนวน ๑๐ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. กลุ่มยารักษาแผลภายนอก ได้แก่ ยาเยนเชี่ยนไวโอเลต (ยาม่วง) ขนาด ๔๕๐ ซีซี/ขวด จำนวน ๑๒๐ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

28 มิ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณซีลกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณซีลกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณซีลกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๑ งาน 
รายละเอียดตามใบเสนอราคา เล่มที่ ๐๑ เลขที่ ๐๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้
                    ๑.  เปลี่ยนชุดซิล จำนวน ๑ ชุด  
                    ๒.  เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก (รถขุด) จำนวน ๑ แกลลอน  
                    ๓. ค่ารถและค่าแรงบริการ จำนวน ๑ งาน  
                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๐๔ บาท หักส่วนลดค่าแรง (พิเศษ) เป็นเงิน ๔๐๐ บาท และหักส่วนลดอะไหล่ เป็นเงิน ๘๖๔ บาท คงเหลือจ่ายเงินสุทธิ ๕,๒๔๐ บาท (ห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๔๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

24 มิ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๕ ลัง (ลังละ ๔๘ แก้ว) จำนวน ๕ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล B๗ จำนวน ๖๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๖๐ ลิตร/litre (ราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๓๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๓๐ ลิตร/litre (ราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

22 มิ.ย. 64 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.๒๙-๐๐๓ สายบ้านคลองคต - บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนสาย  สส.ถ.๒๙-๐๐๓ สายบ้านคลองคต - บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017547360)  โดยดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม-บ่อ, ปรับระดับเชิงลาดสะพานท่อ และปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 4 ซม. ระยะทาง 2,780 เมตร และขยายไหล่ทาง พื้นที่ 60 ตารางเมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,180 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 014/2563 และแบบอื่นที่กำหนด จำนวน 1 โครงการ  กับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการช่าง 1993  ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2564  และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2564  (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2021 เวลา 14:07 น.

 

หน้า 8 จาก 232

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง