17 ต.ค. 62 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สส.ถ.29-007 สายบ้านสะพานหัน – สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดงฯ

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สส.ถ.29-007 สายบ้านสะพานหัน – สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047161381) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 003/2562, แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-3-101, ทถ-3-102, ทถ-3-103, ทถ-3-104, ทถ-3-105, ทถ-3-106, ทถ-3-107, ทถ-3-108, ทถ-3-110(1), ทถ-3-110(2), ทถ-3-110(4), ทถ-3-111, ทถ-3-113, ทถ-7-201, ทถ-7-601, ทถ-7-602 และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ 007/2560 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน  รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 6/2562  ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวิทย์ คอนสตรัคชั่น โดยมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 101/48 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม วงเงินก่อสร้าง  1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  โดยเริ่มต้นทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม นั้น

                   บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวิทย์ คอนสตรัคชั่น  ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562  โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562  เวลา 11.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

16 ต.ค. 62 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

15 ต.ค. 62 - รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในลักษณะงานจ้างเหมาบริการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน  1  อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวมจำนวน 11 เดือนอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน  (ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) แนบท้ายประกาศนี้)

               ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (www.phragnamdang.go.th) พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5  ได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562  ระหว่างเวลา 08.30 น. – เวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน

ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน

 

9 ต.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประเภทท่อน้ำประปา PB จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประเภทท่อน้ำประปา PB จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ข้อต่อตรง PB dia ขนาด ๕๐ มม. x ๑๕๐ มม. จำนวน ๑๒ ตัว ๆ ละ ๔๓๕ บาท (สี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๒๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. งอหน้ามาตรชนิดติดตั้งบอลวาล์วในตัวและวาล์วกันกลับกันน้ำย้อนกลับพลาสติก ชนิดสปริง ขนาด ๑๕ มม. (๑/๒ นิ้ว) จำนวน ๑๒ ชุด ๆ ละ ๔๕๕ บาท (สี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๖๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. แคล้มป์รัดท่อแยก PB dia ขนาด ๕๐ x ๒๐ มม. จำนวน ๖ ตัว ๆ ละ ๒๔๓ บาท (สองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๕๘.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ (ให้บริการ)  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๓๘  บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 6 จาก 137

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง