23 พ.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทน้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับใส่เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง และประเภทสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารทีมีฟอส) สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทน้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับใส่เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง และประเภทสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารทีมีฟอส) สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. 
น้ำยาเคมีกำจัดยุง หรือ สารเคมีกำจัดยุงพาหนะนำเชื้อไข้เลือดออก จำนวน ๑๒ ขวด/ลิตร ต้องประกอบด้วยสารเคมีผสมประกอบด้วย Deltamethrin ๐.๕% w/v  และ S-bioallethrin ๐.๗๕% w/v และสารเสริมฤทธิ์ Piperony butoxide ๑๐% w/v โดยต้องผ่านการรับรอง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบุญรอดพาณิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารทีมีฟอส) จำนวน ๕ ลัง 
ชนิดบรรจุซอง ซองละ ๕๐ กรัม (สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงพาหนะนำเชื้อไข้เลือดออก ต้องเป็นทรายเคลือบสารทีมีฟอส ๑ % (Temephos ๑% W/W) โดยต้องผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) จำนวน ๕ ลัง (ลังละ ๕๐๐ ซอง)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบุญรอดพาณิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)