รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 17 มี.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ ๒ (๒๗ หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 56
142 15 มี.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) ประเภทรถคุณแต๋น รหัสพัสดุ ๐๒๖-๔๓-๐๐๐๑ รวมค่าบริการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 37
143 15 มี.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 57
144 14 มี.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๕ และกิจกรรมการปกป้องสถาบัน ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 49
145 8 มี.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ ของระบบถังน้ำประปาบาดาล (ข้างวัดเจริญรัตนาราม) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๖ รายการ พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 29
146 8 มี.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง แบบพลาสติก มีรูปตราสัญลักษณ์ กกต. ด้านข้างหีบบัตร เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ ๖ (ใหม่) จำนวน ๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ อบต.แพรกหนามแดง 39
147 8 มี.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ ๖ (ใหม่) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 35
148 1 มี.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ สำหรับครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๙ เครื่อง ภายในสำนักงาน อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 43
149 24 ก.พ. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ชนิดตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๑ (งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 32
150 24 ก.พ. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น ๓๐๑d รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๖-๐๐๐๗ (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 51
151 24 ก.พ. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) สำหรับให้บริการเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๓๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 40
152 21 ก.พ. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑.๐๐ ม. x ๒.๐๐ ม. พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 27
153 21 ก.พ. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 32
154 18 ก.พ. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 50
155 18 ก.พ. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น B๘๔๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๕-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 35
156 18 ก.พ. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้จัดเก็บเอกสารทรงสูง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม., ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. บรรจุแฟ้มเอกสารขนาด ๓ นิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ แฟ้ม จำนวน ๑ ตู้ (กองสาธารณสุขฯ) อบต.แพรกหนามแดง 36
157 18 ก.พ. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้จัดเก็บเอกสารทรงสูง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม., ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. บรรจุแฟ้มเอกสารขนาด ๓ นิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ แฟ้ม จำนวน ๒ ตู้ (สำนักปลัด) อบต.แพรกหนามแดง 31
158 18 ก.พ. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ๒ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 38
159 10 ก.พ. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ สำหรับเรือตัดวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 43
160 9 ก.พ. 2565 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ Hosting และต่ออายุโดเมนเนมภายใต้เว็บไซต์ชื่อ www.phragnamdang.go.th พร้อมทั้งจัดจ้างผู้ดูแลระบบ Online เว็บไซต์ (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อบต.แพรกหนามแดง 72

หน้า 8 จาก 43

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)