27 พ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๘ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕) จำนวน ๙๙ วันทำการฯ

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๘ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕) จำนวน ๙๙ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ จำนวนวันละ ๘ คน ๆ ละ ๒๑ จำนวน ๙๙ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน 
และหรือ ตามจำนวนวันจริงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดงเปิดทำการเรียนการสอน และหรือ มีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีในวาระหรือโอกาสต่าง ๆ โดยให้ประกอบอาหารกลางวัน ประเภทอาหารคาว ประกอบด้วยคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารครบ ๕ หมู่ ได้แก่ ข้าว, เนื้อสัตว์ต่าง ๆ, ผลไม้ และขนมไทย ฯลฯ ตามสมควรแก่วัยเด็ก ให้มีปริมาณเพียงพอและให้เป็นไปตามหลักโภชนาการให้มีปริมาณและคุณภาพตามหลักวิชาการที่ผู้มีอาชีพพึงกระทำ โดยแบ่งจ่ายเงินเป็นรายงวด (เดือน) จำนวน ๕ งวด (เดือน)
                ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางแถม อมศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๖๓๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง