2 ก.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑๘ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่เพื่อนยนต์ โดย นายธนัชพงศ์ ธีระอัคราวิชญ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๖๗.๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

1 ก.ค. 63 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการซ่อมแซมถนน สาย สส.ถ.09-006 สายเลียบคลองตาเลย หมู่ที่ 1 และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหนามแดง และถนนซอยลานตากข้าว หมู่ที่ 3)

                  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท               (ห้าแสนบาทถ้วน) ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง  โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการจ้างเหมา

                   1.  โครงการซ่อมแซมถนน สาย สส.ถ.09-006 สายเลียบคลองตาเลย หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 16,479.76 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)   

                   2.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหนามแดง และถนนซอยลานตากข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลแพรกหนามแดง  ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 354,972.41 บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

                   สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:24 น.

 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เผยแพร่ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 29 และงวดที่ 30) (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020 เวลา 09:50 น.

 

อบต.แพรกหนามแดงดำเนินการจัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยภายในพื้นที่และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม

อบต.แพรกหนามแดงดำเนินการจัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะไปติดตั้งตามจุดที่มีการทิ้งขยะนอกภาชนะรองรับขยะไว้ให้ เพื่อการดูแลรักษาความสะอาดของถนน ที่สาธารณะ รวมถึงคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในตำบลแพรกหนามแดงaltaltalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 13:15 น.

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพ ตลอดจนทักษะด้านการดูแลตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดรับสมัครคนพิการอายุระหว่าง 15 - 40 ปี ที่มีลักษณะความพิการ 5 ประเภท ได้แก่ 1) พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 2) พิการทางจิตใจและพฤติกรรม 3) พิการทางสติปัญญา 4) พิการทางการเรียนรู้ 5) พิการทางออทิสติก และคนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ ไม่ติดสารเสพติด ไม่เป็นโรคเรื้อรังและโรคติดต่อร้ายแรง เข้ารับการฝึกอาชีพโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรเย็บหนัง และหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี รวมทั้งดูแลด้านปัจจัยสี่ระหว่างที่ฝึกอาชีพตลอดหลักสูตร ซึ่งทางศูนย์ฯ จะมีการประเมินผู้พิการก่อนรับเข้าฝึกอาชีพ สำหรับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ต้องมีความรู้ขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ความรู้ขั้นต่ำระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรรับสมัครคนพิการให้กับคนพิการในชุมชนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง 1. สมัครทางไปรษณีย์ หรือ E-mail โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : ศพอ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่ายเต็มตัวที่แสดงให้เห็นสภาพความพิการทางไปรษณีย์มายัง ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 50 หมู่ที่ 7 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือส่งผ่านช่องทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หลังจากได้รับใบสมัครนักสังคมสงเคราะห์จะโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสัมภาษณ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และประเมินผล 2.สม้ครด้วยตนเอง และประเมินผล ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นางสาวปรียาภรณ์ ตั้งเพียร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต โทร. 06 2982 9611 และนางอรุณรัตน์ เบียนสูงเนิน โทร. 06 3243 2439 ผู้ประสานงานaltaltalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 10:21 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 6 จาก 170

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง