24 มิ.ย. 62 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาย้ายจุดควบคุมและวัสดุอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้งหมด ไปติดตั้งที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง (แห่งใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการย้ายจุดควบคุมและวัสดุอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้งหมด ไปติดตั้งที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 9/9  หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จาก บริษัท เอสพีที ซีเคียวริเทค จำกัด ผู้รับจ้าง  รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 106/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 110,745 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562  นั้น

                   บัดนี้  บริษัท เอสพีที ซีเคียวริเทค จำกัด ผู้รับจ้าง  ได้ทำหนังสือส่งมอบการย้ายจุดควบคุมและวัสดุอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้งหมด ไปติดตั้งที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 9/9  หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 (เลขรับงานสารบรรณที่ 1449 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น.) โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทำการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุดังกล่าว ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ประกาศแนบท้าย)

Attachments:
Download this file (Scan0001.pdf)Scan0001.pdf[ ]317 Kb
 

ภารกิจอำนาจหน้าที่ส่วนราชการ ภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ตามกฎหมายจัดตั้ง

ภารกิจอำนาจหน้าที่ส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามกฎหมายจัดตั้ง

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 เวลา 15:49 น.

 

5 มิ.ย. 62 - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

 

ให้ผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์มาดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ อบต.แพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซึ่งมีอาชีพประกอบกิจการค้าขายที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์มาจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา และกรมธุรกิจการค้าได้เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว ประชาชนซึ่งมีการประกอบกิจการที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชยกิจ พึงต้องรู้ และปฏิบัติตาม

Attachments:
Access this URL (http://www.dbd.go.th/download/data_srevice/1_3.pdf)1_3.pdf[ ]39 Kb
 

18 มิ.ย. 62 - ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และท่อระบายน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และท่อระบายน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยทำการก่อสร้างรั้ว ยาว ๓๐๖ เมตร และวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๗๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๒ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐ กำหนดส่งมอบงาน ๑๕๐ วัน  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๘๑๕,๗๓๙.๒๗ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และท่อระบายน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 5 จาก 118

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง