กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พ.ศ. 2560  (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

 

23 พ.ย. 61 - ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .....

ขอประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
"ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....."
ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว
(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

 

การยกเลิกการยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) ต่อกรมสรรพากร

การยกเลิกการยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) ต่อกรมสรรพากร

 

ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

     ขอเชิญชวนบุคคลภายนอก กรอกแบบสำรวจ EIT ให้กับหน่วยงาน อบต.แพรกหนามแดง โดยสามารถกรอกแบบสำรวจผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ (กดเข้าไปตามลิงค์ด้านล่าง) เพื่อนำผลการสำรวจมาประมวลผลคุณธรรมและความโปร่งใส และนำผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการทำงานในหน่วยงาน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

15 พ.ย. 61 - สนช.มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปฏิรูปโครงสร้างภาษียกเลิกการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินแบบเดิม ปรับอัตราภาษีแบบถดถอยมาเป็นอัตราก้าวหน้า กระตุ้นการนำที่ดินรกร้างมาใช้ประโยชน์ ลดการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกำไร
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว หลัง สนช. มีมติรับหลักการไปตั้งแต่เดือน มี.ค. 60 โดยการประชุมครั้งนี้ เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นและชี้แจงระหว่างสมาชิก สนช. กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายที่มี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และสมาชิก สนช. ผู้เสนอแปรญัตติ ก่อนมีการลงมติร่างกฎหมายดังกล่าวรายมาตรา และท้ายที่สุดลงมติให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นกฎหมาย สำหรับสาระสำคัญของกฎหมาย เป็นการยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งประสบปัญหาที่ว่าการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ได้รับการปรับราคาปานกลางมาเป็นเวลานาน เป็นอัตราภาษีถดถอยและมีการยกเว้นลดหย่อนจำนวนมาก ขณะเดียวกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน เดิมมีอัตราสูง ฐานภาษีซ้ำซ้อนกับภาษีเงินได้ และมีการใช้ดุลพินิจในการประเมินค่อนข้างสูง แต่การกำหนดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ จะช่วยปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้มีความทันสมัย เป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศซึ่งจากการศึกษามีการเทียบเคียงตัวเลขจากต่างประเทศ และเทียบเทียงผู้เสียภาษีเดิมทั้งกลุ่มที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และเพิ่มอิสระและประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งจะช่วยให้ท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาพื้นที่
ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะนำมาใช้แทนภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้น มีผลต่อกลุ่มเกษตรกรรม คือเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีภาระภาษีลดลงเมื่อเทียบกับปัจจุบัน แต่นิติบุคคลที่ทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่จะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มที่อยู่อาศัย ผู้มีที่อยู่อาศัยหลังเดียวมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยหลายหลัง ต้องเสียภาษีที่อยู่อาศัยหลังที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยหลัก ขณะผู้เช่าอยู่อาศัยระยะยาว ซึ่งต้องรับภาระภาษีทางอ้อม จะได้รับประโยชน์จากภาษีที่ลดลง สำหรับกลุ่มธุรกิจพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ธุรกิจ SMEs เก็บตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เสียอยู่ในปัจจุบัน ธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีทรัพย์สินมูลค่าสูงจะมีภาระภาษีสูงขึ้นจากอัตราก้าวหน้า ขณะธุรกิจที่เป็นบริการสาธารณะ อาทิ สถานศึกษาเอกชน สถานที่เล่นกีฬา จะได้รับการบรรเทาภาษี ส่วนกลุ่มที่ดินรกร้าง ต้องรับภาระภาษีสูงขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำที่ดินมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยลดการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกำไร


ที่มา : คณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15:08 น.

 

หน้า 5 จาก 106

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง