ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประกาศ อบต.แพรกหนามแดง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)

ประกาศ อบต.แพรกหนามแดง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)

Attachments:
Download this file (Image150923063835.pdf)Image150923063835.pdf[ ]496 Kb
 

11 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (safe-t-cut) พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มอก. ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (safe-t-cut) พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มอก. ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (safe-t-cut) พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มอก. ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๑ ตู้ พร้อมค่าแรงและค่าบริการ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสากล กุลหอม (ร้านสากล การไฟฟ้า) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

11 ก.ย. 66 - เปลี่ยนแปลงข้อความในประกาศประชาสัมพันธ์จ้างเหมาเก็บกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๖ คลอง

                    ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาเก็บกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๖ คลอง (คลองปลัดสังวาลย์ หมู่ที่ ๑, คลองตาเพิ่ม คลองสะพานหัน หมู่ที่ ๒, คลองมอญ คลองต้นนุ่น คลองตาเรือง หมู่ที่ ๔) ตำบลแพรกหนามแดง มีวัชพืชและผักตบความยาวรวม ๓,๒๕๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตัน โดยใช้เครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นั้น

                   เนื่องจาก มีข้อมูลผิดพลาดในการพิมพ์เอกสารในย่อหน้าแรกในบรรทัดสุดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรหนามแดง จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงข้อความจาก “ภายในวันที่ 6 กันยายน 2566” เป็น “ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566” นอกนั้นคงเดิม

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 กันยายน 2023 เวลา 09:18 น.

 

8 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ป้ายผ้าไวนิลพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๒.๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

7 ก.ย. 66 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ จ้างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางบก (กระจกโค้งสะท้อน) จำนวน ๔ จุด ในเขตตำบลแพรกหนามแดงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการ จ้างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางบก (กระจกโค้งสะท้อน) จำนวน ๔ จุด ในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (เลขที่โครงการ : 66089588413) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 7/2566               ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เป็นเงินงบประมาณโครงการชุมชนกองทุนไฟฟ้าตามมาตรา 93(3) ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสงคราม 1 เป็นจำนวนวงเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าบาทถ้วน) กับผู้รับจ้างราย นายปราโมทย์ น้ำเงิน  ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 8 กันยายน 2566 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐  ในวันและเวลาราชการ  หรือทาง  E_mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 3 จาก 330

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 75 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)