16 ม.ค. 62 - ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๑๘ คลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยขุดลอกคลอง จำนวน ๑๘ คลอง ระยะทางรวม ๑๘,๖๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๔๖,๓๙๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๑, เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๑, เลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๑ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๖๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
 

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยขุดลอกคลอง จำนวน ๑๘ คลอง ระยะทางรวม ๑๘,๖๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๔๖,๓๙๒ ลูกบาศก์เมตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

 

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และภาคประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายอย่างรอบด้าน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2562

Attachments:
Access this URL (http://www.dla.go.th/pub/survey256005.jsp)survey256005.jsp[ ]0 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2019 เวลา 13:45 น.

 

26 ธ.ค. 61 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง)

โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๘ คลอง ระยะทางรวม ๑๘,๖๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๔๖,๓๙๒ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

 

ประชาสัมพันธ์การรับบัตรสวัสดิการภาครัฐ (เพิ่มเติม)

ด้วย อบต.แพรกหนามแดง และทีมไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบลจะออกหน่วยให้บริการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561

ณ จุดบริการดังนี้

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.   ณ  ศาลาวัดคลองขุดเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกหนามแดง , เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.แพรกหนามแดง

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.  ณ ศูนย์สาธิตการเกษตรประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลแพรกหนามแดง, เวลา 13.30 - 15.00 น.  ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.แพรกหนามแดง

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมูที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง

โดยให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบนำบัตรประชาชนฉบับจริงมารับบัตรสวัสดิการด้วยตนเอง กรณีเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการจะนำไปมอบให้ที่บ้านพักอาศัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
Download this file (scan0343.pdf)scan0343.pdf[ ]681 Kb
 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ของ สคบ.

แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ของ สคบ.

Attachments:
Download this file (ประชาสัมพันธ์เพจเฟซบุ๊กของ สคบ..pdf)ประชาสัมพันธ์ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ของ สคบ.[ประชาสัมพันธ์ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ของ สคบ.]6652 Kb
 

หน้า 5 จาก 109

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง