6 ก.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน (สนง.ปลัด) จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

                - กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ (สีขาว) ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๓๐ รีม 
                - ธงชาติไทย ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม. จำนวน ๑๒ ผืน
                - ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม.  จำนวน ๑๒ ผืน
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๕๐.๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

3 ก.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๒๑ รายการ และหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน จำนวน ๕ ชุด ๆ ละ ๔ เล่ม สำหรับเด็กเล็ก ศพด.ต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๒๑ รายการ และหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน จำนวน ๕ ชุด ๆ ละ ๔ เล่ม สำหรับเด็กเล็ก ศพด.ต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. สื่อการเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) จำนวน ๒๑ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน (ฝึกพัฒนาการด้านร่างกาย, อารมณ์จิตใจ,สังคม และสติปัญญา) จำนวน ๕ ชุด (ชุดละ ๔ เล่ม) จำนวน ๕ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศึกษาภัณฑ์สมุทรสงคราม (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

26 ส.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.๒๙-๐๐๓ สายบ้านคลองคต - บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.๒๙-๐๐๓ สายบ้านคลองคต - บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017547360)  โดยดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม-บ่อ, ปรับระดับเชิงลาดสะพานท่อ และปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 4 ซม. ระยะทาง 2,780 เมตร และขยายไหล่ทาง พื้นที่ 60 ตารางเมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,180 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 014/2563 และแบบอื่นที่กำหนด จำนวน 1 โครงการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการช่าง 1993  โดย นายชนาภณ  อังกูรจารุชัย ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2564  และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 นั้น

                   บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการช่าง 1993  ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 30 สิงหาคม 25464 เวลา 10.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ประชาสัมพันธ์ รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำคู่มือ “รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายควบคุมอาคาร” ในการจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2564 เพื่อมอบให้กับประชาชนและใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้ทุกภาคส่วน เกิดความรู้ ความเข้าใจกฎหมายดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามลิ้ง

 

10 ส.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) ประเภทเรือท้องแบน ชนิดแสตนเลส พร้อมอุปกรณ์และเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ จำนวน ๒ ลำ (รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) ประเภทเรือท้องแบน ชนิดแสตนเลส พร้อมอุปกรณ์และเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ จำนวน ๒ ลำ (รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เรือท้องแบน ชนิดสแตนเลส เกราด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๕.๐๐ x ๐.๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประจำเรือ และเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า จำนวน ๒ ลำ (รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด) จำนวน ๒ ลำ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสราวุธ เกตุราม (ร้านพับเรือ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๘๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 3 จาก 232

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง