21 มี.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในตำบลแพรกหนามแดง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในตำบลแพรกหนามแดง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว 
ๆ ละ ๓ บาท (มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) หรือ ตามที่สำรวจสุนัขและแมวได้จริง  โดยระบุรายละเอียดลงในแบบสำรวจตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ที่กำหนดแนบท้าย และหรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ได้ที่เว็บไซต์ http://www.thairabies.net/trn/  เมนูดาวน์โหลดเอกสาร http://164.115.40.46/petregister  โดยให้บันทึกข้อมูลการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ในรูปไฟล์เอกสาร Excel พร้อมจัดทำเป็นเล่มทะเบียนสุนัขและแมว จำนวน ๑ เล่ม  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนวลจันทร์ สีแสงเขียว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) หรือ จ่ายเงินตามจำนวนตัวที่สำรวจสุนัขและแมวได้จริง ตัวละ ๓ บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

การปฏิบัติตามกฎหมายในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามกฎหมายในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562

 

7 มี.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน ๘ หลัง และพัดลมโคจรแขวนเต็นท์ จำนวน ๑๖ ตัว พร้อมติดตั้งสำหรับจัดงานโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีพิธีทำบุญ สนง.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะ

                 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ เช่าเต็นท์ จำนวน ๘ หลัง และพัดลมโคจรแขวนเต็นท์ จำนวน ๑๖ ตัว พร้อมติดตั้งสำหรับจัดงานโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีพิธีทำบุญสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. เต็นท์ ขนาด ๕.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งตามจุดที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด จำนวน ๘ ตัวผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิชัย สังขสูตร (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. พัดลมโคจร สำหรับแขวนเต็นท์ พร้อมติดตั้งตามจุดที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด จำนวน ๑๖ ตัวผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิชัย สังขสูตร (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                รวมเป็นเงิน  ๕,๖๐๐  บาท  (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

5 มี.ค. 62 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการโครงการปรับพื้นที่ที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการโครงการปรับพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62027440255) โดยดำเนินการถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๙ ตร.ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๓ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๒ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐  จำนวน 1 โครงการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองการช่าง โดย นายภาณุพงศ์  ศรีกำเหนิด  ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 185,000 บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562  (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

4 มี.ค. 62 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง จำนวน 18 คลอง

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 18 คลอง ระยะทางรวม 18,620 เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 46,392 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 620222020000) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 003/2561, 004/2561, 005/2561 และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ เลขที่ 007/2560  จำนวน 1 โครงการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์ โดย นายธนัญช์ สมคุณ  ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 995,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 115 วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562  (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 118

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง