กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่องการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่1 กองสาธารณสุขฯ 6
2 การขับเคลื่อนการดำเนินการธนาคารขยะ กองสาธารณสุขฯ 10
3 แจ้งแผนการดำเนินงานฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย (ครั้งที่ 2) กองสาธารณสุขฯ 48
4 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 กองสาธารณสุขฯ 132
5 ภาพกิจกรรมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขฯ 38
6 วันป่าชุมชนแห่งชาติ กองสาธารณสุขฯ 82
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 กองสาธารณสุขฯ 111
8 การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ 107
9 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน กองสาธารณสุขฯ 88
10 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน้ำแข็ง พ.ศ.2558 กองสาธารณสุขฯ 110

หน้า 1 จาก 3

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)