14 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างและจัดซื้อพัสดุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างและจัดซื้อพัสดุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พาน เป็นพานพุ่มสีทอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๗ ซม. จำนวน ๑ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย กลิ่นสุคนธ์ (ร้านจุ๋มจิ๋ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อชุดเครื่องไทยธรรม จำนวน ๙ ชุด สำหรับถวายพระสงฆ์ในพิธี จำนวน ๙ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุชานันท์ สิทธิชัยศาสตร์ (ร้านมงคลมาศ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๕๐.๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. จ้างเหมาจัดทำพวงมาลัยดอกไม้สด จำนวน ๙ พวง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. สำหรับถวายพระสงฆ์ในพิธี จำนวน ๙ พวง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย กลิ่นสุคนธ์ (ร้านจุ๋มจิ๋ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. จัดซื้อชุดธูปและเทียน จำนวน ๙ ชุด สำหรับถวายพระสงฆ์ในพิธี จำนวน ๙ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุชานันท์ สิทธิชัยศาสตร์ (ร้านมงคลมาศ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๕.๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๖๐ ชุด สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงานและกิจกรรม จำนวน ๖๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุพัตรา สนองค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

14 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า จำนวน ๒ รายการ (ตามรายการที่กำหนด) จำนวน ๑ งาน (รายละเอียดปรากฎตามประกาศแนบท้าย)

 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงเผยแพร่ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 16)

Attachments:
Download this file (217512.jpg)217512.jpg[ ]596 Kb
 

11 มี.ค. 63 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการก่อสร้างหลังคาหลังอาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างหลังคาหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017544492) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๓  และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐ จำนวน 1 โครงการ กับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยลิขิตวิศวกรรม  โดย  นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้รับจ้าง  ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 มีนาคม 2020 เวลา 17:44 น.

 

6 มี.ค. 63 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และท่อระบายน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และท่อระบายน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (เลขที่โครงการ : 62047159018) รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่  001/2561 และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ 007/2560  ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน  รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ เลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยลิขิตวิศวกรรม  โดยมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม วงเงินก่อสร้าง  2,494,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเริ่มต้นทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561  นั้น

                   บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยลิขิตวิศวกรรม  ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563  โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Attachments:
Download this file (Scan0039.pdf)Scan0039.pdf[ ]314 Kb
 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 157

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง