7 ก.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ รายการ (ตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๑๑.๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

7 ก.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                    ๑. กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๔๐ รีม  
                    ๒.  เทปผ้า ขนาด ๑.๕ นิ้ว (คละสี) จำนวน ๓ ม้วน  
                    ๓.  เทปใส ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ม้วน  
                    ๔.  เทปใส ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ม้วน 
                    ๕.  ปากกาเมจิกด้ามลาย (สีแดง-น้ำเงิน-ดำ) จำนวน ๓ แท่ง  
                    ๖.  กรรไกรตัดกระดาษ ขนาด ๗ นิ้ว จำนวน ๒ อัน  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๓๓.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

7 ก.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (รายเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

                    -  แฟลชไดร์ (Sandisk) ขนาด ๓๒GB  จำนวน ๒ อัน  
                    -  หมึกพิมพ์ OKI B๔๑๒ (ขนาด ๗,๐๐๐ แผ่น) จำนวน ๔ กล่อง  
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

6 ก.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ (ตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

                    ๑.  หมึกพิมพ์ OKI B๔๓๒ (สีดำ) (ขนาด ๗,๐๐๐ แผ่น) จำนวน ๒ ตลับ  
                    ๒.  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีดำ) จำนวน ๒ ตลับ  
                    ๓.  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีฟ้า) จำนวน ๒ ตลับ  
                    ๔.  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีเหลือง) จำนวน ๑ ตลับ  
                    ๕.  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีชมพู)  จำนวน  ๓  ตลับ 
                    ๖.  Flash Drive Sandisk ขนาด ๖๔GB จำนวน ๒ อัน  
                    ๗.  ฮาร์ดดิสก์ภายน้อก WD ขนาดบรรจุ 1TB จำนวน ๑ อัน ๆ 
                    ๘.  เม้าส์ไร้สาย ระยะการเชื่อมต่ไร้สายไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ ตัว  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๖๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

โครงการปกป้องสถาบัน วันที่ 18 มีนาคม 2563

โครงการปกป้องสถาบัน และร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

วันที่ 18 มีนาคม 2563

alt

alt
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2021 เวลา 14:44 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 2 จาก 232

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง