รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 25 ก.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจ อบต.แพรกหนามแดง 1
2 23 ก.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายจุดติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จุดที่ ๖ (กล้องวงจรปิด PND ๖-๒) รหัสพัสดุ ๔๙๕-๖๑-๐๐๑๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
3 22 ก.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๓๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 1
4 22 ก.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น ๓๐๑d รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๖-๐๐๐๗ (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
5 22 ก.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 1
6 21 ก.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันดีเซล เพื่อใช้สำหรับผสมสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในโครงการรณรงค์ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 1
7 18 ก.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
8 18 ก.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๔ ป้าย พร้อมติดตั้งตามจุดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
9 15 ก.ย. 63 - จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด (ชุดตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ) หมู่ที่ ๕ (จุดที่ ๑ - ๑๓ และจุดที่ ๔๐ - ๕๒ จำนวน ๒๖ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 1
10 15 ก.ย. 63 - ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๗๐ แอมป์ (๑๒ โวลท์) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 1
11 15 ก.ย. 63 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ (กองช่าง) สำหรับเครื่องตัดหญ้า และ เครื่องเรือยนต์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
12 15 ก.ย. 63 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
13 11 ก.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
14 8 ก.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สื่อการเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) จำนวน ๓๔ รายการ และหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน จำนวน ๙ ชุด สำหรับเด็กเล็ก ศพด.ต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.แพรกหนามแดง 3
15 2 ก.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างสินค้า จำนวน ๕ ประเภท เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.แพรกหนามแดง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
16 2 ก.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมเปลี่ยนท่อไอเสีย หม้อพัก ข้ออ่อนกันสะบัด (ทั้งชุด) ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
17 26 ส.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๔ เครื่อง (รหัสพัสดุ ๐๕๔-๕๖-๐๐๐๒, ๐๕๔-๕๖-๐๐๐๔, ๐๕๔-๕๙-๐๐๐๕ และ ๐๕๔-๕๙-๐๐๐๖) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.แพรกหนามแดง 3
18 26 ส.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงไร้สาย และเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกล (ชนิดไร้สาย) เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่จาก ๔๒๐.๒๐๐ MHz เป็น ๔๓๐.๒๒ MHz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
19 24 ส.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
20 24 ส.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7

หน้า 1 จาก 26

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยพยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง