19 มี.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.29-003 สายบ้านคลองคต – บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง  โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.29-003 สายบ้านคลองคต – บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 014/2563 แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-3-101, ทถ-3-102, ทถ-3-103, ทถ-3-104, ทถ-3-105, ทถ-3-106, ทถ-3-107, ทถ-3-108, ทถ-3-109, ทถ-3-110(1), ทถ-3-110(4), ทถ-3-111,  ทถ-3-112,     ทถ-3-113, ทถ-7-201 และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ 007/2560  ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 3,611,985.10 บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทสิบสตางค์)   สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง     (แบบ บก.01) และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

18 มี.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๑ รายการ และจัดจ้างสินค้า จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๑ รายการ และจัดจ้างสินค้า จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
(รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)

 

18 มี.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสาย สส.ถ.29-007 สายบ้านสะพานหัน – สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสาย สส.ถ.29-0007 สายบ้านสะพานหัน – สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (เลขที่โครงการ : 64027228134) รายละเอียดตามปริมาณงานและแผนผังซ่อมท่อระบายน้ำฯ)  จำนวน 1 โครงการ  กับ  นายสมหมาย โซวเซ็ง ผู้รับจ้าง ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 34/2564 ลงวันที่เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 นั้น

                   บัดนี้  นายสมหมาย โซวเซ็ง ผู้รับจ้าง  ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564  โดยผู้ตรวจรับพัสดุ จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างซ่อมแซมโครงการดังกล่าว  ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

17 มี.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสุมทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสุมทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027423881)  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ เลขที่ 012/2563 และแบบอื่นที่กำหนด จำนวน 1 โครงการ  กับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมใหญ่ก่อสร้าง โดย นายปิยะพงษ์ ฉัตระทิน ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 5/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564  เป็นจำนวนเงิน 397,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2021 เวลา 14:33 น.

 

15 มี.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔ การส่งเสริมอาชีพผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔ การส่งเสริมอาชีพผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน พร้อมเจาะรูตาไก่ (รายละเอียดตามข้อความที่กำหนด) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๒.๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จ้างเหมาเช่าพาหนะรับ-ส่ง ขนคนโดยสาร (บรรจุคนได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ คน) ประเภทรถโดยสารประจำทาง ขนาด ๒ เพลา ๔ ล้อ ยาง ๖ เส้น จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเพลิน กาทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ จำนวน ๒๖ ชุด (ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย สมุด จำนวน ๑ เล่ม, ปากกาน้ำเงิน จำนวน ๑ ด้าม และถุงผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ x ๒๔ ซม. จำนวน ๑ ใบ) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2021 เวลา 13:44 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 219

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง