15 พ.ค. 60 - ผลการประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดน้ำหนักตัวรถไม่น้อยกว่า 4.5 ตัน จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ก่อสร้างฯ และราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะฯ กำหนด)

                        คณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ  ได้ดำเนินการต่อรองราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบฯ ตามที่  บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด ได้ยื่นข้อเสนอมาครุภัณฑ์ก่อสร้างดังกล่าวมา และบริษัทฯ ยินดีลดราคาลงจากราคากลางอีกเป็นจำนวนเงิน  5,000 บาท คงเหลือราคาที่เสนอทั้งสิ้น 2,295,000  บาท  (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยรายละเอียดคุณสมบัติและข้อเสนอของครุภัณฑ์ก่อสร้างฯ เป็นไปตามแคตตาล๊อกรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น KX080-3 ขนาด 8 ตัน 65 แรงม้า เครื่องยนต์ขนาด 4 สูบ ระบบ Direct Injection ซึ่งเป็นรถขุดตีนตะขาบตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต และยอมรับข้อเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง และเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560  

                        องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงได้พิจารณาให้ บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด เป็นผู้จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้างฯ คันดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ เอกสารถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด วงเงินไม่เกินราคางบประมาณและราคากลาง มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,295,000.-  บาท  (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

 

11 พ.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการโครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่  6  ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  รายละเอียดแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 005/2560 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ระยะเวลาดำเนินการโครงการ จำนวน 30 วัน โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายละเอียดตามแบบสัญญาจ้าง 8/2560  ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 23/9 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดย  นางสาวสิริกานดา สังหร่าย  ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้รับจ้าง วงเงินก่อสร้าง  98,330 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)  โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560  สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ ในวันที่  10 มิถุนายน 2560 (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์แนบท้าย)

 

11 พ.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการโครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่  4  ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  รายละเอียดแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 004/2560 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ระยะเวลาดำเนินการโครงการ จำนวน 30 วัน โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายละเอียดตามแบบสัญญาจ้าง 7/2560  ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 23/9 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดย  นางสาวสิริกานดา สังหร่าย  ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้รับจ้าง วงเงินก่อสร้าง  104,600 บาท (หนึ่งแสนสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)  โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560  สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ ในวันที่  10 มิถุนายน 2560 (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์แนบท้าย)

 

11 พ.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ 1, 2, 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการโครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่  1, 2, 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  รายละเอียดแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 003/2560 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ระยะเวลาดำเนินการโครงการ จำนวน 75 วัน โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายละเอียดตามแบบสัญญาจ้าง 6/2560  ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 23/9 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดย  นางสาวสิริกานดา สังหร่าย  ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้รับจ้าง วงเงินก่อสร้าง  617,060  บาท (หกแสน-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน)  โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560  สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ ในวันที่  25 กรกฏาคม 2560

 

4 พ.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำนวน 120 วัน) (ภาคเรียนที่ 1/2560) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ภาคเรียนที่  1/2559)  สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๑๒๐ วัน (ช่วงเปิดเทอม ๑๐๐ วัน และช่วงปิดเทอม ๒๐ วัน) และสำหรับเด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๑๒๐ วัน (ช่วงเปิดเทอม ๑๐๐ วัน และช่วงปิดเทอม ๒๐ วัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,791.20 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)  กับ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายหรือส่งนมให้เด็กนักเรียนในแต่ละพื้นที่ โดยมีเกณฑ์จัดสรรในเขตอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. ไปดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขาย โดยวิธีกรณีพิเศษ กับองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:47 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 80

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้63
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้184
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้934
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1250
mod_vvisit_counterเดือนนี้2962
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3688
mod_vvisit_counterทั้งหมด154933

We have: 58 guests online
ไอพี: 54.162.152.232
วันนี้: ต.ค. 20, 2017

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 58 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง