รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 5 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางบก (กระจกโค้งสะท้อน) จำนวน ๔ จุด ในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 108
102 5 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลอง จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ บริเวณบ้านนางเยื้อง คลังศิริ หมู่ที่ ๒, บริเวณบ้านนายบุญมาก ยิ้มพราย หมู่ที่ ๒ และบริเวณบ้านกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อบต.แพรกหนามแดง 133
103 5 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๖ คลอง (คลองปลัดสังวาลย์ หมู่ที่ ๑, คลองตาเพิ่ม คลองสะพานหัน หมู่ที่ ๒, คลองมอญ คลองต้นนุ่น คลองตาเรือง หมู่ที่ ๔) โดยใช้เครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะ อบต.แพรกหนามแดง 180
104 4 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 อบต.แพรกหนามแดง 17269
105 1 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณซีลกระบอกไฮดรอลิกมือขุด (บุ้งกี๋) และบริเวณอื่นที่เกี่ยวข้อง ของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 91
106 1 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจฯ อบต.แพรกหนามแดง 68
107 30 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประเภทสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๓๔ รายการ และหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๖ ชุด (ชุดละ ๔ เล่ม)ฯ อบต.แพรกหนามแดง 79
108 30 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๑๒ ตัว พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (ตามแผนผังการติดตั้งที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 100
109 25 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ สำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 76
110 25 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 84
111 23 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ (กองช่าง) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 112
112 21 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 113
113 21 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 128
114 21 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 77
115 21 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 103
116 21 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 83
117 18 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน สำหรับครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง รหัสพัสดุ ๐๕๔-๔๙-๐๐๐๓ และรหัสพัสดุ ๐๕๔-๖๔-๐๐๐๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 123
118 14 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 81
119 16 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับเป็นวัสดุเชื้อเพลิงเติมเครื่องพ่นหมอกควันของ อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๗๐ ลิตร เพื่อใช้สำหรับดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ อบต.แพรกหนามแดง 108
120 14 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 131

หน้า 6 จาก 51

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)