รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 27 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
2 27 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
3 27 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๓ ประเภท สำหรับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
4 25 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
5 24 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกล ชนิดไร้สาย ในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
6 18 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๒ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
7 18 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓ ผืน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
8 18 มี.ค. 63 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในตำบลแพรกหนามแดง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
9 14 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างและจัดซื้อพัสดุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
10 14 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14
11 3 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน PH๔ สำหรับเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ ขนาด ๕๐๐ ML จำนวน ๒ ขวด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
12 28 ก.พ. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 1
13 20 ก.พ. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัดฯ) ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LG รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
14 19 ก.พ. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
15 18 ก.พ. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
16 18 ก.พ. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลังฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
17 13 ก.พ. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประเภทโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๔ ชุด (ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ ๑ ตัว และเก้าอี้ ๖ ตัว) สำหรับจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ ศพด.ต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
18 13 ก.พ. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทผ้าม่านประดับ (ม่านพิธี) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด สำหรับห้องประชุม อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
19 13 ก.พ. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ่ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๓ ประเภท ประกอบด้วย โต๊ะทำงานแบบโล่ง, โต๊ะพร้อมเก้าอี้ประชุม และโต๊ะพับเอนกประสงค์ (รายละเอียดตามที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
20 13 ก.พ. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ Hosting และต่ออายุโดเมนเนมภายใต้เว็บไซต์ชื่อ www.phragnamdang.go.th พร้อมทั้งจัดจ้างผู้ดูแลระบบ Online เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (รายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14

หน้า 1 จาก 21

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง