แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ

ด้วยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เป็นระยะเวลา 30 วัน พร้อมทั้งได้จัดส่งบัญชีรายการดังกล่าวให้กับผู้เสียภาษีแต่รายละทราบถึงรายการทรัพย์สินของท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และได้ประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.แพรกหนามแดง
#หากผู้เสียภาษีรายใดตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
#ให้สามารถเขียนคำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้
ตามแบบฟอร์ม ดังนี้
(1) คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
(2) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม ตามรายการด้านล่างนี้)
 

16 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ ๗๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกเทท้ายเอนกประสงค์ พร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๒๑-๕๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ ๗๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกเทท้ายเอนกประสงค์ พร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๒๑-๕๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ ๗๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกเทท้ายเอนกประสงค์ พร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สส. รหัสพัสดุ ๐๒๑-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๒ อัน ยี่ห้อ FB ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุธี จิวมงคลชัย (ร้านธีรชัยยางยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

10 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ผืน และขนาด ๒.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามแบบกำหนด) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๙๒.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ไม้ยูคาลิปตัส จำนวน ๕๐ ท่อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

10 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประภทชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อ DLTV ติดตั้งประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประภทชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อ DLTV ติดตั้งประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด) พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๑ ชุด ดังนี้ 

              ๑.  โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV หรือ  Android TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมลำโพงจำลองสภาพแวดล้อมผู้ฟัง Soundbar  

               ๒.  ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จำนวน ๑ ชุด  

               ๓.  เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม IRD จำนวน ๑ เครื่อง  

               ๔.  การติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งจานรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จำนวน ๑ งาน
               (รายละเอียดตามขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะของชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนด)  

               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๙๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (10-4-63 ซื้อ DLTV.pdf)10-4-63 ซื้อ DLTV.pdf[ ]185 Kb
 

3 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในการรณรงค์และป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตรจำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในการรณรงค์และป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                   ป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร  จำนวน 1 ผืน พร้อมเจาะรูตาไก่ สำหรับร้อยเชือก  (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด)

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร  (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)  โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน  432  บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

หน้า 6 จาก 157

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง