18 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๒ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๒ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. น้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐ มล. จำนวน ๑๕ ลัง (ลังละ ๔๘ แก้ว) จำนวน ๑๕ ลัง ๆ ละ ๖๕ บาท  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีรศักดิ์ เกิดลมูล (ร้านภัทรธน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๕.๐๐ บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. วัสดุเชื้อเพลิง ประเภทดีเซลหมุนเร็ว (สำหรับเรือฟันหญ้า จำนวน ๓๐ ลิตร, สำหรับรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑๒๐ ลิตร) จำนวน ๑๕๐ ลิตร/litre 
เป็นราคาที่จัดซื้อตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (รายละเอียดตามรายการใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เล่มที่ ๒/๒๕๖๓ เลขที่ ๔๔๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และเล่มที่ ๓/๒๕๖๓ เลขที่ ๔๔๑ - ๔๔๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. วัสดุเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ สำหรับเรือท้องแบน จำนวน ๗๕ ลิตร จำนวน ๗๕ ลิตร/litre 
เป็นราคาที่จัดซื้อตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (รายละเอียดตามรายการใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เล่มที่ ๒/๒๕๖๓ เลขที่ ๔๔๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และเล่มที่ ๓/๒๕๖๓ เลขที่ ๔๔๑ - ๔๔๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๐.๐๐ บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

18 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓ ผืน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓ ผืน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓ ผืน (รายละเอียดตามที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด) โดยเจาะรูตาไก่ ร้อยเชือก จำนวน ๑๓ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๑๖.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

18 มี.ค. 63 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในตำบลแพรกหนามแดง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในตำบลแพรกหนามแดง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทั้งหมดในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) จำนวน ๑,๗๐๐ ตัว และหรือ ตามที่สำรวจสุนัขและแมวได้จริง จำนวน ๑,๗๐๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนวลจันทร์ สีแสงเขียว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

17 มี.ค. 63 - ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีความประสงค์จะ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๒๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เป็นระยะเวลา 3 วันทำการ

(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

 

 

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆ สร้างอาชีพสร้างรายได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยจัดให้มีการสอนและฝึกอบรมอาชีพตามหลักสูตร ดังนี้ 

1. ช่างตัดผม (วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม)

2. วิธีการขายสินค้าออนไลน์ (วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม)

3. อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารที่สมดุล (วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม)

4. อาหารไทยพื้นบ้าน เมนูมัสมั่น-ช่อม่วง/เมนูล่าเตียง-รังไร (อุทยาน ร.2)

5. การทำเกษตรอินทรีย์ (อบจ.สมุทรสงคราม)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการนำทักษะหรือนำความรู้ในการประกอบอาชีพไปใช้ในการพัฒนาให้เกิดรายได้สร้างอาชีพให้ตนเองในการเลี้ยงดูครอบครัวในสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ

จึงขอประชาสัมพันธ์ฺเชิญชวนประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2020 เวลา 10:16 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 9 จาก 157

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง