ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยรายได้

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (มาตรการฯ) 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:39 น.

 

5 พ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ (ไนโตร) สีแดง พร้อมข้อต่อทองเหลืองหัว-ท้าย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ (ไนโตร) สีแดง พร้อมข้อต่อทองเหลืองหัว-ท้าย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ (ไนโตร) สีแดง พร้อมข้อต่อทองเหลืองหัว-ท้าย จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามที่กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

               - สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด  
               - สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๓๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด  
               ผลิตจากเส้นยางพีวีซี ไนโตร หนา ๓ ชั้น มีความทนทานต่อแรงดันน้ำสูง พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ๒.๕ นิ้ว  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส แอนด์ เอส เซฟตี้ เคมีคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๗๘๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

1 พ.ค. 63 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โครงการจ้างปรับปรุงหลังคา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (เลขที่โครงการ : 63047145898) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 006/2562  จำนวน 1 โครงการ กับ  นายวัชระ แก้วเม้า ผู้รับจ้าง ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2563  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  เป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563  และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดปรากฏตามใบสั่งจ้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ปรับปรุงหลังคาอาคาร ศพด.ต.แพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๖/๒๕๖๒ ที่กำหนด) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวัชระ แก้วเม้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

29 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร สำหรับมอบสิ่งของบริจาคให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระดบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในเขตพื้นที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร สำหรับมอบสิ่งของบริจาคให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระดบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามแบบข้อความที่กำหนด) จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๒.๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 เมษายน 2020 เวลา 13:25 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 3 จาก 157

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง