18 ก.พ. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้จัดเก็บเอกสารทรงสูง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม., ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. บรรจุแฟ้มเอกสารขนาด ๓ นิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ แฟ้ม จำนวน ๑ ตู้ (กองสาธารณสุขฯ)

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้จัดเก็บเอกสารทรงสูง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม., ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. บรรจุแฟ้มเอกสารขนาด ๓ นิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ แฟ้ม จำนวน ๑ ตู้ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตู้จัดเก็บเอกสารทรงสูง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม., ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. บรรจุแฟ้มเอกสารขนาด ๓ นิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ แฟ้ม จำนวน ๑ ตู้ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แม่กลอง ลีฟวิ่งเซ็นเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)