20 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น


               วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๐๐๐ โด๊ส พร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด (ประกอบด้วย ป้ายแขวนคอ, ใบรับรอง, หลอดฉีดยาพลาสติก ขนาด ๓ ซีซี, เข็มฉีดยา เบอร์ ๒๔) ชุดละ ๒๕ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ งาน พร้อมเข็มฉีดยา เบอร์ ๒๐ สำหรับดอร์ยา (ดึงยา) จำนวน ๓ กล่อง (๑๐๐ อัน/กล่อง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คณะบุคคลนารดา โดย นางพิลิปดา อิศราภรณ์ศรี ผู้จัดการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

18 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ พร้อมค่าขนส่ง จำนวน ๑ ลำ ภายใต้โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ พร้อมค่าขนส่ง จำนวน ๑ ลำ ภายใต้โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาว พร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด) จำนวน ๑ ชุด พร้อมค่าขนส่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ที เอ็น อาร์ ไฟร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดย  นางสาวศิริลักษณ์ บุญเจียม ผู้ขาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Attachments:
Download this file (Scan0003.pdf)Scan0003.pdf[ ]240 Kb
 

9 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   -  น้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) จำนวน 5 กระสอบ ๆ ละ 50 บาท (10 ก้อน/กระสอบ)    กำหนดส่งมอบในวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น      ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางพุธิตา พุ่มอำภา  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

5 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดตกแต่งสถานที่ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดตกแต่งสถานที่  จำนวน 5 รายการ ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   วัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดตกแต่งสถานที่  จำนวน 5 รายการ ตามที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด จำนวน 1 งาน ดังนี้

                             (1)  ลวด ขนาดเล็ก                           จำนวน  2        กิโลกรัม

                             (2)  ลวด ขนาดใหญ่                          จำนวน  1        กิโลกรัม

                             (3)  ตะปู ขนาด 2 นิ้ว                       จำนวน  1        กิโลกรัม

                             (4)  ตะปู ขนาด 2 นิ้ว                       จำนวน  1        กิโลกรัม

                             (5)  ตะปู ขนาด 2 นิ้ว                       จำนวน  1        กิโลกรัม

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอาทร  รุ่งอภิญญา  (ร้านโชคชัยพานิช)  โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  454.75 บาท  (สี่ร้อยห้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 เมษายน 2018 เวลา 15:12 น.

 

9 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดจ้างและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  จำนวน 6 รายการ ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดจ้างและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ  จำนวน 6 รายการ ตามที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด จำนวน 1 งาน ดังนี้

                   (1)  จัดทำกระบะดอกไม้สด (ดอกกุหลาบ) สรงน้ำพระพุทธ   จำนวน  1        ชุด

                   (2)  จัดทำพวงมาลัยดอกไม้สด                                  จำนวน  2        พวง

                   (3)  ดอกกุหลาบบาน  (สำหรับลอยน้ำ)                        จำนวน  20      ดอก

                   (4)  ดอกดาวเรือง  (สำหรับลอยน้ำ)                                      จำนวน  20      ดอก

                   (5)  ดอกมะลิสด (สำหรับลอยน้ำ)                              จำนวน  0.5     กิโลกรัม

                   (6)  น้ำอบ (ขวดเล็ก)                                            จำนวน  12      ขวด    

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย  กลิ่นสุคนธ์  (ร้านจุ๋มจิ๋ม)  โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  1,620 บาท (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 เมษายน 2018 เวลา 15:13 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 101

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง