24 พ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องพิมพ์เช็ค (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องพิมพ์เช็ค (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามกำหนด) จำนวน ๑ เครื่อง 
ยี่ห้อ Compuprint รุ่น SP40 plus ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยีจำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2020 เวลา 15:27 น.

 

23 พ.ย. 63 - การรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอราคางานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การตรวจสอบพัสดุประจำปี ข้อ 213

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จึงขอประกาศการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

alt

 

23 พ.ย. 63 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุ สำหรับโครงการตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุกระจายเสียงไร้สาย และเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกล (ชนิดไร้สาย)ฯ (ครั้งที่ 2)

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ว่าจ้างให้ บริษัท แมส คอร์เปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการโครงการสำหรับการจ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุกระจายเสียงไร้สาย และเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกล (ชนิดไร้สาย) เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่จาก 420.200 MHz เป็น 430.225 MHz ภายในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63087263295)  จำนวน 1 โครงการ ตามสัญญาจ้างทั่วไป สัญญาเลขที่ 9/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 410,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 17 กันยายน 2563 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมกาตรวจรับพัสดุฯ ได้พร้อมกันตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว และได้มติเป็นเอกฉันให้ทางผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไขงาน จำนวน 4 จุด นั้น

                   บัดนี้  บริษัท แมส คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการแก้ไขงาน จำนวน 10 จุด ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทำการตรวจรับงานพัสดุโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่  25 พฤศจิกายน 2563  เวลา 15.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Attachments:
Download this file (Scan0015.pdf)Scan0015.pdf[ ]328 Kb
 

16 พ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟ รหัสพัสดุ ๔๖๙-๕๘-๐๐๑๗ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟ รหัสพัสดุ ๔๖๙-๕๘-๐๐๑๗ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟ รหัสพัสดุ ๔๖๙-๕๘-๐๐๑๗ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ เครื่อง ได้แก่ 
เปลี่ยน BATTERY UPS ๑๒V ๙Ah ๖M พร้อมปรับแมคคานิกเทสการประจุไฟ จำนวน ๑ ก้อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 201

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง