20 ก.พ. 60 - ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปรับแผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560)

เนื่องจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง และ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1/2560) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีจำนวนเร่งด่วน จำนวน 5 โครงการ และมีมติโอนงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 3/2560) มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ซึ่งเป็นหน่วยงานพัสดุกลาง รับผิดชอบในการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ได้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม และปรับแผนการจัดหาพัสดุ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2/2560) ตามแบบ ผด. 2 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนและผู้ที่สนใจ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ต่อไป

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)