ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2564 ภาค ก.และ ภาค ข.

อบต.แพรกหนามแดง ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  โดยให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 มกราคม  2564  

เวลา 10.00 น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง 

 

21 ม.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ (ตามคู่มือการใช้งาน รอบ ๑,๐๐๐ ชม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ (ตามคู่มือการใช้งาน รอบ ๑,๐๐๐ ชม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ (ตามคู่มือการใช้งาน รอบ ๑,๐๐๐ ชม.) จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                   ๑.  เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน ๕ ลิตร ๆ ละ ๑,๖๒๐ บาท เป็นเงิน ๘,๑๐๐ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   
                   ๒.  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง CF๔ ขนาด ๖ ลิตร จำนวน ๒ แกลลอน ๆ ละ ๖๒๐ บาท  เป็นเงิน  ๑,๒๔๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
                   ๓.  เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ๙๐ API ขนาด ๖ ลิตร จำนวน ๑ แกลลอน ๆ ละ ๖๔๐ บาท เป็นเงิน ๖๔๐ บาท (หกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

                   ๔.  ค่าแรงบริการ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๘๐๒ บาท (แปดร้อยสองบาทถ้วน)
                   ๕.  ค่ารถบริการ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๙๖ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) หักส่วนลดอะไหล่ ๑๕% เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๗ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ มีรายการวัสดุอะไหล่คงเหลือครบตามรายงานซ่อมเปลี่ยน ในรอบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๙.๐๐ บาท (เก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

21 ม.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จำนวน ๓๐๐ เล่ม (๕๒ หน้ารวมปก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จำนวน ๓๐๐ เล่ม (๕๒ หน้ารวมปก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วารสารประชาสัมพันธ์ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จำนวน ๕๒ หน้ารวมปก เนื้อในกระดาษอาร์ต ๑๒๐ แกรม และปกกระดาษอาร์ต ๒๖๐ แกรม อาบยูวี เข้าเล่มมุงหลังคา (รายละเอียดตามข้อความและรูปแบบที่กำหนด) จำนวน ๓๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

20 ม.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายซอยในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 4 ป้าย พร้อมติดตั้งตามจุดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายซอยในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 4 ป้าย พร้อมติดตั้งตามจุดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 009/2563 และแบบอื่นที่กำหนด) จำนวน 1 โครงการ กับ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซต์) รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 71/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563  เป็นจำนวนเงิน 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 19 กันยายน 2563 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น

                   บัดนี้  นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซต์) ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

13 ม.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง ในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63077351268) จำนวน 33 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล       แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๒ และแบบอื่นที่กำหนด) จำนวน 1 โครงการ กับ นายชนกานต์ ศุกระศร  (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซต์) รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 62/2563 ลงวันที่ 11  สิงหาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น

                   บัดนี้  นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซต์) ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

หน้า 1 จาก 201

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง