ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2 ก.ย. 65 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย)

               องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน จากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นจำนวนเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๗๙๓ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๔๑๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้อนุมัติรับแจ้งยอดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในระบบบันทึกบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

                (รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ประกาศแนบท้ายฯ)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2022 เวลา 14:20 น.

 

2 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น
               ๑. ซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๑๐ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๐.๐๐ บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล B๗ (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๑๒๐ ลิตร/litre (เล่มที่ ๔/๒๕๖๕*๐๒๓ เลขที่ ๓๗-๓๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕) 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง) จำนวน ๖๐ ลิตร/litre 
(เล่มที่ ๔/๒๕๖๕*๐๒๓ เลขที่ ๓๗-๓๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. จ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง (กับข้าว ๒ อย่าง) พร้อมน้ำดื่มขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๖๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวยุพิน คลังศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 03 กันยายน 2022 เวลา 12:42 น.

 

31 ส.ค. 65 - ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๓,๖๘๒.๙๓ บาท (สองล้านหกแสนสามพันหกร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบสามสตางค์) โดยมีงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๑๗,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phragnamdang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๗๗๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ผ่านทางอีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.phragnamdang.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

 

25 ส.ค. 65 - แก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2565 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการจ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ และแบบอื่นที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (เลขที่โครงการ : 65087147019) จำนวน 1 โครงการ  กับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยลิขิตวิศวกรรม  โดย นางสาวณชลย์นิภา ลิขิตอำนวยชัย ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ เลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 154,800 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 และเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบว่า รายละเอียดข้อความตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ 2.2 ผนวก 2 รายการละเอียด : ข้อความแบบป้าย จำนวน 1 (หนึ่ง) หน้า มีการนับระยะเวลาก่อสร้างผิดพลาด จาก “ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน เริ่มต้นวันที่ 22 สิงหาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2565” โดยข้อเท็จจริงจะต้องเป็น “ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน เริ่มต้นวันที่ 23 สิงหาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2565” เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น เป็นกรณีที่แก้ไขสัญญาที่ไม่กระทบงวดงานงวดเงิน (รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

 

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2542

ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ภายในปี 2565 จะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผ่านทางระบบกลางทางกฏหมาย (www.law.go.th) รายละเอียดตามที่แนบมาด้วยนี้

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 293

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง