ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

10 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเปลี่ยอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย จำนวน ๑๖ ตัว จำนวน ๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเปลี่ยอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย จำนวน ๑๖ ตัว จำนวน ๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเปลี่ยอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย จำนวน ๑๖ ตัว จำนวน ๗ จุด จำนวน ๑ งาน

                    ๑. ซ่อมสายไฟเบอร์ภายในตู้ CCTV (จุดทางเข้า อบต.เก่า)  (จุดที่ ๓ : บริเวณทางเข้า อบต.แพรกหนามแดง หมู่ที่ ๖) - LC Pigtail 0.9 mm , 1M. Singlemode จำนวน ๑ งาน  
                    ๒. เปลี่ยนสายไฟเบอร์ ภายในตู้ควบคุม ( อบต. - แยกห้วยโรง)  (จุดที่ ๒ : บริเวณสามแยกหอเหลือง หมู่ที่ ๔) - LC to LC , Fiber Patch Cord, 2M. Simplex จำนวน ๑ งาน  
                    ๓. ซ่อมสายแลนชำรุด (สามแยกหอเหลือง) (จุดที่ ๒ : บริเวณสามแยกหอเหลือง หมู่ที่ ๔) 
                        -  CAT 5E UTP,PE Outdoor w/Drop Wire จำนวน ๑ งาน  
                    ๔. ระบบจ่ายไฟเลี้ยงกล้องวงจรปิด (เอเชียติก) (จุดที่ ๑ : บริเวณด้านหน้าบริษัท เอเชียติดอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด หมู่ที่ ๕)  - 60W , DC 48V Adapter จำนวน ๑ งาน  
                    ๕. ระบบจ่ายไฟเลี้ยงกล้องวงจรปิด (บุญฟู้ดส์) (จุดที่ ๔ : บริเวณร้านค้าคุณวิเชียร ฉัตรธงชัย
หมู่ที่ ๖)
  - Gigabit 9 Port PoE Switch จำนวน ๑ งาน  
                    ๖. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA / 480W จำนวน ๗ จุด  
                    ๗. ค่าดำเนินการอื่น ๆ เช่น ต่อสาย, ทดสอบสายด้วย OTDR จำนวน ๑ งาน  
                ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๖๒๗.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

10 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบโครงข่ายเคบิลสายใยแก้วนำแสงชนิด ๑๒ แกน ติดตั้งแขวนเสาภายนอก บริเวณสะพานลอยคนข้ามถนนพระราม ๒ บริเวณทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง (ฝั่งขาล่องใต้)

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบโครงข่ายเคบิลสายใยแก้วนำแสงชนิด ๑๒ แกน ติดตั้งแขวนเสาภายนอก บริเวณสะพานลอยคนข้ามถนนพระราม ๒ บริเวณทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง (ฝั่งขาล่องใต้) ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมแซมปรับปรุงระบบโครงข่ายเคบิลสายใยแก้วนำแสงชนิด ๑๒ แกน ติดตั้งแขวนเสาภายนอก บริเวณสะพานลอยคนข้ามถนนพระราม ๒ บริเวณทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ งาน
 โดยดำเนินการซ่อมสายไฟเบอร์ FTTH Optical Fiber ๒ Cores , ๑๒ Core F.O. Splice Cloure x๒ จำนวน ๑๘๐ เมตร พร้อมค่าบริการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๐๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

3 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ซื้อชุดเครื่องไทยธรรม จำนวน ๙ ชุด, ธูปหอม (ห่อใหญ่) จำนวน ๑ ห่อ และเทียน น้ำหนักขนาด ๑ บาท จำนวน ๑ ห่อ เพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุชานันท์ สิทธิชัยศาสตร์ (ร้านมงคลมาศ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๘๐.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ซื้อพวงมาลัยดอกไม้สด จำนวน ๙ พวง และดอกไม้สด จำนวน ๒ กรรม เพื่อใช้ในพิธีศาสนา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย กลิ่นสุคนธ์ (ร้านจุ๋มจิ๋ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

2 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว (เบิกจ่ายตามจำนวนที่สำรวจจริง) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว (เบิกจ่ายตามจำนวนที่สำรวจจริง) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างสำรวจสุนัขและแมวทั้งหมดในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว และหรือ ตามที่สำรวจสุนัขและแมวได้จริง  โดยระบุรายละเอียดลงในแบบสำรวจตามแบบฟอร์มข้อมูลสัตว์มีเจ้าของ และข้อมูลสัตว์ไม่มีเจ้าของ ตามที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด และให้ทำการบันทึกข้อมูลจำนวนประชากรสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑) ในเว็ปไซต์ www.rabiesonedata.ku.th แบบออนไลน์ ให้ครบถูกต้องครบถ้วน และให้จัดทำเป็นรูปเล่มทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เล่ม (เบิกจ่ายตามจำนวนที่สำรวจจริง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนวลจันทร์ สีแสงเขียว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

2 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ (รายละเอียดตามแบบกำหนด) จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๒.๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ (รายละเอียดตามแบบกำหนด) จำนวน ๑๒ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๘๔.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 2 จาก 305

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง