25 พ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักสำหรับประชาชนที่ติดต่อราชการ พร้อมติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักสำหรับประชาชนที่ติดต่อราชการ พร้อมติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ EB(จ) ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น
 

               ก่อสร้างศาลาที่พักสำหรับประชาชนที่ติดต่อราชการ พร้อมติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง (รายละเอียดตามแบบ เลขที่ ๐๑๐/๒๕๖๓ และแบบอื่นที่กำหนด) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ แหลมใหญ่ก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

 

25 พ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ EB(จ) ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

          ก่อสร้างโรงจอดรถ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๑๑/๒๕๖๓ และแบบอื่นตามที่กำหนด) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมใหญ่ก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๓,๓๓๓.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

26 พ.ย. 63 - บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เฉพาะรายที่สำรวจเพิ่มเติม และ รายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3)

                   อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  2562  มาตรา  30  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  2562 ข้อ 23  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ นั้น

                   บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา  30 และ 34 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  2562  ประกอบกับข้อ 23 – ข้อ 2๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง   จึงขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ภ.ด.ส. 3) เฉพาะรายที่สำรวจเพิ่มเติม และรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  พ.ศ.   2564 ไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงเป็นเวลา   30   วัน   พร้อมทั้งได้จัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบถึงรายการทรัพย์สินของท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งนี้ ขอให้ท่านทำการตรวจสอบรายการข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ภ.ด.ส.3) ดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่ หากตรวจสอบพบว่ามีรายการใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ท่านสามารถเขียนคำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ ตามมาตรา   32    วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 772070 ต่อ 13 หรือจากเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (www.phragnamdang.go.th) ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – เวลา 16.30 น. )

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

 

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.แพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 5 ตำแหน่ง/ 5 อัตรา

ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง , พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และตำแหน่งคนงานทั่วไป

โดยเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ธันวาคม 2563  ในวัน และเวลาราชการ  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักปลัด อบต.แพรกหนามแดง

เลขที่ 9/9  ม.5 ต.แพรกหนามแดง  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 034-772069-70 ต่อ 12

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2020 เวลา 18:08 น.

 

24 พ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องกรองน้ำและถังพักน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้ง (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องกรองน้ำและถังพักน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้ง (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องกรองน้ำและถังพักน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดไม่น้อยกว่าขอบเขตที่กำหนด) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุเจตน์ สร่างกมล (ร้านเจตน์เครื่องกรองน้ำ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 9 จาก 201

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง