เปิดเผยราคากลางฯ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 18 ม.ค. 67 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดงฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 65
2 9 ต.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองคลังฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) อบต.แพรกหนามแดง 5267
3 9 ต.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) อบต.แพรกหนามแดง 6196
4 22 ก.ย. 66 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) อบต.แพรกหนามแดง 64
5 22 ก.ย. 66 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) อบต.แพรกหนามแดง 46
6 16 ส.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางบก (กระจกโค้งสะท้อน) ในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14065
7 16 ส.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลองฯ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14054
8 22 พ.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงป้ายเฉลิมพระเกียรติ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๕ ป้าย ๕ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) อบต.แพรกหนามแดง 15035
9 22 พ.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) อบต.แพรกหนามแดง 13918
10 24 มี.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) อบต.แพรกหนามแดง 117
11 7 ธ.ค. 65 - ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สาย 3L-2R-19L-1R หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 201
12 2 ธ.ค. 65 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (สำหรับประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ฯ อบต.แพรกหนามแดง 140
13 12 ต.ค. 65 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สาย 3L-2R-19L-1R หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง) อบต.แพรกหนามแดง 189
14 28 ก.ย. 65 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑,๒,๕ ตำบลแพรกหนามแดงฯ) อบต.แพรกหนามแดง 117
15 19 ส.ค. 65 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 164
16 5 ส.ค. 65 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 171
17 21 ก.พ. 65 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) อบต.แพรกหนามแดง 292
18 20 ก.ย. 64 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.แพรกหนามแดง 546
19 21 ก.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทเรือท้องแบน ชนิดสแตนเลสฯ จำนวน ๒ ลำ) อบต.แพรกหนามแดง 310
20 19 มี.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.29-003 สายบ้านคลองคต – บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 411

หน้า 1 จาก 4

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)