ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม

ตามที่กรมชลประทาน รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่รวมถึงปัญหาความวิตกกังวลของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม จึงสั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 13 ดำเนินการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองตามบันทึกของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส 0017.1/645 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาน้ำเค็มหนุนเข้าถึงพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตรวมถึงผลกระทบทางด้านจิตใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม และได้สั่งการให้โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ประสานให้ข้อมูลชี้แจงประชาชนทราบถึงการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

ประชาสัมพันธ์การเปิดทำการศาลเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องประธานศาลฎีกา (นายไสลเกษ วัฒนพันธ์) มีนโยบายในการคุ้มครองสิทธฺิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลย โดยเฉพาะในเรื่องการปล่อยชั่วคราว จากนโยบายดังกล่าว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม จึงเปิดทำการศาลเพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) ผู้ต้องหา/จำเลย ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. รายละเอียดตาม เอกสารแนบ

 

19 ก.พ. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๖๑) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

18 ก.พ. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. หมึกพิมพ์ OKI รุ่น C๓๐๑DN สีดำ (K) จำนวน ๑๒ ตลับ จำนวน ๑๒ ตลับ/cartridge ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. มึกพิมพ์ OKI รุ่น C๓๐๑DN สี่น้ำเงิน (C) จำนวน ๓ ตลับ จำนวน ๓ ตลับ/cartridge ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. มึกพิมพ์ OKI รุ่น C๓๐๑DN สีแดง (M) จำนวน ๔ ตลับ จำนวน ๔ ตลับ/cartridge ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. มึกพิมพ์ OKI รุ่น C๓๐๑DN สีเหลือง (Y) จำนวน ตลับ จำนวน ๕ ตลับ/cartridge ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

18 ก.พ. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลังฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลังฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๖๑) จำนวน ๑ เครื่อง 
ยี่ห้อ CyberPower รุ่น BU๘๐๐ELCD รับประกัน ๒ ปี ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 146

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง