บริการประชาชน อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี2567 สำนักปลัด 4
2 สื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ 79 สำนักปลัด 30
3 สื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ 44 สำนักปลัด 44
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักปลัด 42
5 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำนักปลัด 166
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ค.) สำนักปลัด 44
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ข.) สำนักปลัด 52
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 52
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด 37
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง กองการศึกษาฯ 47
11 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักปลัด 54
12 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 64
13 คู่มือมาตรฐานหรือการให้บริการประชาชน กองช่าง กองช่าง 134
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กองการศึกษาฯ 124
15 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Service จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักปลัด 342
16 ประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์เข้าสู่ฤดูฝน ปี 2563 (ด้านการประมง) สำนักปลัด 150
17 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 3 สำนักปลัด 129
18 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด สำนักปลัด 145
19 แจ้งกำหนดการส่งน้ำการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2563 สำนักปลัด 166
20 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำนักปลัด 169
21 ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 สำนักปลัด 194
22 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" สำนักปลัด 202
23 ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน สำนักปลัด 203
24 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำนักปลัด 197
25 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2562 เรื่อง ให้แจ้งปริมาณสต๊อกข้าวเหนียว ห้ามกักตุนและฉวยโอกาสจำหน่ายข้าวเหนียวในราคาที่สูงเกินสมควร สำนักปลัด 177
26 ให้ผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์มาดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักปลัด 211
27 15 พ.ค. 62 - ระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อบต.แพรกหนามแดง 178
28 ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.... และข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....(ฉบับปรับปรุง) สำนักปลัด 421
29 ประชาสัมพันธ์การรับบัตรสวัสดิการภาครัฐ (เพิ่มเติม) สำนักปลัด 250
30 ประชาสัมพันธ์การรับบัตรสวัสดิการภาครัฐ สำนักปลัด 346

หน้า 1 จาก 2

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)