การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

การคมนาคม
     การคมนาคมติดต่อกับพื้นที่ภายนอกตำบลและภายในตำบลเป็นไปอย่างสะดวกทั้งทางบกและทางน้ำ เนื่องจากการคมนาคมทางบกมีถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระราม ๒) ผ่านพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง และมีถนนสายรองหลายสายในพื้นที่ทั้งถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและถนนลาดยางแอสฟัลติก ทำให้การคมนาคมทางบกเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย ทุกฤดูกาล ส่วนการคมนาคมทางน้ำมีลำคลองในพื้นที่หลายสายแต่เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้การคมนาคมทางบกเป็นส่วนใหญ่เพราะมีความสะดวกและรวดเร็วกว่า

การโทรคมนาคม
        โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 1 แห่ง
        อินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง
        โทรศัพท์เคลื่อนที่มีครอบคลุมทั้งพื้นที่

การไฟฟ้า
        มีไฟฟ้าใช้ทั้ง  6  หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ลำคลอง มี 48 แห่ง แยกตามหมู่บ้าน ดังนี้
        หมู่ที่ 1 บ้านคลองขุดเล็ก จำนวน  8   แห่ง ได้แก่
              คลองขุดเล็ก ความยาว  3.300 กม.
              คลองขุดสมบูรณ์ ความยาว  2.300 กม.
              คลองตาผ่อง ความยาว  1.550 กม.
              คลองตามัก ความยาว  2.000 กม.
              คลองตาเลย ความยาว  2.200 กม.
              คลองตาสิน ความยาว  1.500 กม.
              คลองปลายบางแค ความยาว  0.650 กม.
              คลองตาอ่ำ ความยาว  1.400 กม.
        หมู่ที่ 2 บ้านสะพานหัน  จำนวน  9  แห่ง  ได้แก่
              คลองสะพานหัน ความยาว  3.000 กม.
              คลองดอนตากูบ ความยาว  2.000 กม.
              คลองหนองใหญ่ ความยาว  0.750 กม.
              คลองขุดใหม่ ความยาว  1.000 กม.
              คลองแครง ความยาว  2.000 กม.
              คลองปลายบางแค ความยาว  1.850 กม.
              คลองตากิม ความยาว  0.400 กม.
              คลองตาเพิ่ม ความยาว  0.400 กม.
              คลองตาเจ็ก ความยาว  1.000 กม.
        หมู่ที่ 3 บ้านรั้ว  จำนวน  5  แห่ง  ได้แก่
              คลองทะลุแก้ว ความยาว  1.500 กม.
              คลองบ้านรั้ว ความยาว  1.600 กม.
              คลองตาเพชร ความยาว  1.300 กม.
              คลองยกกระบัตร ความยาว  1.500 กม.
              คลองหนองใหญ่ ความยาว  0.750 กม.
        หมู่ที่ 4 บ้านแพรกหนามแดง  จำนวน  16  แห่ง  ได้แก่
              คลองแพรกหนามแดง ความยาว  3.000 กม.
              คลองลางโพธิ์ ความยาว  2.000 กม.
              คลองต้นนุ่น ความยาว  0.750 กม.
              คลองใหม่ ความยาว  1.000 กม.
              คลองวัว ความยาว  2.000 กม.
              คลองโพธิ์ ความยาว  1.850 กม.
              คลองตรง ความยาว  0.400 กม.
              คลองสัมงา ความยาว  0.400 กม.
              คลองรางทับแถบ ความยาว  1.000 กม.
              คลองตาแพร ความยาว  1.000 กม.
              คลองมอญ ความยาว  1.000 กม.
              คลองตาเรือง ความยาว  1.000 กม.
              คลองยายปราง ความยาว  1.000 กม.
              คลองแพรกบ่อตานา ความยาว  1.000 กม.
              คลองแพรกลึก ความยาว  1.000 กม.
              คลองแพรกหวายลิง ความยาว  1.000 กม.
        หมู่ที่ 5 บ้านคลองขุดสมบูรณ์  จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่
              คลองขุดสมบูรณ์ ความยาว  1.500 กม.
              คลองกองเจ็ด ความยาว  1.600 กม.
              คลองตามน ความยาว  1.300 กม.
              คลองปลัดสังวาลย์ ความยาว  1.500 กม.
        หมู่ที่ 6 บ้านคลองผีหลอก  จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่
              คลองขุดสมบูรณ์ ความยาว  1.500 กม.
              คลองขวาง ความยาว  1.600 กม.
              คลองลาดตาทา ความยาว  1.300 กม.
              คลองทางควาย ความยาว  1.500 กม.
              คลองขุดใหม่ ความยาว  1.500 กม.
              คลองผีหลอก ความยาว  1.500 กม.

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
        ประปาส่วนภูมิภาคผ่านทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน
        ประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง [หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 (2 แห่ง)]
        ฝายน้ำล้น 1 แห่ง (หมู่ที่ 4)
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง