5 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.00 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร  จำนวน 111 ท่อน ๆ ละ 20 บาท  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายสมบัติ น้อยเฉลิม  (ร้านล้านสมบัติ)  โดยเสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,220 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2018 เวลา 14:33 น.

 

5 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสินค้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ เช่าสินค้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สินค้า จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย เต็นท์ ขนาด ๔.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ หลัง , เวทีไม้ ขาเหล็ก ขนาด ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ และพัดลมโคจร ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิชัย สังขสูตร (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (Scan0003.pdf)Scan0003.pdf[ ]202 Kb
 

5 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อาหารกลางวัน (ประเภทข้าวหม้อแกงหม้อ) จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย ข้าวสวย, ต้มจืดหนังหมู-ลูกชิ้น-หมู-ผักรวม และหลนกุ้งสดกับผัก ให้มีปริมาณเพียงพอ จำนวน ๑ งาน ให้มีปริมาณเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๐๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างจะต้องประกอบอาหารให้มีปริมาณและมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ เป็นไปตามที่ผู้มีอาชีพพึงกระทำ พร้อมทั้งจัดหาภาชนะที่สะอาดมาบริการให้เพียงพอ    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสังเวียน โพธิ์งาม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Attachments:
Download this file (Scan0002.pdf)Scan0002.pdf[ ]237 Kb
 

5 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้าต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้าต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สินค้า จำนวน ๖ รายการ ตามที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด จำนวน ๑ งาน 

                (๑) น้ำดื่ม จำนวน ๕๐ ลัง ๆ ละ ๖๕ บาท เป็นเงิน ๓,๒๕๐ บาท
                (๒) แป้งเด็ก ขนาด ๔๕ กรัม จำนวน ๑๒ กระป๋อง ๆ ละ ๑๕ บาท เป็นเงิน ๑๘๐ บาท
                (๓) ลิปสติก จำนวน ๑๒ แท่ง ๆ ละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๓๐๐ บาท
                (๔) ดินสอเขียนคิ้ว จำนวน ๑๒ แท่ง ๆ ละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๓๐๐ บาท
                (๕) ที่คาดผม จำนวน ๖ อัน ๆ ละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๑๕๐ บาท 
                (๖) กิ๊ปหมวกติดผม จำนวน ๖ อัน ๆ ละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๑๕๐ บาท 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีรศักดิ์ เกิดลมูล (ร้านภัทรธน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๓๐.๐๐ บาท (สี่พันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (Scan0001.pdf)Scan0001.pdf[ ]236 Kb
 

4 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑๒ ผืน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑๒ ผืน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑๒ ผืน (รายละเอียดตามแบบข้อความที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด) แนบท้าย จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี. คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๔๖.๐๐ บาท (เก้าพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Attachments:
Download this file (Scan0004.pdf)Scan0004.pdf[ ]204 Kb
 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 6 จาก 95

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง