แจ้งประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดบริการสาธา่รณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ อปท. พัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความพึงพอใจจากประชาชน โดยข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. สามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการและแนวทางพัฒนางานด้านการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคนิควิชาการแก่ อปท. ที่ยังมีผลดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะของ อปท. มีคุณภาพสูงขึ้น รวมทั้ง การที่ อปท.สามารถนำข้อมูลจากการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำไปใช้ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณะและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะทั้งในส่วนขององค์กรและบุคลากรของ อปท.ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสาธารณะของ อปท. ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้นต่อไป

          บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ผ่านทางเว็บไซต์ www.odloc.go.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผลการประเมินตนเองเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

26 ส.ค. 62 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                        ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อแบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ลำดับ

รหัสสินค้า

ชื่อสินค้า

จำนวน

หน่วยละ

เป็นเงิน

1.

50-10-01

สมุดเงินสดรับ

1  เล่ม

120.00

120.00

2.

50-10-02

สมุดเงินสดจ่าย

2  เล่ม

120.00

240.00

3.

13-10-21(ก)

บัญชีแยกประเภท

1  เล่ม

120.00

120.00

4.

13-10-22(ก)

ทะเบียนเงินรายรับ

1  เล่ม

130.00

130.00

5.

40-40-09

สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ (แทน อต.14)

10  เล่ม

36.00

360.00

6.

13-10-11

สมุดคุมฏีกาเบิกเงิน

4  เล่ม

98.00

392.00

7.

26-30-01

ภ.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย

200 แผ่น

1.00

200.00

8.

26-40-03

ภ.ป.7 ใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย

2  เล่ม

68.00

136.00

9.

27-40-08

ภ.ร.ด. 12 ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1  เล่ม

82.00

82.00

10.

18-40-08

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย (1 สำเนาเล่มละ 50 ชุด

50  เล่ม

35.00

1,750.00

11.

25-40-04

ภ.บ.ท. 19 ทะเบียนการจ่ายเงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่

2  เล่ม

33.00

66.00

12.

18-40-04

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ สะสมอาหาร

2  เล่ม

40.00

80.00

13.

18-40-03

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฯ อันตรายต่อสุขภาพ

2  เล่ม

40.00

80.00

                        ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 11 คลอง 9 ถนนลำลูกกา – ฉะเชิงเทรา  ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน 3,756.00  บาท  (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

22 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (รอบ 500 ชั่วโมง) รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า รหัสพัสดุ 018-60-0001 หมายเลขทะเบียน ตค – 120 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (รอบ 500 ชั่วโมง)  ของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า รหัสพัสดุ 018-60-0001 หมายเลขทะเบียน  ตค – 120 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                   จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง CF4 ขนาด 6 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  1,240 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

Attachments:
Download this file (บจก.คูโบต้า.pdf)บจก.คูโบต้า.pdf[ ]82 Kb
 

23 ส.ค. 62 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และท่อระบายน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และท่อระบายน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047159018) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 001/๒๕๖1 และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐ จำนวน 1 โครงการ กับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยลิขิตวิศวกรรม  โดย  นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้รับจ้าง  ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562  เป็นจำนวนเงิน 2,494,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   ระยะเวลาดำเนินการ  150  วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

20 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-4374 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 002-55-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-4374 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 002-55-0002 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                   1.  ค่าแรงเจียรจานดิสเบรกหน้า ทำความสะอาดเบรกหน้า พร้อมประกอบ – ใส่  จำนวน 2 ลูก  

                   2.  ค่าแรงถอดเช็คเบรกหลัง ซ้าย/ขวา พร้อมถอดประกอบ – ใส่  จำนวน  2  ล้อ  

                   3.  เปลี่ยนน้ำมันเบรก 0.5 ลิตร (เติมน้ำมันเบรก) จำนวน 1 กระป๋อง  

                   4.  เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน ขนาด 22 นิ้ว เกี่ยวกลาง  จำนวน 1 ใบ  

                   5.  เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน ขนาด 18 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ  

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายก้องเกียรติ เชาว์นิธิ (อู่เพื่อนยนต์)  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,754.80 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น  ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 6 จาก 132

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง