27 พ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๕ วัน (เปิดภาคเรียน ๘๘ วันทำการ, ปิดภาคเรียน ๓๗ วัน)

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๕ วัน (เปิดภาคเรียน ๘๘ วันทำการ, ปิดภาคเรียน ๓๗ วัน) สำหรับเด็กนักเรียนฯ จำนวน ๑๕๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน (ชนิดถุง) จำนวน ๑๓,๕๕๒ ถุง สำหรับสถานศึกษา จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๑๓,๕๕๒ ถุง/bag ๆ ละ ๖.๕๘ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๑๗๒.๑๖ บาท (แปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. นมพร้อมดื่ม U.H.T ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน (ชนิดกล่อง) จำนวน ๕,๖๙๘ กล่อง สำหรับสถานศึกษา จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๕,๖๙๘ กล่องเล็ก ๆ ละ ๗.๘๒ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๕๕๘.๓๖ บาท (สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๓,๗๓๐.๕๒ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทห้าสิบสองสตางค์)

 

27 พ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๐๙ วันทำการ

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๐๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ประกอบอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามหลักโภชนาการให้มีปริมาณและคุณภาพตามหลักวิชาการที่ผู้มีอาชีพพึงกระทำ วันละ ๑๒ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๙ วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑ งาน และหรือ ตามจำนวนวันจริงที่เปิดการเรียนการสอน และหรือ มีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี และจะต้องส่งมอบอาหารกลางวัน ก่อนเวลา ๑๐.๓๐ น. โดยจะต้องประกอบอาหารคาว พร้อมทั้งจัดขนม และหรือ ขนมไทย และหรือ ผลไม้ตามฤดูกาล ตามสมควรให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ของ ศพด.ต.แพรกหนามแดง  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางแถม อมศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๑๖๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

27 พ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๐๙ วันทำการ

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๐๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ประกอบอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามหลักโภชนาการให้มีปริมาณและคุณภาพตามหลักวิชาการที่ผู้มีอาชีพพึงกระทำ วันละ ๑๒ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๙ วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑ งาน และหรือ ตามจำนวนวันจริงที่เปิดการเรียนการสอน และหรือ มีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี และจะต้องส่งมอบอาหารกลางวัน ก่อนเวลา ๑๐.๓๐ น. โดยจะต้องประกอบอาหารคาว พร้อมทั้งจัดขนม และหรือ ขนมไทย และหรือ ผลไม้ตามฤดูกาล ตามสมควรให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ของ ศพด.ต.แพรกหนามแดง  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางแถม อมศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๑๖๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

27 พ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๐๙ วันทำการ

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๐๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ประกอบอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามหลักโภชนาการให้มีปริมาณและคุณภาพตามหลักวิชาการที่ผู้มีอาชีพพึงกระทำ วันละ ๑๒ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๙ วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑ งาน และหรือ ตามจำนวนวันจริงที่เปิดการเรียนการสอน และหรือ มีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี และจะต้องส่งมอบอาหารกลางวัน ก่อนเวลา ๑๐.๓๐ น. โดยจะต้องประกอบอาหารคาว พร้อมทั้งจัดขนม และหรือ ขนมไทย และหรือ ผลไม้ตามฤดูกาล ตามสมควรให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ของ ศพด.ต.แพรกหนามแดง  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางแถม อมศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๑๖๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

27 พ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจค-๓๒๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจค-๓๒๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจค-๓๒๗ สส. รหัสพัสดุ ๐๒๔-๔๘-๐๐๐๒ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน

                    ๑.  เปลี่ยนยางนอก - ล้อหลัง จำนวน ๑ เส้น  
                    ๒.  เปลี่ยนยางใน - ล้อหลัง จำนวน ๑ เส้น  
                    ๓.  ค่าแรงและค่าบริการ  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 8 จาก 201

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง