การพัฒนาบุคลากร/การสรรหา อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 12
2 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักปลัด 13
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 สำนักปลัด 48
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 60
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 62
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 61
7 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด 59
8 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 52
9 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด 50
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 สำนักปลัด 80
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 141
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 137
13 แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่่วนตำบล สำนักปลัด 101
14 แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่่วนตำบล สำนักปลัด 99
15 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (๒๕๕๖–๒๕๕๙) อบต.แพรกหนามแดง 698

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)