10 พ.ย. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบรรทุกแบบท้ายลาด ระวางบรรทุกไม่น้อยกว่า 8 ตัน เพื่อใช้สำหรับขนย้ายรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค – 120 สมุทรสงคราม เพื่อปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ เช่ารถบรรทุกแบบท้ายลาด ระวางบรรทุกไม่น้อยกว่า 8 ตัน เพื่อใช้สำหรับขนย้ายรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค – 120 สมุทรสงคราม เพื่อปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   เช่ารถบรรทุกแบบท้ายลาด ระวางบรรทุกไม่น้อยกว่า 8 ตัน จำนวน 1 คัน เพื่อใช้สำหรับขนย้ายรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ทะเบียน ตค – 120 สมุทรสงคราม เพื่อปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 2 เที่ยว (ไป – กลับ)  เที่ยวละ 900 บาท ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (ไป) เวลา 08.30 น. และในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (กลับ) เวลา 16.30 น. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปัญญา พ่วงสำราญ  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:15 น.

 

31 ต.ค. 60 - การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ  2560  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558  ข้อ 100  และข้อ  101 นั้น

               องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง   จึงขอประกาศการรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560  ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
Download this file (scan.pdf)scan.pdf[ ]7899 Kb
Download this file (scan0046.pdf)scan0046.pdf[ ]305 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:05 น.

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ค.) ประจำปี 2561

อบต.แพรกหนามแดง ขอประกาศผลการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรร มาสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ค.)

ในวันที 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม อบต.แพรกหนามแดง

 

31 ต.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จำนวน ๑๔๐ วัน) (ภาคเรียนที่ ๒๒๕๖๐) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จำนวน ๑๔๐ วัน) (ภาคเรียนที่ ๒๒๕๖๐) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                    ๑. นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน ชนิดถุง ระยะเวลาจำนวน ๙๐ วัน ๆ ละ ๑๒๙ ถุง เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๖๑๐ ถุง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๓๙๓.๘๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                    ๒. นมพร้อมดื่ม U.H.T ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน ชนิดกล่อง จำนวน ๑๒๙ คน ๆ ละ ๕๐ วัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖,๔๕๐ กล่อง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๔๓๙.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

30 ต.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 140 วัน) (ภาคเรียนที่ 2/2560) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ภาคเรียนที่  2/2560)  สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๑๔๐ วัน (ช่วงเปิดเทอม ๑๐๐ วัน และช่วงปิดเทอม ๔๐ วัน) และสำหรับเด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๑๔๐ วัน (ช่วงเปิดเทอม ๑๐๐ วัน และช่วงปิดเทอม ๔๐ วัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,832.80 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) กับ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. ในการซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กับองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ในภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 8 จาก 88

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 69 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง