9 ก.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประเภทต่าง ๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายประเภทต่าง ๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๔.๘๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑ ผืน ๆ ละ ๘๖๔ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี. คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๔.๐๐ บาท (แปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาด ๗.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๒ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๒ ผืน ๆ ละ ๒,๕๙๒ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี. คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๘๔.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑ ผืน ๆ ละ ๔๓๒ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี. คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๒.๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. ป้ายพลาสวู๊ด ขนาด ๕ มม. ธงเฉลิมพระเกียรติฯ ลักษณะธงชาติพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์และตราสัญลักษณ์ อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๕ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๕ ป้าย ๆ ละ ๒,๗๕๐ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี. คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. ป้ายพลาสวู๊ด ขนาด ๕ มม. ธงเฉลิมพระเกียรติฯ ลักษณะธงสีเหลืองพร้อมสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และตราสัญลักษณ์ อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๔ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๔ ป้าย ๆ ละ ๒,๗๕๐ บาท 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี. คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. ป้ายพลาสวู๊ด ขนาด ๕ มม. เฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับปรับปรุงซุ้มป้ายภายในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๒ ป้าย ๆ ๖,๕๐๐ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี. คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๔๔,๒๓๐  บาท  (สี่หมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิสมาคม ชมรม บริษัท ห้างร้าน หรือผู้มีจิตศรัทธา จิตอาสา เข้าร่วมโครงการโดยบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ยาสามัญประจำบ้าน หรือร่วมสมทบเงินทุนเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ และองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงจะรวบรวมเงินและสิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าวส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อดำเนินการต่อไป

 

2 ก.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน 4 ผืน เพื่อใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ  จำนวน 4 ผืน เพื่อใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ  จำนวน 4 ผืน

                   1. ป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาด 2.00 x 6.00 เมตร            จำนวน 1 ผืน

                   2.  ป้ายผ้าไวนิลโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร                             จำนวน 1 ผืน

                   3.  ป้ายผ้าไวนิลประเพณีแห่เทียนพรรษาฯ ขนาด 0.80 x 2.50 เมตร          จำนวน 1 ผืน

                   4.  ป้ายผ้าไวนิลรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาฯ ขนาด 0.80 x 2.50 เมตร         จำนวน 1 ผืน

                   (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด)

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร  (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน  2,832 บาท (สองพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

(รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกาศแนบท้าย)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:06 น.

 

1 ก.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สส.ถ.๒๙-๐๐๗ สายบ้านสะพานหัน - สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

             ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สส.ถ.๒๙-๐๐๗ สายบ้านสะพานหัน - สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ EB(จ)๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น
               ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สส.ถ.๒๙-๐๐๗ สายบ้านสะพานหัน - สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวิทย์ คอนสตรัคชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:35 น.

 

27 มิ.ย. 62 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๘ คลอง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๘ คลอง ระยะทางรวม ๑๘,๖๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๔๖,๓๙๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (เลขที่โครงการ : 62017174636)  โดยขุดลอกคลอง จำนวน ๑๘ คลอง ระยะทางรวม ๑๘,๖๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๔๖,๓๙๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๑, เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๑, เลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๑ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐ ระยะเวลาดำเนินการโครงการ จำนวน 115 วัน  รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 3/2562  ลงวันที่ 4  มีนาคม 2562  กับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์  มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 93/1 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  โดย นายธนัญช์  สมคุณ  ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับจ้าง วงเงินก่อสร้าง  995,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยเริ่มต้นทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม นั้น

                   บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์  ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๘ คลอง ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2562  เวลา 15.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

หน้า 8 จาก 126

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง