14 พ.ย. 62 - ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ฯ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง กำหนด โดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามคำสั่ง อบต.แพรกหนามแดง ที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phragnamdang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๗๗๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ

(รายละเอียดปรากฎตามประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ แนบท้าย)

 

 

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

(1) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

(2) คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

(3) สรุุปคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

(4) รวมกฏหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

11 พ.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดตามสภาพ ของรถส่วนกลาง อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๒ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดตามสภาพ ของรถส่วนกลาง อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๒ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สส. รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย อร่ามเรือง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของรถอีแต๋น รหัสพัสดุ ๐๒๖-๔๓-๐๐๐๑ จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย อร่ามเรือง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๑๕.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
             รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๔,๐๕๐  บาท  (สี่พันห้าสิบบาทถ้วน)

 

 

8 พ.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด ๔๘๐๐๐ บีทียู รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด ๔๘๐๐๐ บีทียู รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนรูมควบคุมอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน Eminent ขนาด ๔๘๐๐๐ บีทียู รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๕ จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งบริเวณห้องประชุม ที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางศิริพร แสงอุกรณ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) (ร้านสามารถอีเล็คทริค) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๔๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

7 พ.ย. 62 - ประชาสัมพันธ์แนบทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการชำระภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นวันเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบกับกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 6 ฉบับ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤศจิกายน 2019 เวลา 18:25 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 9 จาก 143

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง