ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน อบต.แพรกหนามแดง ปีที่ ๑๓ ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อบต.แพรกหนามแดง 187
2 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน "สู้ !! โควิด-19 ไปด้วยกัน" อบต.แพรกหนามแดง 399
3 ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตาม พรบ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 สำนักงานปลัด 28
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง แจ้งให้กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ที่ประสงค์จะยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนยื่นความประสงค์ กองคลัง 27
5 ประกาศ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด 33
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัด 28
7 แจ้งกำหนดการส่งน้ำการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2563 สำนักงานปลัด 17
8 ประชาสัมพันธ์การรับคำร้องผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักงานปลัด 16
9 ประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา สำนักงานปลัด 22
10 คู่มือประชาชน สำนักงานปลัด 18
11 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปลัด 87
12 ประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานปี 2563 สำนักงานปลัด 18
13 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 21
14 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา สำนักงานปลัด 20
15 การประชาคมตำบล สำนักงานปลัด 17
16 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำนักงานปลัด 23
17 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัด 20
18 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานประมงอำเภออัมพวา สำนักงานปลัด 23
19 ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานปลัด 36
20 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ สำนักงานปลัด 51
21 ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 สำนักงานปลัด 36
22 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยรายได้ สำนักงานปลัด 35
23 ขอประชาสัมพันธ์ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเผาหญ้า ขยะ หรือสิ่งอื่นๆ ในที่ดินของตนเอง สำนักงานปลัด 3652
24 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำนักงานปลัด 39
25 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัด 117
26 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำนักงานปลัด 32
27 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 งวดที่ 14 สำนักงานปลัด 31
28 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 55
29 ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัด 32
30 ประชาสัมพันธ์การเปิดทำการศาลเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว สำนักงานปลัด 44

หน้า 1 จาก 3

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง