3 พ.ย. 66 - บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึ­กข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ) ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่กำหนดไว้ ในรายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ 17 โดยทำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยทำการวัดผลการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติจริง) และจากการสัมภาษณ์ จำนวน  2 ราย เรียบร้อยไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง นั้น

บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ) ซึ่งมีระดับคะแนนรวมกันสูงสุดเพียง 1 ราย

 (รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ประกาศฯ แนบท้าย)

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)