ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

25 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                    ๑. เครื่องคิดเลือก (๑๒ Digits) จำนวน ๑ เครื่อง  
                    ๒. ถาดตะแกรงวางเอกสารลวดเคลือบพลาสติก แบบ ๓ ชั้น จำนวน ๑ อัน  
                    ๓. กล่องใส่แฟ้มแบบพลาสติก ๓ ช่อง จำนวน ๑ กล่อง   
                    ๔. ตรายาง "วันที่่" เลขอารบิก จำนวน ๑ อัน  
                    ๕. ตรายาง "สำเนาคู่ฉบับ" จำนวน ๑ อัน  
                    ๖. สมุดเสนอเซ็นต์ สำหรับเสนองาน ปกกระดาษ จำนวน ๒ อัน  
                    ๗. ที่ถอดลวดเย็บกระดาษ แบบกรรไกร จำนวน ๑ อัน  
                    ๘. ลวดเสียบกระดาษกลม แบบชุบ จำนวน ๑๒ กล่อง  
                    ๙. ตัวแม็กเย็บกระดาษ เบอร์ ๓๕ จำนวน ๑ ตัว  
                    ๑๐. ที่เจาะกระดาษ แบบ ๒ รู (ขนาดกลาง) เบอร์ ๔๐ จำนวน ๑ อัน 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๓๕.๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

24 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๔ รายการ และหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน จำนวน ๗ ชุด ๆ ละ ๔ เล่ม สำหรับเด็กเล็ก ศพด.ต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๔ รายการ และหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน จำนวน ๗ ชุด ๆ ละ ๔ เล่ม สำหรับเด็กเล็ก ศพด.ต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. สื่อการเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

                            (๑)  เครื่องเล่นรั้วข้ามหลากสี ๘ ชิ้น/ชุด  จำนวน ๑ ชุด
                            (๒)  เครื่องเล่นบ่อบอลหมีน้อยแสนซน จำนวน ๑ ชุด
                            (๓)  เครื่องเล่นรถไฟ ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด 
                            (๔)  เครื่องเล่นแป้นบาส สำหรับเด็ก จำนวน ๑ ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คิดดี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน (ฝึกพัฒนาการด้านร่างกาย, อารมณ์จิตใจ, สังคม และสติปัญญา) ชุดละ ๔ เล่ม จำนวน ๗ ชุด (ใน ๑ ชุด) ประกอบก้วย

                            (๑)  หนังสือเรื่อง "ตัวเรา"    จำนวน  ๑  เล่ม
                            (๒)  หนังสือเรื่อง "บุคคล สถานที่"  จำนวน  ๑  เล่ม
                            (๓)  หนังสือเรื่อง  "ธรรมชาติรอบตัว"  จำนวน  ๑  เล่ม
                            (๔)  หนังสือเรื่อง  "สิ่งต่าง ๆ รอบตัว"  จำนวน  ๑  เล่ม
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศึกษาภัณฑ์สมุทรสงคราม (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

23 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๗๗๒ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓ ตามสมุดคู่มือรับประกันและบริการ (ระยะที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๗๗๒ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓ ตามสมุดคู่มือรับประกันและบริการ (ระยะที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๗๗๒ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓ ตามสมุดคู่มือรับประกันและบริการ (ระยะที่ ๓) จำนวน ๑๑ รายการ จำนวน ๑ งาน 
(รายละเอียดตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ IC๐๒๒๐๖๐๓ ลงวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มหาชัย คาร์ มาร์ท จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๔๓.๐๙ บาท (ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

22 ส.ค. 65 - (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่างประชาวิจารณ์)

ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕

บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

(เลขที่โครงการ : 65077315460) ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2565 (จำนวน 3 ทำการ)

เพื่อเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565

(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ประกาศแนบท้าย)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2022 เวลา 14:30 น.

 

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงให้ประชาชนรับทราบ รายละเอียดตามแนบมานี้

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 6 จาก 287

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง