ตรวจรับพัสดุ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 17 พ.ย.66 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายฯ กองคลัง 13702
2 18 ต.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 15549
3 12 ต.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลอง จำนวน 3 แห่งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 15906
4 26 ก.ย. 66 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการจ้างเหมาดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน 6 คลองฯ อบต.แพรกหนามแดง 18207
5 20 ก.ย. 66 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จ้างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางบก (กระจกโค้งสะท้อน) จำนวน ๔ จุด ในเขตตำบลแพรกหนามแดงฯ อบต.แพรกหนามแดง 5453
6 23 ส.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงป้ายหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ (หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 5 ป้าย 5 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 18290
7 7 ส.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย (รายละเอียดตามข้อกำหนด) จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด ตามแผนผังที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 19667
8 10 ก.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 14627
9 29 ก.ย. 65 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) สำหรับการโครงการจ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ฯ อบต.แพรกหนามแดง 166
10 20 ก.ย. 65 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง สำหรับการโครงการจ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อบต.แพรกหนามแดง 125
11 20 ก.ย. 65 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการจ้างเหมาดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน 9 คลอง อบต.แพรกหนามแดง 126
12 25 ม.ค. 65 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.๒๙-๐๐๘ สายโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 254
13 26 ส.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.๒๙-๐๐๓ สายบ้านคลองคต - บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 352
14 25 พ.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 385
15 31 มี.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พัก สำหรับประชาชนที่ติดต่อราชการ พร้อมติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 401
16 18 มี.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสาย สส.ถ.29-007 สายบ้านสะพานหัน – สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 295
17 19 ก.พ. 64 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุม อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อบต.แพรกหนามแดง 488
18 17 ก.พ. 64 - ประชาสัมพันธ์ตรวรรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 193
19 16 ก.พ. 64 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุม อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ อบต.แพรกหนามแดง 371
20 20 ม.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายซอยในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 4 ป้าย พร้อมติดตั้งตามจุดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 450

หน้า 1 จาก 4

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)