4 มี.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างโครงการปรับพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ถมหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๙ ตร.ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๓ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๒ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐ (รายละเอียดตามใบเสนอราคา ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และใบต่อรองราคา ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒) 
  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองการช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2019 เวลา 11:05 น.

 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรุู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

13 ก.พ. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทเรือตัดวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทเรือตัดวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเรือตัดวัชพืช จำนวน ๑๑ รายการ (รายละเอียดตามใบเสนอราคา ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายฉัตรชัย คลังศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๒๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ประกาศแนบท้าย)

 

12 ก.พ. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรอง ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยที่ 2) ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยที่ 2) ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   อาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  27  ชุด ๆ ละ 25 บาท (ใน 1 ชุด ประกอบด้วย ขนมปัง คละไส้คละรส จำนวน 1 ชิ้น, กาแฟร้อน จำนวน 1 แก้ว และน้ำดื่ม จำนวน 1 แก้ว) กำหนดส่งมอบวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2562  ก่อนเวลา 14.00 น. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุพัตรา  สนองค์  โดยเสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น  675 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

7 ก.พ. 62 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองทับเทียม หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองการช่าง  ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองรางทับเทียม หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 8กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:03 น.

 

หน้า 2 จาก 109

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง