รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 1 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
102 1 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 24
103 29 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๗๗๒ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓ ตามสมุดคู่มือรับประกันและบริการ (ระยะที่ ๒ - ๓๐,๐๐๐ กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 18
104 26 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะ (รถยนต์) สำหรับขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดงฯ (วันที่ ๒๗ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 16
105 24 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑๘ รายการ อบต.แพรกหนามแดง 20
106 22 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง แบบพลาสติก จำนวน ๔ ใบ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 46
107 17 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทำป้ายผ้าไวนิล เกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งฯ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กองคลัง 19
108 16 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาเช่าเรือพร้อมเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ เพื่อใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงฯ อบต.แพรกหนามแดง 15
109 12 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๑ ผืน เพื่อใช้สำหรับการจัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง, จนท.รักษาความความปลอดภัย, อสม. ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้งฯ อบต.แพรกหนามแดง 28
110 12 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 27
111 10 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ จำนน ๔ รายการ อบต.แพรกหนามแดง 6
112 10 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ ของถังน้ำประปาบาดาล (ข้างวัดเจริญรัตนาราม) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง (บริเวณสายคลองผีหลอก หมู่ที่ ๖ - บริเวณสายคลองเจ็ด หมู่ที่ ๕) จำนวน ๔ รายการ อบต.แพรกหนามแดง 31
113 1 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์และวัสดุ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 24
114 28 ต.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔๙ วัน (เปิดภาคเรียน ๑๐๔ วันทำการ, ปิดภาคเรียน ๔๕ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 23
115 27 ต.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i (TK-๗๑๑๙) รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ จำนวน ๖ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 20
116 27 ต.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ อบต.แพรกหนามแดง 19
117 27 ต.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ ป้าย และจ้างจัดทำตรายางประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง (ด้ามไม้) ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ ซม. จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 23
118 19 ต.ค. 64 - การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อบต.แพรกหนามแดง 135
119 14 ต.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง สำหรับนายทะเบียนอำเภออัมพวาและเจ้าหน้าที่ในการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง) อบต.แพรกหนามแดง 42
120 6 ต.ค. 64 - จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑๔ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) เพื่อใช้สำหรับการจัดการรับสมัครและการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ อบต.แพรกหนามแดง 12

หน้า 6 จาก 38

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง