6 ต.ค. 60 - เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม 2560 – เดือนกันยายน 2560)

                   ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ 6  ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบแนบท้ายประกาศฯ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส นั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม 2560 – เดือนกันยายน 2560) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้  

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
Download this file (scan0193.pdf)scan0193.pdf[ ]1544 Kb
 

2 ต.ค. 60 - สัญญาจ้าง เลขที่ 1/2661 (จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 )

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ตามจุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง กำหนด โดยมีจำนวนวันเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ และหรือ ไม่น้อยกว่า 2 วันต่อสัปดาห์ โดยมีระยะห่างระหว่างวันอย่างน้อย 2 วัน (รายละเอียดตามข้อกำหนดขอบเขตงานเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

Attachments:
Download this file (สจ.1-2561.pdf)สจ.1-2561.pdf[ ]12294 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2017 เวลา 14:47 น.

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

อบต.แพรกหนามแดงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

 

29 ก.ย. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ประกอบอาหารกลางวัน ประเภทอาหารคาว ให้เป็นไปตามหลักโภชนาการให้มีปริมาณและคุณภาพตามหลักวิชาการที่ผู้มีอาชีพพึงกระทำ จำนวน ๑๒ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสุภัตรา โพธิ์ทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (scan0043.pdf)scan0043.pdf[ ]288 Kb
 

26 ก.ย. 60 - ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงท่อน้ำประปาสายเลียบคลองผีหลอก หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการทำงาน  โครงการปรับปรุงท่อน้ำประปาสายเลียบคลองผีหลอก หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยดำเนินการวางท่อประปา PB 50 มม. ความยาวท่อ 1,250 เมตร และประสานท่อประปากับมาตรวัดน้ำเดิม จำนวน 14 มาตร  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 009/2560 และแบบมาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ 007/2560 ระยะเวลาดำเนินการโครงการ จำนวน  60 วัน โดยใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายละเอียดตามแบบสัญญาจ้าง 9/2560  ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์  มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 178/3-5 ถนนสมุทรสงคราม – บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดย  นางพรรณทิพย์  พิเสฎฐศลาศัย ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้รับจ้าง  วงเงินก่อสร้าง  470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 26 กันยายน 2560  สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ ในวันที่  24 พฤศจิกายน  2560

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์  หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐  ในวันและเวลาราชการ  หรือทาง E_mail : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 เวลา 16:37 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 6 จาก 83

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้116
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้113
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้865
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว847
mod_vvisit_counterเดือนนี้1949
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4555
mod_vvisit_counterทั้งหมด162804

We have: 72 guests, 2 bots online
ไอพี: 54.221.76.68
วันนี้: ธ.ค. 16, 2017

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 74 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง