23 ส.ค. 62 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และท่อระบายน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และท่อระบายน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047159018) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 001/๒๕๖1 และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐ จำนวน 1 โครงการ กับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยลิขิตวิศวกรรม  โดย  นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้รับจ้าง  ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562  เป็นจำนวนเงิน 2,494,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   ระยะเวลาดำเนินการ  150  วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

20 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-4374 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 002-55-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-4374 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 002-55-0002 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                   1.  ค่าแรงเจียรจานดิสเบรกหน้า ทำความสะอาดเบรกหน้า พร้อมประกอบ – ใส่  จำนวน 2 ลูก  

                   2.  ค่าแรงถอดเช็คเบรกหลัง ซ้าย/ขวา พร้อมถอดประกอบ – ใส่  จำนวน  2  ล้อ  

                   3.  เปลี่ยนน้ำมันเบรก 0.5 ลิตร (เติมน้ำมันเบรก) จำนวน 1 กระป๋อง  

                   4.  เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน ขนาด 22 นิ้ว เกี่ยวกลาง  จำนวน 1 ใบ  

                   5.  เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน ขนาด 18 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ  

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายก้องเกียรติ เชาว์นิธิ (อู่เพื่อนยนต์)  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,754.80 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น  ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

20 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถจักรยานยนต์ อบต.แพรกหนามแดง (กองช่าง) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถจักรยานยนต์ อบต.แพรกหนามแดง (กองช่าง) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   1.  ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจค-327 สส. รหัสพัสดุ 024-48-0002 จำนวน 9 รายการ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,810 บาท                (สองพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)

                   2.  ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กก-6184 สส. รหัสพัสดุ 024-57-0003 จำนวน 7 รายการ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,345 บาท    (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายละออง เช้าวรรโณ (อู่แกละการช่าง) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,155 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

20 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดของรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-7417 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดของรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเคนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-7417 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 012-59-0001  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                   จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ดังนี้

                   - ค่าแรงและค่าบริการ    จำนวน 4 รายการ         

                   - ค่าอะไหล่                จำนวน 5 รายการ       

                   - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง         จำนวน 2 รายการ       

                   (รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่  SVQUO19001742 ฉบับลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 แนบท้าย)  จำนวน  ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,253.87 บาท (สามพันสองร้อยห้าสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

20 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ยางรถยนต์ ขอบยาง ๑๔ นิ้ว (๑๙๕R๑๔C ๑๐๖/๑๐๔) จำนวน ๔ เส้น พร้อมติดตั้งและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จำนวน ๔ เส้น ยี่ห้อบริดสโตน LEO๖๗๗ ขนาด ๑๙๕R๑๔ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุธี จิวมงคลชัย (ร้านธีรชัยยางยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% บริเวณกระจกด้านหน้า ๑ บาน จำนวน ๑ บาน ยี่ห้อ Hi-kool ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชาญวิทย์ สุวรรณสิงหาสน์ (ร้านทวีทรัพย์ประดับยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ชุดถาดยางปูพื้นภายในห้องโดยสารรถยนต์ ๔ ประตู จำนวน ๑ ชุด (๔ ชิ้น/ชุด) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชาญวิทย์ สุวรรณสิงหาสน์ (ร้านทวีทรัพย์ประดับยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๘.๕๐ บาท (ห้าร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 126

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง