22 พ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทเบนซินธรรมดา (91) สำหรับเติมเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทเบนซินธรรมดา (91) สำหรับเติมเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2532 (ครั้งที่ 1)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทเบนซินธรรมดา (91) จำนวน  75  ลิตร ๆ ละ 27.82 บาท  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลาปิโตรเลียม โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,086.50 บาท  (สองพันแปดสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

20 พ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑๓ ผืน เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑๓ ผืน เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) โดยเจาะรูตาไก่ จำนวน ๑๓ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๑๖.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

20 พ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับผสมใส่เครื่องพ่นหมอกควัน และ สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารทีมีฟอส) เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับผสมใส่เครื่องพ่นหมอกควัน และ สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารทีมีฟอส) เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. น้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับใส่เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง (สารเคมีกำจัดยุงพาหนะนำเชื้อไข้เลือดออก) รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน ๒๔ ขวด/ลิตร จำนวน ๒๔ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คณะบุคคลนารดา โดย นางพิลิปดา อิศราภรณ์ศรี ผู้จัดการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๔๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารทีมีฟอส ) ชนิดบรรจุซอง ซองละ ๕๐ กรัม (สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงพาหนะนำเชื้อไข้เลือดออก) รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน ๑๐ ลัง (ลังละ ๕๐๐ ซอง) จำนวน ๑๐ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คณะบุคคลนารดา โดย นางพิลิปดา อิศราภรณ์ศรี ผู้จัดการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

19 พ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คสภาพ และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๑ งาน 
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ใบอ้างอิง QO๖๘-๒๐๐๕-๐๐๑๔๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) กำหนดส่งมอบภายใน ๓ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๓๘๕.๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนตัวล็อกประตูฝั่งคนขับ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๑ งาน 
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ใบอ้างอิง QO๖๘-๒๐๐๕-๐๐๑๓๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๑๒.๙๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

15 พ.ค. 63 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (เลขที่โครงการ : 63047145898) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 006/2562 จำนวน 1 โครงการ กับ  นายวัชระ แก้วเม้า ผู้รับจ้าง อยู่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดตามใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2563  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  เป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563  และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น

                   บัดนี้  นายวัชระ แก้วเม้า  ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 157

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง