24 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีฯ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ EB(ซ) ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น
               รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) 
เสนอราคารถยนต์กระบะสำเร็จรูป ประกอบสำเร็จจากโรงงาน ๔ ประตูยกสูง  ๔ x ๒ ยี่ห้อฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่น ๒.๒L XLT เกียร์อัตโนมัติ ๖ สปีต โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๗,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

20 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗ ชุด สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗ ชุด สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗ ชุด (ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย กาแฟร้อน จำนวน ๑ แก้ว, น้ำดื่ม จำนวน ๑ แก้ว และขนมปังคละไส้คละรส จำนวน ๑ ชิ้น) จำนวน ๒๗ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุพัตรา สนองค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๕.๐๐ บาท (หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

19 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างพัสดุ เพื่อใช้สำหรับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อจ้างพัสดุ เพื่อใช้สำหรับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนน ๔ ป้าย (ตามรูปแบบที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด) จำนวน ๔ ป้าย  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๘๐.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

19 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้าง พัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อจ้าง พัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ แนบท้าย)

 

18 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบหลุยส์สีทอง ขนาด ๒๒ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุรเดช หมู่พิกุล (ร้านเด่นดี) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. กรวยกระทงดอกไม้และธูปเทียนแพ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวจินตนา - นางสาวจันทรา เปลี่ยนสมัย (บ้านดอกไม้จินตนา จันทรา) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. พานโตกลายไทยสีทอง (อลูมิเนียม) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖ ซม. จำนวน ๓ อัน จำนวน ๓ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวจินตนา - นางสาวจันทรา เปลี่ยนสมัย (บ้านดอกไม้จินตนา จันทรา) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. พุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ทรงสีเหลี่ยมผืนผ้า ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. จำนวน ๔ อัน จำนวน ๔ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวจินตนา - นางสาวจันทรา เปลี่ยนสมัย (บ้านดอกไม้จินตนา จันทรา) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. น้ำดื่ม ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๕ ลัง (ลังละ ๔๘ แก้ว) จำนวน ๕ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีรศักดิ์ เกิดลมูล (ร้านภัทรธน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๕.๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 6 จาก 143

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง