14 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) สำหรับวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) สำหรับวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องตัดหญ้าและเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

                   ๑.  สกรูหัวเหลี่ยมดำตัดหญ้า+หัว+แหวน (บรรจุ ๖ ตัว/ชุด)                   จำนวน    ๔๐    ชุด
                   ๒.  ใบมีดตัดหญ้า แบบสั้น (ชนิดดี) (บรรจุ ๓ ใบ/ชุด)                           จำนวน    ๑๒    กล่อง
                   ๓.  สายสะพายเครื่องตัดหญ้า แบบคู่ (ชนิดเนื้อหนา)                            จำนวน    ๖      เส้น
                   ๔.  ถ้วยรองล่างตัดหญ้า สำหรับครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้า เบอร์ ๑๕๘       จำนวน    ๑๐    อัน
                   ๕.  ฝาถังน้ำมันเบนซินเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STIHL รุ่น MS๓๘๑                  จำนวน    ๖      อัน
                   ๖.  โซ่ สำหรับเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STIHL รุ่น MS๓๘๑ แผ่นบังคับโซ่ ๒๕ นิ้ว  จำนวน  ๒     เส้น
                   ๗.  จานใบมีดตัดหญ้า ขนาด ๙.๕ นิ้ว (สีดำ) หนาปานกลาง                     จำนวน   ๑๖  ใบ
                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจักรพันธ์ อนันตชินะ (ร้านราชบุรีเกษตรยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๔๔.๐๐ บาท (เก้าพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

14 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ (ตามแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ  ดังนี้.-

                    ๑.  ใบเจียรเหล็ก ขนาด ๔ นิ้ว                                    จำนวน    ๒๐    ใบ
                    ๒.  ใบตัดเหล็ก ขนาด ๔ นิ้ว                                      จำนวน    ๓๖    ใบ
                    ๓.  ใบตัดเหล็ก ขนาด ๑๔ นิ้ว                                    จำนวน    ๑๒    ใบ
                    ๔.  ใบขัดเหล็ก (กระดาษทรายซ้อน) ขนาด ๔  นิ้ว            จำนวน    ๓๐    ใบ
                    ๕.  ใบเลื่อย ขนาด ๒๔ นิ้ว                                        จำนวน    ๑๐    ใบ
                    ๖.  เชือกหูกระบอก                                                จำนวน    ๑๒    ม้วน
                    ๗.  ตะปู ขนาด ๓ นิ้ว                                              จำนวน    ๑     กล่อง / ๑๘ กิโลกรัม
                    ๘.  หินลับมีด ขนาด ๘ x ๒ x ๑ นิ้ว                             จำนวน    ๒      ก้อน               
                    ๙.  สายสลิงยกของ ชนิดแบบแบน มีห่วงหัว - ท้าย ได้ไม่น้อยกว่า ๓  ตัน  ความยาวไม่น้อยกว่า
๕ เมตร                                                                                     จำนวน    ๒    เส้น
                    ๑๐.  สีสเปรย์ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๗๐ กรัม - สีแดง         จำนวน    ๓๖    กระป๋อง
                    ๑๑.  สีสเปรย์ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๗๐ กรัม - สีขาว         จำนวน    ๑๒    กระป๋อง    
                    ๑๒.  ลวดเชื่อมเหล็ก ขนาด ๒.๖ มิลลิเมตร                     จำนวน    ๒      กล่อง
                    ๑๓.  ลวดเหล็กชุบขาว ขนาด ๑.๕ มม.                          จำนวน     ๓    กิโลกรัม  
                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านโชคชัยพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๙๒.๗๕ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

9 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรอง ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   อาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  27  ชุด ๆ ละ 25 บาท (ใน 1 ชุด ประกอบด้วย ขนมปัง คละไส้คละรส จำนวน 1 ชิ้น, กาแฟร้อน จำนวน 1 แก้ว และน้ำดื่ม จำนวน 1 แก้ว) กำหนดส่งมอบวันที่ 15 สิงหาคม 2562  ก่อนเวลา 14.00 น. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุพัตรา  สนองค์  โดยเสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น  675 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

9 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

               (๑)  หมึกพิมพ์ - สีดำ  ยี่ห้อ brother รุ่น LC๓๖๑๗BK           จำนวน  ๖  ตลับ ๆ ละ ๔๒๐ บาท
               (๒)  หมึกพิมพ์ - สีชมพู  ยี่ห้อ brother รุ่น LC๓๖๑๗BK         จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๔๒๐ บาท
               (๓)  หมึกพิมพ์ - สีฟ้า  ยี่ห้อ brother รุ่น LC๓๖๑๗BK           จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๔๒๐ บาท 
               (๔)  หมึกพิมพ์ - สีเหลือง  ยี่ห้อ brother รุ่น LC๓๖๑๗BK       จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ๔๒๐ บาท    
               (๕)  หมึกพิมพ์ OKI B๔๓๒ (สีดำ)                                     จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ๔,๒๕๐ บาท
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

 

 

9 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

               (๑)  หมึกพิมพ์ - สีดำ  ยี่ห้อ brother รุ่น LC๓๖๑๗BK           จำนวน  ๖  ตลับ ๆ ละ ๔๒๐ บาท
               (๒)  หมึกพิมพ์ - สีชมพู  ยี่ห้อ brother รุ่น LC๓๖๑๗BK         จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๔๒๐ บาท
               (๓)  หมึกพิมพ์ - สีฟ้า  ยี่ห้อ brother รุ่น LC๓๖๑๗BK           จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๔๒๐ บาท 
               (๔)  หมึกพิมพ์ - สีเหลือง  ยี่ห้อ brother รุ่น LC๓๖๑๗BK       จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ๔๒๐ บาท    
               (๕)  หมึกพิมพ์ OKI B๔๓๒ (สีดำ)                                     จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ๔,๒๕๐ บาท
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2019 เวลา 11:09 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 8 จาก 132

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง