9 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               หมึกพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน 

               (๑)  หมึกพิมพ์ OKI C๓๐๑dn (สีดำ) (K)                   จำนวน  ๖  ตลับ ๆ ละ ๑,๖๕๐ บาท
               (๒)  หมึกพิมพ์ OKI C๓๐๑dn (สีฟ้า) (C)                   จำนวน  ๔  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท
               (๓)  หมึกพิมพ์ OKI C๓๐๑dn (สีชมพู) (M)                จำนวน  ๔  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท        
               (๔)  หมึกพิมพ์ OKI C๓๐๑dn (สีเหลือง) (Y)               จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท
               (๕)  หมึกพิมพ์ - สีดำ HP CN๐๕๓AA ๙๓๒XL            จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๑.๒๙๐ บาท 
               (๖)  หมึกพิมพ์ - สีเหลือง HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL       จำนวน  ๔  ตลับ ๆ ละ ๗๔๐ บาท
               (๗)  หมึกพิมพ์ - สีชมพู HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL         จำนวน  ๔  ตลับ ๆ ละ ๗๔๐ บาท
               (๘)  หมึกพิมพ์ - สีฟ้า HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL           จำนวน  ๔  ตลับ ๆ ละ ๗๔๐ บาท  
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๔๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

9 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               หมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ดังนี้

               (๑)  หมึกพิมพ์ OKI B๔๓๒ (สีดำ)                   จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๔,๒๕๐ บาท
               (๒)  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีดำ)             จำนวน  ๗  ตลับ ๆ ละ ๑,๖๕๐ บาท
               (๓)  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีฟ้า)             จำนวน  ๕  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท
               (๔)  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีเหลือง)         จำนวน  ๕  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท
               (๕)  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีชมพู)           จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท        
               (๖)  หมึกพิมพ์ ๑๕A                                   จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๓,๓๕๐ บาท
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๗๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2019 เวลา 16:37 น.

 

7 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายกล้องวงจรปิดอินฟาเรด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง จากที่ทำการ (เดิม) มายังที่ทำการ (ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการย้ายกล้องวงจรปิด อินฟาเรด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง จากที่ทำการ (เดิม) มายังที่ทำการ (ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  

                   จ้างเหมาบริการย้ายกล้องวงจรปิด อินฟาเรด จำนวน 4 เครื่อง รหัสพัสดุ 495-51-0001 ถึง 495-51-0004 พร้อมอุปกรณ์ จากอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 162                  หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง มาติดตั้งบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามจุดติดตั้งดังนี้

                   -  จุดที่ 1  รหัสพัสดุ 495-54-0001      บริเวณมุมขวาของอาคาร หันหน้ากล้องไปยังถนนทางเข้า อบต.แพรกหนามแดง

                   -  จุดที่ 2  รหัสพัสดุ 495-54-0002      บริเวณด้านหน้าอาคาร หันหน้ากล้องไปยังบริเวณประตูทางเข้าอาคารที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง

                   -  จุดที่ 3  รหัสพัสดุ 495-54-0003      บริเวณมุมซ้ายของอาคาร หันหน้ากล้องไปยังด้านหน้าอาคาร

                   -  จุดที่ 4  รหัสพัสดุ 495-54-0004      บริเวณมุมซ้ายของอาคารด้านข้างผนังห้องระหว่างห้องทำงานนายก อบต. และห้องรับรอง หันหน้ากล้องไปยังโรงจอดรถหน้าอาคาร ศพด.ต.แพรกหนามแดง

                   (รายละเอียดตามแผนผังที่ อบต.แพรกหนามแดง และปรับมุมกล้องให้เหมาะสม)

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นางอุษมณีย์  ทองอยู่คง  (ร้านบุญสหะกล้องวงจรปิด)  โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,160 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    ทั้งปวง

 

 

7 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ สำหรับเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง และจัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ สำหรับเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง และจัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. เติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๒ ถัง ๆ ละ ๑๕ ปอนด์ สำหรับถังดับเพลิง รหัสพัสดุ ๔๗๒-๖๑-๐๐๑๐ และ ๔๗๒-๖๑-๐๐๑๑ จำนวน ๒ ถัง ๆ ละ ๖๐๐ บาท (ราคาปอนด์ละ ๔๐ บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สมพล เคมีไฟร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๕ ถัง ๆ ละ ๑๕ ปอนด์ พร้อมน้ำยาดับเพลิง จำนวน ๕ ถัง ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สมพล เคมีไฟร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

5 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติไทย และ ธงตราสัญลักษณ์ สก. เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อธงชาติไทย และ ธงตราสัญลักษณ์ สก. เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   (1) ธงชาติ ขนาด 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 10 ผืน ๆ 40 บาท

                   (2)  ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ วปร. ขนาด 60 x 90 ซม. จำนวน 10 ผืน ๆ ละ 60 บาท

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนิตย์  ศรีสุวรรณ  (ร้านศรีสุวรรณ) โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 9 จาก 132

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง