การยกเลิกการยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) ต่อกรมสรรพากร

การยกเลิกการยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) ต่อกรมสรรพากร

 

ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

     ขอเชิญชวนบุคคลภายนอก กรอกแบบสำรวจ EIT ให้กับหน่วยงาน อบต.แพรกหนามแดง โดยสามารถกรอกแบบสำรวจผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ (กดเข้าไปตามลิงค์ด้านล่าง) เพื่อนำผลการสำรวจมาประมวลผลคุณธรรมและความโปร่งใส และนำผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการทำงานในหน่วยงาน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

15 พ.ย. 61 - สนช.มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปฏิรูปโครงสร้างภาษียกเลิกการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินแบบเดิม ปรับอัตราภาษีแบบถดถอยมาเป็นอัตราก้าวหน้า กระตุ้นการนำที่ดินรกร้างมาใช้ประโยชน์ ลดการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกำไร
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว หลัง สนช. มีมติรับหลักการไปตั้งแต่เดือน มี.ค. 60 โดยการประชุมครั้งนี้ เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นและชี้แจงระหว่างสมาชิก สนช. กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายที่มี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และสมาชิก สนช. ผู้เสนอแปรญัตติ ก่อนมีการลงมติร่างกฎหมายดังกล่าวรายมาตรา และท้ายที่สุดลงมติให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นกฎหมาย สำหรับสาระสำคัญของกฎหมาย เป็นการยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งประสบปัญหาที่ว่าการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ได้รับการปรับราคาปานกลางมาเป็นเวลานาน เป็นอัตราภาษีถดถอยและมีการยกเว้นลดหย่อนจำนวนมาก ขณะเดียวกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน เดิมมีอัตราสูง ฐานภาษีซ้ำซ้อนกับภาษีเงินได้ และมีการใช้ดุลพินิจในการประเมินค่อนข้างสูง แต่การกำหนดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ จะช่วยปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้มีความทันสมัย เป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศซึ่งจากการศึกษามีการเทียบเคียงตัวเลขจากต่างประเทศ และเทียบเทียงผู้เสียภาษีเดิมทั้งกลุ่มที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และเพิ่มอิสระและประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งจะช่วยให้ท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาพื้นที่
ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะนำมาใช้แทนภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้น มีผลต่อกลุ่มเกษตรกรรม คือเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีภาระภาษีลดลงเมื่อเทียบกับปัจจุบัน แต่นิติบุคคลที่ทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่จะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มที่อยู่อาศัย ผู้มีที่อยู่อาศัยหลังเดียวมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยหลายหลัง ต้องเสียภาษีที่อยู่อาศัยหลังที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยหลัก ขณะผู้เช่าอยู่อาศัยระยะยาว ซึ่งต้องรับภาระภาษีทางอ้อม จะได้รับประโยชน์จากภาษีที่ลดลง สำหรับกลุ่มธุรกิจพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ธุรกิจ SMEs เก็บตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เสียอยู่ในปัจจุบัน ธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีทรัพย์สินมูลค่าสูงจะมีภาระภาษีสูงขึ้นจากอัตราก้าวหน้า ขณะธุรกิจที่เป็นบริการสาธารณะ อาทิ สถานศึกษาเอกชน สถานที่เล่นกีฬา จะได้รับการบรรเทาภาษี ส่วนกลุ่มที่ดินรกร้าง ต้องรับภาระภาษีสูงขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำที่ดินมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยลดการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกำไร


ที่มา : คณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15:08 น.

 

13 พ.ย. 61 - ประกาศการรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอราคางานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  การตรวจสอบพัสดุประจำปี ข้อ 213

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จึงขอประกาศการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:03 น.

 

การแสดงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวาระแห่งชาติ

การร่วมแสดงเจตจำนงค์ในการปฏิบัติตามวาระจังหวัดและวาระชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

หน้า 9 จาก 109

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง