6 ต.ค. 60 - เผยแพร่รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                   ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔(๒) และข้อ ๕ สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท ให้ผู้รับตรวจเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบแนบท้ายประกาศฯ  โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคมของทุกปี และส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จำนวน ๑ ชุด อย่างช้าภายในวันที่  ๓๑  ตุลาคมของทุกปี   

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จากงบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้  

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
Download this file (scan0192.pdf)scan0192.pdf[ ]827 Kb
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)