3 พ.ค.67 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๑ เครื่อง ภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๑ เครื่อง ภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               <strong>๑. จ้างตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง ขนาด ๑๓,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ BTU (WALL TYPE) แบบติดผนัง จำนวน ๑๘ เครื่อง</strong> ได้แก่ 
รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๑ , รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๒ , รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๓, รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๔ , รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๕ , รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๖ , 
รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๗ , รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๘ , รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๙ , รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๐ , รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๑ , รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๒ , รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๓ , รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๔ , รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๕ , รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๖ , รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๗ , และ
รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๘  เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๐๔.๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
              <strong> ๒. จ้างตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง ขนาด ๓๐,๐๐๐-๔๘,๐๐๐ BTU แบบแขวนใต้ฝ้า จำนวน ๓ เครื่อง </strong>ได้แก่ 
รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๕ , รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๔-๐๐๐๖ และ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๔-๐๐๐๗
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๒๖.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                <strong>รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๖๓๐ บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคล-แอร์สบาย (ขายปลีก,ให้บริการ)  </strong>

Attachments:
Download this file (67059073876.pdf)67059073876.pdf[ ]161 Kb
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)