อบต.แพรกหนามแดงดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

อบต.แพรกหนามแดงดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓เพื่อทำลายวงจรชีวิตยุงลายและป้องกันการแพร่ระบาดของยุงที่เป็นพาหะโรคไข้เลือดออก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อให้คำแนะนำในกรณีสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกaltaltalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020 เวลา 15:37 น.

 

อบต.แพรกหนามแดงดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณปี 2563ในพื้นที่ ระหว่างวันที่30 มีนาคม-10 เมษายน 2563

อบต.แพรกหนามแดงดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณปี 2563ในพื้นที่ ระหว่างวันที่30 มีนาคม-10 เมษายน 2563เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง และร่วมดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมกันทั่วประเทศ และ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง

alt

altalt

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 15:50 น.

 

15 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนวน ๑๒ ป้าย และจัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส จำนน ๔๘ ท่อน สำหรับติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนวน ๑๒ ป้าย และจัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส จำนน ๔๘ ท่อน สำหรับติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงเคร่าไม้ ขนาด ๑ x ๑ จำนวน ๑๒ ป้าย (รายละเอียดตามข้อความที่กำหนด) จำนวน ๑๒ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๔๐.๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๔๘ ท่อน สำหรับติดตั้งป้าย จำนวน ๔๘ ท่อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

15 มิ.ย. 63 - ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยฺ์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยฺ์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ประกาศแนบท้าย) และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (Scan0008.pdf)Scan0008.pdf[ ]250 Kb
 

12 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ตรวจเช็ค/ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ของรถยนต์ส่วนกลาง กข-๑๒๙๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑ งาน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้าสมุทรสงคราม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๓.๐๐ บาท (เก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพ ของรถยนต์ส่วนกลาง กข-๑๒๙๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพัฒนพงศ์ จันทะพันธ์ (อู่ประเสริฐมอเตอร์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 14:53 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 9 จาก 170

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง