ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

22 ธ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม. เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมคอสะพานบริเวณคลองสะพานหัน ถนนสายวัดวังทองเวฬุวัน หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม. เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมคอสะพานบริเวณคลองสะพานหัน ถนนสายวัดวังทองเวฬุวัน หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                จัดซื้อหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองการช่าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

22 ธ.ค. 65 - ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม. เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมคอสะพานบริเวณคลองสะพานหัน ถนนสายวัดเวฬุวัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด

               องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

 

22 ธ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม. เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมคอสะพานบริเวณคลองสะพานหัน ถนนสายวัดเวฬุวัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม. เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมคอสะพานบริเวณคลองสะพานหัน ถนนสายวัดเวฬุวัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อหินคลุก จำนวน ๔ ลบ.ม. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองการช่าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

21 ธ.ค. 65 - ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เฉพาะรายที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

    อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  2562  มาตรา 26 มาตรา 30 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  2562  ข้อ  23  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวันพร้อมทั้งให้จัดส่งข้อมูลที่ดินที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ  นั้น
     องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดงเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ภ.ด.ส. 3) เฉพาะรายที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.  2566 ไว้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เป็นเวลา 30 วัน  พร้อมทั้งได้จัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบถึงรายการทรัพย์สินของท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งนี้ ขอให้ท่านทำการตรวจสอบรายการข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ภ.ด.ส.3) ดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่ หากตรวจสอบพบว่ามีรายการใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องได้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ณ งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง และจะทำการประเมินภาษีให้กับท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 772070 ต่อ 13 หรือจากเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (www.phragnamdang.go.th) ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – เวลา 16.30 น. ) 
  
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
 

19 ธ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรประวัติพนักงาน อบต. (สำนักปลัด) เพื่อใช้งานในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ และค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อบัตรประวัติพนักงาน อบต. (สำนักปลัด) เพื่อใช้งานในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ และค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จัดซื้อบัตรประวัติพนักงาน อบต. (สำนักปลัด) เพื่อใช้งานในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๕๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ค่าขนส่งแบบพิมพ์ โดยทาง ปณ. จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙.๘๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2022 เวลา 16:42 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 305

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง