ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

26 ก.ย. 66 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการจ้างเหมาดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน 6 คลองฯ

                    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาเก็บกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๖ คลอง (คลองปลัดสังวาลย์ หมู่ที่ ๑, คลองตาเพิ่ม คลองสะพานหัน หมู่ที่ ๒, คลองมอญ คลองต้นนุ่น คลองตาเรือง หมู่ที่ ๔) ตำบลแพรกหนามแดง มีวัชพืชและผักตบความยาวรวม ๓,๒๕๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตัน โดยใช้เครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089582230) (รายละเอียดตามแผนผังกำหนด) ตามข้อตกลใบสั่งจ้าง เลขที่ 69/2566 ลงวันที่ 6 กันยายน 2566 โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนวงเงิน 154,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  กับผู้รับจ้างราย นายสุชาติ  เทียนทอง  ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 7 กันยายน 2566 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นั้น

                    บัดนี้  นายสุชาติ  เทียนทอง  ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งส่งมอบงานโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะทำการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวพร้อมกันในวันที่  27  กันยายน 2566 เวลา  14.30 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

26 ก.ย. 66 - ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียดตามขอบเขตงานฯ ที่กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ 
ราคาเฉลี่ยเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑๒ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกัญฐณา จันทร์แจ้ง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

26 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง (รายละเอียดตามขอบเขตงาน (Terms of Reference TOR) จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววนิดา ชูศรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

26 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ (กองสาธารณสุขฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการ

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ (กองสาธารณสุขฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการของส่วนราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ (กองสาธารณสุขฯ) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการของส่วนราชการ (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๑ โครงการ ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น. ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เฉลี่ยเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

26 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการของส่วนราชการกองช่างฯ

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการของส่วนราชการกองช่าง อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการชองส่วนราชการ (รายละเอียดตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๑ โครงการ ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น. ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เฉลี่ยเดือนละ ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 330

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 58 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)