11 ธ.ค. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61127106804

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments:
Download this file (611214099991 (11-12-61).pdf)611214099991 (11-12-61).pdf[ ]75 Kb
 

11 ธ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) เพื่อใช้ในกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) เพื่อใช้ในเพื่อใช้ในกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 2)  ในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   น้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) ปริมาตรสุทธิ 220 มล. จำนวน 8 ลัง ๆ ละ 65 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีรศักดิ์ เกิดลมูล  (ร้านภัทรธน) โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  520 บาท (ห้าร้อยยี่สิบ-   บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

11 ธ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ประกาศแนบท้าย)

 

7 ธ.ค. 61 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561   
(ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

 

7 ธ.ค. 61 - ราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ในการประเมินค่ารายปี เพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2536 เห็นชอบมาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามคณะกรรมการ ป.ป.ป. ในขณะนั้น เสนอ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0307/ว 2393 ลงวันที่ 10 กันยายน 2536 เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองประเมินค่ารายปีองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มีมติกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาประเมินค่ารายปีของผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ในการประเมินค่ารายปีเพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2018 เวลา 17:45 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 3 จาก 106

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง