ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ค.) ประจำปี 2561

อบต.แพรกหนามแดง ขอประกาศผลการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรร มาสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ค.)

ในวันที 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม อบต.แพรกหนามแดง

 

31 ต.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จำนวน ๑๔๐ วัน) (ภาคเรียนที่ ๒๒๕๖๐) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จำนวน ๑๔๐ วัน) (ภาคเรียนที่ ๒๒๕๖๐) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                    ๑. นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน ชนิดถุง ระยะเวลาจำนวน ๙๐ วัน ๆ ละ ๑๒๙ ถุง เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๖๑๐ ถุง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๓๙๓.๘๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                    ๒. นมพร้อมดื่ม U.H.T ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน ชนิดกล่อง จำนวน ๑๒๙ คน ๆ ละ ๕๐ วัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖,๔๕๐ กล่อง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๔๓๙.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

30 ต.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 140 วัน) (ภาคเรียนที่ 2/2560) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ภาคเรียนที่  2/2560)  สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๑๔๐ วัน (ช่วงเปิดเทอม ๑๐๐ วัน และช่วงปิดเทอม ๔๐ วัน) และสำหรับเด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๑๔๐ วัน (ช่วงเปิดเทอม ๑๐๐ วัน และช่วงปิดเทอม ๔๐ วัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,832.80 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) กับ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. ในการซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กับองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ในภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

 

16 ต.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า รหัสพัสดุ 018-60-0001 หมายเลขทะเบียน กต – 120 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า รหัสพัสดุ 018-60-0001 หมายเลขทะเบียน กต – 120 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   โครงการ จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า รหัสพัสดุ 018-60-0001 หมายเลขทะเบียน กต – 120 สมุทรสงคราม  จำนวน 3 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,745 บาท ได้รับส่วนลดค่าอะไหล่ 30% เป็นจำนวนเงิน 523.50 บาท คงเหลือเป็นเงินที่จ่ายทั้งสิ้น 1,221.50 บาท   (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

20 ต.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ครั้งที่ 1) ประเภทกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2)  จำนวน 7  จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน  16 ตัว  (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด หรือ CCTV กำหนด) จำนวน 1 โครงการ  โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานปลัด งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายค้างจ่าย) จาก บริษัท เอสพีที ซีเคียวริเทค จำกัด  ผู้ขาย ซึ่งมีรายละเอียดตามสัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นจำนวนวงเงินจัดซื้อทั้งสิ้น 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 20 ตุลาคม 2560  สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในวันที่ 18 ธันวาคม 2560

                   บัดนี้  บริษัท เอสพีที ซีเคียวริเทค จำกัด  ผู้ขาย  ได้ทำหนังสือแจ้งนัดหมายขอส่งมอบอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 แจ้งกำหนดเวลาส่งมอบอุปกรณ์ รายละเอียดตามสัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 162 หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุดังกล่าว ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2017 เวลา 11:48 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 3 จาก 83

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้117
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้113
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้866
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว847
mod_vvisit_counterเดือนนี้1950
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4555
mod_vvisit_counterทั้งหมด162805

We have: 73 guests, 2 bots online
ไอพี: 54.221.76.68
วันนี้: ธ.ค. 16, 2017

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 75 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง