15 ก.ย. 65 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง)

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๖๖,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๕ และแบบอื่นที่กำหนด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๔๙๗,๔๘๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๕๖๙,๔๒๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (กองช่าง) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๗ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

(รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ประกาศแนบท้าย)

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)