ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

19 ก.ค.67 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประเภทชุดแม่พิมพ์ (ชุดดรั๊ม) สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๓๒ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๒-๐๐๑๕ จำนวน ๑ ชุด พร้อมเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประเภทชุดแม่พิมพ์ (ชุดดรั๊ม) สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๓๒ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๒-๐๐๑๕ จำนวน ๑ ชุด พร้อมเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อชุดแม่พิมพ์ (ชุดดรั๊ม) สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๓๒ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๒-๐๐๑๕ จำนวน ๑ ชุด พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (67079445525.pdf)67079445525.pdf[ ]156 Kb
 

17 ก.ค.67-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๑ (งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๑ (งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๑ (งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (67079404948.pdf)67079404948.pdf[ ]148 Kb
 

17 ก.ค.67-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนวน ๑ ป้าย และจัดซื้อแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (คละสี) ขนาด ๖๕ x ๑๒๐ ซม. จำนวน ๖ แผ่น เพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ฯ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนวน ๑ ป้าย และจัดซื้อแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (คละสี) ขนาด ๖๕ x ๑๒๐ ซม. จำนวน ๖ แผ่น เพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๐.๔๐ บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (คละสี) ขนาด ๖๕ x ๑๒๐ ซม. จำนวน ๖ แผ่น จำนวน ๖ แผ่น/sheet ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๐.๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (67079399167.pdf)67079399167.pdf[ ]168 Kb
 

16 ก.ค.67 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (สี) ชนิด Network แบบ ๒ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L๘๓๖๐CDW รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๖-๐๐๒๒ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (สี) ชนิด Network แบบ ๒ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L๘๓๖๐CDW รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๖-๐๐๒๒ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หมึกพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (สี) ชนิด Network แบบ ๒ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L๘๓๖๐CDW รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๖-๐๐๒๒ จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน

                   ๑.  หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L8360 CDW TN451 (BK สีดำ)
จำนวน ๒ กล่อง  

                   ๒.  หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L8360 CDW TN451 (C สีฟ้า)
จำนวน ๑ กล่อง  

                   ๓.  หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L8360 CDW TN451 (M สีชมพู)
จำนวน ๑ กล่อง  
                   ๔.  หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L8360 CDW TN451 (Y สีเหลือง)
จำนวน ๑ กล่อง 

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

 

 

15 ก.ค.67-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอะคริลิคโครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย และจัดซื้อพัสดุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายอะคริลิคโครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย และจัดซื้อพัสดุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จ้างจัดทำป้ายอะคริลิค หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ขนาด ๑.๐๐ x ๐.๖๐ เมตร พร้อมโครงเคร่าเหล็กและขาเสาเหล็กขนาด ๑.๕ นิ้ว มีความยาว ๑.๒๐ เมตร จากขอบป้าย (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๗๕.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                    - พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A4 จำนวน ๑ กล่อง (กล่อง ๑๐๐ แผ่น)  
                    - แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด - สีน้ำเงิน ขนาด ๖๕ x ๑๒๐ ซม. จำนวน ๖ แผ่น 
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๐.๐๐ บาท (หกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

 

Attachments:
Download this file (67079341510.pdf)67079341510.pdf[ ]172 Kb
 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 366

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 74 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)