ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ต.ค. 65 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สาย 3L-2R-19L-1R หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง)

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สาย 3L-2R-19L-1R หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 008/2565 และแบบอื่นที่กำหนด) ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน  131,058.20 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์)  สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2022 เวลา 13:31 น.

 

11 ต.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้แห้ง ถวายราชสักการะเพื่อใช้ในงานรัฐพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้แห้ง ถวายราชสักการะเพื่อใช้ในงานรัฐพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้แห้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. ประดับตกแตกด้วยดอกไม้แห้งโทนสีเหลือง-สีขาว และหรือสีอื่น และหรือ ตกแต่งด้วยวัสดุอื่นตามความเหมาะสม จำนวน ๑ พวง 
พร้อมติดชื่อหน่วยงาน ?อบต.แพรกหนามแดง? ในจุดที่เหมาะสมสวยงาม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวจินตนา-นางสาวจันทรา เปลี่ยนสมัย (บ้านดอกไม้จินตนาจันทรา) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2022 เวลา 16:13 น.

 

7 ต.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด สำหรับครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องกรองน้ำ รหัสพัสดุ ๗๐๑-๖๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด สำหรับครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องกรองน้ำ รหัสพัสดุ ๗๐๑-๖๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด โดยทำการเปลีย่นโซลูนอยล์ ๒๒๐ โวลท์ พร้อมค่าบริการ สำหรับครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องกรองน้ำ รหัสพัสดุ ๗๐๑-๖๔-๐๐๐๔ จำนวน ๑ งาน

                    ๑. เปลี่ยนโซลูนอยด์ ขนาด ๒๒๐ โวลท์ (ใหม่) พร้อมสายไฟ จำนวน ๑ ชุด  
                    ๒.  ค่าบริการ จำนวน ๑ งาน  
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุเจตน์ สร่างกมล (ร้านเจตน์เครื่องกรองน้ำ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

7 ต.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖) เพื่อให้บริการสำหรับเด็กเล็กและผู้มาติดต่อราชการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๔๐ ลัง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖) เพื่อให้บริการสำหรับเด็กเล็กและผู้มาติดต่อราชการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๔๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               น้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. (๔๘ แก้ว/ลัง) ซึ่งผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยา จำนวน ๔๐ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

4 ต.ค. 65 - การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เพื่อเรียกเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 30 ก วันที่ 12 มีนาคม 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือวันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 นั้น
 
  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อาศัยอำนาจตามมาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ทราบโดยทั่วกันเพื่ออำนวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชี้เขตที่ดินหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี รวมทั้งถ่ายภาพที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ และป้ายกิจการร้านค้าของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสำรวจ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565  ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
  
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 5 จาก 293

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง