ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

15 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและเคลื่อนย้าย พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ StarAir ขนาด ๒๔,ฺ๐๐๐BTU รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๙ และ ๔๒๐-๖๔-๐๐๓๐ จากโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ มาติดตั้งที่่ ศพด.ต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างรื้อถอนและเคลื่อนย้าย พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ StarAir ขนาด ๒๔,ฺ๐๐๐BTU รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๙ และ ๔๒๐-๖๔-๐๐๓๐ จากโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ มาติดตั้งที่่ ศพด.ต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รื้อถอนและเคลื่อนย้าย พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ StarAir ขนาด ๒๔,ฺ๐๐๐BTU รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๙ และ ๔๒๐-๖๔-๐๐๓๐ จากโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ มาติดตั้งที่ ศพด.ต.แพรกหนามแดง จำนวน ๒ เครื่อง จำนวน ๑ งาน

               ๑.  ย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Star Air ขนาด ๒๔,๐๐๐BTU (รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๙) โดยดำเนินการเดินท่อฟรี ๔ เมตร , ท่อทองแดง ขนาด ๒ หุน (๕ เมตร), ท่อทองแดง ขนาด ๔ หุน (๕ เมตร), สายไฟ, ขาแขวนคอมร้อน, อุปกรณ์ พร้อมล้างทำความสะอาด จำนวน ๑ เครื่อง (ติดตั้งบริเวณห้องพักครู ศพด.ต.แพรกหนามแดง)
               ๒.  ย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Star Air ขนาด ๒๔,๐๐๐BTU (รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๔-๐๐๓๐) โดยดำเนินการเดินท่อฟรี ๔ เมตร , ท่อทองแดง ขนาด ๒ หุน (๖.๕๐ เมตร), ท่อทองแดง ขนาด ๔ หุน (๖.๕๐ เมตร), สายไฟ, ขาแขวนคอมร้อน, อุปกรณ์ พร้อมล้างทำความสะอาด จำนวน ๑ เครื่อง  (บริเวณห้องจัดการเรียนการสอน ศพด.ต.แพรกหนามแดง
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคล-แอร์สบาย (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๙๕.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

15 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๙ คลอง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๙ คลอง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖ ตำบลแพรกหนามแดง คลองกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร มีระยะทางรวม ๑๔,๘๕๐ เมตร มีวัชพืชและผักตบความยาวรวม ๘,๔๐๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๒.๕๐ ตัน โดยใช้เครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๙ คลอง มีวัชพืชและผักตบความยาวรวม ๘,๔๐๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๒.๕๐ ตัน โดยใช้เครื่องจักร (รายละเอียดตามแผนผังงานเก็บ กำจัดวัชพืชและผักตบชวาฯ แนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนีย์ ก่อสร้าง แม็คโคร (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

15 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ และแบบอื่นที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ และแบบอื่นที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร พร้อมรางระบายน้ำ พื้นที่ประมาณ ๑๗๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยลิขิตวิศวกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำสือประชาสัมพันธ์โครงการ "มีดีต้องแชร์"  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดตามที่แนบ

 

ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงได้รับแจ้งจากจังหวัดสมุทรสงครามว่า กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 ฉบับ  ตามเอกสารที่แนบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2022 เวลา 15:41 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 8 จาก 287

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง