7 ธ.ค. 65 - ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สาย 3L-2R-19L-1R หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สาย 3L-2R-19L-1R หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐8/๒๕๖๕ และแบบอื่นที่กำหนด) ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน  126,796.47 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) สำหรับรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)