ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อบต.แพรกหนามแดง ขอเผยแพร่ประกาศ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องทราบ เกี่ยวกับ ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องการรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 v - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องการรับฟังความคิดเห็นการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถแสดงความคิดเห็นของมาตรฐานผ่านช่องทางต่อไปนี้ 1.เว็บไซด์ของสำนักงาน (www.tisi.go.th) ในหัวข้อประกาศมาตรฐานบังคับ 2. เว็บไซด์กลางของภาครัฐ (www.lawamendment.go.th) ในหัวข้อร่างกฎหมายอยู่ระหว่างพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรม 3. https://1th.me/phjX1 และ https://forms.gle/uGvjWj4wEbgkiHGj9 หรือทำหนังสือถึงสำนักงานภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมานี้

Attachments:
Download this file (doc02052720200120104850.pdf)doc02052720200120104850.pdf[ ]836 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2020 เวลา 11:22 น.

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020 เวลา 12:26 น.

 

14 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จำนวน ๓๐๐ เล่ม (๔๔ หน้ารวมปก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จำนวน ๓๐๐ เล่ม (๔๔ หน้ารวมปก) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วารสารประชาสัมพันธ์ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จำนวน ๔๔ หน้ารวมปก เนื่อในกระดาษอาร์ต ๑๒๐ แกรม และปกกระดาษอาร์ต ๒๖๐ แกรม อาบยูวี เข้าเล่มมุงหลังคา (รายละเอียดตามข้อความและรูปแบบที่กำหนด) จำนวน ๓๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

4 ธ.ค. 62 ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำเดือนธันวาคม 2562

4 ธ.ค. 63 ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำเดือนธันวาคม 2562

 

13 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๒ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๒ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. น้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐ มล. จำนวน ๘ ลัง (ลังละ ๔๘ แก้ว) จำนวน ๘ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีรศักดิ์ เกิดลมูล (ร้านภัทรธน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. วัสดุเชื้อเพลิง ประเภทดีเซลหมุนเร็ว (สำหรับเรือฟันหญ้า จำนวน ๒๐ ลิตร, สำหรับรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๘๐ ลิตร) จำนวน ๑๐๐ ลิตร/litre 
เป็นราคาที่จัดซื้อตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (รายละเอียดตามรายการใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง เล่มที่ ๒/๒๕๖๓ เลขที่ ๔๑๓ - ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. วัสดุเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ สำหรับเรือท้องแบน จำนวน ๕๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ลิตร/litre 
เป็นราคาที่จัดซื้อตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (รายละเอียดตามรายการใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง เล่มที่ ๒/๒๕๖๓ เลขที่ ๔๑๓ - ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 2 จาก 143

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง