รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 21 ก.พ. 67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลาน เอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดงฯ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 27
2 20 ก.พ.67 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะและวัชพืชในลำคลองและที่ทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฯ กองคลัง 15
3 20 ก.พ.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น จำนวน ๓ รายการ, จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว จำนวน ๑ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๑๓ ผืน ฯ กองคลัง 13
4 14 ก.พ.67-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่องและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง 20
5 14 ก.พ.67-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยตรวจสอบภายในฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิจำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครืองโดยวิธีเเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
6 14 กพ.67-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
7 9 ก.พ.67- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน พร้อมเจาะรูตาไก่ (รายละเอียดตามแบบกำหนด) เพื่อใช้ในการประชุมประชาคมการดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
8 31 ม.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะและวัชพืชในลำคลองและที่ทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ฯ กองคลัง 30
9 26 ม.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ และจัดจ้างพัสดุ จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามที่กำหนด) สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 35
10 24 ม.ค. 67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ Hosting และต่ออายุโดเมนเนมภายใต้เว็บไซต์ชื่อ www.phragnamdang.go.th พร้อมทั้งจัดจ้างผู้ดูแลระบบ Online เว็บไซต์ (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๑ ปี) อบต.แพรกหนามแดง 35
11 24 ม.ค.67 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i (TK-๗๑๑๙) รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
12 23 ม.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
13 23 ม.ค.67-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
14 23 ม.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับเป็นวัสดุเชื้อเพลิง (สำรอง) เติมเครื่องพ่นหมอกควันของ อบต.แพรกหนามแดง เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
15 23 ม.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ในส่วนราชการสำนักปลัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
16 18 ม.ค.67 .-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๗๕ แอมป์ ๑๒ โวลท์ (ขั้ว L) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สส. รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ พร้อมบริการถอดเปลี่ยน จำนวน ๑ ลูก (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 41
17 16 ม.ค.67 . - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัดฯ) หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส.และหมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สส. กองคลัง 26
18 25 ธ.ค.66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทน้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับใส่เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง และประเภทสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารทีมีฟอส) รายละเอียดตามที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองคลัง 44
19 22 ธ.ค.66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ (ตามคู่มือการใช้งาน ครั้งที่๘ รอบ๑,๗๕๐ ชั่วโมง) พร้อมค่าบริการ จำนวน ๗ รายการ กองคลัง 48
20 19 ธ.ค 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๑๒ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 41

หน้า 1 จาก 48

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)