13 พ.ค. 63 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) ประเภทนมกล่องยูเอชที ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔๔ วัน (ช่วงปิดภาคเรียน) สำหรับเด็กนักเรียนฯ ๑๔๔ คน โดยวิธีเฉพ

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) ประเภทนมกล่องยูเอชที ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔๔ วัน (ช่วงปิดภาคเรียน) สำหรับเด็กนักเรียนฯ ๑๔๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               นมพร้อมดื่ม U.H.T ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน (ชนิดกล่อง) จำนวน ๑๔๔ คน ๆ ละ ๔๔ วัน จำนวน ๖,๓๓๖ กล่องเล็ก ดังนี้

                    ๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕  จำนวน ๗ คน ๆ ละ ๔๔ วัน รวมทั้งสิ้น ๓๐๘ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๔๐๘.๕๖ บาท (สองพันสี่ร้อยแปดบาทห้าสิบหกสตางค์)
                    ๒.  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๕๒ คน ๆ ละ ๔๔ วัน รวมทั้งสิ้น ๒,๒๘๘ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗,๘๙๒.๑๖ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทสิบหกสตางค์)
                    ๓.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๘๕ คน ๆ ละ ๔๔ วัน รวมทั้งสิ้น ๓,๗๔๐ กล่อง ๆ ละ ๒๙,๒๔๖.๘๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบสตางค์)
                     ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๕๔๗.๕๒ บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้รับแจ้งจากอำเภออัมพวาว่า นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่่ 30 เมษายน 2563 และต่อมาได้ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เพื่อให้การใช้มาตรการต่างๆ ยังคงดำรงอยู่ต่อไปเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไปสู่พื้นที่และป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนะค่ะ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:18 น.

 

7 พ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ) ของกองการศึกษาฯ เพื่อใช้ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ) ของกองการศึกษาฯ เพื่อใช้ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์ ชนิดความดันคงที่ จำนวน ๑ เครื่อง ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น WP-๒๕๕R ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แสงวณิชค้าวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

7 พ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังเก็บน้ำ) ของการศึกษาฯ เพื่อใช้ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังเก็บน้ำ) ของการศึกษาฯ เพื่อใช้ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ถังเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร วัสดุทำด้วยพลาสติกโพลีเอสทีลีน (Polyethylene PE) ทึบแสง ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ จำนวน ๑ ถัง จำนวน ๑ ถัง 
ยี่ห้อ WAVE รุ่น Champa ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แสงวณิชค้าวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๐๐.๐๐ บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

7 พ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP Office Jet ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๐๙ (กองช่างฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP Office Jet ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๐๙ (กองช่างฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด จำนวน ๒ รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ Hp Office Jet ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๐๙ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๑ งาน ดังนี้

               ๑.  เปลี่ยนหัวพิมพ์ (PRINT HEAD) เป็นอะไหล่แท้จาก HP รับประกัน ๓ เดือน จำนวน ๑ ชุด 
               ๒.  เปลี่ยนปั๊มหมึก เป็นอะไหล่แท้จาก HP รับประกัน ๓ เดือน จำนวน ๑ ชุด 
               ๓.  ค่าบริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ งาน 
                ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๓๖.๐๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 2 จาก 157

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง