9 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

               (๑)  หมึกพิมพ์ - สีดำ  ยี่ห้อ brother รุ่น LC๓๖๑๗BK           จำนวน  ๖  ตลับ ๆ ละ ๔๒๐ บาท
               (๒)  หมึกพิมพ์ - สีชมพู  ยี่ห้อ brother รุ่น LC๓๖๑๗BK         จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๔๒๐ บาท
               (๓)  หมึกพิมพ์ - สีฟ้า  ยี่ห้อ brother รุ่น LC๓๖๑๗BK           จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๔๒๐ บาท 
               (๔)  หมึกพิมพ์ - สีเหลือง  ยี่ห้อ brother รุ่น LC๓๖๑๗BK       จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ๔๒๐ บาท    
               (๕)  หมึกพิมพ์ OKI B๔๓๒ (สีดำ)                                     จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ๔,๒๕๐ บาท
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

 

 

9 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

               (๑)  หมึกพิมพ์ - สีดำ  ยี่ห้อ brother รุ่น LC๓๖๑๗BK           จำนวน  ๖  ตลับ ๆ ละ ๔๒๐ บาท
               (๒)  หมึกพิมพ์ - สีชมพู  ยี่ห้อ brother รุ่น LC๓๖๑๗BK         จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๔๒๐ บาท
               (๓)  หมึกพิมพ์ - สีฟ้า  ยี่ห้อ brother รุ่น LC๓๖๑๗BK           จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๔๒๐ บาท 
               (๔)  หมึกพิมพ์ - สีเหลือง  ยี่ห้อ brother รุ่น LC๓๖๑๗BK       จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ๔๒๐ บาท    
               (๕)  หมึกพิมพ์ OKI B๔๓๒ (สีดำ)                                     จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ๔,๒๕๐ บาท
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2019 เวลา 11:09 น.

 

9 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               หมึกพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน 

               (๑)  หมึกพิมพ์ OKI C๓๐๑dn (สีดำ) (K)                   จำนวน  ๖  ตลับ ๆ ละ ๑,๖๕๐ บาท
               (๒)  หมึกพิมพ์ OKI C๓๐๑dn (สีฟ้า) (C)                   จำนวน  ๔  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท
               (๓)  หมึกพิมพ์ OKI C๓๐๑dn (สีชมพู) (M)                จำนวน  ๔  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท        
               (๔)  หมึกพิมพ์ OKI C๓๐๑dn (สีเหลือง) (Y)               จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท
               (๕)  หมึกพิมพ์ - สีดำ HP CN๐๕๓AA ๙๓๒XL            จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๑.๒๙๐ บาท 
               (๖)  หมึกพิมพ์ - สีเหลือง HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL       จำนวน  ๔  ตลับ ๆ ละ ๗๔๐ บาท
               (๗)  หมึกพิมพ์ - สีชมพู HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL         จำนวน  ๔  ตลับ ๆ ละ ๗๔๐ บาท
               (๘)  หมึกพิมพ์ - สีฟ้า HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL           จำนวน  ๔  ตลับ ๆ ละ ๗๔๐ บาท  
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๔๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

9 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               หมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ดังนี้

               (๑)  หมึกพิมพ์ OKI B๔๓๒ (สีดำ)                   จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๔,๒๕๐ บาท
               (๒)  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีดำ)             จำนวน  ๗  ตลับ ๆ ละ ๑,๖๕๐ บาท
               (๓)  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีฟ้า)             จำนวน  ๕  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท
               (๔)  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีเหลือง)         จำนวน  ๕  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท
               (๕)  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีชมพู)           จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท        
               (๖)  หมึกพิมพ์ ๑๕A                                   จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๓,๓๕๐ บาท
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๗๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2019 เวลา 16:37 น.

 

7 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายกล้องวงจรปิดอินฟาเรด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง จากที่ทำการ (เดิม) มายังที่ทำการ (ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการย้ายกล้องวงจรปิด อินฟาเรด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง จากที่ทำการ (เดิม) มายังที่ทำการ (ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  

                   จ้างเหมาบริการย้ายกล้องวงจรปิด อินฟาเรด จำนวน 4 เครื่อง รหัสพัสดุ 495-51-0001 ถึง 495-51-0004 พร้อมอุปกรณ์ จากอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 162                  หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง มาติดตั้งบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามจุดติดตั้งดังนี้

                   -  จุดที่ 1  รหัสพัสดุ 495-54-0001      บริเวณมุมขวาของอาคาร หันหน้ากล้องไปยังถนนทางเข้า อบต.แพรกหนามแดง

                   -  จุดที่ 2  รหัสพัสดุ 495-54-0002      บริเวณด้านหน้าอาคาร หันหน้ากล้องไปยังบริเวณประตูทางเข้าอาคารที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง

                   -  จุดที่ 3  รหัสพัสดุ 495-54-0003      บริเวณมุมซ้ายของอาคาร หันหน้ากล้องไปยังด้านหน้าอาคาร

                   -  จุดที่ 4  รหัสพัสดุ 495-54-0004      บริเวณมุมซ้ายของอาคารด้านข้างผนังห้องระหว่างห้องทำงานนายก อบต. และห้องรับรอง หันหน้ากล้องไปยังโรงจอดรถหน้าอาคาร ศพด.ต.แพรกหนามแดง

                   (รายละเอียดตามแผนผังที่ อบต.แพรกหนามแดง และปรับมุมกล้องให้เหมาะสม)

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นางอุษมณีย์  ทองอยู่คง  (ร้านบุญสหะกล้องวงจรปิด)  โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,160 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    ทั้งปวง

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 3 จาก 126

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง