16 พ.ค. 62 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สส.ถ.29-007 สายบ้านสะพานหัน-สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง)

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง  โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สส.ถ.29-007 สายบ้านสะพานหัน-สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 003/2562, แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-3-101, ทถ-3-102, ทถ-3-103, ทถ-3-104, ทถ-3-105, ทถ-3-106, ทถ-3-107, ทถ-3-108, ทถ-3-110(1), ทถ-3-110(2), ทถ-3-110(4), ทถ-3-111,  ทถ-3-113, ทถ-7-201, ทถ-7-601, ทถ-7-602 และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ 007/2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 1,978,000  บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  (แบบ บก.01) และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

ด้วย อบต.แพรกหนามแดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

ด้วย อบต.แพรกหนามแดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญํติ ฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:09 น.

 

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

2 พ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๗.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ผืน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๗.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ผืน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๗.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๒ ผืน ๆ ละ ๒,๕๙๒ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี. คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๘๔.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:57 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 8 จาก 118

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง