21 ธ.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดทำป้ายผ้าไวนิลโครงการฯ จำนวน ๖ ผืน รายละเอียดตามแบบและข้อความที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี. คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๔๘.๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (Scan0001.pdf)Scan0001.pdf[ ]230 Kb
 

18 ธ.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบถังน้ำประปา (ข้างวัดเจริญรัตนาราม) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบถังน้ำประปา (ข้างวัดเจริญรัตนาราม) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบถังน้ำประปา (ข้างวัดเจริญรัตนาราม) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเผดิมศักดิ์ ละเอียดมาก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๒๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

8 ธ.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   อาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  22  ชุด ๆ ละ 25 บาท (ใน 1 ชุด ประกอบด้วย ขนมปัง คละไส้คละรส  จำนวน 1 ชิ้น, กาแฟร้อน จำนวน 1 แก้ว และน้ำดื่ม จำนวน 1 แก้ว) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นางสาวสุพัตรา สนองค์  โดยเสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 550 บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 16:01 น.

 

4 ธ.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปลายคลองส่งน้ำชลประทาน สาย 1L-2R-19L-1R หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปลายคลองส่งน้ำชลประทาน สาย 1L-2R-19L-1R หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง  2.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร ระยะทาง 275 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 001/2560 และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสือสมิง โดย นางสาวทิพยาภา เสือสมิง  ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้รับจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดตามสัญญาจ้าง เลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560  วงเงินก่อสร้าง  668,000  บาท  (หกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 19 เมษายน 2560 สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม

                   บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสือสมิง ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปลายคลองส่งน้ำชลประทาน สาย 1L-2R-19L-1R หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะทำการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 6 ธันวาคม 2560  เวลา 15.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไป ดูผลการตรวจงานจ้าง ตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

27 พ.ย. 60 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ครั้งที่ 2) ประเภทกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงฯ

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2)  จำนวน 7  จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน  16 ตัว  (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด หรือ CCTV กำหนด) จำนวน 1 โครงการ  จาก บริษัท เอสพีที       ซีเคียวริเทค จำกัด  ผู้ขาย ซึ่งมีรายละเอียดตามสัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นจำนวนวงเงินจัดซื้อทั้งสิ้น 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 20 ตุลาคม 2560  สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานปลัด              งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายค้างจ่าย)

                   บัดนี้  บริษัท เอสพีที ซีเคียวริเทค จำกัด ผู้ขาย ได้ทำหนังสือส่งมอบงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามสัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทำการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง และสถานที่จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ จำนวน 7 จุด จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุดังกล่าว ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2017 เวลา 08:55 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 6 จาก 88

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง