12 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนเฟรมฟีด พร้อมขายึด จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

9 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อจ้างสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๒๑ ลัง จำนวน ๒๑ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีรศักดิ์ เกิดลมูล (ร้านภัทรธน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒๔๐ ลิตร (ประเภทดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑๕๐ ลิตร และประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๙๐ ลิตร) (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๒๔๐ ลิตร/litre 
เป็นราคาที่จัดซื้อตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (รายละเอียดตามรายการใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เล่มที่ ๔/๒๕๖๓ เลขที่ ๕๐๑ - ๕๐๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. จัดจ้างป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยเจาะรูตาไก่ (รายละเอียดตามแบบกำหนด) จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

26 ธ.ค.63 - ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

14 ธ.ค.61 - ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ 2561

 

8 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด (ชุดตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ) หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด (ชุดตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ) หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด (ตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ) หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามกำหนด) จำนวน ๑ ชุด ดังนี้

              ๑.  ชุดแมคเนติก คอนแทคเตอร์ ขนาด ๔๕A      จำนวน  ๑  ชุด  

              ๒.  ตู้ PVC (แบบกันน้ำ) เบอร์ ๒                     จำนวน  ๑  ตู้  

              ๓.  เบรกเกอร์ ขนาด ๖๓A                            จำนวน  ๑  ชุด  

              ๔.  สายไฟ ขนาด ๑ x ๑๖ ทองแดง                 จำนวน  ๑๐ เมตร  

              ๕.  น๊อต ๔ หุน ๑๒ นิ้ว                                จำนวน  ๑  ตัว  

              ๖.  เทปพันสายไฟ                                      จำนวน  ๑  ม้วน  

              ๗.  โฟโต้สวิตซ์แสงแดด ขนาด ๓A ๓ สาย          จำนวน  ๑  ชุด 

              ๘.  เค๊มรัดสาย เบอร์ ๒๕                              จำนวน  ๑  ตัว  

              ๙.  ค่าแรงและค่าบริการ                               จำนวน  ๑ งาน

              ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสากล กุลหอม (ร้านสากล การไฟฟ้า) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๘๐.๐๐ บาท (สามพันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 170

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง