ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

20 ก.พ.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น จำนวน ๓ รายการ, จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว จำนวน ๑ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๑๓ ผืน ฯ

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น จำนวน ๓ รายการ, จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว จำนวน ๑ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๑๓ ผืน เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ขนาดบรรจุขวดละ ๑ โด๊ส) พร้อมป้ายแขวนคอ และใบรับรอง (บัตรสีเหลือง) จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อเข็มฉีดยา เบอร์ ๒๓ ใช้สำหรับการฉีดสุนัข/แมว (๑๐๐ อัน/กล่อง) จำนวน ๒๑ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. จัดซื้อเข็มฉีดยา เบอร์ ๑๘ ใช้สำหรับการฉีดสุนัข/แมว (๑๐๐ อัน/กล่อง) จำนวน ๖ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๐.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๕,๕๑๕ บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
               ๔. จ้างสำรวจสุนัขและแมวทั้งหมดในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) (เบิกจ่ายตามจำนวนที่สำรวจจริง) จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนวลจันทร์ สีแสงเขียว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ (รายละเอียดตามแบบกำหนด) จำนวน ๑๓ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๙.๑๒ บาท (หกพันเก้าบาทสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (67029295147.pdf)67029295147.pdf[ ]165 Kb
 

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 2/2567 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 2/2567 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567

รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567

Attachments:
Download this file (2567_SKM72302_0056.pdf)2567_SKM72302_0056.pdf[ ]5158 Kb
 

14 ก.พ.67-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่องและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง

   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนาด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. คอมพิวเตอร์ออล อิน วัน (All-in-one Computer) สำหรับงานประมวลผล (รายละเอียดไม่น้อยกว่าตามคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (ข้อ ๑๐ หน้า ๖) จำนวน ๓ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๘๐๐VA (รายละเอียดไม่น้อยกว่าตามคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (ข้อ ๖๒ หน้า ๒๓) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที) (รายละเอียดไม่น้อยกว่าตามคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (ข้อ ๔๙ หน้า ๑๙) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (67029070516.pdf)67029070516.pdf[ ]174 Kb
 

14 ก.พ.67-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยตรวจสอบภายในฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิจำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครืองโดยวิธีเเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยตรวจสอบภายในฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. คอมพิวเตอร์ออล อิน วัน (All-in-one Computer) สำหรับงานประมวลผล (รายละเอียดไม่น้อยกว่าตามคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (ข้อ ๑๐ หน้า ๖) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๘๐๐VA (รายละเอียดไม่น้อยกว่าตามคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (ข้อ ๖๒ (หน้า ๒๓) ประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (67029059734.pdf)67029059734.pdf[ ]166 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 13:43 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 8 จาก 356

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)