19 ก.ย. 62 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) รายละเอียดตามข้อกำหนดขอบเขตงานเก็บ ขน ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นราคากลางทั้งสิ้น 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) หรือราคากลางเฉลี่ยเดือนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีจำนวนวันเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  (แบบ บก.06) และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

 

10 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ประเภทลำโพงเครื่องรับความถี่ชนิดไร้สาย ขนาด ๑๕ นิ้ว กำลังขับ ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๒ ดอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ประเภทลำโพงเครื่องรับความถี่ชนิดไร้สาย ขนาด ๑๕ นิ้ว กำลังขับ ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๒ ดอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ลำโพงสำหรับเครื่องรับความถี่ชนิดไร้สาย ขนาด ๑๕ นิ้ว กำลังขับ ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๒ ดอก ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอ มีเดียอินโนเวชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

9 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๖ รายการ และหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย จำนวน ๖ ชุด สำหรับเด็กเล็ก ศพด.ต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๖ รายการ และหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย จำนวน ๖ ชุด สำหรับเด็กเล็ก ศพด.ต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. สื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๖ รายการ (ตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                            (๑)  สื่อการเรียนการสอน ด้านร่างกาย                                     จำนวน    ๔    รายการ
                            (๒)  สื่อการเรียนการสอน ด้านอารมณ์                                     จำนวน    ๑    รายการ
                            (๓)  สื่อการเรียนการสอน ด้านสังคม                                       จำนวน    ๒    รายการ
                            (๔)  สื่อการเรียนการสอน ด้านสติปัญญา                                  จำนวน    ๓    รายการ
                            (๕)  สื่อการเรียนการสอน หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย หนังสือนิทาน   จำนวน    ๑  รายการ
                            (๖)  สื่อการเรียนการสอน หนังสือสำหรับผู้ดูแลเด็ก                      จำนวน    ๕  รายการ
                            ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย จำนวน ๖ ชุด (ชุดละ ๔ เล่ม) (ตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ชุดละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) โดยใน ๑ ชุด ประกอบด้วย

                            (๑)  หนังสือเรื่อง "ตัวเรา"    จำนวน  ๑  เล่ม
                            (๒)  หนังสือเรื่อง "บุคคล สถานที่"  จำนวน  ๑  เล่ม
                            (๓)  หนังสือเรื่อง  "ธรรมชาติรอบตัว"  จำนวน  ๑  เล่ม
                            (๔)  หนังสือเรื่อง  "สิ่งต่าง ๆ รอบตัว"  จำนวน  ๑  เล่ม
                             ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศึกษาภัณฑ์สมุทรสงคราม (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2562

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2562

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2019 เวลา 11:37 น.

 

7 ส.ค.62 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนสิงหาคม 2562

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 137

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง