29 ต.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน (ชนิดถุง) ระยะเวลา ๙๐ วันทำการ ๆ ละ ๑๖๓ ถุง จำนวน ๑๔,๖๗๐ ถุง/bag ๆ 
ละ ๖.๕๘ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด (ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภาคสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๕๒๘.๖๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. นมพร้อมดื่ม U.H.T ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน (ชนิดกล่อง) จำนวน ๑๖๓ คน ๆ ละ ๕๐ วัน จำนวน ๘,๑๕๐ กล่องเล็ก 
ๆ ละ ๗.๘๒ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด (ผู้ผลิต) 

ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภาคสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๗๓๓.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑๖๐,๒๖๑.๖๐  บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)

 

28 ต.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รายละเอียดตามขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๑๑ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑ โครงการ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววณิศรา หมั่นหา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

28 ต.ค. 62 - บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง)

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปฏิบัติงานธุรการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยทำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยการวัดผลการปฏิบัติงาน (สอบปฏิบัติ) และจากการสัมภาษณ์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นั้น

 

                   บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีระดับคะแนนรวมกันสูงสุดเพียง 1 ราย (รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ประกาศแนบท้าย)

 

 

24 ต.ค. 62 - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดให้ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. – เวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ซึ่งมีบุคคลภายนอกมายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย นั้น

                   คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่ 97/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครบุคคลภายนอกที่มายื่นข้อเสนอโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการฯ ข้อ 6, ข้อ 7 และข้อ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  จำนวน 1 ราย ดังนี้

                   ลำดับที่  1       นางสาววณิศรา  หมั่นหา

                   ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  มาสอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น. สถานที่สอบห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  โดยขอให้ผู้เข้ารับคัดเลือกมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑๕ นาที และให้แต่งกายด้วย ชุดสุภาพ

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Attachments:
Download this file (Scan0002.jpg)Scan0002.jpg[ ]368 Kb
 

ขอประชาสัมพันธ์ระบบรายงานผลการส่งหมาย

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบรายงานผลการส่งหมายในเขตและระหว่างศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการส่งหมายข้ามเขตของศาลยุติธรรม ซึ่งหมายที่ประชาชนได้รับจะมีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบทาย

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 5 จาก 137

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน



หน่วยงานภาครัฐ
















เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








ดาวน์โหลดแนะนำ






พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย



สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง