20 ก.ย. 65 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการจ้างเหมาดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน 9 คลอง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๙ คลอง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖ ตำบลแพรกหนามแดง คลองกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร มีระยะทางรวม ๑๔,๘๕๐ เมตร มีวัชพืชและผักตบความยาวรวม ๘,๔๐๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๒.๕๐ ตัน โดยใช้เครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (เลขที่โครงการ : 65077386885) (รายละเอียดตามแผนผังงานเก็บกำจัดและผักตบชวาแนบท้าย)  โดยมีรายละเอียดตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เลขที่ 79/2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นจำนวนวงเงิน 256,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนีย์ ก่อสร้าง แม็คโคร โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นั้น

                    บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนีย์ ก่อสร้าง แม็คโคร  ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งส่งมอบงานโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะทำการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวพร้อมกันในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)