รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 25 พ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ อบต.แพรกหนามแดง 1
2 15 พ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
3 11 พ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑,๒,๕ ตำบลแพรกหนามแดงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 28
4 3 พ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเรือพร้อมเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ เพื่อใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง (ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์) ประจำปี ๒๕๖๕ อบต.แพรกหนามแดง 7
5 1 พ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
6 31 ต.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๑๑ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) จำนวน ๑๓๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
7 31 ต.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔๐ วัน (เปิดภาคเรียน ๑๐๐ วันทำการ, ปิดภาคเรียน ๔๐ วัน) ฯ อบต.แพรกหนามแดง 7
8 27 ต.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) ประเภทชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ใช้ตรวจหาสารเสพติดประเภทยาบ้า ยาไอซ์ (แมทแอมเฟตามีน) แบบหยด จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
9 17 ต.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๑) อบต.แพรกหนามแดง 39
10 17 ต.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้แห้ง ถวายราชสักการะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุก ๆ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
11 11 ต.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้แห้ง ถวายราชสักการะเพื่อใช้ในงานรัฐพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี อบต.แพรกหนามแดง 17
12 7 ต.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด สำหรับครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องกรองน้ำ รหัสพัสดุ ๗๐๑-๖๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 25
13 7 ต.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖) เพื่อให้บริการสำหรับเด็กเล็กและผู้มาติดต่อราชการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๔๐ ลัง อบต.แพรกหนามแดง 9
14 6 ต.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 44
15 30 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน และจัดซื้อน้ำดื่ม ชนิดแก้ว จำนวน ๗ ลัง สำหรับโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ อบต.แพรกหนามแดง 12
16 26 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการของส่วนราชการ กองช่างฯ อบต.แพรกหนามแดง 13
17 26 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการของส่วนราชการกองสาธารณสุขฯ อบต.แพรกหนามแดง 11
18 26 ก.ย. 65 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) สำหรับรถส่วนกลาง และหรือ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานราชการชองส่วนราชการสำนักปลัดฯ อบต.แพรกหนามแดง 20
19 26 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) อบต.แพรกหนามแดง 26
20 26 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ เดือน อบต.แพรกหนามแดง 20

หน้า 1 จาก 40

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง