ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรด้านประมงในพื้นที่ทราบว่ากรมประมงได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น พ.ศ.2558 โดยกำหนดให้องค์กรซึ่งมีลักษณะเป็นนิติบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประมงในท้องถิ่นนั้นๆ และมีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 7 คน โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามหรือสำนักงานประมงอำเภออัมพวาตามวันและเวลาราชการ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2021 เวลา 16:15 น.

 

ประกาศ อบต.แพรกหนามแดง เรื่องมอบอำนาจให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แพรกหนามแดง

ตามที่ นายประพันธ์ หยุดแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการทางทะเบียนในโฉนดที่ดิน โฉนดเลขที่ 20429 เลขที่ดิน 305 หน้าสำรวจ 741 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีชื่อนายประพันธ์ฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิื ให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยการอุทิศทีดินแปลงดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยนายทวีป อมศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มอบอำนาจให้นายพิเชฐ จันทร์จำรัส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการเกี่ยวกับการรับการให้ที่ดิน โฉนดเลขที่ 20429 เลขที่ดิน 305 หน้าสำรวจ 741 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2021 เวลา 14:03 น.

 

9 มิ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔) ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๙๒ วันทำการ

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔) ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๙๒ วันทำการ ๆ ละ ๗ คน ๆ ละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                ประกอบอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามหลักโภชนาการให้มีปริมาณและคุณภาพตามหลักวิชาการที่ผู้มีอาชีพพึงกระทำ วันละ ๗ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๙๒ วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) และหรือ ตามจำนวนวันจริงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดงเปิดทำการเรียนการสอน และหรือ มีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางแถม อมศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 มิถุนายน 2021 เวลา 16:35 น.

 

7 มิ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๑ วัน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๑๔๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๑ วัน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๑๔๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามไฟล์ประกาศแนบท้าย)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 มิถุนายน 2021 เวลา 13:14 น.

 

4 มิ.ย. 64 - บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษาฯ)

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษาฯ) สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  ข้อ 14  โดยทำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยการสัมภาษณ์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 จำนวน 2 ราย นั้น

 

                   บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษาฯ) สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  ข้อ 14 ซึ่งมีระดับคะแนนสูงสุดเพียง  1  ราย ดังนี้

ลำดับที่

รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ

ผลคะแนนสัมภาษณ์

(100 คะแนน)

คิดเป็นร้อยละ

1

นางสาววนิดา  ชูศรี

84.00

84.00

                   ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษาฯ) สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ 14  มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างเหมาบริการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง กำหนด ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และในวันทำสัญญาจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้างทั้งหมด ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาจ้างด้วย และให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Attachments:
Download this file (Scan0048.pdf)Scan0048.pdf[ ]411 Kb
 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 232

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง