ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำนักงานปลัด 3
2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัด 4
3 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานประมงอำเภออัมพวา สำนักงานปลัด 2
4 ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานปลัด 16
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ สำนักงานปลัด 5
6 ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 สำนักงานปลัด 11
7 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยรายได้ สำนักงานปลัด 9
8 ขอประชาสัมพันธ์ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเผาหญ้า ขยะ หรือสิ่งอื่นๆ ในที่ดินของตนเอง สำนักงานปลัด 27
9 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำนักงานปลัด 16
10 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัด 20
11 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำนักงานปลัด 18
12 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 งวดที่ 14 สำนักงานปลัด 12
13 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 25
14 ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัด 13
15 ประชาสัมพันธ์การเปิดทำการศาลเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว สำนักงานปลัด 23
16 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัด 11
17 แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก สำนักงานปลัด 19
18 การจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส สำนักงานปลัด 25
19 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานปลัด 20
20 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ. 2489 สำนักงานปลัด 25
21 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ สำนักงานปลัด 35
22 แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่่างกฎกระทรวง สำนักงานปลัด 30
23 ขอประชาสัมพันธ์ระบบรายงานผลการส่งหมาย สำนักงานปลัด 91
24 ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ สำนักงานปลัด 17
25 แจ้งประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดบริการสาธา่รณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 สำนักงานปลัด 47
26 ข่าวประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" สำนักงานปลัด 3
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานปลัด 36
28 28 มิ.ย. 62 - กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็คทรอนิกส์ อบต.แพรกหนามแดง 31
29 การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ สำนักงานปลัด 30
30 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด 40

หน้า 1 จาก 3

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง