17 พ.ย. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน จำนวน ๑๖ รายการ ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้าสมุทรสงคราม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๗๐๙.๕๙ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

31 ต.ค. 60 - สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 2/2561 (จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี งปม. 2561 (ภาคเรียนที่ 2/2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 140 วัน) ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 129 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 งาน เป็นราคาทั้งสิ้น 126,832.80 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) (รายละเอียดปรากฎตามสัญญาฯ แนบท้าย)

Attachments:
Download this file (scan0047.pdf)scan0047.pdf[ ]4301 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:01 น.

 

13 พ.ย. 60 - การรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอราคางานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การตรวจสอบพัสดุประจำปี ข้อ 213

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จึงขอประกาศการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

Attachments:
Download this file (scan0229.pdf)scan0229.pdf[ ]3029 Kb
 

10 พ.ย. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบรรทุกแบบท้ายลาด ระวางบรรทุกไม่น้อยกว่า 8 ตัน เพื่อใช้สำหรับขนย้ายรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค – 120 สมุทรสงคราม เพื่อปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ เช่ารถบรรทุกแบบท้ายลาด ระวางบรรทุกไม่น้อยกว่า 8 ตัน เพื่อใช้สำหรับขนย้ายรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค – 120 สมุทรสงคราม เพื่อปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   เช่ารถบรรทุกแบบท้ายลาด ระวางบรรทุกไม่น้อยกว่า 8 ตัน จำนวน 1 คัน เพื่อใช้สำหรับขนย้ายรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ทะเบียน ตค – 120 สมุทรสงคราม เพื่อปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 2 เที่ยว (ไป – กลับ)  เที่ยวละ 900 บาท ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (ไป) เวลา 08.30 น. และในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (กลับ) เวลา 16.30 น. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปัญญา พ่วงสำราญ  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:15 น.

 

31 ต.ค. 60 - การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ  2560  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558  ข้อ 100  และข้อ  101 นั้น

               องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง   จึงขอประกาศการรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560  ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
Download this file (scan.pdf)scan.pdf[ ]7899 Kb
Download this file (scan0046.pdf)scan0046.pdf[ ]305 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:05 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 2 จาก 83

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้131
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้113
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้880
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว847
mod_vvisit_counterเดือนนี้1964
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4555
mod_vvisit_counterทั้งหมด162819

We have: 87 guests, 2 bots online
ไอพี: 54.221.76.68
วันนี้: ธ.ค. 16, 2017

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 89 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง