ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

17 ส.ค. 65 - ประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน 9 คลอง หมู่ที่ 1,2,3,6 ตำบลแพรกหนามแดงฯ โดยใช้เครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๙ คลอง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖ ตำบลแพรกหนามแดง คลองกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร มีระยะทางรวม ๑๔,๘๕๐ เมตร มีวัชพืชและผักตบความยาวรวม ๘,๔๐๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๒.๕๐ ตัน โดยใช้เครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (เลขที่โครงการ : 65077386885) (รายละเอียดตามแผนผังงานเก็บกำจัดและผักตบชวาแนบท้าย)  โดยมีรายละเอียดตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เลขที่ 79/2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นจำนวนวงเงิน 256,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนีย์ กอ่สร้าง แม็คโคร โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดปรากฏตามข้อตกลงใบสั่งจ้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือ แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐  ในวันและเวลาราชการ  หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E_mail  :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

16 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ ๔๕ แอมป์ จำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๒ สูบ ขนาด ๒๐ แรงม้า (สตาร์มือ+ไฟฟ้า) ยี่ห้อ Honda รุ่น GXV๖๒๐ รหัสพัสดุ ๐๙-๕๑-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ ๔๕ แอมป์ จำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๒ สูบ ขนาด ๒๐ แรงม้า (สตาร์มือ+ไฟฟ้า) ยี่ห้อ Honda รุ่น GXV๖๒๐ รหัสพัสดุ ๐๙-๕๑-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ ๔๕ แอมป์ เพื่อใช้สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๒ สูบ ขนาด ๒๐ แรงม้า (สตาร์มือ+ไฟฟ้า) ยี่ห้อ Honda รุ่น GXV๖๒๐ รหัสพัสดุ ๐๙-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑ ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุธี จิวมงคลชัย (ร้านธีรชัยยางยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 และ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 และการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2022 เวลา 09:30 น.

 

15 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและเคลื่อนย้าย พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ StarAir ขนาด ๒๔,ฺ๐๐๐BTU รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๙ และ ๔๒๐-๖๔-๐๐๓๐ จากโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ มาติดตั้งที่่ ศพด.ต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างรื้อถอนและเคลื่อนย้าย พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ StarAir ขนาด ๒๔,ฺ๐๐๐BTU รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๙ และ ๔๒๐-๖๔-๐๐๓๐ จากโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ มาติดตั้งที่่ ศพด.ต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รื้อถอนและเคลื่อนย้าย พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ StarAir ขนาด ๒๔,ฺ๐๐๐BTU รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๙ และ ๔๒๐-๖๔-๐๐๓๐ จากโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ มาติดตั้งที่ ศพด.ต.แพรกหนามแดง จำนวน ๒ เครื่อง จำนวน ๑ งาน

               ๑.  ย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Star Air ขนาด ๒๔,๐๐๐BTU (รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๙) โดยดำเนินการเดินท่อฟรี ๔ เมตร , ท่อทองแดง ขนาด ๒ หุน (๕ เมตร), ท่อทองแดง ขนาด ๔ หุน (๕ เมตร), สายไฟ, ขาแขวนคอมร้อน, อุปกรณ์ พร้อมล้างทำความสะอาด จำนวน ๑ เครื่อง (ติดตั้งบริเวณห้องพักครู ศพด.ต.แพรกหนามแดง)
               ๒.  ย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Star Air ขนาด ๒๔,๐๐๐BTU (รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๔-๐๐๓๐) โดยดำเนินการเดินท่อฟรี ๔ เมตร , ท่อทองแดง ขนาด ๒ หุน (๖.๕๐ เมตร), ท่อทองแดง ขนาด ๔ หุน (๖.๕๐ เมตร), สายไฟ, ขาแขวนคอมร้อน, อุปกรณ์ พร้อมล้างทำความสะอาด จำนวน ๑ เครื่อง  (บริเวณห้องจัดการเรียนการสอน ศพด.ต.แพรกหนามแดง
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคล-แอร์สบาย (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๙๕.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

15 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๙ คลอง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๙ คลอง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖ ตำบลแพรกหนามแดง คลองกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร มีระยะทางรวม ๑๔,๘๕๐ เมตร มีวัชพืชและผักตบความยาวรวม ๘,๔๐๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๒.๕๐ ตัน โดยใช้เครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๙ คลอง มีวัชพืชและผักตบความยาวรวม ๘,๔๐๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๒.๕๐ ตัน โดยใช้เครื่องจักร (รายละเอียดตามแผนผังงานเก็บ กำจัดวัชพืชและผักตบชวาฯ แนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนีย์ ก่อสร้าง แม็คโคร (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

หน้า 1 จาก 281

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง