1 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกล ดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๔ คลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง มีระยะทางรวม ๕.๔๗๐ เมตร มีวัชพืชและผักตบความยาวรวม ๕,๑๗๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐.๒๕ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจา

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาเครื่องจักรกล ดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๔ คลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง มีระยะทางรวม ๕.๔๗๐ เมตร มีวัชพืชและผักตบความยาวรวม ๕,๑๗๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐.๒๕ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาเครื่องจักรกล ดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๔ คลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง มีระยะทางรวม ๕.๔๗๐ เมตร มีวัชพืชและผักตบความยาวรวม ๕,๑๗๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐.๒๕ ตัน จำนวน ๑ งาน (รายละเอียดตามแผนผังงานเก็บ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุภาวัลย์ บุญเกิด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง