บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.แพรกหนามแดง


 


นางสาวทัชชกร  เต็มวิจิตร
นักทรัพยากรบุคคล
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
 

- ว่าง -
นิติกร
 
นางสาวทัชชกร  เต็มวิจิตร
นักทรัพยากรบุคคล
      
นางสาวพัชรี  พูลพิพัฒน์
นักพัฒนาชุมชน
 
 
นางสาวประกายดาว พุ่มทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศลิษา  บัวจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอุเทน เจริญเนตร์
พนักงานขับรถยนต์
 

นางสาวลัดดา เข็มกำเหนิด
นักการ

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)