12 พ.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๖ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๖ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖) จำนวน ๖ คน จำนวน ๓๒ วันทำการ และหรือ ตามจำนวนวันจริงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดงเปิดทำการเรียนการสอน และหรือ มีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีในวาระหรือโอกาสต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖  โดยให้ประกอบอาหารกลางวัน ประเภทอาหารคาว ประกอบด้วยคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารครบ ๕ หมู่ ได้แก่ ข้าว, เนื้อสัตว์ต่าง ๆ, ผลไม้ และขนมไทย ฯลฯ ตามสมควรแก่วัยเด็ก ให้มีปริมาณเพียงพอและให้เป็นไปตามหลักโภชนาการให้มีปริมาณและคุณภาพตามหลักวิชาการที่ผู้มีอาชีพพึงกระทำ จำนวน ๑ งาน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางแถม อมศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๑๒.๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)