ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

29 ก.ย. 65 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) สำหรับการโครงการจ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ฯ

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการจ้างปรับปรุง     ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ และแบบอื่นที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (เลขที่โครงการ : 65087147019)  จำนวน 1 โครงการ  กับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยลิขิตวิศวกรรม  โดย นางสาวณชลย์นิภา ลิขิตอำนวยชัย ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ เลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ประกอบกับเอกสารแนบท้ายการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 และเอกสารแนบท้ายการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นจำนวนเงิน 154,800 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ ได้ทำการตรวจรับงานจ้างพร้อมกัน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ จำนวน 4 จุด  นั้น

                    บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยลิขิตวิศวกรรม  ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งส่งมอบงานโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ จะทำการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว (ครั้งที่ 2)  พร้อมกันในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น.    จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

 

Attachments:
Download this file (Scan0099.pdf)Scan0099.pdf[ ]358 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม 2022 เวลา 12:25 น.

 

30 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน และจัดซื้อน้ำดื่ม ชนิดแก้ว จำนวน ๗ ลัง สำหรับโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน และจัดซื้อน้ำดื่ม ชนิดแก้ว จำนวน ๗ ลัง สำหรับโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อใช้ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๒.๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. (๔๘ แก้ว/ลัง) จำนวน ๗ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

29 ก.ย. 65 - (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑,๒,๕ ตำบลแพรกหนามแดงฯ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑,๒,๕ ตำบลแพรกหนามแดง ขุดลอกคลองขุดเล็ก, คลองขุดสมบูรณ์, คลองสะพานหัน ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ ถึง ๙.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๔.๐๐ ถึง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗,๙๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๓๔,๗๖๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65097692817 ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๓ วันทำการ) เพื่อเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (รายละเอียดตามไฟล์ประกาศแนบท้าย)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2022 เวลา 16:06 น.

 

28 ก.ย. 65 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑,๒,๕ ตำบลแพรกหนามแดงฯ)

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง  โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑,๒,๕ ตำบลแพรกหนามแดง ขุดลอกคลองขุดเล็ก, คลองขุดสมบูรณ์, คลองสะพานหัน ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ ถึง ๙.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๔.๐๐ ถึง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗,๙๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๓๔,๗๖๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 1,440,512.40 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าร้อยสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)  สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2022 เวลา 14:54 น.

 

26 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการของส่วนราชการ กองช่างฯ

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการของส่วนราชการ กองช่าง อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 287

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง