ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

16 ส.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลองฯ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการโครงการจากงบประมาณการจัดสรรเงินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 93(3) ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสงคราม 1 สำหรับการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลองบริเวณบ้านนางเยื้อง คลังศิริ หมู่ที่ 2, บริเวณบ้านนายบุญมาก ยิ้มพราย หมู่ที่ 2 และบริเวณบ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง ที่ 003/2566) ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 205,530.52 บาท (สองแสนห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบสองสตางค์)  สำหรับรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                    จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

16 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับเป็นวัสดุเชื้อเพลิงเติมเครื่องพ่นหมอกควันของ อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๗๐ ลิตร เพื่อใช้สำหรับดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับเป็นวัสดุเชื้อเพลิงเติมเครื่องพ่นหมอกควันของ อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๗๐ ลิตร เพื่อใช้สำหรับดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               น้ำมันเบนซิน (๙๕) สำหรับเติมเครื่องพ่นหมอกควันของ อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๗๐ ลิตร/litre ๆ ละ ๔๗.๕๐ บาท (เป็นราคาที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการจำหน่ายน้ำมัน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลาปิโตรเลียม (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๒๕.๐๐ บาท (สามพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่2/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่2/2566

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2566

 

ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง.pdf

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแปลญัตติ.pdf

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2023 เวลา 11:06 น.

 

หน้า 9 จาก 330

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 56 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)