กฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

          วันที่ 7 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงจำนวน 2 เรื่อง ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562​ และ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562​ ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ลงนามโดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
          
สำหรับ กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562​ มีสาระสำคัญว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้งดเบี้ยปรับภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัด ตามกฎหมาย ข้อ 2 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่จะของดเบี้ยปรับยื่นคำร้องเป็นหนังสือ พร้อมด้วยสำเนาเอกสาร หรือหลักฐานที่ออกโดยศาลหรือหน่วยงานที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีภาษีนั้น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเห็นว่าเป็นเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้อง ให้มีคำสั่งงดเบี้ยปรับ ข้อ 3 การงดเบี้ยปรับตามข้อ 2 ให้มีผลนับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย มีคำสั่งยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง แล้วแต่กรณี กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้การงดเบี้ยปรับมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
          
ด้าน กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 หมวดได้แก่ หมวด 1 การคำนวณมูลค่าที่ดิน หมวด 2 การคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง และหมวดที่ 3 การคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด

  ทั้งนี้ กฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษารวมแล้วทั้งสิ้นจำนวน 11 ฉบับ ประกอบด้วย

  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล

  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

  • กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

  • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

  • กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562​

  • กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ. 2562

  • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562​​

  • กฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562​

  • กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562​

  • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562​

 

8 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนกระทะล้อยางรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ขอบ ๙.๐๐ ? ๒๐ สำหรับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-๑๖-๐๐๐๑ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อพร้อมเปลี่ยนกระทะล้อยางรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ขอบ ๙.๐๐ ? ๒๐ สำหรับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-๑๖-๐๐๐๑ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กระทะล้อรถบรรทุก ขนาด ๙.๐๐ - ๒๐ พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๒ ชุด จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๒,๘๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ่นายสุธี จิวมงคลชัย (ร้านธีรชัยยางยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

7 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่อบริการจัดเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่อบริการจัดเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ประกอบอาหารคาว ประเภทก๋วยจั๊บ พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (น้ำอัดลม - น้ำหวาน) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชุด จำนวน ๑๐๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางมณฑา ชูโชติ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ขนมปังโดนัท จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชิ้น จำนวน ๑๐๐ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางมณฑา ชูโชติ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

6 ม.ค. 63 - ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภป.1) ประจำปี 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีความประสงค์แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินและผู้ประกอบการค้าในเขตท้องที่ ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.๑) และชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหนังสือแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการฯ และประกาศฯ แนบท้าย)

Attachments:
Download this file (Scan0006.pdf)Scan0006.pdf[ ]626 Kb
 

6 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) ขอบยาง ๒๐ นิ้ว (๙.๐๐-๒๐) พร้อมบริการเปลี่ยนและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จำนวน ๑๐ ชุด สำหรับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อยางรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) ขอบยาง ๒๐ นิ้ว (๙.๐๐-๒๐) พร้อมบริการเปลี่ยนและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จำนวน ๑๐ ชุด สำหรับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ยางรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (ยางนอก-ใน)ขอบยางขนาด ๒๐ นิ้ว (๙.๐๐ - ๒๐) พร้อมบริการเปลี่ยนและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ (ยางหน้า) จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๘,๘๐๐ บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุธี จิวมงคลชัย (ร้านธีรชัยยางยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ยางรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (ยางนอก-ใน) ขอบยางขนาด ๒๐ นิ้ว (๙.๐๐ - ๒๐) พร้อมบริการเปลี่ยน (ยางหลัง) จำนวน ๘ ชุด ๆ ละ ๗,๘๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุธี จิวมงคลชัย (ร้านธีรชัยยางยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๔๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 3 จาก 143

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง