สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงตั้งอยู่เลขที่162 หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะห่างจากอำเภออัมพวาประมาณ 26 กิโลเมตร โดยได้รับการยกฐานะเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539

อาณาเขต
        ทิศเหนือ ติดต่อตำบลวัดประดู่และตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองวัดประดู่บรรจบกับคลองทะลุแก้ว บริเวณพิกัด NQ 962773 ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางคลองทะลุแก้ว ถึงคลองบางแคบริเวณพิกัด NQ 962773 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางคลองบางแคถึงคลองขุดเล็ก บริเวณพิกัด NQ 970789 ไปทางทิศตะวันออกกึ่งกลางคลองขุดเล็ก สิ้นสุดที่คลองขุดเล็ก บรรจบกับคลองขุดกำนันสมบูรณ์บริเวณพิกัด NQ 998782 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 7.9 กิโลเมตร
        ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานรถไฟบริเวณพิกัด NQ 927703 ไปทาง ทิศเหนือตามกึ่งกลางรางรถไฟ ถึงคลองวัดประดู่บริเวณพิกัด NQ 926711 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางคลองวัดประดู่ สิ้นสุดที่คลองวัดประดู่บรรจบกับคลองทะลุแก้วบริเวณพิกัด NQ 941777 รวมระยะทางด้าน ทิศตะวันตกประมาณ 8.9 กิโลเมตร
        ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองขุดเล็ก บรรจบกับคลองขุดกำนันสมบูรณ์บริเวณพิกัด NQ 99872 ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางคลองขุดกำนันสมบูรณ์ สิ้นสุดที่คลองขุดกำนันสมบูรณ์บรรจบกับคลองขุดตาแย้มบริเวณพิกัด NQ 960717 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 8.5 กิโลเมตร
        ทิศใต้ ติดต่อตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีแนวเขตเริ่มต้น จากคลองขุดกำนันสมบูรณ์บรรจบกับคลองขุดตาแย้มบริเวณพิกัด NQ 960717 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางคลองขุดตาแย้มถึงคลองลัดบริเวณพิกัด NQ 955719 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางคลองลัดถึงคลองตารอด บริเวณพิกัด NQ 956721 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางคลองตารอด ถึงบริเวณพิกัด NQ 943726 ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางคลองยี่สารเก่า ถึงคลองรางโพธิ์บริเวณพิกัด NQ 937701 ไปทางทิศตะวันตกตามกึ่งกลางคลองรางโพธิ์สิ้นสุดที่สะพานรถไฟบริเวณพิกัด NQ 927703 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 6.3 กิโลเมตร

เนื้อที่
     เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีเนื้อที่ประมาณ 36.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,641 ไร่

ภูมิประเทศ
     ตำบลแพรกหนามแดงเป็นพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีลำคลองกระจายทั่วพื้นที่ทำให้เหมาะแก่การเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จำนวนหมู่บ้าน
     ตำบลแพรกหนามแดงมีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน และมีจำนวนบ้าน 1,005 หลัง ประกอบด้วย
       หมู่ที่  1 บ้านคลองขุดเล็ก จำนวน  222  หลัง
       หมู่ที่  2 บ้านคลองสะพานหัน จำนวน  150  หลัง
       หมู่ที่  3 บ้านรั้ว จำนวน  125  หลัง
       หมู่ที่  4 บ้านแพรกหนามแดง จำนวน  212  หลัง
       หมู่ที่  5 บ้านคลองขุดสมบูรณ์ จำนวน    97  หลัง
       หมู่ที่  6 บ้านคลองผีหลอก จำนวน  199  หลัง
หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (สำนักทะเบียนอำเภออัมพวา)

ประชากร
ประชากรทั้งหมด ชาย 1,893 คน หญิง 1,949 คน รวม 3,842 คน
       บ้านคลองขุดเล็ก ชาย    470 คน หญิง    499 คน รวม    969 คน
       บ้านคลองสะพานหัน ชาย    312 คน หญิง    288 คน รวม    600 คน
       บ้านรั้ว ชาย    253 คน หญิง    272 คน รวม    525 คน
       บ้านแพรกหนามแดง ชาย    368 คน หญิง    377 คน รวม    745 คน
       บ้านคลองขุดสมบูรณ์ ชาย    187 คน หญิง    197 คน รวม    384 คน
       บ้านคลองผีหลอก ชาย    470 คน หญิง    316 คน รวม    619 คน
หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (สำนักทะเบียนอำเภออัมพวา)
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง