ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1 พ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

              จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๑ งาน รายละเอียดตามใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้
                    ๑.  เปลี่ยนโช้คอัพหลัง จำนวน ๒ ต้น  
                    ๒.  เปลี่ยนเพลาโบกี้ จำนวน ๒ ท่อน  
                    ๓.  เปลี่ยนบู๊ชเพลาโบกี้ Isuzu แท้ จำนวน ๒ ตัว  
                    ๔.  เปลี่ยนซิลเพลาโบกี้ จำนวน ๒ ตัว  
                    ๕.  เปลี่ยนแหวนรองใน จำนวน ๒ ตัว  
                    ๖.  เปลี่ยนแผ่นซิม จำนวน ๒๐ ตัว  
                    ๗.  เปลี่ยนน๊อตขันเพลาโบกี้ จำนวน ๔ ตัว  
                    ๘.  เปลี่ยนจารบี จำนวน ๑ กระป๋อง 
                    ๙.  เปลี่ยนลูกหมาก จำนวน ๑๒ ลูก  
                    ๑๐.  เปลี่ยนแผ่นปิดหลังเพลาโบกี้ พร้อมน๊อตยึด จำนวน ๑ ชุด  
                    ๑๑.  ค่าแรงและค่าบริการอัดเปลี่ยนเพลาโบกี้ เปลี่ยนบูช จำนวน ๑ งาน  
                    ๑๒.  ค่าแรงและค่าบริการอัดเปลี่ยนลูกหมาก จำนวน ๖ ก้าน  
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายถา์พร ยินดี (อู่ประชา) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๒๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

31 ต.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๑๑ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) จำนวน ๑๓๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๑๑ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) จำนวน ๑๓๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ประกอบอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามหลักโภชนาการให้มีปริมาณและคุณภาพตามหลักวิชาการที่ผู้มีอาชีพพึงกระทำ วันละ ๑๑ คน ๆ ละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๓๐ วันทำการ (วันทำการละ ๒๓๑ บาท) จำนวน ๑ งาน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และหรือ  ตามจำนวนวันจริงที่เปิดการเรียนการสอน และหรือ มีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในวาระ หรือ โอกาสต่างๆ  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางแถม อมศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๓๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

31 ต.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔๐ วัน (เปิดภาคเรียน ๑๐๐ วันทำการ, ปิดภาคเรียน ๔๐ วัน) ฯ

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔๐ วัน (เปิดภาคเรียน ๑๐๐ วันทำการ, ปิดภาคเรียน ๔๐ วัน) สำหรับเด็กนักเรียนฯ จำนวน ๑๖๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ชนิดถุง จำนวน ๑๔,๖๗๐ ถุง/bag จำนวน ๙๐ วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖) 
สำหรับสถานศึกษา จำนวน ๓ แห่ง ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๔, โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๔ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๕๒๘.๖๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. นมพร้อมดื่ม U.H.T. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน ๘,๑๕๐ กล่อง/box จำนวน ๕๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 
สำหรับสถานศึกษา จำนวน ๓ แห่ง ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๔, โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๔ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๗๓๓.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

27 ต.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) ประเภทชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ใช้ตรวจหาสารเสพติดประเภทยาบ้า ยาไอซ์ (แมทแอมเฟตามีน) แบบหยด จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) ประเภทชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ใช้ตรวจหาสารเสพติดประเภทยาบ้า ยาไอซ์ (แมทแอมเฟตามีน) แบบหยด จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ใช้ตรวจหาสารเสพติดประเภทยาบ้า ยาไอซ์ (แมทแอมเฟตามีน) แบบหยด จำนวน ๑๐๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

บริษัท สนันตน์รัชต์ กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

Attachments:
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]5287 Kb
 

หน้า 3 จาก 293

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง