5 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑ ผืน ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน 1 ผืน ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี 2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   ป้ายผ้าไวนิลโครงการฯ ขนาด 2.00 x 6.00 เมตร  จำนวน 1 ผืน พร้อมเจาะรูตาไก่ (รายละเอียดตามแบบข้อความและรูปภาพ ที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์  ศุกระศร  (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

5 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) และน้ำดื่ม (ชนิดถัง) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) และน้ำดื่ม (ชนิดถัง) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   -  น้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) จำนวน 7 กระสอบ ๆ ละ 50 บาท (10 ก้อน/กระสอบ) เป็นเงิน 350 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบในวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

                   -  น้ำดื่ม (ชนิดถัง) จำนวน 10 ถัง ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางพุธิตา พุ่มอำภา  โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  500 บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2018 เวลา 15:30 น.

 

5 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ากระแสไฟฟ้า พร้อมติดตั้งประดับหลอดไฟแสงสว่าง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ เช่ากระแสไฟฟ้า พร้อมติดตั้งประดับหลอดไฟแสงสว่าง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   เช่ากระแสไฟฟ้า พร้อมติดตั้งประดับหลอดไฟแสงสว่าง ขนาด 40 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า  30 หลอด ระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน 2561  ณ ศูนย์อำนวยการบริการประชาชน อบต.แพรกหนามแดง (กม. 79+200) ขาเข้ากรุงเทพฯ บริเวณปั๊มน้ำมันพีที  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนิคม บรรเทาทุกข์  โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2018 เวลา 10:40 น.

 

5 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสินค้า จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ เช่าสินค้า จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   เช่าสินค้า จำนวน 2 รายการ ตามที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด จำนวน 1 งาน ดังนี้

          ­          -  เต็นท์ ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร                  จำนวน  2  หลัง ๆ ละ 400 บาท

                   -  พัดลมโคจร ขนาด 8 นิ้ว สำหรับติดเต็นท์          จำนวน  2  ตัว ๆ ละ 100 บาท

                   พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์อำนวยการบริการประชาชน อบต.แพรกหนามแดง บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันพีที (กม. 79+200) ขาเข้ากรุงเทพฯ หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน 2561

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวิชัย สังขสูตร  โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2018 เวลา 16:18 น.

 

5 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไฟสัญญาณแจ้งเตือนจุดเสี่ยง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อไฟสัญญาณแจ้งเตือนจุดเสี่ยง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   สินค้า จำนวน  3  รายการ ตามที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด จำนวน 1 งาน ดังนี้

  1. ไฟหมุนไซเรน ยี่ห้อ BAIMER รุ่น CG3 ขนาด AC 220V 40 W  สีเหลือง 

จำนวน  2  ชุด ๆ ละ 650  บาท

  1. หลอดไฟกลม ขนาด 220V 40W                          จำนวน  4  ดวง ๆ ละ 35 บาท
  2. สายไฟดำ (กันดำ) VCT ขนาด 2 x 1.5 มม. (100 เมตร)          จำนวน  1  ขด ๆ ละ 963 บาท

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รุ่งเรืองการไฟฟ้า (2017) จำกัด  โดย นายธันย์ธำรง  ธรรมพิพรรธน์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท  โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,403 บาท (สองพันสี่ร้อยสามบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 5 จาก 95

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง