รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 20 พ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
2 9 พ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด จำนวน ๘ รายการ ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
3 5 พ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) เพื่อใช้ในกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
4 5 พ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
5 1 พ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เพื่อจัดทำตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 ชุด หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
6 30 ต.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑) จำนวน ๑๔๐ วัน (ช่วงเปิดภาคเรียน จำนวน ๑๐๐ วัน และช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๔๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
7 26 ต.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ เครื่อง รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๘ ถึง ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 10
8 16 ต.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 10
9 9 ต.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล โครงการกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 10
10 2 ต.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คห้องเครื่อง ระบบแอร์ และห้องผู้โดยสาร รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-1290 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 002-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
11 28 ก.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
12 28 ก.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
13 28 ก.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
14 26 ก.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
15 25 ก.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด (ตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ) หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
16 24 ก.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 10
17 20 ก.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล พร้อมโครงเคร่าไม้ และไม้ยูคาลิปตัส สำหรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ “ห้ามทิ้งขยะฯ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
18 19 ก.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทหอกระจายข่าว รหัสพัสดุ 108-48-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 8
19 19 ก.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ ตลับ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 9
20 14 ก.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทเบนซินธรรมดา (91) สำหรับเติมเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 9

หน้า 1 จาก 10

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง