14 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์ (รอบคัน) จำนวน ๔ บาน พร้อมติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์ข้อความหน่วยงานบริเวณกระจกบกลมด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ (สำนักปลัด)

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์ (รอบคัน) จำนวน ๔ บาน พร้อมติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์ข้อความหน่วยงานบริเวณกระจกบกลมด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ (กระจกรอบคัน) จำนวน ๔ บาน โดยกระจกบังลมบานหน้า มีความเข้มของแสง ๔๐% และกระจกบังลมด้านข้าง ๒ ข้าง และด้านหลัง มีความเข้มของแสง ๖๐% จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวเปรมวดี สุโน (ร้านทวีทรัพย์ฟิล์ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ตัดสติกเกอร์ข้อความสีขาวชื่อหน่วยงาน อบต.แพรกหนามแดง ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว พร้อมติดตั้งบริเวณกระจกบังลมด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวเปรมวดี สุโน (ร้านทวีทรัพย์ฟิล์ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔.๐๐ บาท (สองร้อยสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)