24 ส.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปรับแผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2560)

                   เนื่องจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง และ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 8/2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายจ่ายเพื่อการลงทุน กองช่าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560  และกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ซึ่งเป็นหน่วยงานพัสดุกลาง รับผิดชอบในการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ  ได้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม และปรับแผนการจัดหาพัสดุ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 4/2560) ตามแบบ ผด. 2 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนและผู้ที่สนใจ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ต่อไป

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)