ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 22 ก.ย. 66 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 350
2 7 ก.ย. 66 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ จ้างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางบก (กระจกโค้งสะท้อน) จำนวน ๔ จุด ในเขตตำบลแพรกหนามแดงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 1177
3 7 ก.ย. 66 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลอง จำนวน ๓ แห่งฯ (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง ที่ ๐๐๓/๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 1155
4 6 ก.ย. 66 - ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาเก็บกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๖ คลองฯ โดยใช้เครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 36
5 10 ก.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน สำหรับการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย (รายละเอียดตามข้อกำหนด) จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด ตามแผนผังที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3588
6 27 มิ.ย. 66 - ประชาสัมพันธ์จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4269
7 22 มิ.ย. 66 - ประชาสัมพันธ์จ้างปรับปรุงป้ายหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ (หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 5 ป้าย 5 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 82
8 31 มี.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดงฯ (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66) อบต.แพรกหนามแดง 51
9 16 ธ.ค. 65 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสำหรับงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑,๒,๕ ตำบลแพรกหนามแดงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 73
10 30 พ.ย. 65 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 126
11 5 ก.ย. 65 - - แก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2565 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 อบต.แพรกหนามแดง 54
12 25 ส.ค. 65 - แก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2565 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 อบต.แพรกหนามแดง 46
13 22 ส.ค. 65 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการจ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ และแบบอื่นที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 105
14 17 ส.ค. 65 - ประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน 9 คลอง หมู่ที่ 1,2,3,6 ตำบลแพรกหนามแดงฯ โดยใช้เครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 109
15 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 กองการศึกษาฯ 91
16 10 ม.ค. 65 - ประชาสัมพันธ์แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.29-0008 สายโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามฯ อบต.แพรกหนามแดง 155
17 1 ต.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดงฯ (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 512
18 1 ต.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์การเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 522
19 2 ก.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.๒๙-๐๐๘ สายโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 333
20 22 มิ.ย. 64 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.๒๙-๐๐๓ สายบ้านคลองคต - บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อบต.แพรกหนามแดง 302

หน้า 1 จาก 4

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)