1 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ สำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ สำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) สำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๗ รายการ (ตามท้าย) จำนวน ๑ โครงการ

                   ๑.  เบรกเกอร์ ขนาด ๖๓ แอมป์ ๒ สาย (มี มอก.) จำนวน ๔ ตัว  
                   ๒.  หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๓๖ วัตต์ (มี มอก.) จำนวน ๓๐๐ หลอด  
                   ๓.  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ (หัว-ท้าย) (มี มอก.) จำนวน ๕๐ อัน  
                   ๔.  แม็กเนติกส์ ขนาด ๓๐ แอมป์ ๒ สาย (มี มอก.) จำนวน ๔ ตัว  
                   ๕.  หลอดแสงจันทร์ ขนาด ๕๐๐ วัตต์ (มี มอก.) จำนวน ๖ ดวง  
                    ๖.  สวิทซ์แสงแดด ขนาด ๓ แอมป์ (มี มอก.) จำนวน ๑๒ ตัว  

                    ๗.  สตาร์ทเตอร์ จำนวน ๔๐๐ ตัว  
                    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รุ่งเรืองการไฟฟ้า (2017) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๑๘๔.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

1 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๑) วันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๑) วันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. น้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๑๐ ลัง (ลังละ ๔๘ แก้ว) จำนวน ๑๐ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล B๗ จำนวน ๑๒๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๑๒๐ ลิตร/litre 
(เป็นราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๖๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๖๐ ลิตร/litre 
(เป็นราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

1 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ (ตามท้าย) จำนวน ๑ โครงการ

                ๑. เชือกหูกระบอก หรือ เชือกไนล่อน ขนาด ๓ มม. จำนวน ๖ ม้วน
                ๒. ตลับเมตร ขนาดความยาว ๕ เมตร จำนวน ๔ อัน
                ๓. กาวทาท่อ PVC ขนาด ๒๕๐ กรัม จำนวน ๕ กระป๋อง
                ๔. เทปพันเกลียว ขนาด ๐.๗ มม. ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๖ อัน
                ๕. ใบเลื่อยโค้ง (อย่างดี) ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๒ ใบ
                ๖. มาตรน้ำ ขนาด ๑/๒" (๔ หุน) จำนวน ๖ ตัว
                 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอาทร รุ่งอภิญญา (ร้านโชคชัยพาณิชย์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๙๘.๒๐ บาท (หกพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

1 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ (ตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                    ๑. จัดซื้อหมึกพิมพ์ - สีดำ HP CN๐๕๓AA ๙๓๒XL  จำนวน ๒ ตลับ  
                    ๒. จัดซื้อหมึกพิมพ์ - สีฟ้า HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL  จำนวน ๕ ตลับ  
                    ๓. จัดซื้อหมึกพิมพ์ - สีชมพู HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL จำนวน ๑ ตลับ  
                    ๔. จัดซื้อหมึกพิมพ์ - สีเหลือง HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL จำนวน ๖ ตลับ  
                    ๕. จัดซื้อหมึกพิมพ์ - สีน้ำเงิน (ฟ้า) OKI C๓๐๑dn จำนวน ๓ ตลับ  
                    ๖. จัดซื้อหมึกพิมพ์ - สีแดง (ชมพู) OKI C๓๐๑dn จำนวน ๒ ตลับ  
                    ๗. จัดซื้อหมึกพิมพ์ - สีเหลือง OKI C๓๐๑dn จำนวน ๒ ตลับ  
                    ๘. จัดซื้อคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ แบบมีสาย (Logitech USB๗ เพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๔๖-๐๐๒๓ จำนวน ๑ อัน 
                    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๔๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564                                 

Attachments:
Download this file (doc04397620211201094622.pdf)doc04397620211201094622.pdf[ ]471 Kb
 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 245

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน



หน่วยงานภาครัฐ
















เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








ดาวน์โหลดแนะนำ






พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย



นายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377



สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง