ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

30 พ.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๑๕๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) ขนาด ๒๐๐ มล.ล. จำนวน ๒๑ วันทำการ ๆ ละ ๑๕๙ ถุง ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๓๓๙ ถุง/bag ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๕.๗๑ บาท (สองหมื่นสามพันห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2023 เวลา 13:06 น.

 

22 พ.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงป้ายเฉลิมพระเกียรติ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๕ ป้าย ๕ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการจ้างปรับปรุงป้ายหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๕ ป้าย จำนวน ๕ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) โดยดำเนินการโดยพิมพ์ข้อความตามแบบกำหนด พร้อมทาสีโครงเหล็กป้าย จำนวน ๕ ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่ ๐๐๑/๒๕๖๖ ที่กำหนด) ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 221,000 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  สำหรับรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

22 พ.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง  โดยดำเนินการเจาะบ่อบาดาลใหม่ ใช้เหล็ก BS-M มอก.๒๗๗-๒๕๓๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ Submersible Pump ขนาด ๓ แรงม้า โดยใช้ท่อสูบน้ำขนาด ๒ นิ้ว ของเดิม (รายละเอียดตามขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบกับแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่ ๐๐๒/๒๕๖๖ ตามกำหนด แนบท้าย) ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 473,200 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)  สำหรับรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

24 พ.ค. 66- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล มัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ ขนาด A3 ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa MZ3200i (รายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่าคุณลักษณะพอสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ : หน้า ๘๐ ข้อ ๑๐.๑) จำนวน ๑ เครื่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

23 พ.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และขอจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และขอจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. (ลังละ ๔๘ แก้ว) จำนวน ๕ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๕.๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ สำหรับใส่เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒๐ ลิตร/litre ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น. ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ซื้อน้ำมันออโต้ลูป สำหรับผสมน้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ ลิตร/litre ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น. ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐.๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร โดยเจาะรูตาไก่ (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๒.๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 313

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 89 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)