ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แจ้งแผนการดำเนินงานฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย (ครั้งที่ 2)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหนามแดงและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน และใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะขังน้ำตามบ้านเรือนของประชาชนในเขตตำบลแพรกหนามแดง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566  ถึงวันที่  30 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 10.30 น. ของวันดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงเว้นวันหยุดราชการเพื่อควบคุม ป้องกัน และทำลายวงจรชีวิตของยุงลาย สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 

14 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
              
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น C650 รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๕-๐๐๒๐ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
                    ๑.  หมึกพิมพ์เลเซอร์ (สีดำ) จำนวน ๒ ตลับ  
                    ๒.  หมึกพิมพ์เลเซอร์ (สีฟ้า) จำนวน ๑ ตลับ  
                ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

14 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

                   ๑.  หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L8360 CDW TN451 (BK สีดำ)
จำนวน ๒ กล่อง  

                   ๒.  หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L8360 CDW TN451 (C สีฟ้า)
จำนวน ๑ กล่อง  

                   ๓.  หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L8360 CDW TN451 (M สีชมพู)
จำนวน ๑ กล่อง  
                   ๔.  หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L8360 CDW TN451 (Y สีเหลือง)
จำนวน ๑ กล่อง 

                ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

11 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปะผุบริเวณหลังคารถด้านบนเบาะซ้าย ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมปะผุบริเวณหลังคารถด้านบนเบาะซ้าย ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยให้ดำเนินการ
ตรวจเช็ค/ปะผุซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน  ดังนี้
                    ๑.  ปะผุขอบกระจกหน้า จำนวน ๑ บาน  
                    ๒.  พ่นสีขอบกระจกหน้า จำนวน ๑ บาน  
                    ๓.  พ่นสีหลังคาบริเวณขอบกระจก จำนวน ๑ บาน 
                    ๔.  เปลี่ยนยางขอบกระจกหน้า จำนวน ๑ เส้น  
                    ๕.  กาวยางกระจกหน้า จำนวน ๑ ชุด  
                    ๖.  ค่าแรงและค่าบริการ จำนวน ๑ งาน  
                    ๗.  เปลี่ยนแบตเตอรี่ ยี่ห้อ GS ๑๘๐L จำนวน ๑ ลูก  เนื่องจากแบตเตอรี่ (ลูกเดิม) แผ่นช๊อตทำให้ระเบิดข้างใน จึงไม่สามารถใช้งานได้
                    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวีระโชติ วิเชียรโชติ (อู่วีระโชติยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๘๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

7 ส.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย (รายละเอียดตามข้อกำหนด) จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด ตามแผนผังที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย (รายละเอียดตามข้อกำหนด) จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน               3 จุด ตามแผนผังที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069018354)  จำนวน  1 โครงการ ดังนี้

                   - จุดที่ 1 (โซน 54)        รหัสพัสดุ 471-66-00054  บริเวณสะพานข้ามคลองตาเลย ถนนเลียบคลองขุดเล็ก หมู่ที่ 1

                   - จุดที่ 2 (โซน 55)        รหัสพัสดุ 471-66-00055   บริเวณริมถนนสายบ้านสะพานหัน – บ้านสี่แยก บริเวณหน้าบ้านนายสำราญ ยิ้มย่อง หมู่ที่ 2

                   - จุดที่ 3 (โซน 56)        รหัสพัสดุ 471-66-00056  บริเวณริมถนนสายวัดเพชรรัตน์ - โรงงานเอเชียติกฯ หน้าที่ทำการบ้านมั่นคง หมู่ที่ 6

                   กับ บริษัท แมส คอร์เปอเรชั่น จำกัด  ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนวงเงิน 171,000 บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน โดยผู้ขายจะต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ 8 กรกฏาคม 2566 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 นั้น

                   เนื่องจาก  บริษัท แมส คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้ขาย ได้ทำหนังสือแจ้งส่งมอบงานโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะดำเนินการตรวจรับพัสดุได้ก็ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรงสงคราม และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออัมพวา จะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า สำหรับครุภัณฑ์ดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้วตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายฯ และบัดนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรงสงคราม และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออัมพวา ได้ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะทำการตรวจรับงานพัสดุโครงการดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา  15.30 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Attachments:
Download this file (Scan0006.pdf)Scan0006.pdf[ ]381 Kb
 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 330

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 79 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)