ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 6 (ใหม่)

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.แพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใหม่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2565 ไปแล้ว นั้น  บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง แล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565  มีผลการ นายวิบูลย์  พรหมมี ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 6  ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2565  เป็นต้นไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

8 เม.ย. 65 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564)

                        องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  (ตามรายละเอียดปรากฏดังเอกสารไฟล์แนบท้าย)

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2022 เวลา 14:54 น.

 

ประมวลภาพกิจกรรมภารกิจงานกองช่าง ประจำปี 2565 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรมภารกิจงานกองช่าง   ประจำปี 2565 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2565

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2022 เวลา 16:50 น.

 

8 เมษายน 2565 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ในรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

                   ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ออกแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Government Procurement : e-GP)  ให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Government Procurement : e-GP) จนถึงขั้นตอนข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถพิมพ์ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร. 1 มาจัดเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของหน่วยงานของรัฐตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องตัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศรายงานข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Government Procurement : e-GP) ตามแบบ สขร. 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) (ตามระเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2022 เวลา 20:11 น.

 

7 เม.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อศูนย์บริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อศูนย์บริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อศูนย์บริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามแบบกำหนด) จำนวน ๑ งาน

                ๑. จ้างจัดทำป้ายอะคริลิกติดสติกเกอร์ ขนาด ๓๐ x ๘๐ เซนติเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑ ป้าย  
                ๒. จ้างจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด ๘๐ x ๘๐ เซนติเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)
จำนวน ๑ ป้าย  
                ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2022 เวลา 15:16 น.

 

หน้า 9 จาก 274

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง