9 ต.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น TASKalfa ๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น TASKalfa ๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนชุดความร้อน FK-๗๑๐๕ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

8 ต.ค. 62 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) เป็นจำนวนเงินงบประมาณ 1,258,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

(รายละเอียดปรากฎตามประกาศแนบท้าย)

 

7 ต.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. น้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๕ ลัง จำนวน ๕ ลัง ๆ ละ ๖๕ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีรศักดิ์ เกิดลมูล (ร้านภัทรธน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๕.๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ไม้กวาดทางมะพร้าว ด้ามยาว จำนวน ๑๐ อัน จำนวน ๑๐ อัน ๆ ละ ๖๐ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ มล. จำนวน ๓ แกลลอน จำนวน ๓ แกลลอน/gallon ๆ ละ ๒๓๐ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๐.๐๐ บาท (หกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑๐ ลิตร จำนวน ๑๐ ลิตร/litre ๆ ละไม่เกิน ๓๐ บาท (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

7 ต.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑ ผืน ตามโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑ ผืน ตามโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามแบบข้อความที่กำหนด) จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๒.๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 2 จาก 132

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง