12 ม.ค. 61 - เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายจ่ายค้างจ่าย) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)

                   ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ 6  ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบแนบท้ายประกาศฯ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส นั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายจ่ายค้างจ่าย) และแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนธันวาคม 2560)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้  

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน            

Attachments:
Download this file (Scan0004-1.pdf)Scan0004-1.pdf[ ]984 Kb
 

12 ม.ค. 61 - ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง และอาคารประกอบ  (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 6,627,000 บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งมีวงเงินงบประมาณของงานก่อสร้างในครั้งนี้เพียงจำนวนเงิน 6,500,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)  

               เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

 

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

#ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจที่ดินเพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งที่มีบ้านตั้งอยู่ ที่นา ที่ทำการเกษตรกรรม ที่ให้เช่า ได้ทราบว่ามีที่ดินแปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่และให้ทำการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรอบระยะเวลา ๔ ปี
ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ท่านเจ้าของที่ดิน หรือผู้รับมอบอำนาจทำการชี้เขตเพื่อแจ้งจำนวนเนื้อที่ที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อ เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้จะดำเนินการสำรวจและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
#ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนมกราคม_๒๕๖๑
#โดยใช้เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการดังนี้
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)
๓. สำเนาโฉนดที่ดิน , นส.๓
๔. ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
๕. หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน
***ใช้สำหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่สามารถมาทำการยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ #ให้นำใบมอบอำนาจมาด้วย***
อย่าลืม !!! หากที่ดินเดิมของท่านมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดิน,โอนสิทธิ์,ขาย, เปลี่ยนมือ ขอให้ท่านแจ้งต่อเจ้าพนักงานประเมิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2018 เวลา 10:26 น.

 

29 ธ.ค. 60 - ประกาศราคาเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ในการประเมินค่ารายปี เพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขต อบต.แพรกหนามแดง

                    ตามคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2536 เห็นชอบมาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามคณะกรรมการ ป.ป.ป. ในขณะนั้น เสนอ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0307/ว 2393 ลงวันที่ 10 กันยายน 2536  เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองประเมินค่ารายปีองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เมื่อวันที่  2๕  ธันวาคม  25๖๐  มีมติกำหนดราราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาประเมินค่ารายปีของผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  นั้น

                    องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ในการประเมินค่ารายปีเพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 
                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 

27 ธ.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง และอาคารประกอบ (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)

                   ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  มาตรา ๑๐๓/๗  ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง และอาคารประกอบ  (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่ 005/2559 และแบบมาตรฐานป้ายโครงการฯ เลขที่ 007/2560 จากงบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ซึ่งราคากลางที่ได้รับความเห็นชอบในการจัดจ้างครั้งนี้  เป็นจำนวนเงิน 6,627,000 บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 5 จาก 88

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 64 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง