ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด -
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัด 1
3 แจ้งกำหนดการส่งน้ำการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2563 สำนักงานปลัด 3
4 ประชาสัมพันธ์การรับคำร้องผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักงานปลัด 3
5 ประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา สำนักงานปลัด 8
6 คู่มือประชาชน สำนักงานปลัด 8
7 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปลัด 30
8 ประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานปี 2563 สำนักงานปลัด 3
9 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 4
10 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา สำนักงานปลัด 8
11 การประชาคมตำบล สำนักงานปลัด 7
12 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำนักงานปลัด 11
13 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัด 10
14 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานประมงอำเภออัมพวา สำนักงานปลัด 7
15 ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานปลัด 24
16 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ สำนักงานปลัด 13
17 ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 สำนักงานปลัด 18
18 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยรายได้ สำนักงานปลัด 12
19 ขอประชาสัมพันธ์ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเผาหญ้า ขยะ หรือสิ่งอื่นๆ ในที่ดินของตนเอง สำนักงานปลัด 137
20 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำนักงานปลัด 24
21 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัด 42
22 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำนักงานปลัด 20
23 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 งวดที่ 14 สำนักงานปลัด 15
24 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 37
25 ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัด 20
26 ประชาสัมพันธ์การเปิดทำการศาลเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว สำนักงานปลัด 27
27 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัด 15
28 แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก สำนักงานปลัด 27
29 การจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส สำนักงานปลัด 34
30 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานปลัด 23

หน้า 1 จาก 3

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยพยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง