ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

16 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด จำนวน ๒ รายการ สำหรับครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด จำนวน ๒ รายการ สำหรับครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด จำนวน ๒ รายการ สำหรับครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ งาน

                   ๑. เปลี่ยนชุดลูกยางป้อนกระดาษ จำนวน ๑ ชุด  
                   ๒. เปลี่ยนเขี้ยวล๊อกกระดาษ จำนวน ๑ ชุด  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

15 ก.ย. 65 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง)

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๖๖,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๕ และแบบอื่นที่กำหนด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๔๙๗,๔๘๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๕๖๙,๔๒๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (กองช่าง) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๗ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

(รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ประกาศแนบท้าย)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2022 เวลา 10:06 น.

 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อบต.แพรกหนามแดง

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อบต.แพรกหนามแดง

 

8 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. (ระยะการใช้งาน ๑,๔๓๐.๙๐ ชั่วโมง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. (ระยะการใช้งาน ๑,๔๓๐.๙๐ ชั่วโมง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. (ระยะการใช้งาน ๑,๔๓๐.๙๐ ชั่วโมง) (รายละเอียดตามใบแจ้งประเมินค่าใช้จ่ายตามการเสนอราคากำหนด) จำนวน ๑ งาน

                    ๑.  เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง จำนวน ๑ อัน  
                    ๒.  เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ อัน  
                    ๓.  เปลี่ยนแบตเตอรี่ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ ๑๒ โวลท์ จำนวน ๑ ลูก  
                    ๔.  เปลี่ยนน๊อตยึดฟันบุ๋งกี๋ จำนวน ๑ ตัว  
                    ๔.  ค่าแรงบริการ จำนวน ๑ งาน  
                    ๕.  ค่ารถบริการ จำนน ๑ ครั้ง 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๙๒.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

5 ก.ย. 65 - - แก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2565 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5 กันยายน 2565

แก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2565 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5 กันยายน 2565
(รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

Attachments:
Download this file (doc05634420220907094632.pdf)doc05634420220907094632.pdf[ ]502 Kb
 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 9 จาก 293

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง