27 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างและซื้อ พัสดุจำนวน ๓ รายการ เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างและซื้อ พัสดุจำนวน ๓ รายการ เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนวน ๑๒ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑๒ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๔๐.๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๖ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๖ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๙๒.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน จำนวน ๖๐ ท่อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ. 2489

ประชาสัมพันธ์ พรบ.การค้าข้าว พ.ศ. 2489 และประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตาม พรบ.การค้าข้าวฯ ฉบับที่ 150 พ.ศ.2560 กำหนดให้ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตท้องที่จังหวัดต่างๆ ต้องยื่นรายงานการค้าข้าวเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการค้าข้าวต้องปฏิบัติตาม พรบ.การค้าข้าวฯ และประกาศฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประชาสัมพันธ์ นี้

 

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้

การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประชาสัมพันธ์นี้

 

25 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ขนาด ๗.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ขนาด ๗.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๗.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๒ ผืน (รายละเอียดตามแบบข้อความที่กำหนด) จำนวน ๒ ผืน ๆ ๒,๕๙๒ บาท (สองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่           นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๘๔.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

23 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑๑) จำนวน ๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑๑) จำนวน ๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑๑) จำนวน ๑๐ เล่ม 
ๆ ละ ๘๒ บาท (รายละเอียดตามใบส่งของ/บิลเงินเชื่อ/ใบกำกับภาษี เลขที่ IV ๖๓๐๑๗๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๐.๐๐ บาท (แปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และค่าส่งสินค้าบริการทางไปรษณีย์ จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๑๐๑.๖๕ บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งบ้านหกสิบห้าสตางค์)  (รายละเอียดตามบิลค่าขนส่งแบบพิมพ์/ใบกำกับภาษี เลขที่บิล IT ๖๓๐๑๗๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามหลักฐานใบส่งเลขที่ PC.๒๔๙๗.๖๑๓๔.๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๙๒๑.๖๕ บาท (เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 5 จาก 143

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง