30 ต.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 140 วัน) (ภาคเรียนที่ 2/2560) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ภาคเรียนที่  2/2560)  สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๑๔๐ วัน (ช่วงเปิดเทอม ๑๐๐ วัน และช่วงปิดเทอม ๔๐ วัน) และสำหรับเด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๑๔๐ วัน (ช่วงเปิดเทอม ๑๐๐ วัน และช่วงปิดเทอม ๔๐ วัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,832.80 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) กับ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. ในการซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กับองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ในภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)