ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

26 ต.ค. 66 - บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองคลังฯ

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองคลังฯ) ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่กำหนดไว้ ในรายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ 14 โดยทำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยทำการวัดผลการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติจริง) และจากการสัมภาษณ์ จำนวน  3 ราย เรียบร้อยไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง นั้น

                    บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองคลังฯ) ซึ่งมีระดับคะแนนรวมกันสูงสุดเพียง 1 ราย 
 

                    (รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ประกาศฯ แนบท้าย)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2023 เวลา 15:12 น.

 

25 ต.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๘ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๘ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) จำนวน ๘ คน จำนวน ๑๓๒ วันทำการ ๆ ละ ๓๖ บาท 
และหรือ ตามจำนวนวันจริงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง เปิดทำการเรียนการสอน และหรือ มีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีในวาระหรือโอกาสต่าง ๆ โดยให้ประกอบอาหารกลางวัน ประเภทอาหารคาว ประกอบด้วยคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารครบ ๕ หมู่ ได้แก่ ข้าว, เนื้อสัตว์ต่าง ๆ, ผลไม้ หรือ ขนมไทย เป็นต้น ตามสมควรแก่วัยเด็กให้มีปริมาณเพียงพอและให้เป็นไปตามหลักโภชนาการให้มีปริมาณและคุณภาพตามหลักวิชาการที่ผู้มีอาชีพพึงกระทำ โดยแบ่งจ่ายเงินเป็นรายงวด (เดือน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวรัชมล วัฒนะกิจ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๐๑๖.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

20 ต.ค. 66 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองคลังฯ

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองคลังฯ จำนวน1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 11 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดให้ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. – เวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 9/9  หมู่ที่ 5 ซึ่งมีบุคคลภายนอกมายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย นั้น

                   ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้าวงต้น ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามประกาศฯ เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มาสอบคัดเลือกฯ ในวันอังคารที่  24 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. สถานที่สอบห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  โดยขอให้ผู้เข้ารับคัดเลือกมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑๕ นาที และให้แต่งกายด้วย ชุดสุภาพ 

                  (รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ประกาศแนบท้าย)

 

18 ต.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059007993) โดยเจาะบ่อบาดาลใหม่ ใช้เหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว และตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้ Submersible Pump ขนาด 3 แรงม้า โดยใช้ท่อสูบน้ำขนาด 2 นิ้วของเดิม (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่ 002/2566 ที่กำหนด) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนวงเงิน 471,200 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  กับผู้รับจ้างราย บริษัท นนทชัย ไทยบาดาล จำกัด  ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 และเพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้พิจารณาอนุมัติการปรับลดปริมาณงานและราคาก่อสร้างลง เป็นจำนวนเงิน 24,671.85 บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท) คงเหลือราคาค่าก่อสร้าง 446,528.15 บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงแนบท้ายเอกสารสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ /2566 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ความละเอียดประกาศฯ แจ้งแล้วนั้น

                    บัดนี้  บริษัท นนทชัย ไทยบาดาล จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งส่งมอบงานโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 6 จาก 339

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)