1 ต.ค. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61097422663

จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments:
Download this file (61097422663 (1-10-61).pdf)61097422663 (1-10-61).pdf[ ]76 Kb
 

26 ต.ค. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61107267731

จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ เครื่อง รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๘ ถึง ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments:
Download this file (61107237731 (26-10-61).pdf)61107237731 (26-10-61).pdf[ ]77 Kb
 

1 ต.ค. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61097655556

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments:
Download this file (61097655556 (1-10-61).pdf)61097655556 (1-10-61).pdf[ ]76 Kb
 

26 ต.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ เครื่อง รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๘ ถึง ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ เครื่อง รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๘ ถึง ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น              

                   ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดภายในตู้ควบคุมคอยล์ร้อน เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ HAIER ระบบ INVERTER ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ดังนี้

                    (๑)  เครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๘  ดังนี้
                            -  เปลี่ยนแผงควบคุมคอลโทลระบบอินเวอร์เตอร์และเปลี่ยนเซ็นต์เซอร์ควบคุมอุณหภูมิละลายน้ำแข็ง  จำนวน  ๑  ชุด   
                            -  ใส่ตะแกรงกันหนูคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ (เพื่อป้องกันหนูกัดอุปกรณ์) และเติมน้ำยาแอร์เครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๑ ชุด
                    (๒)  เครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๙  ดังนี้
                            -  เปลี่ยนแผงควบคุมคอลโทลระบบอินเวอร์เตอร์และเปลี่ยนเซ็นต์เซอร์ควบคุมอุณหภูมิละลายน้ำแข็ง  จำนวน  ๑  ชุด
                            -  ใส่ตะแกรงกันหนูคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ (เพื่อป้องกันหนูกัดอุปกรณ์) และเติมน้ำยาแอร์เครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๑ ชุด
                    (๓)  เครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๐  ดังนี้
                            -  เปลี่ยนสายไฟที่หนูกัดชำรุดทั้งหมด  จำนวน ๑ ชุด
                            -  ใส่ตะแกรงกันหนูคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ (เพื่อป้องกันหนูกัดอุปกรณ์) และเติมน้ำยาแอร์เครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๑ ชุด
                    (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารใบเสนอราคา ฉบับลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ แนบท้าย)
                    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางศิริพร แสงอุกรณ์ (ร้านสามารถอีเล็คทริค) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๙๒.๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

16 ต.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                   จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

                   1.  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

                             -  เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Xenonx UPS-850VA รหัสพัสดุ 459-56-0013 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  802.50 บาท (แปดร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ 61-10-41 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้ทั้งปวงด้วยแล้ว

                   2.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

                             -  เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416-56-0017 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  1,825 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ 61-10-40 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้ทั้งปวงด้วยแล้ว

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โปรวายเดอร์  ซัพพลาย (2001)  โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,627.50 บาท (สองพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 8 จาก 106

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง