ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566

 

23 ก.พ.67 - บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พงศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี  และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อ 2  ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ  และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี  ตามมาตรา  39   แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  และข้อ 3 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2567 
 
                     งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระภาษีสามารถภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีฯ ภายในเดือน มิถุนายน 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง และหากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี  ทั้งนี้ ตามมาตรา  73 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ (ภ.ด.ส.1) ที่แนบมาพร้อมนี้   หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 034 – 772069 - 70 ต่อ 13 กองคลัง ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 -  16.30 น. ) หรือจากเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  (www.phragnamdang.go.th)
 
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

Attachments:
Download this file (ประกาศสภาฯ.pdf)ประกาศสภาฯ.pdf[ ]24 Kb
 

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕
 

21 ก.พ. 67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลาน เอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดงฯ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง (รายละเอียดตาม แบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๕ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ EB(จ) ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

                    ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เต็มสุข ทีม แอนด์ ทอย คอนสทรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอ ราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๗๙,๙๐๐.๐๐ บาท คิดเป็น อัตราร้อยละ ๗.๔๙ และต่ำกว่าราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๑๙๐,๑๗๐.๗๕ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อย เจ็ดสิบบาทถ้วนเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๖.๑๖ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 15:38 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 350

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 247 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)