ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

25 พ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสำคัญ ในวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๖ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๐.๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ สำหรับใส่เครื่องตัดหญ้า (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๕๐ ลิตร/litre ราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. จัดซื้อวัสดุหล่อลื่น ประเภทน้ำมันออโต้ลูป สำหรับผสมน้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้า (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๒ ลิตร/litre ราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐.๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

23 พ.ย. 65 - การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
เรื่อง   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประจำปี พ.ศ. 2566
 
(รายละเอียดปรากฎตามประกาศแนบท้าย)
Attachments:
Download this file (Scan0004.pdf)Scan0004.pdf[ ]618 Kb
 

ยกเลิกประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยกเลิกประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2022 เวลา 14:01 น.

 

14 พ.ย. 65 - การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2565

                   อาศัยอำนาจตามความแห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 68 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และมาตรา 70 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณหรือรอบปีบัญชีอื่นใดตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐสามารถจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามเกณฑ์คงค้างให้สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ นั้น

                   ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  มีการกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน ตามแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนที่กระทรวงการคลังกำหนดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอยกเลิกประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 และให้นำอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่กำหนดขึ้นมาใหม่นี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับรวมถึงหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วย

                   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:09 น.

 

15 พ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
              จัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๘๔.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

หน้า 1 จาก 293

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง