12 ต.ค. 66 - ยกเลิกประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

                   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. - เวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

                    เนื่องจาก มีการตรวจสอบพบว่า รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายประกาศ มีข้อมูลไม่ครบถ้วน และประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากหน่วยงานของรัฐได้กำหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารหรือขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดำเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)