28 ก.ย. 61 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน

                        ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  มาตรา ๑๐๓/๗  ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ดังนี้

                       จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน (รายละเอียดตามขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะฯ แนบท้าย)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร            814,000  บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


(รายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย)

 

24 ก.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รายละเอียดตามข้อกำหนดขอบเขตงานเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จำนวน ๑๑๑ จุด ๓๖๐ ถัง) จำนวน ๑ งาน รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน ในอัตราค่าจ้างเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนัทกฤต น้องสินธ์ุ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

(รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)

 

รายงานผลการปฏิบัติงานในการจัดบริการสาธารณะของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปี 2561

รายงานผลการปฏิบัติงานในการจัดบริการสาธารณะของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปี 2561

 

6 ส.ค. 61 - สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2561 (ครุภัณฑ์สำนักงานฯ จำนวน 3 รายการ)

                            ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด อบต.แพรกหนามแดง) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ (สาม) รายการ ดังนี้

                             ๑.๑  เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วในการถ่ายเอกสาร ๓๐ แผ่น/นาทียี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i (Copy/Print/Scan) จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามแคตตาล๊อก แนบท้าย) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งสิ่งของที่ซื้อนั้นเป็นของแท้ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
                            ๑.๒  เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ยี่ห้อ INTIMUS รุ่น ๓๐๐๐S ทำลายเอกสารได้ครั้งละ ๒๒ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามแคตตาล๊อก แนบท้าย) เป็นเงิน ๑๙,๙๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งสิ่งของที่ซื้อนั้นเป็นของแท้ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
                            ๑.๓  เครื่องดูดฝุ่น - ดูดน้ำ ยี่ห้อ starmix รุ่น NTS eSwift ๑๒๓๒ HK ขนาดถังบรรจุ ๓๒ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามแคตตาล๊อก แนบท้าย) เป็นเงิน ๑๓,๙๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งสิ่งของที่ซื้อนั้นเป็นของแท้ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

                         รวมเป็นราคาทั้งสิ้น ๑๓๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘,๗๕๓.๒๗ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)
 

 

18 ก.ค. 61 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสาร)

               จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ)  ขนาดความเร็วขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที, ระบบมัลติฟังก์ชั่น, ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ – ขยายได้  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ 120,000 (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ประจำปี 2561 ฉบับเดือนมกราคม 2561 (หน้า 18, 77) 

               (รายละเอียดตามไฟล์ประกาศฯ แนบท้าย)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2018 เวลา 15:09 น.

 

หน้า 6 จาก 101

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง