29 เม.ย.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ เครื่องเคลือบบัตร จำนวน ๑ เครื่อง, ชั้นวางกระเป๋าเด็กและที่นอน จำนวน ๒ ตัว, ชั้นวางหนังสือเด็ก จำนวน ๓ ตัว และตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ ตู้ ฯ

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ เครื่องเคลือบบัตร จำนวน ๑ เครื่อง, ชั้นวางกระเป๋าเด็กและที่นอน จำนวน ๒ ตัว, ชั้นวางหนังสือเด็ก จำนวน ๓ ตัว และตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร A๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐x๔๐x๑๑ ซม. (รายละเอียดไม่น้อยกว่าที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาม สเตชั่น เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๕๐.๐๐ บาท (สี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อชั้นวางกระเป๋าเด็กและที่นอนเด็ก วัสดุทำจากไม้ PARTICLE BOARD เคลือบ Melamine resin film ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๕x๓๐x๘๐ ซม. (รายละเอียดไม่น้อยกว่าที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด) จำนวน ๒ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาม สเตชั่น เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๐.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. จัดซื้อชั้นวางหนังสือเด็ก วัสดุทำด้วยพลาสติก โพลีเอทีลิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘x๗๘x๗๘ ซม. (รายละเอียดไม่น้อยกว่าที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด) จำนวน ๓ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาม สเตชั่น เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด ๓ ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๘x๔๐x๘๗ ซม. สามารถบรรจุแฟ้มขนาด ๓ นิ้วได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ แฟ้ม แบ่งได้ ๒ ชั้น (รายละเอียดไม่น้อยกว่าที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด) จำนวน ๑ ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาม สเตชั่น เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๙๐.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๘๗๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)   

Attachments:
Download this file (67049398606.pdf)67049398606.pdf[ ]177 Kb
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)