ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักปลัด 27
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีปลดล็อค) สำนักปลัด 1534
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569) สำนักปลัด 784
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักปลัด 42
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักปลัด 40
6 4 ธ.ค. 66 - แจ้งให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 4 ที่ประสงค์จะยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนยื่นความประสงค์ อบต.แพรกหนามแดง 110
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักปลัด 60
8 ประกาศ อบต.แพรกหนามแดง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) สำนักปลัด 67
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักปลัด 77
10 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 80
11 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบติงาน (ภาค ก.) และการประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ข.) สำนักปลัด 125
12 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง พ.ศ. 2566 อบต.แพรกหนามแดง 161
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักปลัด 111
14 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Administrator 112
15 ยกเลิกประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 117
16 ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น สำนักปลัด 113
17 ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 133
18 ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 94
19 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2542 สำนักปลัด 95
20 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักปลัด 102
21 ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด 96
22 ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักปลัด 101
23 รับสมุครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2566 สำนักปลัด 95
24 ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟั่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ สำนักปลัด 87
25 ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด 119
26 โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและแผนการดูแลฯเพื่อขอรับเงินสนับสนุน สำนักปลัด 65
27 โครงการสำรวจมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สำนักปลัด 112
28 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2552 สำนักปลัด 107
29 แจ้งให้กลุ่มอาชีพหรือเกษตรกร หมู่ที่ 6 ที่ประสงค์จะยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนยื่นความประสงค์ (ครั้งที่ 2) กองคลัง 128
30 ข้อมูลเชิงสถติการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ 117

หน้า 1 จาก 5

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)