19 ก.ค. 62 - กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ของ อบต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

                   อาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 68 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในการเตรียมข้อมูลสินทรัพย์ประเภทที่ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการตามบทบาทภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แล้วจัดทำรายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมตามประเภทสินทรัพย์ (แบบ อปท. – สท. 1) นั้น

                   ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีการกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงของสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงได้กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

3 ก.ค.62 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดงประจำเดือนกรกฎาคม 2562

3 ก.ค. 62 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

Attachments:
Download this file (doc01486620190726093200.pdf)doc01486620190726093200.pdf[ ]4058 Kb
 

24 ก.ค. 62 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

19 ก.ค. 62 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.ถ.๒๙-๐๐๗ สายบ้านสะพานหัน - สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.ถ.๒๙-๐๐๗ สายบ้านสะพานหัน - สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047161381) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๒, แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๓-๑๐๑, ทถ-๓-๑๐๒, ทถ-๓-๑๐๓, ทถ-๓-๑๐๔, ทถ-๓-๑๐๕, ทถ-๓-๑๐๖, ทถ-๓-๑๐๗, ทถ-๓-๑๐๘, ทถ-๓-๑๑๐(๑), ทถ-๓-๑๑๐(๒), ทถ-๓-๑๑๐(๔), ทถ-๓-๑๑๑, ทถ-๓-๑๑๓, ทถ-๗-๒๐๑, ทถ-๗-๖๐๑, ทถ-๗-๖๐๒ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐ จำนวน 1 โครงการ กับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวิทย์ คอนสตรัคชั่น โดย นางสาวสันต์สินี กลิ่นหวล ผู้รับมอบอำนาจ / ผู้รับจ้าง  ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

19 ก.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ในการวางระบบเครือข่ายภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ในการวางระบบเครือข่ายภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมบริการติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ในการวางระบบเครือข่ายภายในอาคารที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง (รายละเอียดตามกำหนด) จำนวน ๑ งาน ประกอบด้วย

               ๑.  ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด ๖ สายนอก / ๑๖ สายใน พร้อมระบบตอบรับอัตโนมัติ เครื่องโทรศัพท์ภายใน จำนวน ๑๐ เครื่อง และอุปกรณ์อื่น ๆ   
               ๒.  ตู้ Rack จัดเก็บอุปกรณ์ พร้อมรางปลั๊ก จำนวน ๑ ตู้           
               ๓.  Router จำนวน ๑ ชุด           
               ๔.  access point จำนวน ๓ ชุด   
               ๕.  อุปกรณ์ WiFi พร้อม config  จำนวน ๓ ชุด                 
               ๖.  สาย LAN จำนวน ๓ ชุด       
               ๗.  สายโทรศัพท์ภายในพร้อมเต้ารับ จำนวน ๙ ชุด และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ สายสัญญาณอุปกรณ์อื่น ๆ ในการวางระบบโทรศัพท์ภายใน
               (รายละเอียดตามใบเสนอราคาฯ และรายละเอียดอุปกรณ์ประกอบตู้สาขา NEC ขนาด ๖/๑๖ คู่สาย)
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๙,๘๑๑.๙๖ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 6 จาก 126

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง