3 ต.ค. 61 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย 

 

1 ต.ค. 61 - ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รวมระยะเวลา 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)  โดยมีจำนวนวันเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ และหรือ ไม่น้อยกว่า 2 วันต่อสัปดาห์ โดยมีระยะห่างระหว่างวันอย่างน้อย 2 วัน ตามจุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงกำหนด (จำนวน 111 จุด 360 ถัง)  (รายละเอียดตามข้อกำหนดขอบเขตงานเก็บขนขยะ  มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) โดยมีรายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนวงเงิน 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลา 12 เดือน ๆ ละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  ผู้รับจ้างคือ นายนัทกฤต  น้องสินธุ์  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 (รายละเอียดปรากฏตามสัญญาจ้างทั่วไปฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐  ในวันและเวลาราชการ  หรือทาง  E_mail : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

28 ก.ย. 61 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน

                        ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  มาตรา ๑๐๓/๗  ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ดังนี้

                       จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน (รายละเอียดตามขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะฯ แนบท้าย)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร            814,000  บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


(รายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย)

 

24 ก.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รายละเอียดตามข้อกำหนดขอบเขตงานเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จำนวน ๑๑๑ จุด ๓๖๐ ถัง) จำนวน ๑ งาน รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน ในอัตราค่าจ้างเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนัทกฤต น้องสินธ์ุ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

(รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)

 

รายงานผลการปฏิบัติงานในการจัดบริการสาธารณะของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปี 2561

รายงานผลการปฏิบัติงานในการจัดบริการสาธารณะของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปี 2561

 

หน้า 10 จาก 106

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง