ข้อมูลอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
        น้ำ มีลำคลอง 48 แห่ง
        ดิน มีดินอยู่ 3 ชนิด คือ
              ดินชุดสมุทรสงคราม เป็นดินที่กร่อย ส่วนมากยกร่องมาจากดินชุดท่าจีน ถึงแม้ว่าจะมีความสมบูรณ์สูง จึงเป็นดินที่เค็มอยู่ จึงไม่สามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้ดีเท่าปลูกมะพร้าว อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1
              ดินชุดบางกอก เป็นดินที่มีความสมบูรณ์สูง เป็นดินชั้นหนึ่งในการปลูกข้าว ถ้ามีน้ำเพียงพอก็สามารถปลูกข้าวครั้งที่ 2 ในฤดูแล้งได้ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2,3,4 และ 6
              ดินชุดท่าจีน เป็นดินที่ไม่เหมาะสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เพราะเป็นพื้นที่ดินเค็มจัด ยังมีอิทธิพลของน้ำทะเลท่วมถึง ส่วนใหญ่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย และปูทะเล อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5

มวลชนจัดตั้ง/องค์กรจัดตั้ง
       ลูกเสือชาวบ้าน
       อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
       กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์และสวัสดิการชุมชนตำบลแพรกหนามแดง
       อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสาสมัครตำรวจชุมชน (อส.ตชต.)
       สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดตำบลแพรกหนามแดง จำกัด
       สหกรณ์การเกษตรผสมผสานแพรกหนามแดง จำกัด
        สหกรณ์เคหะสถานเจริญมั่งมีมั่นคง จำกัด
       กองทุนหมู่บ้าน และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแพรกหนามแดง 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง