ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

26 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการชองส่วนราชการสำนักปลัดฯ

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการชองส่วนราชการสำนักปลัดฯ อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัดฯ) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการชองส่วนราชการ (รายละเอียดตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๑ โครงการ ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น. ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา ภายในวงเงินเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วนเฉลี่ยเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

22 ก.ย. 66 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097236082) จำนวน  1 โครงการ โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นจำนวนวงเงิน 2,222,555 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน โดยผู้ขายจะต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ 23 กันยายน 2566 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาซื้อขายฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐  ในวันและเวลาราชการ  หรือทาง  E_mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 เวลา 10:27 น.

 

20 ก.ย. 66 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จ้างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางบก (กระจกโค้งสะท้อน) จำนวน ๔ จุด ในเขตตำบลแพรกหนามแดงฯ

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางบก (กระจกโค้งสะท้อน) จำนวน ๔ จุด ในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (เลขที่โครงการ : 66089588413) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 7/2566                 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เป็นเงินงบประมาณโครงการชุมชนกองทุนไฟฟ้าตามมาตรา 93(3) ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสงคราม 1 เป็นจำนวนวงเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าบาทถ้วน) กับผู้รับจ้างราย นายปราโมทย์ น้ำเงิน  ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 8 กันยายน 2566 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 นั้น

                    บัดนี้  นายปราโมทย์ น้ำเงิน  ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งส่งมอบงานโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

15 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุกเทท้ายเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๒๑-๕๙-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุกเทท้ายเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๒๑-๕๙-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนหลอดไฟหัวเก๋งและสปริงขายึด สำหรับรถบรรทุกเทท้ายเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๒๑-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ งาน

               ๑.  เปลี่ยนหลอด LED  จำนวน ๑๒๐ หลอด  
               ๒.  ค่าแรงและค่าบริการ จำนวน ๑ งาน  

              ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

15 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปะผุท่อไอเสีย ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมปะผุท่อไอเสีย ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแซมปะผุท่อไอเสีย ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 2 จาก 330

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)