23 เม.ย. 62 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (แห่งใหม่) หมู่ที่ 5 จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้งบริเวณอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62037076587) จำนวน ๒ (สอง) รายการ  ดังนี้

                   1.  เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู  พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ TCL พร้อมติดตั้ง รุ่น MAC-๒๔CS/KEI๓๒ / MAC-๒๔CS/KEO๓๒ ขนาด ๒๔,๕๗๓ BTU จำนวน ๘ ชุด ๆ ละ ๒๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  

                   2.  เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง  ยี่ห้อ TCL พร้อมติดตั้ง รุ่น MAC-13FS ขนาด 12,000 BTU สารทำความเย็น R32 ประหยัดไฟมาตรฐานเบอร์ 5 จำนวน ๖ ชุด ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)  

                   จาก นางศิริพร  แสงอุกรณ์ (ร้านสามารถอิเล็กทริค) รายละเอียดตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2562 ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2562 และรายละเอียดตามบันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 (ครั้งที่ 1) ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2562  เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  กำหนดส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  นั้น

                   บัดนี้  นางศิริพร  แสงอุกรณ์ (ร้านสามารถอีเล็คทริค)   ผู้ขาย ได้ทำหนังสือแจ้งนัดหมายขอส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทำการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอเชิญ  ผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุดังกล่าว ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 เมษายน 2019 เวลา 17:51 น.

 

18 เม.ย. 62 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

29 มี.ค. 62 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๒๙ มี.ค. ๖๒ - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จากงบประมาณเงินสะสม)

.
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.ถ.๒๙-๐๐๗ สายบ้านสะพานหัน - สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๑,๙๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
.
รายละเอียดปรากฎตามประกาศแนบท้าย

Attachments:
Download this file (Scan0004.pdf)Scan0004.pdf[ ]345 Kb
 

27 มี.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒,๐๐๐ โด๊ส พร้อมป้ายแขวนคอและใบรับรอง (บัตรสีเหลือง) สำหรับการฉีดวัคซีน จำนวน ๒,๐๐๐ dose ๆ ละ ๒๒ บาท ยี่ห้อ Rabin จำนวน ๒๐ แพ็ค (๑๐๐ โด๊ส/แพ็ค) (ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คณะบุคคลนารดา โดย นางพิลิปดา อิศราภรณ์ศรี ผู้จัดการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อหลอดฉีดยา (สลิ๊ง) ขนาด ๓ ซีซี (จำนวน ๑๐๐ อัน/กล่อง) จำนวน ๒๐ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คณะบุคคลนารดา โดย นางพิลิปดา อิศราภรณ์ศรี ผู้จัดการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. จัดซื้อเข็มฉีดยา เบอร์ ๒๔G x ๑ นิ้ว (จำนวน ๑๐๐ อัน/กล่อง) จำนวน ๒๐ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คณะบุคคลนารดา โดย นางพิลิปดา อิศราภรณ์ศรี ผู้จัดการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

26 มี.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้งบริเวณอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้งบริเวณอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ ชุด ทั้งนี้เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ชุด อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ตามรายละเอียดดังนี้
               ๑. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ ตัว ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ยี่ห้อ TCL รุ่น MAC-๑๒/CS/KEI๓๒ / MAC๑๒CS/KEO๓๒ ขนาด ๑๒,๒๖๗ BTU (รายละเอียดติดตั้งตามแผนผังบริเวณสถานที่ติดตั้งภายในอาคาร สนง.อบต.แพรกหนามแดง (แห่งใหม่) เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางศิริพร แสงอุกรณ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒.  เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ ตัว ๆ ละ 
๒๗,๕๐๐ บาท ยี่ห้อ TCL รุ่น MAC-๒๔/CS/KEI๓๒ / MAC๒๔CS/KEO๓๒ ขนาด ๒๔,๒๗๓ BTU (รายละเอียดติดตั้งตามแผนผังบริเวณสถานที่ติดตั้งภายในอาคาร สนง.อบต.แพรกหนามแดง (แห่งใหม่) เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางศิริพร แสงอุกรณ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งบาทถ้วน)

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 9 จาก 118

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง