31 ก.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีอิเล็ตโตไลท์ (น้ำกลั่นขวดสีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อน้ำยาเคมีอิเล็ตโตไลท์ (น้ำกลั่นขวดสีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                   น้ำยาเคมีอิเล็ตโตไลท์ (น้ำกลั่นขวดสีชมพู) ปริมาณไม่น้อยกว่า 1 ลิตร/ขวด จำนวน 2 โหล ๆ ละ 128.40 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายธนกฤต  เชาว์นิธิ (ร้านกิจไพศาลกลการ แม่กลอง)   โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  256.80 บาท (สองร้อยห้าสิบหกบาทหกสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง

 

 

31 ก.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทแถบสะท้อนแสง (สีเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทแถบสะท้อนแสง (สีเหลือง)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                   แถบสะท้อนแสง สีเหลือง LCS 104R 00 001 (ขนาด 50 มิลลิเมตร x 45.7 เมตร) จำนวน 2 ม้วน ๆ ละ ๑,979.50 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายธนกฤต  เชาว์นิธิ (ร้านกิจไพศาลกลการ แม่กลอง)   โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  3,959 บาท (สามพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง

 

 

30 ก.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถหรืออุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS) พร้อมอุปกรณ์และบริการเชื่อมต่อสัญญาณต่อกรมขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถหรืออุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS) พร้อมอุปกรณ์และบริการเชื่อมต่อสัญญาณต่อกรมขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถหรืออุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS) พร้อมอุปกรณ์และบริการเชื่อมต่อสัญญาณต่อกรมการขนส่งทางบก สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทสงคราม จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดคุณลักษณะตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีพีเอส เทค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๒๕.๐๐ บาท (แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2019 เวลา 18:03 น.

 

30 ก.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าค่าบริการสัญญาณเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งทางบก สำหรับเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) เพื่อใช้สำหรับติดตามรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ เช่าค่าบริการสัญญาณเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งทางบก สำหรับเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) หมายเลข ๓๕๙๘๕๗๐๘๐๐๕๓๒๗๕ เพื่อใช้สำหรับติดตามรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าเช่าบริการสัญญาณเชื่อมต่อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถ (GPS) หมายเลขเครื่อง GPS ๓๕๙๘๕๗๐๘๐๐๕๓๒๗๕ กับกรมการขนส่งทางบก สำหรับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม (ราย ๑ ปี) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีพีเอส เทค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

8 ก.ค. 62 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบเดือนกรกฏาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในรอบเดือนมิถุนายน 2562


(ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 5 จาก 126

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง