แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนสถานการณ์เข้าสู่ฤดูฝน ปี 2562 (ด้านการประมง)

แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนสถานการณ์เข้าสู่ฤดูฝน ปี 2562 (ด้านการประมง) มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี่้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ทราบและเตรียมรับสถานการณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Attachments:
Download this file (doc01307720190617113712.pdf)doc01307720190617113712.pdf[ ]1493 Kb
 

การประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ตั้งแต่วันที่ 10 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Attachments:
Download this file (doc01307920190617114028.pdf)doc01307920190617114028.pdf[ ]6079 Kb
 

14 มิ.ย. 62 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และท่อระบายน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง  โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และท่อระบายน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 001/2561 และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ 007/2560  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 2,815,739.27 บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)  สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  (แบบ บก.01) และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

7 มิ.ย. 62 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน จ้างเหมาบริการย้ายจุดควบคุมและวัสดุอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้งหมด ไปติดตั้งที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการจ้างเหมาบริการย้ายจุดควบคุมและวัสดุอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้งหมด ไปติดตั้งที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5  ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (เลขที่โครงการ : 62047237180) โดยดำเนินการย้าย

                   1.  ระบบโครงข่ายเคเบิ้ลสายใยแก้วนำแสงชนิด 12 แกน ติดตั้งแขวนเสาภายนอก จำนวน 1 ระบบ เป็นการต่อสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ใช้วิธี Fusion Splice และทดสอบสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ชนิด Singlemode ด้วย OTDR, 2 Weavlength   

                   2.  ระบบไฟฟ้าและงานติดตั้งอุปกรณ์ภายในสำนักงาน อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 9/9  หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง จำนวน 1 ระบบ

                   กับ บริษัท เอสพีที ซีเคียวริเทค จำกัด  โดย นายศุสิน  ติวาสนันท์ ตำแหน่ง ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับจ้าง ตามใบสั่งจ้าง  เลขที่ 106/2562  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 110,745 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562  (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบสั่งจ้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

7 มิ.ย. 62 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สาย 3L-2R-19L-1R หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สาย ๓L-๒R-๑๙L-๑R หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62047161596) โดยดำเนินการเสริมวัสดุหินคลุก, ไพร์มโค๊ทพื้นทาง, ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร และทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๑ และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๑), ทถ-๓-๑๑๐(๔) และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐  จำนวน 1 โครงการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการช่าง ๑๙๙๓ โดย นายชนาภณ อังกูรจารุชัย ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 5/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 21 กรกฏาคม 2562  (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2019 เวลา 15:11 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 6 จาก 118

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง