21 ต.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น HP Officejet ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๐-๐๐๐๑๒ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น HP Officejet ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๐-๐๐๐๑๒ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น HP Officejet ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๐-๐๐๐๑๒ จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน ดังนี้
  
             ๑.  เปลี่ยนหัวพิมพ์ พร้อมฐานรองหัวพิมพ์ (PRINT HEAD) เป็นอะไหล่แท้จาก HP จำนวน ๑ ชุด  
               ๒.  เปลี่ยนชุดปั๊มหมึก จำนวน ๑ ชุด  
               ๓.  ค่าบริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ งาน 
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๓๖.๐๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

20 ต.ค. 63 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (เลขที่โครงการ : 63087631809)  กับ  นายอภิชัย  พันผูก ผู้รับจ้าง อยู่บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดตามใบสั่งจ้างเลขที่ 73/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563  เป็นจำนวนเงิน 32,313.60 บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์)  ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 23 กันยายน 2563 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น

                   บัดนี้  นายอภิชัย  พันผูก ผู้รับจ้าง  ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (เลขที่โครงการ : 63087631809)  ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยผู้ตรวจรับพัสดุ จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

20 ต.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ขาวดำ) รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๑๐ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ขาวดำ) รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๑๐ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ขาวดำ) รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๑๐ ประเภท DRUM OKI B๔๑๒ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑ งาน พร้อมค่าบริการตรวจเช็ค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๔๖.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

16 ต.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ (รายละเอียดตามใบเสนอราคา ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๑ งาน ดังนี้ 

                    ๑.  เปลี่ยนข้อต่อท่อส่งน้ำ จำนวน ๒ ตัว  
                    ๒.  เปลี่ยนท่อยาง จำนวน ๑ เส้น  
                    ๓.  เปลี่ยนกระปุกน้ำมันเบรก จำนวน ๑ ลูก  
                    ๔.  เปลี่ยนน้ำมันเบรก จำนวน ๑ กระปุก  

                    ๕.  เปลี่ยนเข็มขัด จำนวน ๒ ตัว 
                    ๖.  ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน ๑ ดวง  
                    ๗.  เปลี่ยนสวิตซ์ปิดไฟหน้า จำนวน ๑ อัน  
                    ๘.  เปลี่ยนหลอดไฟเบรก จำนวน ๒ ดวง  
                    ๙.  เปลี่ยนหลอดไฟหลังคา จำนวน ๔ ดวง  
                    ๑๐.  ค่าบริการเปลี่ยนหลอดไฟและสปอร์ตไลต์  จำนวน ๑ งาน  
                    ๑๑.  ค่าบริการเปลี่ยนท่อส่งน้ำ จำนวน ๑ งาน 
                    ๑๒.  ค่าบริการเปลี่ยนกระปุกน้ำมันเบรก จำนวน ๑ งาน                     
                    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย อร่ามเรือง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๓๓.๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

15 ต.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ขนาด ๒.๔๐ x ๗.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ขนาด ๒.๔๐ x ๗.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ป้ายผ้าไวนิล พร้อมเจาะรูตาไก่ ขนาด ๒.๔๐ x ๗.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ผืน (รายละเอียดตามแบบกำหนด) จำนวน ๒ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๘๔.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 188

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง