รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 26 ก.ย. 66 - ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน อบต.แพรกหนามแดง 2
2 26 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อบต.แพรกหนามแดง 2
3 26 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ (กองสาธารณสุขฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการ อบต.แพรกหนามแดง 1
4 26 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการของส่วนราชการกองช่างฯ อบต.แพรกหนามแดง 2
5 26 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการชองส่วนราชการสำนักปลัดฯ อบต.แพรกหนามแดง 2
6 15 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุกเทท้ายเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๒๑-๕๙-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 10
7 15 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปะผุท่อไอเสีย ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
8 11 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (safe-t-cut) พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มอก. ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 8
9 8 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
10 6 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ (กองคลัง) เพื่อใช้งานในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ พร้อมค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14
11 5 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางบก (กระจกโค้งสะท้อน) จำนวน ๔ จุด ในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
12 5 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลอง จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ บริเวณบ้านนางเยื้อง คลังศิริ หมู่ที่ ๒, บริเวณบ้านนายบุญมาก ยิ้มพราย หมู่ที่ ๒ และบริเวณบ้านกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อบต.แพรกหนามแดง 31
13 5 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๖ คลอง (คลองปลัดสังวาลย์ หมู่ที่ ๑, คลองตาเพิ่ม คลองสะพานหัน หมู่ที่ ๒, คลองมอญ คลองต้นนุ่น คลองตาเรือง หมู่ที่ ๔) โดยใช้เครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะ อบต.แพรกหนามแดง 49
14 4 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 อบต.แพรกหนามแดง 1434
15 1 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณซีลกระบอกไฮดรอลิกมือขุด (บุ้งกี๋) และบริเวณอื่นที่เกี่ยวข้อง ของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 9
16 1 ก.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจฯ อบต.แพรกหนามแดง 8
17 30 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประเภทสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๓๔ รายการ และหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๖ ชุด (ชุดละ ๔ เล่ม)ฯ อบต.แพรกหนามแดง 8
18 30 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๑๒ ตัว พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (ตามแผนผังการติดตั้งที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14
19 25 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ สำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 15
20 25 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 17

หน้า 1 จาก 46

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)