6 ส.ค. 61 - สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 2/2561 (กองคลังฯ)

ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง อบต.แพรกหนามแดง) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้
                            ๑.๑  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ยี่ห้อ HP รุ่น ๕๙๐-p๐๐๘๐d จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะแคตตาล็อกแนบท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๘๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
                            ๑.๒  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA ยี่ห้อ Syndome รุ่น ECO ll-๘๐๐i ๘๐๐VA/๔๘๐ W จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะแคตตาล็อกแนบท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๕๐ บาท (สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
                            ๑.๓  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า/นาที) ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น P๓๕๕d จำนวน ๑ เครื่อง) (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะแคตตาล็อกแนบท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗,๙๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
                             ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "คอมพิวเตอร์" ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ รวมเป็นราคาคอมพิวเตอร์และค่าติดตั้งทั้งสิ้น ๔๐,๑๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒,๖๒๖.๖๔ บาท (สองพันหกร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

 

(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้่าย)

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง