7 มี.ค. 60 - ยกเลิกประกาศและเอกสารประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ค้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศฯ ข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีผู้ค้าผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน 2 ราย  ซึ่งผู้ค้าดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศและเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ตามข้อกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ก่อสร้างฯ  อื่น ๆ (เพิ่มเติม) ข้อ 3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็มจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ พร้อมแนบหลักฐานการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย จึงเห็นควรยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างฯ ในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการจัดหาใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)