18 มิ.ย. 64 - หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกองคลัง และหรือ ส่วนราชการอื่นๆ ในสังกัดฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแล และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ หรือ วัสดุคงทน ตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยได้กำหนดให้ยืมพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ หรือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามนัยแห่งระเบียบข้างต้น

(รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้าย)

 

21 มิ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น พร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น พร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น พร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ จำนวน ๔ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ศุภชัยยางยนต์ จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น

รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (รอบการประเมินครึ่งปีแรก)

 

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ อบต.แพรกหนามแดง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)

ด้วย ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงครามได้ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงคราม ฯ อบต.แพรกหนามแดง จึงขอประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2564  มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปั (2564 -2566) ฉบับปรับปรุงครั้้งที่ 1/2564

ด้วย ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงครามได้ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงคราม ฯ อบต.แพรกหนามแดง จึงขอประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  (2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564  มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 9 จาก 232

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง