รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 6 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗ ชุด สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
2 4 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเกียร์ (ทนความร้อนสูง) เบอร์ ๑๔๐ จำนวน ๒ แกลลอน เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ของทางราชการ (กองช่าง อบต.แพรกหนามแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
3 28 พ.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๒ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
4 27 พ.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 8
5 18 พ.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้าง สินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
6 18 พ.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัดฯ) จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
7 11 พ.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดตามสภาพ ของรถส่วนกลาง อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๒ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 11
8 8 พ.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด ๔๘๐๐๐ บีทียู รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 9
9 29 ต.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 12
10 28 ต.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 37
11 16 ต.ค. 62 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562) อบต.แพรกหนามแดง 66
12 9 ต.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประเภทท่อน้ำประปา PB จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 26
13 9 ต.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น TASKalfa ๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 32
14 7 ต.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 28
15 7 ต.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑ ผืน ตามโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 32
16 26 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 70
17 26 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 86
18 26 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 76
19 26 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 77
20 26 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 81

หน้า 1 จาก 19

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง