3 ส.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าบริการสัญญาณเชื่อมต่อเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านดาวเทียม (GPS) กับกรมการขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ (ราย ๑ ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ เช่าค่าบริการสัญญาณเชื่อมต่อเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านดาวเทียม (GPS) กับกรมการขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ (ราย ๑ ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ค่าบริการสัญญาณเชื่อมต่อเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านดาวเทียม (GPS) กับกรมการขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ (ราย ๑ ปี) จำนวน ๑ งาน 
ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีพีเอส เทค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

3 ส.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าบริการสัญญาณเชื่อมต่อเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านดาวเทียม (GPS) กับกรมการขนส่ง สำหรับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ (ราย ๑ ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ เช่าค่าบริการสัญญาณเชื่อมต่อเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านดาวเทียม (GPS) กับกรมการขนส่ง สำหรับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ (ราย ๑ ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ค่าบริการสัญญาณเชื่อมต่อเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านดาวเทียม (GPS) กับกรมการขนส่ง สำหรับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ (ราย ๑ ปี) จำนวน ๑ งาน 
ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีพีเอส เทค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

รองนายก/ผอ.ช่าง/ผอ.สาธารณสุขนำพล.ต.ปริญญา วีรเดชชูชีพ รองผอ.สปป.4 กอ.รมน และคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่และทางคลองระบายน้ำเขตติดต่อจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี

รองนายก/ผอ.ช่าง/ผอ.สาธารณสุขนำพล.ต.ปริญญา วีรเดชชูชีพ รองผอ.สปป.4 กอ.รมน และคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่และทางคลองระบายน้ำเขตติดต่อจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสียตามที่ผู้ร้องเรียนแจ้งว่า ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

altaltaltalt

 

29 ก.ค. 63 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนน สาย สส.ถ.๐๙-๐๐๖ สายเลียบคลองตาเลย หมู่ที่ ๑ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหนามแดง และถนนซอยลานตากข้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการ

                   -  โครงการซ่อมแซมถนน สาย สส.ถ.๐๙-๐๐๖ สายเลียบคลองตาเลย หมู่ที่ ๑ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๓ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐) ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน  

                   -  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหนามแดง และถนนซอยลานตากข้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๓ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐ ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน   

                   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63077016467) จำนวน 1 โครงการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการช่าง ๑๙๙๓ โดย นายชนาภณ อังกูรจารุชัย ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 367,000 บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 12 กันยายน 2563 (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:38 น.

 

23 ก.ค. 63 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.29-009 ถนนซอยบ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท               (ห้าแสนบาทถ้วน) ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง  โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.29-009 ถนนซอยบ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 007/2563 แบบมานตราฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-3-110(1), ทถ.๓-๑๑๐(๔), ทถ.-7-602 และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ 007/2560  ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 494,843.73 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)  สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 2 จาก 170

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง