31 มี.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัดฯ) ประเภทเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๓๒ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๒-๐๐๑๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัดฯ) ประเภทเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๓๒ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๒-๐๐๑๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๓๒ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๒-๐๐๑๕ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน

                    ๑.  เปลี่ยน DRUM OKI B432 จำนวน ๑ ชุด  
                    ๒.  ค่าบริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ งาน  
                    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๔๖.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

30 มี.ค. 64 - ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง (e-Bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.29-003 สายบ้านคลองคต - บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.๒๙-๐๐๓ สายบ้านคลองคต - บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ถนนสาย สส.ถ.๒๙-๐๐๓ สายบ้านคลองคต - บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64017547360 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๓,๖๑๑,๙๘๕.๑๐ บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทสิบสตางค์)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) โครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง และ เว็บไซต์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)) เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ๓ วันทำการ  นับถัดจากวันที่ประกาศร่าง

(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

 

 

30 มี.ค. 64 - ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง (e-Bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.29-008 สายโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.๒๙-๐๐๘ สายโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64017548931 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๒๗,๓๐๓.๓๕ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามบาทสามสิบห้าสตางค์)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) โครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง และ เว็บไซต์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)) เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ๓ วันทำการ  นับถัดจากวันที่ประกาศร่าง
 

(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2021 เวลา 15:51 น.

 

26 มี.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง รหัสพัสดุ ๐๕๔-๔๙-๐๐๐๓ และรหัสพัสดุ ๐๕๔-๕๙-๐๐๐๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง รหัสพัสดุ ๐๕๔-๔๙-๐๐๐๓ และรหัสพัสดุ ๐๕๔-๕๙-๐๐๐๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน รหัสพัสดุ ๐๕๔-๔๙-๐๐๐๓ จำนวน ๑๒ รายการ จำนวน ๑ งาน 
(รายละเอียดตามใบเสนอราคาซ่อม เลขที่ PPS๒๑๐๐๐๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพีพี พาณิชย์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน รหัสพัสดุ ๐๕๔-๕๙-๐๐๐๖ จำนวน ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน 
(รายละเอียดตามใบเสนอราคาซ่อม เลขที่ PPS๒๑๐๐๐๘
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพีพี พาณิชย์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๗๐.๐๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

26 มี.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพครุภัณฑ์กองช่าง จำนวน ๓ ประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพครุภัณฑ์กองช่าง จำนวน ๓ ประเภท ประกอบด้วย เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๒ สูบ รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๑-๐๐๐๑, เครื่องยนต์ดีเซล รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๔-๐๐๐๒ และเรือกำจัดวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพ เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๒ สูบ ยี่ห้อ Honda รุ่น GXV๖๒๐ รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๑-๐๐๐๑ (ใช้ร่วมกับเรือท้องแบน) จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุเชษฐ บุญลือ (อู่สมบูรณ์การช่าง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อคูโบต้า รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๔-๐๐๐๒ (ใช้ร่วมกับเรือกำจัดวัชพืช) จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุเชษฐ บุญลือ (อู่สมบูรณ์การช่าง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพเรือกำจัดวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ (ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อคูโบต้า) จำนวน ๗ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุเชษฐ บุญลือ (อู่สมบูรณ์การช่าง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 9 จาก 219

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง