รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 14 พ.ย. 66 - ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเรือพร้อมเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ ลำ และจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าไวนิล พร้อมเจาะรูตาไก่ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ผืน เพื่อใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงฯ อบต.แพรกหนามแดง 78
82 13 พ.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ คัน อบต.แพรกหนามแดง 128
83 6 พ.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ชนิดตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๐ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 148
84 6 พ.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 126
85 2 พ.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะและวัชพืชในลำคลอง และที่ทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี อบต.แพรกหนามแดง 104
86 30 ต.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) สำหรับเด็กนักเรียนฯ จำนวน ๑๕๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 154
87 27 ต.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 109
88 26 ต.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองคลังฯ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) อบต.แพรกหนามแดง 70
89 25 ต.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๘ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อบต.แพรกหนามแดง 83
90 4 ต.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท และจ้างจัดทำป้ายฯ จำนวน ๑ ประเภท เพื่อใช้สำหรับโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 126
91 26 ก.ย. 66 - ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน อบต.แพรกหนามแดง 116
92 26 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อบต.แพรกหนามแดง 99
93 26 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ (กองสาธารณสุขฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการ อบต.แพรกหนามแดง 133
94 26 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการของส่วนราชการกองช่างฯ อบต.แพรกหนามแดง 111
95 26 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการชองส่วนราชการสำนักปลัดฯ อบต.แพรกหนามแดง 73
96 15 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุกเทท้ายเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๒๑-๕๙-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 131
97 15 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปะผุท่อไอเสีย ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 87
98 11 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (safe-t-cut) พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มอก. ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 104
99 8 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 111
100 6 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ (กองคลัง) เพื่อใช้งานในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ พร้อมค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 106

หน้า 5 จาก 51

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)