รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 4 เม.ย.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 110
42 28 มี.ค.67 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 111
43 27 มี.ค.67-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้ยูคาลิปตัส ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ เมตร สำหรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ฯ กองคลัง 54
44 27 มี.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 67
45 27 มี.ค.67 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๓ รายการ และจ้างเช่าพัสดุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 88
46 14 มี.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับในห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 75
47 12 มี.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๕ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 56
48 8 มี.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำธงตราสัญลักษณ์ ๑๒๓ ปี สมุทรสงคราม ขนาด ๑๒๐ x ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๖ ผืน เพื่อใช้สำหรับประดับบริเวณรั้ว และหรืออาคารที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๒๓ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ฯ กองคลัง 60
49 6 มี.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับเป็นวัสดุเชื้อเพลิงเติมเครื่องพ่นหมอกควันของ อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๘๐ ลิตร เพื่อใช้สำหรับเติมเครื่องพ่นหมอกควัน ในการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ ๑) กองคลัง 60
50 1 มี.ค.67 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๔ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๑ ผืน เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 97
51 21 ก.พ. 67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลาน เอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดงฯ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 129
52 20 ก.พ.67 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะและวัชพืชในลำคลองและที่ทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฯ กองคลัง 107
53 20 ก.พ.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น จำนวน ๓ รายการ, จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว จำนวน ๑ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๑๓ ผืน ฯ กองคลัง 104
54 14 ก.พ.67-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่องและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง 102
55 14 ก.พ.67-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยตรวจสอบภายในฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิจำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครืองโดยวิธีเเฉพาะเจาะจง กองคลัง 69
56 14 กพ.67-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 71
57 9 ก.พ.67- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน พร้อมเจาะรูตาไก่ (รายละเอียดตามแบบกำหนด) เพื่อใช้ในการประชุมประชาคมการดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 93
58 31 ม.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะและวัชพืชในลำคลองและที่ทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ฯ กองคลัง 128
59 26 ม.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ และจัดจ้างพัสดุ จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามที่กำหนด) สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 148
60 24 ม.ค. 67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ Hosting และต่ออายุโดเมนเนมภายใต้เว็บไซต์ชื่อ www.phragnamdang.go.th พร้อมทั้งจัดจ้างผู้ดูแลระบบ Online เว็บไซต์ (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๑ ปี) อบต.แพรกหนามแดง 78

หน้า 3 จาก 51

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)