ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๖ คลอง (คลองปลัดสังวาลย์ หมู่ที่ ๑, คลองตาเพิ่ม คลองสะพานหัน หมู่ที่ ๒, คลองมอญ คลองต้นนุ่น คลองตาเรือง หมู่ที่ ๔) โดยใช้เครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะ

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาเก็บกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๖ คลอง (คลองปลัดสังวาลย์ หมู่ที่ ๑, คลองตาเพิ่ม คลองสะพานหัน หมู่ที่ ๒, คลองมอญ คลองต้นนุ่น คลองตาเรือง หมู่ที่ ๔) ตำบลแพรกหนามแดง มีวัชพืชและผักตบความยาวรวม ๓,๒๕๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตัน โดยใช้เครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เก็บกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๖ คลอง (คลองปลัดสังวาลย์ หมู่ที่ ๑, คลองตาเพิ่ม คลองสะพานหัน หมู่ที่ ๒, คลองมอญ คลองต้นนุ่น คลองตาเรือง หมู่ที่ ๔) โดยใช้เครื่องจักร จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุชาติ เทียนทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม  2566

Attachments:
Download this file (2566_SKM72302_0555.pdf)2566_SKM72302_0555.pdf[ ]6039 Kb
 

รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566

รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566

Attachments:
Download this file (2566_SKM72302_0661.pdf)2566_SKM72302_0661.pdf[ ]7436 Kb
 

4 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ EB(ซ) ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น
               รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (รายละเอียดตามขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่กำหนด) จำนวน ๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โชติพีรพัฒน์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๒๒,๕๕๕.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

1 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณซีลกระบอกไฮดรอลิกมือขุด (บุ้งกี๋) และบริเวณอื่นที่เกี่ยวข้อง ของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณซีลกระบอกไฮดรอลิกมือขุด (บุ้งกี๋) และบริเวณอื่นที่เกี่ยวข้อง ของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณซีลกระบอกไฮดรอลิกมือขุด (บุ้งกี๋) และบริเวณอื่นที่เกี่ยวข้อง ของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. จำนวน ๑๓ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๓๕.๕๐ บาท (เก้าพันสามร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 5 จาก 330

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 93 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)