4 พ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ ส่วนราชการ ภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ ส่วนราชการ ภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

(รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้าย)

 

25 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพของเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกล (ชนิดไร้สาย) ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๑๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพของเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกล (ชนิดไร้สาย) ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๑๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงฯ จำนวน ๑๑ จุด (รายละเอียดตามเอกสารใบเสนอราคาแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน  ดังนี้

                (๑)  เปลี่ยนซีพียูรับคำสั่งและเข้ารหัสเครื่องรับวิทยุชนิดไร้สาย จำนวน ๓ ตัว ๆ ละ ๖,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับซ่อมเปลี่ยนในโซนที่ ๕ (รหัสพัสดุ ๔๗๑-๔๗-๐๐๐๕), โซนที่ ๑๖ (รหัสพัสดุ ๔๗๑-๕๒-๐๐๑๖) และโซนที่ ๑๙ (รหัสพัสดุ ๔๗๑-๕๒-๐๐๑๙)
                (๒)  เปลี่ยนโวลลุ่มสำหรับเพิ่มหรือลดเสียง ประกอบอยู่ภายในเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย จำนวน ๖ ตัว ๆ ละ ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) สำหรับซ่อมเปลี่ยนในโซนที่ ๕ (รหัสพัสดุ ๔๗๑-๔๗-๐๐๐๕), โซนที่ ๑๓ (รหัสพัสดุ ๔๗๑-๔๙-๐๐๑๓), โซนที่ ๑๖ (รหัสพัสดุ ๔๗๑-๕๒-๐๐๑๖), โซนที่ ๑๙ (รหัสพัสดุ ๔๗๑-๕๒-๐๐๑๙), โซนที่ ๒๐ (รหัสพัสดุ ๔๗๑-๕๒-๐๐๒๐) และโซนที่ ๔๑ (รหัสพัสดุ ๔๗๑-๕๔-๐๐๔๑)
                (๓)  เปลี่ยนว๊อยลำโพง จำนวน ๓ ตัว ๆ ละ ๓๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๕๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) สำหรับซ่อมเปลี่ยนในโซนที่ ๒๖ (รหัสพัสดุ ๔๗๑-๕๓-๐๐๒๖)
                (๔)  เปลี่ยนฟิวส์จ่ายไฟ จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๑๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สำหรับซ่อมเปลี่ยนในโซนที่ ๔๗ (รหัสพัสดุ ๔๗๑-๕๔-๐๐๔๗)
                พร้อมบริการตรวจเช็คระบบ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอ มีเดียอินโนเวชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

23 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิกฯ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๒-๕๙-๐๐๐๑ โดยเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๒-๕๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจสอบและตรวจเช็คการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามอายุการใช้งาน จำนวน ๒๒ รายการ (ตามรายละเอียดใบเสนอราคาแจ้งซ่อม) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์ เซลส์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๖๒.๘๗ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 เมษายน 2018 เวลา 14:13 น.

 

รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

อบต.แพรกหนามแดง เปิดรับสมัครเลือกสรรฯพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ได้แก่ 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 3. คนงานทั่วไป

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2561 - 9 พ.ค. 2561 ในวัน และเวลาราชการ

รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-772069-70

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018 เวลา 17:22 น.

 

20 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ในตู้ควบคุมไฟฟ้สาธารณะ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ในตู้ควบคุมไฟฟ้สาธารณะ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. เบรกเกอร์ ขนาด ๖๓ แอมป์ จำนวน ๖ ตัว ๆ ละ ๗๙๕ บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รุ่งเรืองการไฟฟ้า (2017) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๗๐.๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. แมคเนติก ขนาด ๓๒ แอมป์ ๒๒๐ โวลท์ จำนวน ๖ ตัว ๆ ละ ๖๖๐ บาท (หกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รุ่งเรืองการไฟฟ้า (2017) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๖๐.๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. สวิทซ์แสงแดด ขนาด ๓ แอมป์ จำนวน ๑๒ ตัว ๆ ละ ๒๒๐ บาท (สองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รุ่งเรืองการไฟฟ้า (2017) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๔๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. สายไฟฟ้า THW ขนาด ๑ x ๑๐ มม. จำนวน ๒๐ เมตร ๆ ละ ๒๖ บาท (ยี่สิบหกบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รุ่งเรืองการไฟฟ้า (2017) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑๑,๘๙๐  บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 9 จาก 101

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง