ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒,๐๐๐ โด๊ส พร้อมบัตรและเหรียญ และวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับใช้งาน จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒,๐๐๐ โด๊ส พร้อมบัตรและเหรียญ และวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับใช้งาน จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมป้ายแขวนคอและใบรับรอง (บัตรสีเหลือง) สำหรับการฉีดวัคซีน (๑ โด๊ส/ขวด) จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคาที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  และรวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. เข็มฉีดยาใต้ผิวหนัง เบอร์ ๒๓ จำนวน ๒๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. เข็มฉีดยาใต้ผิวหนัง เบอร์ ๑๘ จำนวน ๖ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๐.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. ถุงมือสำหรับตรวจทางการแพทย์หรือไม่เกี่ยวกับการศัลยกรรม สีขาว แบบมีแป้ง เบอร์ M จำนวน ๖ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

27 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับเป็นวัสดุเชื้อเพลิงเติมเครื่องพ่นหมอกควันของ อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๘๐ ลิตร เพื่อใช้สำหรับดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับเป็นวัสดุเชื้อเพลิงเติมเครื่องพ่นหมอกควันของ อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๘๐ ลิตร เพื่อใช้สำหรับดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖  นั้น
               น้ำมันเบนซิน สำหรับเป็นวัสดุเชื้อเพลิงเติมเครื่องพ่นหมอกควันของ อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๘๐ ลิตร/litre ๆ ละ ๔๓.๘๒ บาท (ราคาตามท้องตลาด)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลาปิโตรเลียม (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๕.๖๐ บาท (สามพันห้าร้อยห้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

15 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ รายการ (ตามรายการแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ

                    ๑. ใบตัดเหล็ก ขนาด ๔ นิ้ว (อย่างดี) ยี่ห้อ makita จำนวน ๒๐ ใบ  
                    ๒. ใบขัดเหล็กกระดาษทรายซ้อน ขนาด ๔ นิ้ว หลังอ่อน ยี่ห้อ SUMO จำนวน ๑๐ ใบ  
                    ๓. ใบขัดเหล็กอย่างหนา ยี่ห้อ SUMO จำนวน ๑๒ ใบ  
                    ๔. โครงเหล็กตัดเหล็ก พร้อมใบตัดเหล็ก ขนาด ๑๒ นิ้ว ยี่ห้อ SOLO จำนวน ๑ ชุด  
                    ๕. เชือกหูกระบอก ขนาด ๓ มม. จำนวน ๖ ม้วน (ม้วน/กิโลกรัม) 
                    ๖. ตะปู ๓ นิ้ว ขนาด ๓*๑๐ มม. แบบผอม จำนวน ๑ กล่อง (๑๘ กิโลกรัม)  
                    ๗. ตะปู ๔ นิ้ว ขนาด ๔*๗ มม. จำนวน ๕ กิโลกรัม  
                    ๘. ตะปู ๒ นิ้ว ขนาด ๒*๑๓ มม. จำนวน ๑ กล่อง (๑๘ กิโลกรัม)  
                    ๙. ตะปู ๑.๕ นิ้ว ขนาด ๑๔ มม. จำนวน ๕ กิโลกรัม  
                    ๑๐. ข้อต่อตรง PB dia ขนาด ๕๐*๑๕๐ มม. จำนวน ๑๒ ตัว  
                    ๑๑. กาวทาท่อ PVC ขนาด ๒๕๐ กรัม จำนวน ๓ กระป๋อง  
                    ๑๒. คีมปากจระเข้ ขนาด ๘ นิ้ว ยี่ห้อ Hafele จำนวน ๒ ตัว  
                    ๑๓. สีสเปรย์ สีแดง จำนวน ๑๒ กระป๋อง  
             ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จริงใจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 15:57 น.

 

15 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ (กองช่าง) สำหรับเครื่องตัดหญ้า และ เครื่องเรือยนต์ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ (กองช่าง) สำหรับเครื่องตัดหญ้า และ เครื่องเรือยนต์ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ (กองช่าง) สำหรับเครื่องตัดหญ้า และ เครื่องเรือยนต์ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามรายการแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ

                    ๑.  สกรูหัวเหลี่ยมดำตัดหญ้า+หัว+แหวน เบอร์ ๑๐ จำนวน  ๓๐  ชุด (๖ ตัว/ชุด)  
                    ๒.  จานใบมีดตัด เกรดเอ สีดำ ขนาด ๙.๕ นิ้ว จำนวน ๑๕ จาน  
                    ๓.  ใบจักรเรือหางยาว ยี่ห้อ KKK ขนาด ๙.๕ นิ้ว จำนวน ๕ ใบ  
                    ๔.  ใบจักรเรือหางยาว ยี่ห้อ KKK ขนาด ๘.๕ นิ้ว จำนวน ๑๐ ใบ  
                    ๕.  สายคันเร่งเรือ ยาว ๓.๗ เมตร จำนวน ๖ อัน  
                    ๖. บูชหางเรือ ชนิดได้ ๓/๔ ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๙ อัน  
                    ๗. สายสะพานเครื่องตัดหญ้า บ่าคู่ ยี่ห้อ Kendo จำนวน ๖ ตัว  
                    ๘. ตะไบเหล็กอินเดีย ยาว ๑๑ นิ้ว จำนวน ๔ ใบ  
                    ๙. ใบมีดตัดหญ้า ยี่ห้อโรบิ้น (ชุดละ ๓ ใบ)  จำนวน ๑๐ ชุด  
            ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จริงใจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 15:00 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 3 จาก 305

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง