สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงตั้งอยู่เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะห่างจากอำเภออัมพวาประมาณ 26 กิโลเมตร โดยได้รับการยกฐานะเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539


alt

อาณาเขต
     alt  ทิศเหนือ ติดต่อตำบลวัดประดู่และตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองวัดประดู่บรรจบกับคลองทะลุแก้ว บริเวณพิกัด NQ 962773 ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางคลองทะลุแก้ว ถึงคลองบางแคบริเวณพิกัด NQ 962773 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางคลองบางแคถึงคลองขุดเล็ก บริเวณพิกัด NQ 970789 ไปทางทิศตะวันออกกึ่งกลางคลองขุดเล็ก สิ้นสุดที่คลองขุดเล็ก บรรจบกับคลองขุดกำนันสมบูรณ์บริเวณพิกัด NQ 998782 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 7.9 กิโลเมตร
     alt ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานรถไฟบริเวณพิกัด NQ 927703 ไปทาง ทิศเหนือตามกึ่งกลางรางรถไฟ ถึงคลองวัดประดู่บริเวณพิกัด NQ 926711 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางคลองวัดประดู่ สิ้นสุดที่คลองวัดประดู่บรรจบกับคลองทะลุแก้วบริเวณพิกัด NQ 941777 รวมระยะทางด้าน ทิศตะวันตกประมาณ 8.9 กิโลเมตร
     alt ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองขุดเล็ก บรรจบกับคลองขุดกำนันสมบูรณ์บริเวณพิกัด NQ 99872 ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางคลองขุดกำนันสมบูรณ์ สิ้นสุดที่คลองขุดกำนันสมบูรณ์บรรจบกับคลองขุดตาแย้มบริเวณพิกัด NQ 960717 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 8.5 กิโลเมตร
     alt ทิศใต้ ติดต่อตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีแนวเขตเริ่มต้น จากคลองขุดกำนันสมบูรณ์บรรจบกับคลองขุดตาแย้มบริเวณพิกัด NQ 960717 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางคลองขุดตาแย้มถึงคลองลัดบริเวณพิกัด NQ 955719 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางคลองลัดถึงคลองตารอด บริเวณพิกัด NQ 956721 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางคลองตารอด ถึงบริเวณพิกัด NQ 943726 ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางคลองยี่สารเก่า ถึงคลองรางโพธิ์บริเวณพิกัด NQ 937701 ไปทางทิศตะวันตกตามกึ่งกลางคลองรางโพธิ์สิ้นสุดที่สะพานรถไฟบริเวณพิกัด NQ 927703 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 6.3 กิโลเมตร


alt

เนื้อที่
     เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีเนื้อที่ประมาณ 36.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,641 ไร่


alt

ภูมิประเทศ
     ตำบลแพรกหนามแดงเป็นพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีลำคลองกระจายทั่วพื้นที่ทำให้เหมาะแก่การเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


alt

จำนวนหมู่บ้าน
     ตำบลแพรกหนามแดงมีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน และมีจำนวนบ้าน 1,373 หลัง ประกอบด้วย


     alt หมู่ที่ 1 บ้านคลองขุดเล็ก จำนวน 286 หลัง
     alt หมู่ที่ 2 บ้านคลองสะพานหัน จำนวน 196 หลัง
     alt หมู่ที่ 3 บ้านรั้ว จำนวน 150 หลัง
     alt หมู่ที่ 4 บ้านแพรกหนามแดง จำนวน 261 หลัง
     alt หมู่ที่ 5 บ้านคลองขุดสมบูรณ์ จำนวน 111 หลัง
     alt หมู่ที่ 6 บ้านคลองผีหลอก จำนวน 369 หลัง

หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง


alt

ประชากร


ประชากรทั้งหมด ชาย 1,996 คน หญิง 2,019 คน รวม 4,015 คน
   alt บ้านคลองขุดเล็ก ชาย   509 คน หญิง   523 คน รวม 1,032 คน
   alt บ้านสะพานหัน ชาย   308 คน หญิง    292 คน รวม    600 คน
   alt บ้านรั้ว ชาย   255 คน หญิง    259 คน รวม    514 คน
   alt บ้านแพรกหนามแดง ชาย   389 คน หญิง    388 คน รวม    777 คน
   alt บ้านคลองขุดสมบูรณ์ ชาย   158 คน หญิง    166 คน รวม    324 คน
   alt บ้านคลองผีหลอก ชาย   377 คน หญิง    391 คน รวม    768 คน

หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง


alt
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)