10 ก.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ คัน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ คัน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กจค-๓๒๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๒๔-๔๘-๐๐๐๒ จำนวน ๘ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย อร่ามเรือง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑กก-๖๑๘๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๒๔-๕๗-๐๐๐๓ จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย อร่ามเรือง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๕.๐๐ บาท (แปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถอีแต๋น รหัสพัสดุ ๐๒๖-๔๓-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย อร่ามเรือง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2563 - 8 กรกฎาคม 2563 ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย 

 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ทราบถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยสามารถยื่นคำร้องขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในคดีอาญาได้ดังนี้ 1) กรณีผู้เสียหายสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และสถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ 2). กรณีจำเลยสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เรือนจำ ทัณฑสถานทุกแห่ง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทุกแห่งทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 หรือ rlpd.go.th  

 

9 ก.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประเภทวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประเภทวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

               ๑.  เชือกใยยักษ์  ขนาดไม่น้อยก่า ๒๐ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๐ เมตร (น้ำหนัก ๒๕ กิโลกรัม / ม้วน) 
               ๒.  เลื้อยโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๒ อัน
               ๓.  มีดพร้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เล่ม
               ๔.  มีดอีโต้ด้ามเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒ เล่ม
               ๕.  สายฝักบัวพร้อมหัวฉีด ใช้สำหรับอาบน้ำเด็ก  จำนวน ๕ ชุด
               ๖.  สายฉีดชำระพร้อมหัวฉีด ใช้สำหสับฉีดชำระเด็ก จำนวน ๔ ชุด
               ๗.  กาวทาท่อ  ขนาด ๒๕๐  กรัม  จำนวน ๑ กระป๋อง
               ๘.  เทปพันเกลียว ใช้สำหรับพันท่อน้ำประปา  จำนวน ๔ ม้วน
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอาทร รุ่งอภิญญา (ร้านโชคชัยพาณิชย์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๘๖.๓๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:28 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 5 จาก 170

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง