รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 20-1-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ เครื่อง ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับงานประมวลผล และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดา A๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 1
2 14 ม.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP Office Jet ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๐๙ (กองช่างฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 1
3 14 ม.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจค-๓๒๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๒ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 1
4 14 ม.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) ประเภทรถคุณแต๋น รหัสพัสดุ ๐๒๖-๔๓-๐๐๐๑ รวมค่าบริการ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
5 30 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบตัดวัชพืช (เหล็กหนาขนาดไม่น้อยกว่า ๙ มม.) ตีขึ้นรูปจากเหล็กแข็ง เพื่อใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดวัชพืชท้ายเรือฟันวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ จำนวน ๑ ชุด (๔ ใบ) พร้อมเจาะรู ตามแบบที่กำหนด อบต.แพรกหนามแดง 3
6 28 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
7 27-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ (สำนักงานปลัดฯ) อบต.แพรกหนามแดง 4
8 27-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ และใบเสร็จรับเงิน (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในหน่วยงานภายใต้สังกัด อบต.แพรกหนามแดง (ศพด.ต.แพรกหนามแดง) อบต.แพรกหนามแดง 8
9 27-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ และใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ พร้อมค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 8
10 27 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด (จัดทำชุดตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑ ชุด) สำหรับควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๒-๕๔ ถึง ๒-๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
11 24-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
12 24-12-64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
13 23-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางประทับ (กองคลัง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๕ อัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 1
14 23 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ เเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
15 23 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
16 23 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ (ตามคู่มือการใช้งาน รอบ ๑,๒๕๐ ชม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
17 22-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัสดุและจัดซื้อพัสดุ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
18 8 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประเภทเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
19 2 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) ประเภทสเปร์ยแอลกอฮอล์ ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า ๗๐% สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
20 1 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ สำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3

หน้า 1 จาก 35

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง