สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

สถานศึกษา
        สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
               โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ 4
               โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5
        สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
               โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5
               ศูนย์ กศน.ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 6
         สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
               วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา หมู่ที่ 6
        ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพรกหนามแดง หมู่ที่ 5
        ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
               ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านรั้ว หมู่ที่ 3
               ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ 4
               ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านคลองขุดสมบูรณ์ หมู่ที่ 5
               ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านคลองผีหลอก หมู่ที่ 6
        หอกระจายข่าวไร้สาย จำนวน 41 แห่ง ได้แก่
               หมู่ที่ 1 จำนวน 6 แห่ง
               หมู่ที่ 2 จำนวน 8 แห่ง
               หมู่ที่ 3 จำนวน 4 แห่ง
               หมู่ที่ 4 จำนวน 8 แห่ง
               หมู่ที่ 5 จำนวน 7 แห่ง
               หมู่ที่ 6 จำนวน 8 แห่งสถาบันและองค์กรศาสนา
       วัด  จำนวน  3  แห่ง ได้แก่
               วัดเจริญรัตนาราม หมู่ที่ 6
               วัดคลองขุดเล็ก หมู่ที่ 1
               วัดวังทองเวฬุวรรณ หมู่ที่ 2การสาธารณสุข
       ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 6 แห่ง (หมู่ที่ 1–6)
       สถานพยาบาลประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
               โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 3
       อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100หอกระจายข่าว จำนวน 53 แห่ง
        หมู่ที่ 1 จำนวน 10 แห่ง
        หมู่ที่ 2 จำนวน   8 แห่ง
        หมู่ที่ 3 จำนวน   5 แห่ง
        หมู่ที่ 4 จำนวน 11 แห่ง
        หมู่ที่ 5 จำนวน   9 แห่ง
        หมู่ที่ 6 จำนวน 10 แห่ง


 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง