26 เม.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. จัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส (สำหรับติดตั้งป้าย) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร (ขนาดเท่าๆกัน) จำนวน ๕๐ ท่อน   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัอซื้อวงบ่อ/ส้วมคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐ ใบ   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แสงวณิชค้าวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. จัดซื้อสีสเปรย์ (สีน้ำเงิน) แบบกระป๋อง ขนาดบรรจุ ๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑๕ กระป๋อง   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แสงวณิชค้าวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๕.๐๐ บาท (แปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนวน ๑๐ ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

21 เม.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ (สำนักงานปลัดฯ) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ (สำนักงานปลัดฯ) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ จำนวน ๑๒ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน 
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ใบอ้างอิง QO๖๘-๒๑๐๔-๐๒๔๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) ดังนี้
                    - ตรวจเช็คระยะ ๙๐๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑ งาน    
                    - ตรวจเช็คชุดดุมล้อหน้าการเปลี่ยน (ข้างเดียว) จำนวน ๑ งาน
                    - ตรวจเช็คสายพาน พร้อมปรับตั้ง จำนวน ๑ งาน
                    - ตรวจเช็คใบยางปัดน้ำฝน พร้อมการเปลี่ยน จำนวน ๑ งาน
                    - เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง จำนวน ๑ อัน
                    - เปลี่ยนอัดจารบี จำนวน ๑ งาน
                    - เปลี่ยนชุดยางใบปัดน้ำฝน จำนวน ๑ คู่
                    - เปลี่ยนประเก็น จำนวน ๑ ชุด
                    - เปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าตัวใน จำนวน ๒ ชุด
                    - เปลี่ยนซีลล้อหน้า จำนวน ๒ ชุด
                    - เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล ๑๐W๓๐ ขนาด ๖ ลิตร จำนวน ๑ แกลลอน
                    - เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล ๑๐W๓๐ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑ แกลลอน                
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๖๖.๓๗ บาท (เจ็ดพันสองร้อยหกสิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

19 เม.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน (กองช่าง)

               ตามที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจค-๓๒๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๒ และหมายเลขทะเบียน ๑กก-๖๑๘๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจค-๓๒๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๒ จำนวน ๓ รายการ (ตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๕.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กก-๖๑๘๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๓ จำนวน ๓ รายการ (ตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๕.๐๐ บาท (เก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง อบต.แพรกหนามแดง

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง อบต.แพรกหนามแดง

 

หน้า 5 จาก 219

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง