ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

21 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานของรถยนต์ส่วนกลางฯ จำนวน 2 คัน

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ และรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๒๓ รายการ (ตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธนัชพงศ์ ธีระอัคราวิชญ์ (อู่เพื่อนยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๕๖.๑๕ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ จำนวน ๖ รายการ (ตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธนัชพงศ์ ธีระอัคราวิชญ์ (อู่เพื่อนยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๓๒.๖๐ บาท (สองพันสามร้อยสามสิบสองบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑๗,๗๘๘.๗๕  บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2022 เวลา 11:39 น.

 

20 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ 
ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น C650 รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๕-๐๐๒๐ ดังนี้
                    ๑.  หมึกพิมพ์เลเซอร์ (สีดำ) จำนวน ๑ ตลับ  
                    ๒.  หมึกพิมพ์เลเซอร์ (สีเหลือง) จำนวน ๑ ตลับ 
                    ๓.  หมึกพิมพ์เลเซอร์ (สีชมพู) จำนวน ๑ ตลับ  
                    ๔.  หมึกพิมพ์เลเซอร์ (สีฟ้า) จำนวน ๑ ตลับ  
                ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๗๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

20 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ HP ๙๓๒XL black (สีดำ) สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP Officejet ๗๕๑๐ Series รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๐๙ จำนวน ๓ ตลับ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

20 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ
ดังนี้

                   ๑. หมึกพิมพ์ OKI MC๓๖๓ สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น MC๓๖๓ สีดำ (BK) รหัสครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๕-๐๐๑๗ จำนวน ๒ ตลับ  
                   ๒. หมึกพิมพ์ OKI MB๔๗ สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น MB๔๗๒ สีดำ รหัสครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๕-๐๐๑๕  จำนวน ๑ ตลับ  
                    ๓. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Flash drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 64GB จำนน ๒ ตัว  
                ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๘๐.๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2022 เวลา 13:55 น.

 

14 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้สำหรับเครื่องตัดหญ้า และเครื่องเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้สำหรับเครื่องตัดหญ้า และเครื่องเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้สำหรับเครื่องตัดหญ้า และเครื่องเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

                    ๑. ใบมีดตัดหญ้า (ชนิดอย่างดี) ยี่ห้อโรบิน จำนวน ๑๐ ชุด (๓ ใบ/ชุด)  
                    ๒. จานใบมีดตัดหญ้าตัดเกรดเอ สีดำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๙.๕ นิ้ว จำนวน ๕ ใบ  
                    ๓. ตะไบเหล็ก ยี่ห้ออินเดีย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑ นิ้ว จำนวน ๖ อัน 
                    ๔. สกรูหัวเหลี่ยมดำตัดหญ้า (หัว + แหวน) (๖ ตัว/ชุด) จำนวน ๒๔ ชุด  
                    ๕. บูชไม้หางยาว ขนาด ๖ หุน ยาว ๖ นิ้ว จำนวน ๑๒ อัน  
                    ๖. ใบจักรเรือ ยี่ห้อ 3K ขนาด ๘.๕ นิ้ว จำนวน ๑๐ อัน 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จริงใจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๙๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2022 เวลา 12:00 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 2 จาก 274

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง