27 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๓ ประเภท สำหรับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๓ ประเภท สำหรับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดดิจิตอล แบบไม่สัมผัส จำนวน ๒ เครื่อง (รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ณัฐ สิงห์บุรีเทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. แอลกอฮอล์เจล สำหรับล้างมือ มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า ๗๐% จำนวน ๑๕ ขวด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มิลลิลิตร/ขวด จำนวน ๑๕ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ณัฐ สิงห์บุรีเทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) จำนวน ๑๐ ขวด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร/ขวด จำนวน ๑๐ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์พลอริท (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

26 มี.ค. 63 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

          ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phragnamdang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๗๗๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ
          ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ผ่านทางอีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.phragnamdang.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2020 เวลา 11:16 น.

 

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เผยแพร่ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 17 และงวดที่ 18) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2020 เวลา 09:58 น.

 

25 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๗๐๐ โด๊ส พร้อมวัสดุอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแนบท้าย) จำนวน ๑,๗๐๐ ชุด ดังนี้

               -  ป้ายแขวนคอสุนัข/แมว  จำนวน ๑,๗๐๐ อัน
               -  ใบรับรอง (บัตรสีเหลือง) สำหรับการฉีดวัคซีน  จำนวน  ๑,๗๐๐ ใบ
               -  หลอดฉีดยาพลาสติก (สลิงค์) ขนาด ๓ ซีซี  จำนวน  ๑๗  กล่อง (๑๐๐ อัน / กล่อง)
               -  เข็มฉีดยา เบอร์ ๒๔ ใช้สำหรับการฉีดสุนัข/แมว จำนวน ๑๗ กล่อง (๑๐๐ อัน / กล่อง)
               -  เข็มฉีดยา เบอร์ ๒๐ สำหรับดอร์ยา (ดึงยา)  จำนวน ๓ กล่อง (๑๐๐ อัน / กล่อง) 
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คณะบุคคลนารดา โดยนางพิลิปดา อิศราภรณ์ศรี ผู้จัดการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

24 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกล ชนิดไร้สาย ในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกล ชนิดไร้สาย ในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกล (ชนิดไร้สาย) จำนวน ๑๑ จุด พร้อมติดตั้งตามจุดที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด จำนวน ๑ งาน (
รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ MD๒๐-๐๒-๐๐๙ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และจุดติดตั้งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกลฯ ตามที่ กทช.กำหนด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง แนบท้าย) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอ มีเดียอินโนเวชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๐๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2020 เวลา 13:51 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 8 จาก 157

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง