17 ต.ค. 61 - ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (รายละเอียดตามขอบเขตและคุณลักษณะเฉพาะฯ แนบท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 814,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

               เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

 

ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

 

3 ต.ค. 61 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย

 

3 ต.ค. 61 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย 

 

1 ต.ค. 61 - ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รวมระยะเวลา 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)  โดยมีจำนวนวันเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ และหรือ ไม่น้อยกว่า 2 วันต่อสัปดาห์ โดยมีระยะห่างระหว่างวันอย่างน้อย 2 วัน ตามจุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงกำหนด (จำนวน 111 จุด 360 ถัง)  (รายละเอียดตามข้อกำหนดขอบเขตงานเก็บขนขยะ  มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) โดยมีรายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนวงเงิน 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลา 12 เดือน ๆ ละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  ผู้รับจ้างคือ นายนัทกฤต  น้องสินธุ์  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 (รายละเอียดปรากฏตามสัญญาจ้างทั่วไปฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐  ในวันและเวลาราชการ  หรือทาง  E_mail : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 5 จาก 101

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง