16 ต.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท นนทชัย ไทยบาดาล จำกัด  ดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059007993) โดยเจาะบ่อบาดาลใหม่ ใช้เหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว และตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้ Submersible Pump ขนาด 3 แรงม้า โดยใช้ท่อสูบน้ำขนาด 2 นิ้วของเดิม (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่ 002/2566 ที่กำหนด) รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นจำนวนวงเงิน 471,200 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

                   เนื่องจากผู้รับจ้างได้ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ระดับความลึกที่ 186 เมตร จากระดับความลึก 200 เมตร ซึ่งตามสัญญาจ้างฯ มีเงื่อนไขการชำระเงินตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ หากความลึกในการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลที่ส่งมอบน้อยกว่าความลึกที่กำหนดไว้ ให้ผู้ว่าจ้างทำการปรับลดราคา (หักเงินค่าจ้าง) ในส่วนที่ขาด (การปรับลดราคาให้ใช้อัตราเดียวกันกับการกำหนดราคาค่าเจาะ) เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้พิจารณาอนุมัติการปรับลดปริมาณงานและราคาก่อสร้างลง เป็นจำนวนเงิน 24,671.85 บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท) คงเหลือราคาค่าก่อสร้าง 446,528.15 บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Attachments:
Download this file (Scan0030.pdf)Scan0030.pdf[ ]357 Kb
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)