12 ต.ค. 66 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลอง จำนวน 3 แห่งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างซ่อมแซมสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลอง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณบ้านนางเยื้อง คลังศิริ หมู่ที่ 2, บริเวณบ้านนายบุญมาก ยิ้มพราย หมู่ที่ 2 และบริเวณบ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง ที่ 003/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089587289)  ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เป็นเงินงบประมาณโครงการชุมชนกองทุนไฟฟ้าตามมาตรา 93(3) ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสงคราม 1 เป็นจำนวนวงเงิน 205,000 บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) กับผู้รับจ้างราย นายปราโมทย์ น้ำเงิน  ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 8 กันยายน 2566 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นั้น

                    บัดนี้  นายปราโมทย์ น้ำเงิน  ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งส่งมอบงานโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Attachments:
Download this file (6. ซ่อมสะพาน.pdf)6. ซ่อมสะพาน.pdf[ ]93 Kb
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)