บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.แพรกหนามแดงนางสาวทัชชภร เต็มวิจิตร
นักทรัพยากรบุคคล
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
 
        
       
นางสาวทัชชภร  เต็มวิจิตร
นักทรัพยกรบุคคล
        
    -ว่าง-
    นิติกร
         
      
 นางสาวพัชรี  พูลพิพัฒน์
นักพัฒนาชุมชน
       
     นางสาวประกายดาว พุ่มทิพย์
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

    

 - ว่าง -
 เจ้าพนักงานธุรการ

   

นางสาวศริษา บันจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอุเทน เจริญเนตร์
พนักงานขับรถยนต์
 

นางสาวลัดดา เข็มกำเหนิด
นักการ

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)