รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 28 มิ.ย. 66 - ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖) ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘๘ วัน (เปิดภาคเรียน ๖๘ วันทำการ, ปิดภาคเรียน ๒๐ วัน) อบต.แพรกหนามแดง 75
122 28 มิ.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๗ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ อบต.แพรกหนามแดง 85
123 22 มิ.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 102
124 20 มิ.ย. 66- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ (ระยะทาง ๔๒๘๗๗๙ กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ อบต.แพรกหนามแดง 71
125 20 มิ.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) จำนวน ๓ ลัง และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๔ ผืน เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 76
126 19 มิ.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้าฯ จำนวน ๓ ประเภท และจ้างจัดทำป้ายฯ จำนวน ๑ ประเภท เพื่อใช้สำหรับโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 86
127 16 มิ.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จำนวน ๓๐๐ เล่ม (๕๒ หน้ารวมปก) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 71
128 14 มิ.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๔) ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 85
129 13 มิ.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจค-๓๒๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๒ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 92
130 13 มิ.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 93
131 13 มิ.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงป้ายหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๕ ป้าย ๕ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 79
132 8 มิ.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J๒๓๓DW ภายใน ศพด.ต.แพรกหนามแดง จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 91
133 7 มิ.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้าต่อนาที)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 78
134 7 มิ.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก และโต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก พร้อมเก้าอี้ (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 97
135 30 พ.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ อบต.แพรกหนามแดง 94
136 24 พ.ค. 66- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 87
137 23 พ.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และขอจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 99
138 23 พ.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทน้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับใส่เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง และประเภทสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารทีมีฟอส) สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 88
139 16 พ.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อบต.แพรกหนามแดง 91
140 12 พ.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๖ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ อบต.แพรกหนามแดง 102

หน้า 7 จาก 50

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)