24 ธ.ค. 63 - ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

                      ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.  2510  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2534  เห็นควรออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.  2563 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 98 ก หน้า 18 ลงวันที่  3 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น

                        องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง พิจารณาแล้วเห็นควรว่า  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย (ตามรายละเอียดประกาศแนบท้าย) หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง    โทร. 034 – 772069 – 70  ต่อ  13 หรือเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (www.phragnamdang.go.th) หัวข้อข่าว "บริการประชาชน" "ข่าวประชาสัมพันธ์ - งานจัดเก็บรายได้/ภาษี"  ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – เวลา 16.30 น. )

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


 

Attachments:
Download this file (Scan0007.pdf)Scan0007.pdf[ ]4338 Kb
 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างในภาค ก. และภาค ข.

อบต.แพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรพนักงานจ้าง  (ภาค ก.) และ (ภาค ข.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โดยให้ผู้ที่สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ในวันที่ 5 มกราคม  2563  เวลา 09.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง 

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถขอตรวจดูคะแนนสอบของตนได้ที่ อบต.แพรกหนามแดง ในวัน และเวลาราชการ

 

24 ธ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ จำนวน ๗ รายการ และขอจ้างพัสดุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุ จำนวน ๗ รายการ และขอจ้างพัสดุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จัดซื้อสินค้า จำนวน ๖ รายการ (ตามแนบท้าย) เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนในการตั้งศูนย์อำนวยการบริการประชาชน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสายชล บัวหลวง (ร้านสายชล) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๒๘.๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน สำหรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ ท่อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๐.๘๐ x ๘.๐๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๑ ผืน และป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามข้อความกำหนด) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. จ้างเหมาเช่าประดับหลอดไฟแสงสว่าง ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หลอด บริเวณสถานที่ตั้งจุดบริการประชาชน (ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนิคม บรรเทาทุกข์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. จ้างเหมาเช่าเต็นท์สำหรับตั้งจุดบริการประชาชน ขนาด ๕.๐๐ X ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๓ หลัง (ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิชัย สังขสูตร (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

24 ธ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของเครื่องยนต์เบนซิน ยี่ห้อ Honda รุ่น GX๓๙๐ Mega ขนาด ๑๓ แรงม้า รหัสพัสดุ ๐๙๙-๖๑-๐๐๐๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของเครื่องยนต์เบนซิน ยี่ห้อ Honda รุ่น GX๓๙๐ Mega ขนาด ๑๓ แรงม้า รหัสพัสดุ ๐๙๙-๖๑-๐๐๐๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของเครื่องยนต์เบนซิน ยี่ห้อ Honda รุ่น GX๓๙๐ Mega ขนาด ๑๓ แรงม้า รหัสพัสดุ ๐๙๙-๖๑-๐๐๐๓ จำนวน ๖ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุเชษฐ บุญลือ (อู่สมบูรณ์การช่าง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๔๐.๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

24 ธ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๒ สูบ ขนาด ๒๐ แรงม้า ยี่ห้อ Honda รุ่น GXV๖๒๐ รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๑-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๒ สูบ ขนาด ๒๐ แรงม้า ยี่ห้อ Honda รุ่น GXV๖๒๐ รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๑-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๒ สูบ ขนาด ๒๐ แรงม้า ยี่ห้อ Honda รุ่น GXV๖๒๐ รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑๓ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุเชษฐ บุญลือ (อู่สมบูรณ์การช่าง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

หน้า 5 จาก 201

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง