ประชาสัมพันธ์ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564

ตามที่่พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการกฤาฎีกา(คณะที่2)ได้แจ้งผลการพิจารณาแนวทางการดำเนินการของพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดงทราบ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

 

14 ต.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง สำหรับนายทะเบียนอำเภออัมพวาและเจ้าหน้าที่ในการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง)

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง สำหรับนายทะเบียนอำเภออัมพวาและเจ้าหน้าที่ในการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ ในการเลือกตั้ง สำหรับนายทะเบียนอำเภออัมพวาและเจ้าหน้าที่ในการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ จำนวน ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                           (๑) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) (๑๑"x๑๑" ๓ ชั้น ก๊อปปี้ในตัว ๓๐๐ ชุด) จำนวน ๒ กล่อง  
                            (๒) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙) (๑๕"x๑๑" ๔ ชั้น ก๊อปปี้ในตัว ๓๐๐ ชุด) จำนวน ๑ กล่อง  
                            (๓) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ใบแรก - ใบท้าย (๑๕"x๑๑" ๔ ชั้น ก๊อปปี้ในตัว ๓๐๐ ชุด) จำนวน ๑ กล่อง  
                            (๔) ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑) (๙"x๑๑" ๔ ชั้น ก๊อปปี้ในตัว ๓๐๐ ชุด) จำนวน ๑ กล่อง  
                            (๕) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กระดาษต่อเนื่อง ใบแรก - ใบท้าย (๑๑"x๑๑" ๓ ชั้น ก๊อปปี้ในตัว ๓๐๐ ชุด) จำนวน ๑ กล่อง  
                            (๖) หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๖) (๙"x๑๑" ๑ ชั้น ๒,๐๐๐ แผ่น) จำนวน ๑ กล่อง
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๙๗.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการเลือกตั้ง สำหรับนายทะเบียนอำเภออัมพวาและเจ้าหน้าที่ในการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                           (๑) หมึกพิมพ์ PRINTRONIK รุ่น P๘๐๑๐ (ของแท้) จำนวน ๑ ตลับ  
                           (๒) กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๑ รีม  
                           (๓) แฟ้มเจาะปกอ่อน ขนาด A๓ (ปกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ชุดหมายเหตุ) จำนวน
๒๕ แฟ้ม  
                           (๔) กระดาษกาวน้ำตาล ROTO-TAPE (หน้า ๒ นิ้ว) จำนวน ๖ ม้วน   
                           (๕) ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐ (กล่องเล็ก) จำนวน ๑๒ กล่อง  
                           (๖) ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๓๕ (กล่องเล็ก) จำนวน ๑๒ กล่อง 
                           (๗) ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๒๓/๘ (กล่องเล็ก) จำนวน ๑ กล่อง 
                           (๘) ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๒๓/๑๐ (กล่องเล็ก) จำนวน ๑ กล่อง 
                           (๙) ปากกาเมจิกสีน้ำเงิน (แบบหัวเดียว) จำนวน ๖ ด้าม 
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๘๗.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ

 

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 239

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377

สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง