12 ก.ค. 60 - ยกเลิกประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

                        องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว  เนื่องจาก  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ได้ร่วมกันสรุปผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา จำนวน 5 รายดังกล่าวข้างต้น ตามประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ปรากฏว่า ไม่มีผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อฯ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จำนวน 7  จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน  16 ตัว  ใหม่อีกครั้ง โดยให้ใช้คุณลักษณะฯ และราคาเดิมตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด หรือ CCTV กำหนด ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการพิจารณา สามารถมาขอดูรายละเอียดผลการพิจารณาจากองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยยื่นคำขอตรวจดูเอกสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดประกาศตามไฟล์แนบท้าย)

Attachments:
Download this file (4.1) กล้อง CCTV.pdf)4.1) กล้อง CCTV.pdf[ ]88 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:56 น.

 

12 ก.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ

                   บัดนี้ บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด ผู้ขาย ได้ทำหนังสือแจ้งนัดหมาย ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 แจ้งกำหนดเวลาส่งมอบครุภัณฑ์ก่อสร้างรายละเอียดตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า  รุ่น KX080-3-AC ตู้แอร์ ขนาด 8 ตัน 65 แรงม้า เครื่องยนต์ขนาด 4 สูบ ระบบ Direct Injection สีส้ม ซึ่งเป็นรถขุดตามมาตรฐานผู้ผลิต หมายเลขรถ 27263 หมายเลขเครื่องยนต์ 8GW3946 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 คัน ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุดังกล่าว ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว (รายละเอียดปรากฎตามประกาศแนบท้าย)

 

4 ก.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

                        องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการจ้างเหมาคัดลอกข้อมูลที่ดิน สำรวจภาคสนาม บันทึกเจ้าของทรัพย์สินและนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2,500 แปลงที่ดิน (รายละเอียดตามข้อกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงาน (TOR) แนบท้าย) รายจ่ายกองคลัง  งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ และราคางบประมาณ/ราคากลางในการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 กรกฏาคม 2017 เวลา 16:24 น.

 

4 ก.ค. 60 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในรอบเดือนมิถุนายน 2560

                   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558  ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ กรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือมีการยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง ให้รายงานไว้ด้วย

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ในรอบเดือนมิถุนายน  2560 ตามรายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

28 มิ.ย. 60 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน  รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน  ราย ดังนี้

               ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินเนอร์จี เอส
               ๒. บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค ทรินิตี้ จำกัด
               ๓. บริษัท เจ บี ยูไนเต็ด โฮลดิ้ง จำกัด
               ๔. บริษัท เอสพีที ซีเคียวริเทค จำกัด
               ๕. บริษัท เซาเทิร์น ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด
(รายละเอียดประกาศตามไฟล์แนบท้าย)

 

Attachments:
Download this file (scan0106.pdf)scan0106.pdf[ ]420 Kb
 

หน้า 10 จาก 83

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้82
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้113
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้831
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว847
mod_vvisit_counterเดือนนี้1915
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4555
mod_vvisit_counterทั้งหมด162770

We have: 38 guests, 2 bots online
ไอพี: 54.221.76.68
วันนี้: ธ.ค. 16, 2017

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง